Kokybės valdymų sistemų pagal lst en iso 9000 serijos standartus kūrimas ir įgyvendinimas ab utenos trikotažas
5 (100%) 1 vote

Kokybės valdymų sistemų pagal lst en iso 9000 serijos standartus kūrimas ir įgyvendinimas ab utenos trikotažas

TURINYS

I. ĮVADAS 3

II.VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS SAMPRATA IR ISO 9000 SERIJOS STANDARTAI 5

2.1. Visuotinės kokybės vadybos esmė ir ISO 9000 serijos standartų apibūdinimas 5

2.2. Kokybės sistemos sukūrimo etapų ir nuostatų formavimas 7

2.3. Kokybės audito rezultatų svarba įmonėje 9

2.4. ISO standartų diegimo reikšmė įmonei 10

III. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS DIEGIMO ANALIZĖ IR TENDENCIJOS PAGAL ISO 9000 SERIJOS STANDARTUS AB UTENOS TRIKOTAŽAS 11

3.1. Visuotinės kokybės vadybos priemonių taikymas pagal ISO 9000 serijos standartus įmonėje 12

3.2. Įmonės kokybės vadybos sistemos sukūrimo etapai 13

3.3. Plano sudarymas ISO standartų studijavimui įmonėje ir VKV paruošimas ir įdiegimas 13

3.4. Audito funkcijos ir numatomi pakeitimai pagal standartą ISO 9001 : 2000 15

3.5.Požiūrio į kokybės valdymo sistemą analizė 16

3.6.Nuolatinio kokybės gerinimo ir tobulinimo tendencijos 22

IV. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23

V. NAUDOTA LITERATŪRA 24

PRIEDAI 25

I. ĮVADAS

Kokybė gamintojams visada rūpėjo, tačiau kiekybė labiau. Tik 20 amžiaus viduryje rinkose vykstanti arši konkurencija atkreipė visų dėmesį į vartotojų poreikius, į gaminių kokybę ir jos įgyvendinimo siekimą. Pasak autoriaus V. Dikavičius visuotinės kokybės vadyba – tai mokslas tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant bei viršijant esamus bei numanomus vartotojų poreikius. Kokybės teorijų pionieriais laikomi W.E.Demingas, J.M. Juranas ir P. Crosby, pakeitė požiūrį į kokybės siekimą. Tai reiškia, kad buvo pradėta žiūrėti į organizaciją kaip vieningą sistemą, kurioje procesai tarpusavyje vienas su kitu susiję.

Visuotinės kokybės vadyba – tai įmonės gyvenimo būdas. Jis apima visas biznio funkcijas ir integruoja jas bei kitus susijusius procesus į produkto gyvavimo ciklą – jo projektavimą, gamybos planavimą, gamybą, paskirstymą ir aptarnavimą. Sėkmės matas yra vartotojų pasitenkinimas, o būdai jį pasiekti – nuolatinis tobulėjimas bei komandinis problemų sprendimas. ISO standartas kokybę apibrėžia kaip objekto savybių visumą, įgalinančią jį tenkinti jau ryškius ir numatomus vartotojų poreikius žemiausiomis sąnaudomis.

Dabartiniais laikais žmogus atlieka vis didesnį vaidmenį organizacijos veikloje, todėl pastebimai didėja jo įtaka organizacijos veiklos rezultatams. Kad pasiekti ypač gerų rezultatų, reikia suvokti žmogaus svarbą ir skatinti siekti tobulėjimo. Remiantis kokybės principais, formuojamas teigiamas ir atsakingas kiekvieno darbuotojo požiūris į šią sistemą. Jie apsprendžia įmonės kultūrą kokybės srityje, nustato darbo standartus. Norint sukurti ekonomišką ir gerai funkcionuojančią įmonės kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų reikalavimus, būtina atlikti eilę organizacinių darbų. Juos atliekant reikia įsisąmoninti, kad kokybės vadybos sistemos tikslas – pilnai garantuoti įmonės išleidžiamų produktų užsibrėžtą kokybės stabilumą. Kokybės sertifikatas byloja apie tai, kad įmonė sugeba stabiliai gaminti kokybišką produktą, atitinkantį vartotojų poreikius.

