Kooperatyvų veikla
5 (100%) 1 vote

Kooperatyvų veikla

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Ekonomikos katedra

ŽEMĖS ŪKIO TECHNINIŲ PASLAUGŲ

KOOPERATYVAS

Agroserviso ekonomikos referatas

Akademija, 2003

TURINYSĮVADAS……………………………………………………………

……………………………………………………………….3

1.. TECHNINIO PASLAUGŲ KOOPERATYVO

SAMPRATA………………………………………………..4

1.1. Kooperatyvo tikslai ir

uždaviniai…………………………………………………………

…………………………..4

2. KOOPERATYVO TEISINĖ

APLINKA……………………………………………………………

…………………5

3. KOOPERATYVO GAMYBOS VEIKSNIAI IR REZULTATINIAI

RODIKLIAI……………………7

4. TECHNINIO PASLAUGŲ KOOPERATYVO VALDYMO

ORGANIZAVIMAS…………………..9

IŠVADOS……………………………………………………………

…………………………………………………………….14

LITERATŪROS

SĄRAŠAS……………………………………………………………

…………………………………..15

:

ĮVADAS

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Rytų Europos šalių, gausu smulkių ir

vidutinių ūkių, kuriems sunku konkuruoti su našiu ir konkurencingu Vakarų

Europos žemės ūkiu. Perspektyvu yra plėsti technines paslaugas,

intensyvinti tarpūkinį technikos naudojimą. Lietuvoje 1999 m buvo pusantro

tūkstančio registruotų žemės ūkio techninių paslaugų, tiekimo įmonių.

Viena iš jų – techninių paslaugų kooperatyvas, tai įregistruota

savivaldybėje žemės ūkio paslaugų organizavimo įmonė. Jos narių ir turto

sudėtis gali keistis. Kooperatyvas skirtas narių ekonominiams, ūkiniams ir

socialiniams poreikiams tenkinti ir veikia narių iniciatyva ir rizika.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti žemės ūkio techninių paslaugų

kooperatyvo sampratą ir funkcionavimo esmę. Šiam tikslui pasiekti numatomi

įgyvendinti tokie uždaviniai : apžvelgti techninio paslaugų kooperatyvo

sampratą, bei teisinę aplinką; apibūdinti techninio paslaugų kooperatyvo

gamybos veiksnius; nurodyti ir aptarti kooperatyvo rezultatinius rodiklius;

apibūdinti kooperatyvo valdymo organizavimą; padaryti išvadas.

Darbo tyrimo metodas – aprašomasis. Buvo naudojamasi rašytiniu

informaciniu šaltiniu, t.y. vadovėliu.

1.TECHNINIO PASLAUGŲ KOOPERATYVO SAMPRATA

Žemės ūkio techninių paslaugų kooperatyvas, (toliau –

Kooperatyvas) – žemės ūkio techninių paslaugų organizavimo įmonė. Jo turto

ir narių sudėtis gali keistis. Kooperatyvas skirtas narių ekonominiams,

ūkiniams ir socialiniams poreikiams tenkinti ir veikia jų iniciatyva ir

rizika. Kooperatyvas yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo,

turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagal

savo prievoles jis atsako tik savo turtu ir neatsako už savo narių

prievoles. Kooperatyvas steigiamas neribotam laikui. Kooperatyvo ūkiniai

metai yra kalendoriniai metai. Yra nurodoma kooperatyvo buveinės adresas.

Kooperatyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos

teisės aktais ir šiais įstatais.

1.1. KOOPERATYVO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Kooperatyvo tikslas – padėti nariams geriau panaudoti jų kapitalą

ir darbo jėgą, laiku ir kokybiškai atlikti žemės ūkio darbus, organizuoti

jų veiklą auginant žemės ūkio produkciją ir atliekant žemės ūkio technines

paslaugas. Kooperatyvas plėtoja veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių

klasifikatorių, pvz.:

• Žemdirbystę ir gyvulininkystę apimančios, išskyrus veterinariją,

veiklos rūšys.

• Žemdirbystę aptarnaujančios veiklos rūšys.

• Žemes ūkio žaliavų, gyvų galvijų pardavimo (įgaliotinių) veikla.

• Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba.

• Cheminių augalu apsaugos priemonių ir trąšų didmeninė prekyba.• Žemės ūkio mašinų, įskaitant traktorius, reikmenų ir inventoriaus

didmeninė prekyba.

• Žemės ūkio mašinų ir įrengimų nuoma.

• Sunkvežimių nuoma.

Kitur niekur nepriskirtų poilsio ir pramogų organizavimo veikia.

Įstatuose numatyti tokie Kooperatyvo uždaviniai:

1. Laiku ir kokybiškai atlikti žemės ūkio darbus, organizuoti žemes ūkio

techninių paslaugų sutarčių sudarymą ir vykdymą, koordinuoti technikos

naudojimą.

2. Nuolat ieškoti naujo verslo ir naujų narių.

3. Apibendrinti ir skleisti Kooperatyvo narių patyrimą bei žinias žemės

ūkio srityje, teikti visapusišką informaciją Kooperatyvo nariams žemės

ūkio technikos, darbo santykiu, apskaitos ir kitais ūkininkavimo

klausimais.

