Kreditavimas
5 (100%) 1 vote

Kreditavimas

ĮVADAS

Kreditas – prekių ar paslaugų skolinimas, pasitikėjimu. Apskaitoje – sudaroma buhalterinio įrašo dalis, parodanti savininko nuosavybės, įsiskolinimų, realizavimų įplaukų sąskaitų didėjimą ir turto ar sąnaudų sąskaitų mažėjimą.

Kreditas apima piniginius sąntykius, kuriems esant laisvi įmonių, įstaigų, organizacijų finansiniai ištekliai, laisvi valstybinio biudžeto ištekliai, draudimo organų ištekliai, gyventojų santaupos dažniausiai kaupiamos kreditinėse įstaigose ir teikiamos juridinėms bei fiziniams asmenims savalaikio grąžintumo sąlygomis ir taikant palūkanų procentus.

Verslininkai, norintys gauti paskolas ir turintys parengę verslo planus (projektus), gali kreiptis į komercinius bankus.

Kai kurie komercinai bankai siekdami prisotraikti kuo daugiau klientų gauti kreditams taiko supaprastintas ir pagreitintas procedūras. Yra daug tokių žmonių, kuriems toks pasiūlymas yra ypač naudingas.

Įmonė, norinti gauti paskolą, gali kreiptis į AB „Lietuvos žemės ūkio bankas“, kur jai bus suteikta informacija apie dokumentus, reikalingus paskolai gauti, bei kitas sąlygas ir reikalavimus, priklausančius nuo norimo finansuoti projekto.

Asmenys, norintys gauti kreditą, jo gali sulaukti pagal PHARE programą. Kadangi ES skatina Lietuvos smulkų ir vidutinį verslą, remdamiesi tam tikromis programomis (pvz.: PHARE).

Pagrindinės kredito funkcijos:

1. Perskirstomoji.

2. Pakeičiamoji.

3. Kontrolinė.

Praktikoje paplitusios šios kredito dengimo formos:

1. Laidavimas.

2. Garantija.

3. Užstatas.

Tikslas:

 Išsiaiškinti pagrindines kredito suteikimo sąlygas

Uždaviniai:

1. Įvertinti kredito sistemą Lietuvoje

2. Įvertinti (išsiaiškinti) ar lengva sulaukti kredito suteikimo smulkioms ir vidutinėms įmonėms

3. Išanalizuoti PHARE programos paskolos suteikimo sąlygas

1 SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ VERSLO ĮMONIŲ KREDITAVIMAS

Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) veiklai finansuoti atidarytos lengvatinio kredito linijos iš Europos Sąjungos (ES), Pasaulio banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos investicijų banko bei kitų užsienio valstybių bankų lėšų.

1.1 Kreditai pagal PHARE programas

1993 m. ES pagal I PHARE programą Lietuvai suteikė 3 mln. ekiu SVV skatinti. 1995 m. ES pagal II PHARE programą Lietuvai papildomai skyrė 4 mln. ekiu lengvatinio kredito liniją smulkių ir vidutinių įmonių investiciniams projektams kredituoti. ES pagal I ir II PHARE programas iš viso skyrė 7 mln. ekiu. Iki 2003 m. birželio 30 d. visi I ir II PHARE programose dalyvaujantys komerciniai bankai suteikė 476 paskolas, arba 18 092 tūkst. eurų (169 paskolas, arba 6 180 eurų, pagal I programą ir 307 paskolas, arba 11 912 tūkst. eurų, pagal II programą), MVĮ investiciniams projektams finansuoti. Komerciniams bankams iš jų jau grąžinta 385 paskolos, arba 13 911 tūkst. eurų (160 paskolų, arba 5 883 tūkst. eurų, pagal I programą ir 225 paskolos, arba 8 028 tūkst. eurų, pagal II programą). Vidutinis suteiktos paskolos dydis pagal I programą – 35 tūkst. eurų, o pagal II programą – 47 tūkst. eurų.

2003 m. birželio 15 d. I PHARE programa buvo užbaigta. II PHARE programa bus vykdoma iki 2005 m. birželio mėnesio.

I PHARE programoje dalyvavo du bankai: AB Vilniaus bankas ir AB Šiaulių bankas . II PHARE programoje dalyvauja trys bankai: AB Vilniaus bankas, AB Šiaulių bankas ir AB Ūkio bankas.

