Konfliktų analizė
5 (100%) 1 vote

Konfliktų analizė

1121

ĮŽANGA

Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje šiuolaiki-nis žmogus yra apsuptas konfliktų. Konfliktuoja su aplinka, su artimais žmonėmis, kartais net pats su savimi, taip pat stebi šalia jo konfliktuojančius asmenis.

Retas žmogus gali pasakyti, kad konfliktai nedaro neigiamos įtakos gyvenimo būdui, ben-dravimo kokybei su aplinkinais ir artimais žmonėmis, darbo atmosferai bei produktyvu-mui. Juolab, kad konflikto auka gali tapti kiekvienas. Taigi žmogaus galimybės visapusiš-kai ir maloniai bendrauti su kitu žmogumi yra susijusios su jo gebėjimu spręsti ir valdyti konfliktines situacijas. Nepaisant realybės, kad konfliktai yra neatsiejama žmogaus gyve-nimo dalis, svarbiausia tai, koks yra pačio žmogaus požiūris į konfliktus: kaip reaguojama į juos, kaip jie analizuojami, kokie pasirenkami jų sprendimo būdai, kas daroma, norint jų išvengti.

Taigi šiame darbe bus stengiamasi išsiaiškinti, kas yra konfliktai, kokios yra konfliktų priežastys, kaip reikia analizuoti ir valdyti konfliktus, kaip elgtis konfliktinėse situacijose, o gal net teigiamai jais pasinaudoti. Taip pat bus išanalizuota viena konfliktinė situacija, paimta iš S. Kubelkos knygos „Persprogęs korsetas“

KONFLIKTŲ SAMPRATA

Skirtingų žmonių pažiūros, nevienodas įvairių reiškinių suvokimas ir jų ver-tinimas gana dažnai sukelia ginčytinas situacijas. Jeigu tokia situacija sukelia grėsmę nors vieno iš sąveikos dalyvių suformuluotam tikslui, tai sudaro konfliktinę situaciją. Taigi, konfliktinė situacija- tai prieštaringos šalių pozicijos kokiu nors klausimu, siekimas prie-šingų tikslų ir įvairių priemonių jiems pasiekti naudojimas, interesų nesutapimas ir t.t.

Dažnai konfliktinės situacijos pagrindą sudaro objektyvūs prieštaravimai. Tačiau kartais pakanka kokios nors smulkmenos- nevykusiai ir nelaiku pasakytų žodžių, nuomonės, kitaip tariant, incidento,- ir konfliktas gali prasidėti.

Incidentas yra maža ‚liepsnelė‘ dideliai konflikto ‚ugniai‘ įžiebti. Teoriškai, incidentas- tai vienos iš šalių veiklos aktyvizacija, kuri apriboja (gal ir nesąmonongai) kitos šalies inte-resus.Iškilę prieštaravimai tampa konfliktine situacija, kai:

a) situacija svarbi konfliktinės sąveikos nariams;

b) yra kliūtis, kurią sukuria vienas oponentų, norėdamas sutrukdyti kitiems dalyviams pasiekti savo tikslą;

c) asmenybė arba grupė nebegali daugiau taikstytis su iškilusia kliūtimi (nors tarp vienos šalies narių).

Konfliktu laikytina bendravimo sferos sandūra, kilusi dėl žmonių prieštaringų tikslų, elgesio, nuostatų pakeliui į savo tikslus. Konflikto kilimą lemia objektyvūs ir sub-jektyvūs faktai. Jis priklauso nuo išorės (aplinkos) konteksto, kuriame tarpsta ir vystosi. Konteksto dalis- socialinė psichologinė terpė (aplinka), o ne vien artimiausioji asmenybės aplinka. Beveik visi autoriai pažymi situacijos konfliktiškumo subjektyvų suvokimą. Tai būtina sąlyga konfliktui kilti.

Taigi, konfliktas plačiąja prasme- tai prieštaravimų paūmėjimo kraštutinis atvėjis. Pa-prastai jo pasekmė- stiprios neigiamos emocijos. Paprastai konfliktu laikoma priešingų požiūriu, interesų, elgesio motyvų, siekių susidūrimas, kadangi išvertus iš lotynų kalbos žodį ‚confliktus‘, tai reškia susidūrimą.

Visą gyvenimą mus lydi ištikimi ir neatskiriami palydovai- konfliktai. Jie yra nedalima gyvenimo dalis. Tarpusavio santykių be konfliktų tiesiog nebūna.

