Komunikacija
5 (100%) 1 vote

Komunikacija

ĮVADAS

Bendraudamas su kitais buk švelnus ir geras.

Kalbėdamas su kitais nemeluok.

Gerai išmanyk savo darbą.

Ir viską daryk laiku.

Jokios kovos jokios kaltės.

“Tao Te Ching”

Vadovams efektinga komunikacija yra svarbi dėl trijų priežasčių. Pirma, komunikacija-tai bendra valdymo proceso-planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės-gija. Vadovai kuria planus bendraudami su kitais savo organizacijoje ir organizuoja tų planų įgyvendinimą kalbėdamiesi su kitais apie tai, kaip geriau paskirstyti valdžią ir paskirstyti darbus. Vadovai žino ,kad motyvacijos politika, lyderiavimas bei grupės ir komandos skatina veikti ir sistemingai keistis informacija.

Antra, efektingi komunikacijos įgūdžiai gali suteikti vadovams galimybę panaudoti plačiausią gabumų skalę, prieinamą multikultūrinių organizacijų pasaulyje. Kai vadovai susiduria su papročiais, posakiais bei prasmėmis, kurios jiems galbūt labai svetimos jie gali šalintis ir vengti bendrauti. Komunikavimas, kaip ir kita intelektuali veikla, gali tobulėti su naujomis, šaukiančiomis aplinkybėmis. Organizacijos gali būti tinkama vieta tą pamoką išmokti.

Trečia, taip jau yra ,kad vadovai nemažai laiko skiria komunikacijai. Retai kada vadovas sėdi prie savo darbo stalo vienas ir mąsto, planuoja ar nagrinėja alternatyvas. Iš tikro, jam tenka daug bendrauti su pavaldiniais, viršininkais ar kolegomis, vartotojais ar tiekėjais tiesiogiai, telefonu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

Kiekvienam iš mūsų tenka spręsti konfliktus asmeniniame gyvenime ir organizacijos veikloje .Konfliktus sukelia nesutarimai dėl ribotų išteklių paskirstymo arba dėl skirtingų tikslų, padėties, vertybių supratimo arba asmenybių susidūrimas. Daugybė konfliktų, su kuriais susiduriame, priklauso nuo to, kaip mes perduodame kitiems savo norus, poreikius ir vertybes. Kartais mes aiškiai perduodame norimą informaciją, tačiau ji neatitinka kitu žmonių poreikių. Kartais mes nesugebame gerai perduoti norimos informacijos, ir konfliktas kyla dėl to, kad kiti mūsų nesupranta. Vadovai konfliktuose su darbuotojais gali imtis prievartos ir spaudimo. Bet derybos gali padėti valdyti įvairius konfliktus efektingesniu ir abiem pusėm priimtinesniu būdu. Derybos-procesas, kai dvi šalys sąveikauja įvairiais komunikaciniais kanalais, kad kartu išspręstų konfliktą.

Šiame darbe pradedame nuo aptarimo komunikacijos, kaip individualios ir socialinės psichologijos dalyko. Šiuos procesus nesunku nustatyti .Toliau pereisime prie komunikacijų svarstymo didesnių organizacijų kontekste, aptarsime galimus iškilto bendro pobūdžio sunkumus. Po to gilinsimės į ypatingą komunikavimo proceso rūšį, labai svarbią iškilus konfliktui tarp skirtingų žmonių interesų-derybas.

TARPASMENINĖ KOMUNIKACIJA

KOMUNIKACIJA-tai procesas, kurio metu žmonės, perduodami simbolinius pranešimus, siekia pasikeisti reikšmėmis. Komunikacija suprantamas kaip procesas, kurio metu žmonės, perduodami simbolinius pranešimus siekia pasikeisti reikšmėmis. Mūsų ką tik pateiktas darbinis apibrėžimas atkreipia dėmesį į tris esminius punktus:1) komunikacijos procesuose

dalyvauja žmonės, o toks komunikacijos suvokimas-bandymas suprasti kaip žmonės bendrauja vieni su kitais; 2) komunikacijos metu vyksta pasikeitimas reikšmėmis, t.y. figūruoja bendra reikšmė, vadinasi, norėdami žmonės komunikuoti ,turi susitarti dėl vartojamų terminų ir vertybių; 3) komunikacija naudoja simbolius.Gestai,garsai,simboliai,skaičiai ir žodžiai gali tik pateikti ar apytiksliai įvardinti idėjas, kurias jie turėjo perduoti per siuntėjo sumanymą

KOMUNIKACIJOS PROCESAS

Komunikacija vyksta bendraujant siuntėjui ir gavėjui. Komunikacija gali vykti viena kryptimi ir ten baigtis. Arba pranešimu išgauti iš gavėjo galimą atsakymą-formaliai vadinamą grįžtamuoju ryšiu .