Paskolos pagal I ir II PHARE programas buvo skirtos šioms ūkio šakoms plėtoti: maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybai – 62 paskolos, medienos ir medinių dirbinių gamybai – 42, viešbučiams ir restoranams – 43, sveikatai ir socialiniam darbui – 29, baldų gamybai – 15, tekstilės gaminių gamybai – 19, guminių ir plastmasinių dirbinių gamybai – 13, transportui, sandėliavimui – 60, automobilių priežiūrai ir remontui – 32, kitoms šakoms – 161.

PHARE programų paskolos pagal Lietuvos miestus ir rajonus pasiskirsto taip: Vilniuje ir Vilniaus rajone buvo finansuota 101 projektas, Kaune ir Kauno rajone – 67, Šiauliuose ir Šiaulių rajone – 112, Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone – 26, Raseiniuose ir Raseinių rajone – 15, Alytuje ir Alytaus rajone – 11, Tauragėje ir Tauragės rajone – 6, Panevėžyje ir Panevėžio raj. – 13, kituose miestuose ir rajonuose – 125 projektai. Daugiausia paskolų buvo suteikta įmonėms, kuriose dirba nuo 9 iki 49 darbuotojų.

Pagrindinės PHARE paskolų suteikimo sąlygos:

 paskolos teikiamos įmonėms, kurių privatus kapitalas sudaro ne mažiau kaip 51%, o darbuotojų skaičius neviršija 200. Paskolos gali būti naudojamos pagrindinėms priemonėms pirkti ir su tuo susijusiam apyvartiniam kapitalui didinti;

 paskolos neteikiamos toms įmonėms, kurios verčiasi žemdirbyste, gyvulių auginimu, vien tik prekyba ar veikla, susijusia su nekilnojamaisiais daiktais;

 paskolos suma neturi viršyti 63 910 eurų vienai įmonei pagal II PHARE programą arba 51 130 eurų pagal I PHARE programą. Komerciniai bankai skatinami suteikti daugiau mažesnių paskolų – iki 15 340 eurų;

 kiekviena paskola neturi viršyti 75 proc. bendros finansuojamo projekto vertės. Ne mažiau kaip 25 proc. bendros projekto vertės turi būti finansuojama iš įmonės lėšų;

 paskolos teikiamos 3–10 metų laikotarpiui, atsižvelgiant į projekte numatytą jo įgyvendinimo trukmę.
Palūkanos už paskolą mokamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Metinė palūkanų norma yra ne didesnė kaip 10 proc. Pagrindinę paskolos sumą įmonė pradeda grąžinti ne anksčiau kaip po vienerių metų.

Verslininkai, norintys gauti paskolas ir turintys parengę verslo planus (projektus), gali kreiptis į šiuos komercinius bankus: AB Vilniaus bankas, AB Šiaulių bankas ir AB Ūkio bankas. Komercinis bankas atsako už tikslingą ir efektyvų paskolos panaudojimą ir jos grąžinimą, todėl jis pats sprendžia, ar suteikti įmonei paskolą, atsižvelgdamas į pateiktą verslo planą (projektą), įmonės veiklą, jos duodamą bankui užstatą, kurį būtų galima panaudoti paskolai grąžinti projekto nesėkmės atveju. Įmonės pateikia bankui savo finansinės veiklos duomenis, įsipareigoja reguliariai teikti bankui finansines ataskaitas iki projekto įgyvendinimo pabaigos ir visiško paskolos grąžinimo.

1.2 AB Šiaulių banko kreditinės linijos

AB Šiaulių bankas, padedamas Europos Komisijos finansuojamų konsultantų, parengė ir sėkmingai įgyvendino mikrokreditavimo programą. Kreditai yra skirti:

 gamybai, prekybai ar paslaugoms;

 apyvartinėms lėšoms papildyti ar investiciniams projektams;

 valiuta – eurai;

 kredito dydis – nuo 1 500 iki 30 000 eurų;

 terminas – iki 3 metų;

 užstatas – nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, trečiųjų asmenų garantijos ir laidavimai, reikalavimų, kylančių iš rašytinių sutarčių (kontraktų), teisės ir kita.

Kreditams gauti taikomos supaprastintos ir pagreitintos procedūros:

 nereikia pateikti detalaus verslo plano;

 pateikiama trumpa ( vieno lapo ) paskolos paraiška;

 ar kreditas bus suteiktas, atsakoma per 3-4 darbo dienas, bankui pateikus reikalingus dokumentus.

