Komenskis apie jaunuomenės ugdymą
5 (100%) 1 vote

Komenskis apie jaunuomenės ugdymą

Komenskis, giliai išnagrinėjęs iki jo buvusią pedagogikos teoriją ir praktiką, sukūrė savo vientisą pedagoginę teoriją, paremtą liaudiškumo idėja, apimdamas visus svarbiausius mokymo ir lavinimo klausimus; Profesorius J. Laužikas ryškiai parodo neatskiriamą Komenskio filosofinių ir pedagoginių idėjų ryšį. Jis daro teisingą išvadą, kad Komenskio filosofinėse pažiūrose atsispindi pažangios to meto idėjos, padėjusios pagrindą šio žymaus mokslininko pedagoginei idėjai.

Komenskio pedagoginių pažiūrų demokratiškumą ir humaniškumą rodo visų pirma jo požiūris į vaiką. Komenskis tvirtino, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo luominės ir turtinės padėties, gali sėkmingai mokytis “Be abejo, – rašė jis, – kad ir koks žmogus gimtų, jis gimsta žmogumi “. ( “ Apie įgimtųjų gabumų lavinimą “ ). Didaktikoje skaitome apie gabumų skirtingumą : “ pirmoje vietoje stovi vaikai aštraus proto, įdėmūs ir gero būdo, jie už visus geriau tinka . Tokiems tereikia pateikti išminties peno. Antra : aštraus proto, bet lėti, tačiau paklusnūs . Juos reikia tik paraginti. Trečia, yra vaikų aštraus proto ir įdėmių, bet išdykusių ir atkaklių. Tačiau iš jų paprastai išeina didieji žmonės, jeigu jie tinkamai auklėjami. Ketvirta, yra vaikų paklusnių ir norinčių mokytis, bet negabių ir bukapročių. Tokie gali eiti kitų pėdomis, ir, kad tai jie pajėgtų, turime atjausti jų silpnumą. Penkta, kai kurie vaikai bukapročiai, ir, be to, sudribėliai ir tingūs. Juos dar galima pataisyti, jei tik nebūtų atkaklūs. Bet tam reikia didelio išmanymo ir kantrybės. Paskutinėje vietoje – bukapročiai ir drauge iškrikėliai, pikčiurnos, iš jų dažniausiai nebėra ko tikėtis. “ Nors žmonės skiriasi savo gabumais, tęsia jis, jie visi turi vieną prigimtį. Vaikas turi įgimtą sugebėjimą įsisavinti žinias, įgimtą pažinimo galią. Jis sugeba “ pažinti pasaulio sąrangų ir gaivalų jėgas, laiko pradžią, vidurį ir pabaigą; saulės sukimąsi ir metų laikų pasikeitimus; … gyvulių prigimtį ir žvėrių sielas, vėjų galybę ir žmonių mintis ; … žodžiu – visa, kas paslaptinga ir kas aišku “ . Tačiau vis dėlto, “ žmogus, nors ir pats per save gauna žmogaus pavidalą ( kaip ir kiekvienas gyyvis savo ), bet pakilti ligi protingos, išmintingos, doros ir dievobaimingos būtybės jis negali, jei jam nebus įskiepyta išminties, dorumo ir dievotumo pradų. Kaip tuo pačiu metu galima mokyti ir auklėti visą tokių skirtingų būdų jaunuomenę, parodo šie keturi dėsniai : “ Pirma, visus žmones reikia vesti prie tų pačių išminties, dorovės ir šventumo tikslų. Antra, visų žmonių, kiek skirtųsi jie savo gabumais, viena žmogiška prigimtis aprūpinta vienokiais organais. Trečia, gabumų skirtumas yra ne kas kita, kaip gamtinis harmonijos neišlaikymas arba trūkumas, lygiai kaip kūno ligos yra drėgmės ar sausumo, šilumos ar šalčio nesaikinga persvara. Ketvirta, tiems nepaklusniems ir per dideliems gabumams pagalbą suteikti geriau galima, kol jie tebėra jauni. “

Komenskis nurodo, kad reikia rūpestingai parinkti draugus, žmones, kurių tarpe būna vaikas, nes “ kas bendrauja su žmonėmis ( gerais ar blogais, išsilavinusiais ar neišsilavinusiais, išmintingais ar kvailais ), būtinai pasisavins, nors ir nesąmoningai, kai ką iš jų palikimų ar papročių “ . Taigi Komenskis įrodo, jog visi vaikai, jei jie teisingai auklėjami ir mokomi, turi išaugti dorais ir išmintingais žmonėmis, todėl ugdymo vaidmuo, jo manymu, yra didžiulis. Komenskis nurodo trejopą žmogaus gyvenimo žemėje tikslą : 1) Jis turi būti protingas, kad žinotų ir suprastų visa, kas yra pasaulyje ; 2) Jis turi viešpatauti kitiems kūriniams ; 3) Būti dievo atvaizdu . Todėl esančios trys ugdymo pakopos : paties savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimas ( protinis, arba mokslinis, lavinimas ), savęs valdymas ( dorovinis auklėjimas ), veržimąsis prie dievo ( religinis auklėjimas ) .