4. Tarpininkauti užmezgant kontaktus su kitais žemės ūkio srityje

dirbančiais subjektais, bendradarbiauti su Lietuvos žemes ūkio

konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmais ir kitomis konsultacinėmis

institucijomis.

5. Sudaryti sąlygas nariams tobulinti kvalifikaciją seminaruose,

susirinkimuose; dalyvauti įvairiose žemės ūkio parodose ir mugėse.

6. Skatinti narius taikyti naujas technologijas bei mašinas, visapusiškai

išanalizuoti jų naudojimo tikslingumą.

7. Rekomenduoti nariams jų teikiamų paslaugų ir darbų kainas, įkainius ir

tarifus, produkcijos kainas, išskyrus valstybės reguliuojamas.

8. Tarpininkauti Kooperatyvo nartams būtinais socialinės paramos ir kitas

atvejais.

9. Stichinių nelaimių atveju koordinuoti padarinių likvidavimo operacijas

ir teikti pagalbą savo nariams.

2. TECHNINIO PASLAUGŲ KOOPERATYVO TEISINĖ APLINKA.Kooperatyvas turi teisę vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos

Respublikoje, turėti atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos ir kitų

valstybių bankuose, sudaryti sandorius, prisiimti turtinių įsipareigojimų,

skolintis lėšų, atsiskaityti su tiekėjais ir nariais bei klientais už

prekes, paslaugas ir darbus bet kuria sutarta forma, taip pat nustatyti

savo vidaus struktūrą, steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius,

apibrėžti jų statusą ir veiklą. Kooperatyvas gali būti kitų įmonių

steigėju, vienytis į kooperatyvų sąjungas (asociacijas), dalyvauti

tarptautinių kooperacijos organizacijų veikloje, kitos teisės,

neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.1. Kooperatyvo nariai, jų teisės ir pareigos

Kooperatyvo nariais gali būti fiziniai (nuo 16 metų) ir

juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje. Asmuo, norintis tapti

Kooperatyvo nariu, privalo pateikti prašymą Kooperatyvo valdybai.

Asmuo, padavęs prašymą, turi teisę susipažinti su Kooperatyvo

turtinėmis prievolėmis ir raštu patvirtinti savo pageidavimą tapti

Kooperatyvo nariu. Jei tokio patvirtinimo nėra, prašymas nesvarstomas.

Valdyba privalo artimiausiame posėdyje apsvarstyti naujo nario

priėmimo klausimą. Jei naują narį į Kooperatyvą priimti atsisakoma, jam

turi būti raštu paaiškinti tokio sprendimo motyvai. Kooperatyvo nariai

registruojami narių registracijos knygoje, nurodant:

• nario vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, įstojimo ir išstojimo

datą bei pajaus dydį, jei narys yra fizinis asmuo;

• visus juridinio asmens duomenis, įstojimo ir išstojimo datą bei pajaus

dydį, jei narys yra juridinis asmuo.

Kooperatyvo nariu tampama tik sumokėjus stojamąjį mokestį. Narystė

Kooperatyve nutrūksta:

• išstojus iš Kooperatyvo;

• nariui mirus;

• narį pašalinus;

• pripažinus narį neveiksniu;

• likvidavus Kooperatyvą;

• panaikinus narį – juridinį asmenį – arba reorganizavus jo veiklą į

tokią, kuri neatitinka Kooperatyvo tikslų;

• perleidus savo pajų kitam asmeniui.

Narystė nutrūksta nuo valdybos sprendimo priėmimo dienos, jeigu

valdybos sprendime nenumatyta kitaip. Nario išstojimo, pašalinimo ir

narystės sustabdymo tvarka yra tokia: išstoti narys gali tik kalendorinių

metų pabaigoje apie tai pranešęs prieš keletą (rekomenduotina – 12)

mėnesių. Prašymas dėl išstojimo pateikiamas valdybai raštu tiesiogiai arba

registruotu laišku. Jeigu narys turi neįvykdytų įsipareigojimų ir

pareiškime dėl išstojimo neįsipareigoja jų vykdyti, valdyba tokio nario

prašymo dėl išstojimo iš Kooperatyvo nesvarsto, kol narys neįvykdys visų

savo įsipareigojimų.

Nariui mirus, likvidavus narį – juridinį asmenį -arba jį

reorganizavus taip, kad neišlieka jo pirminis teisinis statusas, jo veiklą

tęsia paveldėtojas arba kitas teisių perėmėjas, tik pateikęs raštišką

prašymą Kooperatyvo valdybai, kuri jį įregistruoja kaip narį. Stojimo

mokestis šiuo atveju nemokamas. Valdyba neturi teisės atsisakyti priimti į

Kooperatyvą buvusio nario teisių perėmėjo.

Narys gali būti pašalintas, jei taip nusprendė visuotinis narių

susirinkimas. Sprendime dėl pašalinimo turi būti nurodytos pašalinimo

priežastys. Narys gali būti pašalintas iš Kooperatyvo, kai:

• pažeidžia šiuos įstatus;

• nesilaiko Kooperatyvo vidaus tvarkos taisyklių;

• laiku nesumoka metinio nario mokesčio ar tikslinių įmokų;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1104 žodžiai iš 3659 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.