Pasaulėžiūros, požiūrių ir pozicijų skirtumai- įprastas reiškinys bet kurioje socialinėje grupėje (pavyzdžiui, šeimoje, santuokoje, sporto komandoje darbuotojų kolektyve). Skir-tingi požiūriai ir sprenimų priėmimo metodai, pasikeitimas nuomonėmis ir ginčai tarp at-skirtų darbuotojų nebūtinai gali turėti ir neigiamų pasekmių. Atvirkščiai, jie gali turėti ska-tinamąjį poveikį, tačiau jie neturėtų peraugti į neigiamus santykius, nenaudingą nesantaiką. Konfliktams spręsti galima naudoti įvairias strategijas. Tačiau reikia prisiminti, kad kai kurios jų gali dar pabloginti situaciją ir todėl tinka tik tam tikromis sąlygomis. Dažnai pa-tartina panaudoti kelias strategijas, kurios papildo viena kitą.

Kiekvienam žmogui svarbu įsisąmoninti , kad konfliktų išvengti beveik ne-įmanoma, todėl jų supratimas kito žmogaus atžvilgiu labai svarbus, siekiant efektyvaus ir malonaus bendravimo.

KONFLIKTŲ ĮVAIROVĖ

Konfliktinėms situacijoms atskleisti sugaištama pakankamai daug laiko ir iš-eikvojama nemažai energijos. Be to, konflikto vaidmuo priklauso nuo to, kiek jis yra val-domas. Tad yra svarbu žinoti konflikto prigimtį.

Konfliktai gali būti funkciniai (konstruktyvūs), t.y. sąlygojantys organizacijos efektyvumo augimą, ir disfunkciniai (destruktyvūs) – sąlygojantys asmeninio pasitenkini-mo, grupinio bendradarbiavimo ir organizacijos efektyvumo mažėjimą .

Konstruktyvūs konfliktai yra racionalūs, be emocijų (normali komunikacija), kurių dalyviai stengiasi rast sprendimo būdus, vienodai prisiimti atsakomybę už pasekmes .

Destruktyvūs konfliktai yra neproduktyvūs, nes prasiveržia emocijos. Dažnai dalyviai patys negali išspręsti konflikto, nes kaltina oponentus, neabejodami savo teisumu .

Pagal konflikto subjektus, t.y. jo dalyvius,
konfliktai skirstomi į asmeninius (vidinius), tarpasmeninius, asmens ir grupės, tarpgrupinius.

Asmeniniai (vidiniai) konfliktai. Jie kyla asmenybės viduje, kai susiduria jo priešingi motyvai (poreikiai, interesai, vertybės, tikslai), kai yra nepasitenkinimas darbu (ypač kai keliami prieštaringi reikalavimai, pavyzdžiui reikalaujama didinti darbo našumą ir kartu gerinti gaminio kokybę), savo elgesiu, vaidmeniu organizacijoje. Taip pat, kai žmogus yra veikiamas stresų ar nepasitiki savimi .Kurtas Lewinas šiuos konfliktus vadina motyvų konfliktais ir juos suskirstė :

1. Troškimo – troškimo konfliktas. Žmogui tenka rinktis iš dviejų ar dau-giau vienodai malonių alternatyvų.

2. Vengimo – vengimo konfliktas. Rinktis tenka iš dviejų vienodai nema-lonių alternatyvų ar dviejų blogybių. Būtent dėl alternatyvų nepatrauklumo šis konfliktas trunka ilgiau, nes sprendimo priėmimas yra vilkinamas: žmogus delsia, nesiryžta vis tikė-damasis, kad tai netiesa.

3. Troškimo – vengimo konfliktas. Dažniausiai pasitaikantis vidinis kon-fliktas, kartais dar vadinamas „motyvų kova“. Tas pats tikslas yra ir malonus, ir nemalo-nus, taigi sukyla dvilypiai jausmai.

Tarpasmeniniai konfliktai. Dažniausia konfliktų rūšis. Tai susidūrimas žmo-nių, kurių skirtingi charakteriai ir kurie siekia skirtingų tikslų, laikosi skirtingų požiūrių, vertybių, normų. Organizacijoje jie reiškiasi kaip vadovų kovos dėl išteklių, kaip įtakos padarinys ar kaip asmeniniai ginčai. Šie konfliktai yra labai emocionalūs, nes priešininkai susiduria akis i akį .

Asmens ir grupės konfliktai. Kyla, kai asmuo užima skirtingą poziciją nuo priimtos visos grupės pozicijos ir nesilaiko grupės elgesio normų. Dažnai jie kyla dėl noro išlaikyti savo individualybę. Nors gali kilti ir dėl pačios grupės spaudimo asmeniui .