“ Tačiau yra penkios kliūtys dėl kurių tik nedaugelis pasiekia mokslų viršūnes.

1. Gyvenimo trumpumas;

2. Begalinė daugybė daiktų, kuriuos turėtų apimti mūsų protas;

3. Trūkumas progos mokytis gerų dalykų arba jos greitas praradimas, jei kada pasitaiko;

4. Mūsų proto ribotumas ir sprendimo neaiškumas;

5. Pagaliau, jei kas panorėtų, nuolat stebėdamas ir dažnai kartodamas bandymus suprasti tikrą daiktų esmę – būtų per daug sunku, o drauge apgaulinga ir netikra.

Tai pataisyti galima :

1). Prailginus gyvenimą;

2). Sutrumpinus mokslų ir menų medžiagą ;

3). Panaudojus visas progas ;

4). Suradus gabumų ;

5). Vietoj nepastovaus stebėjimo nustačius kokį nekintamą pradą, kuris negalėtų klaidinti.”

Norint gyvenimą prailginti reikia “ kūną saugoti nuo ligų ir mirties. Protą naudoti visa ko išmintingam tvarkymui “.

Šioje vietoje galime įterpti, kad, kaip ir daugelis pedagogikos klasikų, pagrindinių pedagoginių idėjų bei didaktinių principų Komenskis nesuformulavo. Antai, D. Lordkipanidzė atskirai nurodo tokius didaktinius principus, kaip savarankiškumas, vaizdumas, nuoseklumas ir sisteminingumas, žinių įsisavinimo tvirtumas. Be to, išskiria dvi bendrąsias Komenskio idėjas – liaudiškumą ir atitikimą
gamtai.

Atitikimą gamtai matome mokymosi dėsniuose:

1 dėsnis : Gamta parenka tinkamą laiką !

Išvados :

1 ). Žmogaus mokymą reikia pradėti gyvenimo pavasarį – vaikystėje.

2 ). Rytmetinės valandos labiausiai tinka mokymuisi.

3 ). Visa, ką reikia išmokti, turi būti suskirstyta pagal amžių taip, kad būtų teikiama vien tai, kas prieinama tų metų protui.

2 dėsnis : Gamta pirmiau parengia sau medžiagą, paskui duoda jai formą !

Todėl reikia :

1 ). Turėti paruoštas knygas ir kitas mokslo priemones ;

2 ). Pažinimo galią lavinti pirmiau už kalbą ;

3 ). Bet kokios kalbos mokytis ne iš gramatikos, o iš pasirinktų rašytojų ;

4 ). Realinių mokslų mokytis pirmiau negu formalinių ;

5 ). Pavyzdžių duoti pirmiau už taisykles.

3 dėsnis : Gamta savo darbu ima tinkamą daiktą arba pirmiau tam tikru būdu jį parengia, kad pasidarytų tinkamas !

Todėl :

1 ). Kiekvienas, kurį atiduoda į mokyklą, turi išbūti joje iki galo ;

2 ). Kiekvienam dalykui, kurio bus mokoma, reikia nuteikti mokinių dvasią ;

3 ). Reikia pašalinti visa, kas mokiniams trukdo.

4 dėsnis : Gamta nemaišo savo darbų, juos vykdo po vieną atskirai, todėl ir mokyklų darbai turi eiti taip, kad mokiniai vienu metu mokytųsi tik vieno dalyko.

5 dėsnis : Kiekvieną savo darbą gamta pradeda iš vidaus !

Todėl :

1 ). Pirmiausia reikia lavinti protą daiktams pažinti, po to – atmintį, tuomet – kalbą ir ranką ;

2 ). Mokytojas turi ištirti visus būdus pažinimo gabumams atskleisti ir pagal aplinkybes juos panaudoti.

