Kontraktai
5 (100%) 1 vote

Kontraktai

TURINYS

ĮŽANGA 2

PREKYBINĖS SUTARTIES SĄVOKA 3

PREKYBINĖS SUTARTIES SĄLYGOS 4

MAŽMENINIO PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES YPATYBĖS 4

DIDMENINIO PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES YPATYBĖS 4

SUTARTIES SUDARYMO STADIJOS 6

OFERTA 6

AKCEPTAS 9

VIENOS KONVENCIJA 12

IŠVADOS 14

LITERATŪRA 15

ĮŽANGA

Šiuolaikiniame versle verslo partnerių(ūkio subjektų) tarpusavio santykiai apibrėžiami sutartimis. Sutartis apibrėžia pusių santykius, nustato jų įsipareigojimus ir teises. Sutartis apibrėžia veikimo tvarką (nustato “žaidimo taisykles”) ir tuo būdu eliminuoja galimus nesusipratimus dėl šalių veiklos.

Viena iš verslo sričių, kur naudojamos sutartys yra prekyba. Kadangi prekybos veiksmas yra apibrėžiamas standartiniais santykiais – pirkėjas perka, o pardavėjas parduoda, todėl prekybinės sutartys turi daugumą bendrų bruožų ir taisyklių kaipo jos turi būti sudarytos. Įsisavinti prekybos sutačių sudarymo taisykles yra svarbu tam, kad išvengti nesusipratimų. Ypač tai yra svarbu vykdant tarptautinę prekybą, nes skirtingose šalyse prekybos sąlygos todėl yra būtinas tarptautinis sutarčių standartizavimas.

Šiame referate apžvelgsiu prekybinių kontraktų sutarčių bruožus, jų sudarymo etapus bei įstatymus reglamentuojančius šių sutarčių sudarymą.

PREKYBINĖS SUTARTIES SĄVOKA

Visų šalių rinkose ir tarptautiniuose sandėriuose labiausiai paplitusi sutartis reguliuojanti prekinius ir piniginius santykius. Tai pirkimo-pardavimo sutartis (vente -.prancūziškai, Kaufvertag – vokiškai, sale – angliškai). Pagal šią sutartį viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti parduodamą daiktą ir perleisti nuosavybės teises kitai šaliai (pirkėjui), o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti perkamąją kainą. Visų šalių teisynuose prekybinė sutartis yra vertinama kaip dvišalė, atlyginama, konsensuali.

Tarptautinėje prekyboje, sudarant prekių pirkimo – pardavimo sutartis, dažniausiai vartojama kontrakto sąvoka. “Kontraktas – tai sutartis, nustatanti susitariančių šalių teises ir pareigas bei jų vykdymo terminus”. Kontraktu įforminami taip pat moksliniai, gamybiniai, techniniai, ekonominiai ir kt. bendradarbiavimo su užsienio šalimis sandoriai, vykdomi komerciniu pagrindu.

Teisės normos, reguliojančios sutarčių sudarymą, nenustato sutarties šalių teisių ir pareigų tiesiogiai, o tik nubrėžia tam tikras ribas, pagal kurias šalys gali nustatyti teises ir pareigas. “Aišku, pirmiausia sutarties šalys turi nepažeisti teisinių reikalavimų ir draudimų, o jau po to savo nuožiūra gali nustatyti norimas taisykles – tai jų teisė”.

Teisės normos, reguliuojančios sutarčių sudarymą, nustato tokias aplinkybes, kurioms esant prievole suvaržytam asmeniui tenka juridinė atsakomybė už prievolės neįvykdymą ar netinkamą jos įvykdymą.

PREKYBINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

Mažmeninio pirkimo ir pardavimo sutarties ypatybės

Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta:

1) kai pirkėjas išreiškia sutikimą pirkti pardavėjo pasiūlytą prekę ir sumoka už ją tuojau arba per šalių sutartą terminą;

2) kai pardavėjas priima pirkėjo užsakymą reklamuojamai prekei. Jei pirkėjui parduota prekė neatitinka jos kokybę reglamentuojančių dokumentų ar sutarties sąlygų, jis gali pasinaudoti teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Pirkimo ir pardavimo sutartyje šalių susitarimu gali būti numatomos papildomos pardavėjo pareigos – parduotų prekių apsauga, papildomas įpakavimas, ekspedicijos ir kitos pareigos.

Mažmeninio pirkimo ir pardavimo sutartis yra įvykdyta, kai pardavėjas perdavė prekę pirkėjui, o pirkėjas už ją sumokėjo.

Didmeninio pirkimo ir pardavimo sutarties ypatybės

Didmeninio pirkimo ir pardavimo sutartis gali būti ilgalaikė, trumpalaikė, vienkartinė. Didmeninio pirkimo ir pardavimo sutartyse turi būti nustatyta:

1) parduodamų prekių pavadinimas, asortimentas, kiekis, kokybė;

2) prekių išsiuntimo (perdavimo) terminai;

3) kaina.

Be šių būtinų sutarties sąlygų, šalys sutartyje gali numatyti:

1) prekių pervežimo (perdavimo) būdą, atsiskaitymo tvarką ir formą;

2) prekių taros ir įpakavimo reikalavimus, taros grąžinimo tvarką ir terminus;

3) atsakomybę už sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą;

4) kitas sąlygas.