1.3 AB ŪKIO BANKO kreditinės linijos

AB Ūkio bankas yra pasirašęs finansavimo sutartį su Vokietijos DZ banku. Šios kreditinės linijos lėšos yra skirtos mažų ir vidutinių įmonių investicijoms bei apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Pagrindinės paskolų investicijoms suteikimo sąlygos:

 paskola yra skirta įrangai ir transporto priemonėms iš ES įsigyti;

 terminas – 5 metai;

 paskolos dydis – ne mažiau kaip 250 000 eurų;

 ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės turi būti finansuojama įmonės lėšomis;

 palūkanų normos yra sutartinės ir sudaro ne mažiau kaip EURIBOR plius 1,625 proc. bei eksporto draudimo mokesčiai.

Pagal finansavimo sutartis su Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, DZ Bank AG ir Commerzbank AG teikiamos paskolos įrengai įsigyti. Jų sąlygos yra tokios:

 įsigyjamo turto kilmė – ES šalys;

 terminas nuo 2 iki 5 (Bayerische Hypo und Vereinsbank AG ir DZ Bank AG) arba nuo 3 iki 5 metų (Commerzbank AG);

 paskolos dydis – ne mažiau nei 500 000 eurų (Bayerische Hypo und Vereinsbank AG ir Commerzbank AG) arba 200 000 eurų (DZ Bank AG);

 ne mažiau nei 15 proc. projekto vertės turi būti finansuojama įmonės lėšomis.

Iš DZ Bank AG kreditinės linijos lėšų įmonė gali gauti paskolą prekėms įsigyti. Šių paskolų suteikimo sąlygos:

 įsigytų prekių kilmė – ES šalys;

 terminas – iki 1 metų;

 paskolos dydis neribojamas.

Pagal susitarimą su konkrečia įmone AB Ūkio bankas MVĮ gali finansuoti ir kitomis sąlygomis, nei nurodyta anksčiau.

1.4 AB banko “NORD/ LB LIETUVA” kreditinė linija

2003 m. vasario mėn. AB bankas ”NORD/ LB Lietuva” pasirašė sutartį su Vokietijos banku “Kreditanstalt fur Wiederaufbau” (KfW) dėl 10 mln. eurų kreditinės linijos mažoms ir vidutinėms įmonėms finansuoti. Pagrindinės paskolos suteikimo sąlygos:

 paskola skirta investiciniams projektams finansuoti;

 paskolos dydis – ne daugiau kaip 250 000 eurų;

 terminas – iki 7 metų;

 paskolos grąžinimo pradžią galima atidėti iki 2 metų.

Įmonės, norinčios gauti paskolas pagal šią kreditinę liniją, turi atitikti tokius reikalavimus:

 darbuotojų skaičius turi būti ne didesnis kaip 250;

 metinė įmonės apyvarta negali būti didesnė kaip 40 mln. eurų arba 27 mln. eurų bendro turto;

 paskolos neteikiamos įmonėms, kurios verčiasi azartiniais žaidimais, nekilnojamojo turto prekyba, finansinėmis paslaugomis ir su pirminėmis žemės ūkio žaliavomis susijusia veikla.

1.5 UAB SAMPO banko kreditinė linija

2002 m. pabaigoje UAB SAMPO bankas, Šiaurės Investicijų bankas bei Europos Tarybos vystymo bankas pasirašė sutartis, pagal kurias UAB SAMPO bankui yra suteikta 2 mln. eurų kreditinė linija smulkiam ir vidutiniam moterų verslui kredituoti. Bankas pagal šią kreditavimo programą numato finansuoti apie 40 projektų. Finansuojamų projektų trukmė gali būti iki 5 metų, tačiau UAB SAMPO bankas neatmeta galimybės finansuoti ir ilgesnės trukmės projektus.

2003 m. birželio 11 d. UAB SAMPO bankas pasirašė sutartį su Europos Investicijų Banku (European Investment Bank) dėl 15 mln. eurų kreditinės linijos mažoms ir vidutinėms įmonėms finansuoti. Šią kreditinę liniją Europos Investicijų Bankas skiria pagal Europos Sąjungos paskolų integracijai į Europos Sąjungą programą. Kredito linija numato labai lanksčias paskolos suteikimo sąlygas:

 paskola skiriama smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus stiprinimui,

 paskolos dydis neribotas,

 terminas – iki 12
metų,

 paskolos grąžinimo pradžią galima atidėti iki 3 metų.

Įmonės, norinčios gauti paskolas pagal šią kreditinę liniją, turi atitikti tokius reikalavimus:

 darbuotojų skaičius turi būti ne didesnis kaip 500 darbuotojų,

 bendras įmonės turtas neviršija 75 mln. eurų.