Šiuo metu kokybės sistemos diegimas įmonėje yra labai aktuali tema. Laikydamasis kokybės standartų, gamintojas gali geriau tenkinti vartotojus, lengviau įeiti į Europos Sąjungos rinką, lengviau konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Todėl įmonei, įgyvendinančiai kokybės vadybos sistemą, svarbus kiekvieno darbuotojo požiūris į darbą.

Visuotinės kokybės vadybos mokslo koncepcijos šiuo metu plačiai taikomos visame pasaulyje, tad įmonėms, žengiančioms pasaulinės integracijos keliu nepaprastai svarbu pasiekti, kad visuotinės kokybės vadybos principai taptų kasdieninio darbo norma ir šio kokybės vadybos modelio taikymas gali užtikrinti konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.Tyrimo objektas – AB UTENOS TRIKOTAŽAS administracijos padalinys.

Tyrimo tikslas – ištirti visuotinės kokybės vadybos diegimą ir numatyti kokybės tobulinimo tendencijas pagal ISO 9000 serijos standartus AB UTENOS TRIKOTAŽAS.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išnagrinėti visuotinės kokybės vadybos įtaką įmonės kokybės sistemai.

2. Išanalizuoti ISO 9000 serijos standartų diegimą AB UTENOS TRIKOTAŽAS.

3. Atskleisti darbuotojų požiūrį į kokybės valdymo sistemą.

4. Numatyti kokybės sistemos gerinimo ir tobulinimo tendencijas.

5. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Darbo metodologija:

Literatūros analizė:

Darbas atliktas remiantis literatūros analize. Teorinės dalies pagrindą sudaro autorių V. Dikavičiaus, C.C.Barzcyk, konsultacinės firmos UOLEKTIS, bei autorių N.Paulauskaitės A. Neverauskienės autorių medžiaga ir kita literatūra.

Praktinė dalis:

Analizuojamas visuotinės kokybės vadybos diegimas pagal ISO standartą. Tiriamas darbuotojų požiūris į VKV funkcionavimą įmonėje. Šiam tikslui naudojama anketa.

II. VISUOTINĖS KOKYBĖS SAMPRATA IR ISO 9000 SERIJOS STANDARTAI

2.1. Visuotinės kokybės vadybos esmė ir ISO 9000 serijos standartų apibūdinimas

Visuotinės kokybės vadyba (VKV) yra plati vadovavimo teorija su kompleksu pagrindinių principų, drauge

sudarančių tolydžios gerinamo darbo organizavimo pamatą. Ji moksliniu metodu analizuoja veiklos išteklius – numato, kaip gerinti organizacijai teikiamas medžiagas ir paslaugas, kaip tobulinti visus veiklos organizavimo procesus ir nepriekaištingai tenkinti reikmes dabar ir ateityje. (6. 12 psl.)

VKV koncepcijos tikslas yra pagerinti verslo konkurencinę padėtį, kad būtų užtikrintas išlikimas ir padidinta tikimybė pasiekti pagrindinį tikslą. Verslo aplinka yra tokia dinamiška, kad veikti reikia labai greitai ir laimės toji organizacija, kuri greičiau garantuos vartotojui kokybę. Dėl to bet kuri organizacija privalo tobulėti ne lėčiau kaip pats agresyviausias jos konkurentas. (2. 77 psl.)

Visuotinės kokybės vadyba yra nuolatinis visų organizacinių procesų tobulinimas pasitelkus visus organizacijos darbuotojus. Požiūris į kokybę, kaip į svarbiausią kiekvieno darbuotojo uždavinį, turi būti įdiegtas visos įmonės mastu, kiekviename jo padalinyje ir ypač projektavimo struktūrose. Priemonės, garantuojančios gamybos pažangą ir produkcijos kokybę, tokios kaip statistinis procesų valdymas, turi tapti kasdienybe. Drauge su vadybos metodais, kurie užtikrina šio valdymo efektyvumą, tai pagerina gaminių kokybę, sumažina gamybos išlaidas, padeda užkariauti naujas rinkas.