Siuntėjas, arba pranešimo šaltinis ,pradeda komunikacijos procesą. Organizacijoje siuntėjas yra asmuo, kuris turi informacijos, norų ar poreikių ir siekia juos perduoti vienam ar daugiau žmonių.

Gavėjas yra asmuo, kuris suvokia siuntėjo pranešimą. Gali būti daug gavėjų. Pranešimas turi būti parengtas atsižvelgiant į gavėjo išsilavinimą. Jei pranešimas nepasiekia adresato tai komunikacija laikoma neįvykusia. Situacija nė kiek ne geresnė, jei pranešimas pasiekia adresatą, tačiau jis jo nesupranta. Trys veiksniai galintys paveikti efektingą ir neefektingą komunikaciją yra užkodavimas, atkodavimas ir triukšmas.

UŽKODAVIMAS – vyksta tuomet, kai informacija, kurią reikia perduoti ,siuntėjas paverčia simbolių seka. Šis etapas yra būtinas, nes informacija perduodama kitam žmogui ar kokiais nors sutartiniais ženklais. Kadangi komunikacijos procesas neapsieina be kodavimo tai siuntėjas siekia nustatyti abiem pusėms suprantamą reikšmių sistemą ir parinkti tokius simbolius, kurie jo manymu ir gavėjui turi
tokią pat reikšmę.

ATKODAVIMAS – procesas, kurio metu gavėjas interpretuoja gautą pranešimą ir paverčia jį prasminga informacija .Šis procesas susideda iš dviejų žingsnių. Pirmiausiai gavėjas turi priimti informaciją, tik po to jį interpretuoti. Atkodavimas priklauso nuo gavėjo ankstesnio patyrimo, jo asmeninės nuomonės, apie vartojamus simbolius ir gestus, jo lūkesčių ir nuo to, ar vienodai reikšmes supranta siuntėjas ir gavėjas. Fizinis artumas ilgainiui gali sudaryti sąlygas geresniam siuntėjo ir gavėjo tarpusavio supratimui.

TRIUKŠMAS – laikome bet kurį veiksnį ,kuris trukdo, iškraipo, kliudo ar silpnina komunikaciją. triukšmas gali kilti vadinamajame komunikacijų kanale ar dėl perdavimo būdų. Poreikis pajusti komunikaciją gali būti toks stiprus ,kad kartais klaidinančią ar net neprasmingą komunikaciją, gavėjas atkoduoja kaip visai prasmingą informaciją, kuri gali smarkiai skirtis nuo pradinio užkoduoto pranešimo. Kadangi triukšmas gali trukdyti suprasti informaciją, vadovai turi stentis jį mažinti, tiek, kad netrukdytų efektingai komunikuoti.

KOMONIKACIJOS PROCESŲ GERINIMAS

Skirtumus tarp efektingos ir neefektingos komunikacijos galima nustatyti pasižiūrėjus kaip bendraujančios šalys susitvarko su keturiais komunikavimo proceso aspektais: suvokimo skirtumais, emocijomis, nenuoseklumais tarp žodinės ir bežodinės komunikacijos bei išankstiniu pasitikėjimu(ar nepasitikėjimu) tarp šalių.

SKIRTINGAS SUVOKIMAS

Tai vienas iš labiausiai įprastų barjerų, trukdančių efektingai komunikacijai. Žmonės, kurių išsilavinimas ar žinių lygis skirtingas, dažnai tuos pačius reiškinius suvokia nevienodai.