Didmeninio pirkimo ir pardavimo sutartyse gali būti numatytos ir su prekybine veikla nesusijusios pardavėjo pareigos (ruošinių gaminimas, įrengimų nuoma, ekspedicija ir kt.).

Didmeninio pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma įvykdyta tą dieną:

1) kai prekės išsiunčiamos nevietiniam gavėjui;

2) kai prekės perduodamos pirkėjo arba pardavėjo sandėlyje.

Šalių susitarimu gali būti numatyta ir kitokia sutarties vykdymo tvarka.

SUTARTIES SUDARYMO STADIJOS

Oferta

Oferta – rašytinis, žodinis ar išplaukiantis iš elgesio pranešimas apie norą sudaryti teisinę sutartį, iš kurio sąlygų aišku, kad sutartis bus sudaryta, kai tik asmuo, kuriam adresuota oferta priims ją (akceptuos).

Lietuvos Respublikos Prekybos įstatymo 28 straipsnis “ofertą” apibrėžia taip: “Pasiūlymas sudaryti sutartį (ofertą) yra siūlymas vienam ar keliem asmenims, kai nurodomos sutarčiai sudaryti būtinos sąlygos, jeigu jos yra pakankamai apibrėžtos ir išreiškia pasiūliusio asmens
au oferta – tai pasiūlymas sudaryti sutartį. Kyla klausimas, ar vienoks ar kitoks pasiūlymas yra oferta ar ne. Nuo to priklauso ar sutikęs su pasiūlymu tampa sutarties šalimi ar ne.”Oferta privalo turėti du būtinus požymius:

1. joje turi būti nurodytos esminės sąlygos, būtinos sudaryti atitinkamai sytarčiai;

2. pasiūlymas turi būti skirtas tam tikram asmeniui.

Pareiškimas dėl sutarties, kuriame nėra šių požymių, nelaikomas oferta.

Oferta nebūtinai turi būti pateikta konkrečiam asmeniui. Bet kad būtų sudaryta konkreti sutartis, reikia kad oferta būtų patvirtinta konkretaus asmens. Oferta pateikta ne konkrečiam asmeniui yra vadinama viešąja oferta. Viešosios ofertos klausimas atskirose šalyse sprendžiamas nevienodai. Platų pripažinimo ratą viešoji oferta turi Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Čia viešąja oferta laikomios prekių iškėlimas parduotuvėje. O vokiečiai, anglai, amerikiečiai tai laiko tik kvietimu pirkti. Pagal šiose galiojančius įstatymus tokiu atveju oferta bus laikoma pirkėjo noro išreiškimu pirkti šią prekę.

Lietuvos Respublikos Prekybos įstatymo 28 straipsnyje. teigiama, kad pasiūlymas sudaryti sutartį, skirtas nenustatytiems asmenims, laikomas tiktai kvietimu pareikšti ofertą, jeigu siūlantis asmuo tiesiogiai nenumato ko kita.

Kalbant apie ofertos pranešimą, reikia pabrėžti, kad oferta tampa galiojančia tik tada, kai ji pranešama akceptui. Pranešimas gali būti padarytas žodžiu, raštu, kitų veiksmų būdu arba visų išvardytų atveju kombinacija. Oferta gali būti išreikšta ir konkludentiniais veiksmais. Pavyzdžiui, jeigu Petraitis Jonaičiui už jo automobilį duos 7000Lt, tai Jonaitis Petraičiui jį parduosiu, o jeigu Petraitis Jonaičiui parduos automobilį už 7000 Lt, tai Petraitis jį pirks. Šiuo atveju nebus ofertos vienos pusės, kuri buvo kitos pusės akceptuota.

Tai į ką nukreipta oferta, neturi teisės prieštarauti, kad jis neteisingai suprato ofertą, o jeigu šalis sutinka su oferta, automatiški parodo, kad ji yra susipažinusi su ofertos tekstu ir negali teigti savo nesusipažinimo fakto.

Jei asmuo ne iki galo perskaitė ofertą, ar susipažino tik su pagrindinėmis sąlygomis, o su papildomomis ne, nes nenumatė reikalo, tai taip pat bus laikoma, kad asmuo sutiko su oferta (visa) ir turės įvykdyti visas sutartyje numatytas sąlygas.

Dabartinėmis sąlygomis didžioji sutarčių dalis sudaroma perdavimo vienos šalies kitai standartinės formos dokumento, kuriame išdėstytos sąlygos, su kuriomis jį įteikianti pusė sutinka sudaryti sutartį, Jei sutarties sudarymo procese viena pusė įteikia kitai dokumentą apie kurio sąlygas kita pusė žino, tai kita pusė priimdama dokumentą ir jį laikydama pas save, kartu ir sutinka su sąlygomis. Ofertas gali atlikti viską, kas reikia ir kas būtina, kad kita šalis gerai ir teisingai išsiaiškintų ofertą. Ir jai pastaroji šalis ją priima be pretenzijų ir prieštaravimų, tai ofertas irgi gali laikyti, kad ta šalis yra susipažinusi su šiomis sąlygomis.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1231 žodžiai iš 3777 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.