Konsultacinės firmos UOLEKTIS teigimu, gaminio specifikacija yra glaudžiai susijusi su atitinkamais standartais. Standartų reikalavimai turi būti neatskiriami specifikacijos dalis, nes gaminio kokybė turi būti numatyta jo projekte. Jei specifikacija atitinka standartą, tai reiškia, kad gaminys atitinka tam tikrą visuotinai priimtą kokybės lygį. Specifikacija užtikrina aukštą gaminio kokybę, jos atitikimą standartų reikalavimams. (6. 15 psl.)

Remiantis LST EN 9001 : 2000 standartu, teigiama, kad VKV yra nuolatinis visų organizacinių procesų tobulinimas pasitelkus visus organizacijos darbuotojus. Tai ir yra vienas iš sunkiausių kokybės vadybos uždavinių – įtraukti visus darbuotojus į kokybės uždavinių sprendimą. Vadovybė turi būti tikra, kad darbuotojai aiškiai supranta kokybės sistemos metodus ir priemones, ir techniškai yra pajėgūs juos įdiegti. Sunkiau pasiekti, kad darbuotojai prisiimtų visišką atsakomybę už jų gaminamų produktų kokybę, tai padaroma suinteresuojant darbuotojus siekti aukštesnių kokybės standartų ir panaudojant darbuotojų sugebėjimą būti savikritiškiems ir priimti kritiką iš kitų. Autorės B. Galinienė ir R. Meilūnienė teigia (3. 32 psl.),, kad kokybės vadybos sistema yra skirta vadovauti organizacijos veiklai ir ją valdyti. VKV įdiegta pagal ISO 9001 : 2000 padeda taip organizuoti veiklą, kad būtų garantuota stabili įmonės produkcijos kokybė.

ISO 9000 standartų serija – kokybės vadybos sistemų standartai, kurie naudojami, kai reikia įrodyti gamintojo sugebėjimą tiekti kokybišką produktą. Šie standartai parodo, kurie veiksniai yra svarbiausi užtikrinant kokybę ir ją valdant. Svarbiausias standartų tikslas – pateikti įmonei pagrindinius efektyvios kokybės vadybos sistemos, kuri funkcionuodama skatintų organizaciją nuolat tobulėti, elementus ir principus. Ši viena sėkmingiausių standartų serijų Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO istorijoje, buvo sukurta panaudojant tarptautiniu susitarimu pagrįstos pažangios vadybos praktikos principus ir yra sėkmingos, kokybiškos bei pelningos veiklos organizavimo etalonas.

(3. 33 psl.)

1994 metais ISO 9000 serijos standartus sudarė trys kokybės užtikrinimo modeliai:

ISO 9001 – kokybės užtikrinimas projektuojant, tobulinant, gaminant, įrengiant ir prižiūrint ;

ISO 9002 – kokybės užtikrinimas gaminant, įrengiant ir prižiūrint;

ISO 9003 – kokybės užtikrinimas atliekant galutinę kontrolę ir bandymus.

Formuojant naujų 2000 metų ISO 9000 serijos standartų pagrindą, buvo pakeisti keli pagrindiniai standartai. Vienas iš svarbesnių pakeitimų – ISO 9001: 1994, ISO 9002 : 1994 ir ISO 9003 : 1994 apjungiami į vieną ISO 9001 : 2000 standartą. Daug pakeitimų į naujus projektus buvo įtraukta konsultuojantis su dabartinės ISO 9000 standartų serijos vartotojais. Šie pakeitimai dažniausiai susiję su pagrindinėmis jų nuostatomis ir struktūra.

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje yra plačiai naudojamas procesų vadybos metodas. Jo paplitimas sąlygojo naujų standartų struktūros, pagrįstos procesais, kūrimą ir tobulinimą. Procesų metodas ir pabrėžta orientacija į vartotoją visų sričių ir įvairaus dydžio įmonėms garantuoja šių standartų taikymo naudą.

ISO 9001 :2001 reikalavimuose sakoma, kad jie yra savanoriški: jų įstatymas priimti nereikalauja. Šių standartų atitikimas suteikia įmonei pranašumą rinkoje. ISO 9000 priėmimas reiškia, kad įmonė pripažįsta ir vadovaujasi šių standartų požiūriu į kokybę. (5. 10 psl.)