6 dėsnis : Kiekvieną savo darbą gamta pradeda nuo bendriausių dalykų ir baigia pačiais atskiraisiais, todėl į mokytis skirtųjų vaikų protus iš pat mokymo pradžios turi būti įdiegti bendrieji mokslo pagrindai. Bet kurios kalbos, mokslo, meno iš pradžių turi būti duodami tik paprasčiausi pradmenys .

7 dėsnis : Gamta nedaro šuolių, bet iš lengvo eina į priekį !

Turime laikytis, kad :

1 ). Visa mokslo darbo visuma turi būti tiksliai suskirstyta klasėmis ;

2 ). Laikas turi būti rūpestingiausiai paskirstytas taip, kad kiekvieniems metams, mėnesiui, dienai ir valandai tektų atskiras uždavinys ;

3 ). To laiko ir darbų suskirstymo turi būti griežtai laikomasi, kad nieko nebūtų praleista ar daroma ne laiku .

8 dėsnis : Gamta, ką nors pradėjusi, nesustoja, kol nepabaigia !

Išvados :

1 ). Atiduotą į mokyklą vaiką joje reikia laikyti tol, kol jis išeis mokslingu, doru ir dievotu žmogumi ;

2 ). Mokykla turi būti ramioje vietoje ;

3 ). Visa, kas pagal nuostatus darytina, turi būti daroma be pertrūkio ;

4 ). Niekam neturi būti leidžiama praleidinėti pamokų ar jų šalintis .

9 dėsnis : Gamta uoliai vengia visko, kas priešiška ir kenksminga !

Todėl reikia :

1 ). Kad mokiniai negautų jokių kitų knygų kaip vien skirtąsias savo klasei ;

2 ). Kad tos knygos būtų taip sudarytos, jog jas tikrai ir pelnytai būtų galima vadinti piltuvais išmintingumui, dorumui, dievotumui pilti ;

3 ). Kad patvirkusiai draugystei nebūtų vietos nei mokykloje, nei už mokyklos.

Matėme, kokiomis priemonėmis jaunuomenės auklėtojas gali pasiekti savo tikslą Dabar pažiūrėkime, kokiu būdu tas priemones pritaikyti prie įgimtų gabumų, kad būtų galima lengvai ir su malonumu jomis naudotis . Jaunuomenės mokymas eis lengvai , jeigu :

1. Jį pradėsime anksti, kai protas dar neišsiblaškęs ;

2. Protas bus reikiamai paruoštas ;

3. Bus einama nuo to, kas bendra, prie to, kas specialu ;

4. Ir nuo lengvesnių dalykų prie sunkesnių ;

5. Niekas nebus perkrautas didele mokomųjų dalykų daugybe ;

6. Visur bus einama į priekį be paskubų ;

7. Vaikai nebus prie nieko verčiami, o versis patys dėl amžiaus polinkių ar metodo patrauklumo ;

8. Viskas bus pateikiama prieinama išorinėms juslėms ;

9. Viskas pritaikyta gyvenimui ;

10. Ir viskas dėstoma vienu metodu .

Daug kas skundžiasi ir faktai rodo, kad tik nedaugelis išeina iš mokyklos gerai išsimokslinę, o daugumas išeina gavę paviršutinišką išsimokslinimą, arba tik jo šešėlį Priežastis dvejopa : mokyklose moko maža ko vertų ir nenaudingų dalykų, aplenkdami svarbesniuosius, arba mokiniai užmiršta, ką buvo išmokę, nes didesnė mokomųjų dalykų dalis tik praplaukia pro protą, bet į jį neįgrimsta .Todėl formuluojami pagrindiniai nuodugnaus mokymo ir mokymosi dėsniai : gerų rezultatų pasieksime, jei bus mokoma vien tik naudingų dalykų, bet užtat visų, be išimties, jei viskam bus padėtas tvirtas pagrindas, jei tas pagrindas bus įleistas giliai, jei visas tolesnis mokymąsis remsis šiuo pagrindu, jei visa, ką galima skirstyti, bus skirstoma tiksliausiu būdu, jei visas tolesnis mokslas bus remiamas praeituoju, jei visa, kas tarp savęs susiję, bus visuomet jungiama, jei mokant bus deramas santykis tarp proto, atminties ir kalbos, jei viskas bus sutvirtinama nuolatinėmis pratybomis .

Verti dėmesio Komenskio sutrumpinto ir greitesnio mokymo pagrindai :

1 ). Visoje mokykloje ar bent vienoje klasėje bus vienas mokytojas ;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1581 žodžiai iš 5260 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.