Kalbiniai skirtumai dažnai yra glaudžiai susiję su individualaus suvokimo skirtumais. Kad butų galima efektingai perduoti pranešimą, vartojami žodžiai turi turėti tą pačią reikšmę ir siuntėjui, ir gavėjui. Tarkim skirtingi kompanijos padaliniai gauna pranešimą, kad “per trumpą laiką” reikia sukurti naują produktą. Mokslinių tyrimų skyriaus darbuotojams šis laikas gali būti dveji ar treji metai. Finansų skyriaus darbuotojams tai gali būti trys ar šeši mėnesiai, o pardavimų skyriaus darbuotojams “trumpas laikas” yra kelios savaitės. Kadangi kai kurie žodžiai turi daug reikšmių, tai būti atkreipti dėmesį į tai, kad gavėjas suprastų, ką siuntėjas turėjo galvoje. Suvokimo skirtumų gali kilti dėl lyčių skirtumo. Daug vietos pastarojo meto tyrimuose skiriama lyčių komunikacijos skirtumams ir stiliams.KAIP IŠVENGTI SKIRTINGO SUPRATIMO

Siekiant išvengti skirtingo tų pačių dalykų supratimo, pranešimas turi būti pateikiamas taip, kad jį galėtų suprasti skirtingų pažiūrų ir patyrimo žmonės. Kai tik įmanoma reikėtų išsiaiškinti gavėjo pažiūras ir išsilavinimą. Empatija – įsijautimas į kito žmogaus emocinę būseną ir sugebėjimą pažvelgti į situaciją kito žmogaus akimis – reakcijos sulaikymas tol, kol bus tinkamai įvertinta gauta informacija, padeda iš dalies išvengti nesusipratimo. Kai problema yra neaiški būtina klausti.

Siekiant įveikti kalbinius skirtumus labai naudinga paprašyti gavėją, kad jis patvirtintų ar savaip suformuluotų pagrindinius pranešimo momentus. Jei visi organizacijos nariai turės susidurti su nauja terminologija, verta jiems organizuoti kursus ar keletą seminarų, per kuriuos jie susipažintų su naujomis temomis. Reikia skatinti gavėjus pateikti klausimus ir taip išsiaiškinti neaiškius momentus.EMOCINĖS BŪSENOS

Emocinės reakcijos – pyktis, meilė savigyna,neapykanta,pavydas,baimė,varžymasis – turi įtakos mūsų sprendimui, t.y. kaip mes suprantame kitų žinias ir kokį poveikį mes darome kitiems perduodami savo pranešimus .Jei mes esame, kai jaučiame grėsmę savo saugumui prestižui ir galiai, tai galime prarasti sugebėjimą objektyviai vertinti gaunamą informaciją ir reaguoti į ją gindamiesi ar agresyviai.

Geriausias požiūris į emocijas būtų laikyti jas komunikacijos proceso dalimi ir stengtis suprasti kai dėl jų kyla problemų. Jei pavaldiniai agresyviai elgiasi, vadovai turėtų priversti juos išsakyti savo rūpesčius ir atidžiai klausytis ką jie sako. Kai vadovai supras jų reakcijas, galės pagerinti atmosferą patys ėmę kitaip elgtis. Iki krizės vadovai turi stengtis iš anksto numatyti savo pavaldinių emocines reakcijas ir pasirengti jas įveikti. Taip pat jie gali pagalvoti apie savo pačių nuotaikas, ir apie tai kokią įtaką jos gali daryti kitiems.

PRIEŠTARINGA ŽODINĖ IR NEŽODINĖ KOMUNIKACIJA

Dažnai apie šnekamąją ir rašytinę kalbą galvojame kaip apie tiesioginės komunikacijos priemonę, tačiau mūsų siunčiamas stipriai veikia tokie nežodiniai veiksniai kaip kūno judesiai, drabužiai, atstumas nuo žmogaus su kuriuo kalbame, mūsų poza, veido išraišką ,akių judesius, bei kūno sąlytis.

Pagrindinė priemonė komunikacijos prieštaravimams įveikti – žinoti apie juos ir rūpestingai saugoti, kad nebūtų siunčiami klaidingi pranešimai. Gestai ,apranga, poza, veido išraiška ir kita nežodinė komunikacija turi atitikti žodinį pranešimą. Laibai pravartu analizuoti kitų žmonių nežodinę komunikaciją ir stengtis pritaikyti išmoktas tiesas sau ir savo santykiuose su kitais.
NEPASITIKĖJIMAS

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1503 žodžiai iš 4954 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.