Kokybės vadybos sistema yra įmonės vadybos sistemos dalis, kuri didžiausią dėmesį skiria kokybės tikslų siekimui, suinteresuotų šalių poreikių, lūkesčių ir reikalavimų tenkinimui. Kokybės tikslai papildo įmonės tikslus, susijusius su plėtra, pelningumu, aplinkos, sveikatos saugos ir darbo saugumu.

Standartas neteikia specialios informacijos kaip diegti kokybės sistemą. Jis nubrėžia kontūrus
bendrovės kokybės sistemai kurti.

2.2. Kokybės sistemos sukūrimo etapų ir nuostatų formavimas

Norint sukurti ekonomišką ir gerai funkcionuojančią įmonės kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 9000 serijos reikalavimus, būtina atlikti eilę organizacinių darbų. Juos atliekant, reikia įsisąmoninti, kad kokybės valdymo sistema skirta ne tik įmonės valdymo vidiniams poreikiams. Jos tikslas – pilnai garantuoti įmonės išleidžiamų produktų užsibrėžtą kokybės stabilumą. Įmonės kokybės valdymo sistema privalo būti kuriama remiantis standartų metodinėmis rekomendacijomis, turi turėti pilną dokumentacijos komplektą. Sukurtą ir funkcionuojančią kokybės sistemą tikslinga sertifikuoti akredituotoje įstaigoje. Kokybės valdymo sistemos sertifikatas byloja apie tai, kad įmonė sugeba stabiliai gaminti kokybišką produktą, atitinkantį vartotojo poreikius. Diegiant ir sertifikuojant pilnai atitinkančią ISO 9000 serijos standartų reikalavimus įmonės kokybės valdymo sistemą, firma UOLEKTIS (6. 3 psl.) rekomenduoja darbus atlikti etapais:

1 etapas. Paruošiamieji darbai kokybės sistemai sukurti

Priimti nutarimą dėl kokybės sistemos sukūrimo – svarbus ir atsakingas žingsnis įmonei, nutarusiai diegti kokybės vadybos sistemą. Nutarimas priimamas raštu ir pasirašomas įmonės vadovo.

Priėmus nutarimą dėl VKV įgyvendinimo, toliau rengti pradinę darbų programą:

– organizuoti ISO 9000 serijos standartų studijavimą įmonėje;

– atlikti esamos kokybės sistemos analizę.

Sudaryti vadovaujančią ir darbo grupes VKV įdiegimui ir funkcionavimui. Vadovaujanti grupė priima strateginius sprendimus ir koordinuoja tų sprendimų įgyvendinimą, o darbo grupė atlieka vykdomąsias funkcijas.

Paruošti kokybės sistemos kūrimo ir įgyvendinimo programą;

Paskirstyti pareigas, atsakomybę ir įgaliojimus kokybės sistemoje. Aukščiausioji vadovybė turi užtikrinti, kad atsakomybė ir įgaliojimai būtų apibrėžti ir paskirstyti organizacijoje;

Parengti įmonės politiką kokybės užtikrinimo srityje. Vadovybė turi paskirti savo atstovą, kuris užtikrintų, kad kokybės vadybos procesai įgyvendinami ir prižiūrimi, pranešti apie kokybės sistemos veiklą ir jos bet kokį gerinimo poreikį;

Kokybės tikslams pasiekti reikalinga: procesų nustatymas, proceso rezultatyvumo ir efektyvumo matavimo metodo nustatymas.

2 etapas. Kokybės sistemos dokumentacijos paruošimas ir įdiegimas

Dokumentacijos struktūros ir sudėties nustatymas;

Dokumentacijos parengimo grafiko sudarymas;

Dokumentacijos parengimas ir įdiegimas.

Kokybės vadybos sistemos dokumentai turi būti valdomi pagal reikalavimus, nes juose esantys įrašai yra specialus dokumentų tipas.

3 etapas. Kokybės sistemos paruošimas sertifikavimui

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1822 žodžiai iš 6067 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.