Tarpgrupiniai konfliktai. Dažnai jie kyla tarp formalių ir neformalių grupių dėl įvairių prieštaravimų, nes šios grupės turi specifinių tikslų, interesų, vertybių ir pan. Savų interesų turinti vadovybė, darbininkai, administracija, atskirų profesinių grupių dar-buotojai konfliktuoja tarpusavyje, siekdami juos įgyvendinti .

Nepamirškime, konfliktų pavidalai yra ne tik įvairūs, bet ir nuolat kintantys .

Konfliktinės situacijos aprašymas

Minkos tėvas, Riudigeris Hiubšas turi fabriką, prieš Vienos vartus, motina geltonplaukė ensietė.tėvas niekada Minkai neparodydavo jokio dėmesio. Beveik jo nema-tydavo, nes jis neturėjo laiko Minkai. Tėvas visada laikdydavosi atstu nuo Minkos. Viskas pasikeitė, kai gimė jos brolis. Pagaliau sūnus. Nuo tos akimirkos Minka tapo „Kilniąja pa-nele“ . tėvas atkreipė į ją dėmesį, tačiau matydavo tik klaidas. Staiga Minka jo akyse pasi-darė didžiuoklė, tuščiagarbė, „Manot esanti geresnė?, Nuolat stypso prie veidrodžio, o pati bjauri kaip naktis“. Minka visada painiojosi jam po kojomis, namie jai nebebuvo vietos. Taip truko kelerius metus. Minkos penkioliktojo gimtadienio vakarą padėtis dar labiau pa-aštrėjo. Pradėjo snigti, ir Minka jau gulėjo savo lovoje, kai staiga į kambarį įžengė tėvas, nors jos gyvenime to dar nebuvo nutikę. Jis atrodė keistai: geltoni kaip šiaudai plaukai po tinkleliu, geltoni ūsai, prispausti baltu raiščiu, rankoje- raudona naktinė lemputė, nuo ku-rios ant lubū krito keistas šešėlis. O kur dar putnūs žandai, išsprogusios akys, krsna figūra. Ir dar, jis dvokė taboka, o priėjęs arčiau keliskart apsidairė, tarytum ko ieškodamas. Paskui prisitraukė kėdę prie Minkos lovos ir atsisėdo.

– Skaityti kilmingoji panelė moka, – prašneko jis kaip visada atžariai, – tai da-bar man pasakysi: kas parašyta prie vėduoklių fabriko Vienoje, gvazdikų gatvėje?

– „Vencelis ir sūnus“ atsakė tvirtu balsu Minka

– O kas parašyta virš viešbučio „Auksinė blakė“ ?

– „Ignacas ir sūnus“ atsakė Minka.

– O prie šilkinių siūlų verpyklos Briliantų sklype, kurią nusipirko Leopoldas? Kas ten parašyta?

– „Savininkas Leopoldas ir sūnus“ atsakė Minka

– Taigi, ir kas tau krito į akis?

Minka tylėjo..

– Tu moki skaityti ir rašyti, spėju, kad gali ir logiškai mąstyti.

Minka nuleido akis ir atsiduso, ji numanė, kas bus toliau…

– Nežinai? Taigi dar kart klausiu, ar kur nors Vienoje, Prachoje, esi mačiusi , kad iškaboje būtų parašyta :“Savininkas ir duktė“? ar matei ? Taip ar ne?

– Ne, atsakė trumpai Minka

– O kodėl ne? Ar kilmingoji panelė žino kodėl ne?

Jis pergalingai žvelgė virš akių raiščio, pradėjusio smarkiai trūkčioti.

– Tikriausia pernelyg išmintinga tavo galva atspės?

Minka tylėjo

– Ne? Kvaila avis!!!! Tai leisk tau pasakyti. Taip nebūna. „Fricas ir duktė“ nei vienas nei du. Visame pasaulyje nieko panašaus nerastum. Parašyta kaip dera :“Fricas ir sūnus“ . tada jis įdėmiai nužvelgė Minką, atsistojo ir žengė durų link.

– Šitaip bus ir pas mus, sušuko tėvas, įsitvėręs durų rankenos, čia mano namuose. Fabriką gaus tavo brolis. O prie jo vartų bus parašyta : “Savi-ninkas ir sūnus“ !!

– Prisimink tai!!!

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1526 žodžiai iš 3049 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.