Pagal šią kredito liniją UAB SAMPO bankas bei UAB SAMPO banko lizingas gali finansuoti gamybinius, paslaugų teikimo, turizmo, aplinkosaugos, energijos taupymo bei infrastruktūrinius projektus. Paskolos, skirtos finansuoti infrastruktūrinius fondus, terminas gali būti pratęsiamas net iki 15 metų, o paskolos atidėjimo laikotarpis siekia net 5 metus. Verslininkai taip pat gali naudotis UAB SAMPO banko lizingo teikiamomis paslaugomis norėdami gauti finansavimą pagal šią kreditinę liniją.

Įmonė, norėdama gauti paskolą iš UAB SAMPO banko, turi kreiptis į banko Kreditavimo departamentą su paraiška, kurioje trumpai būtų nurodytos prašomos paskolos pageidaujamos sąlygos. Kartu su paraiška reikia pateikti papildomą informaciją, atsižvelgiant į prašomos paskolos rūšį.

1.6 AB bankas „HANSABANKAS“

AB bankas „Hansabankas“ nuo 2002 m. banke įsteigė Verslo klientų departamentą, kuris dirba su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Šiuo metu bankas finansuoja MVĮ iš nuosavų išteklių. Palūkanos taikomos kiekvienam konkrečiam projektui atskirai.

1.7 AB VILNIAUS BANKO kreditinė linija

AB Vilniaus bankas teikia paskolas mažų ir vidutinių įmonių projektams pagal ES specialiąją smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo programą. 2002 m. vasario 18 d. AB Vilniaus bankas ir Vokietijos vystymo bankas „Kreditanstalt fur Wiederaufbau“ pasirašė 10 mln. eurų paskolos sutartį MVĮ projektams finansuoti. Paskola iš dalies finansuojama Europos Tarybos vystymo banko lėšomis.

Įmonės, norinčios gauti paskolas pagal nurodytą programą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 darbuotojų skaičius turi būti nedidesnis kaip 250;

 metinė apyvarta turi būti nedidesnė kaip 40 mln. eurų (138 mln. litų);

 turto vertė turi būti nedidesnė kaip 27 mln. eurų (93 mln. litų);

 paskolos neteikiamos įmonėms, kurios verčiasi azartiniais žaidimais, nekilnojamojo turto prekyba, finansinėmis paslaugomis ir su pirminėmis žemės ūkio žaliavomis susijusia veikla.

Pagrindinės paskolų suteikimo sąlygos:

 lėšos gali būti skiriamos gamybiniams pastatams ir įrangai įsigyti, gamybiniams pastatams rekontruoti, įrangai atnaujinti ir taisyti, nematerialiajam turtui (patentams, licencijoms) įsigyti, kitoms verslo plėtrai būtinoms išlaidoms finansuoti;

 paskolos dydis – iki 250 000 eurų;

 terminas – iki 7 metų.

1.8 Vokietijos Federacinės Respublikos banko „VEREINS – UND WESTBANK AG“ Vilniaus skyriaus kreditinė linija

Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS – UND WESTBANK AG Vilniaus skyrius finansuoja MVĮ projektus tiek iš savo lėšų, tiek iš Vokietijos vystymo banko „Kreditanstalt fur Wiederaufbau“ (KfW) VEREINS – UND WESTBANK AG Vilniaus skyriui suteiktos 10 mln. eurų refinansavimo linijos.

Įmonės, norinčios gauti paskolas pagal šią finansavimo programą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 darbuotojų skaičius turi būti nedidesnis kaip 250;

 metinė apyvarta turi būti nedidesnė kaip 40 mln. eurų (138 mln. litų);

 turto vertė turi būti nedidesnė kaip 27 mln. eurų (93 mln. litų).

Pagrindinės paskolų sąlygos:

 paskolos skirtos gamybiniams pastatams ir įrangai įsigyti, gamybiniams pastatams rekonstruoti, įrangai atnaujinti ir remontuoti, nematerialiajam turtui (patentams, licencijoms) įsigyti, apyvartiniam kapitalui (yra apribojimų KfW programai), kitoms verslo plėtrai būtinoms išlaidoms finansuoti;

 paskolos dydis neribojamas, tačiau KfW paskos dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 250 000 eurų;

 paskolos terminas – iki 10 metų;

 paskolos, finansuojamos KfW lėšomis, neteikiamos įmonėms, kurios verčiasi azartiniais žaidimais, nekilnojamojo turto prekyba, finansinėmis paslaugomis ir su pirminėmis žemės ūkio žaliavomis susijusia veikla.

1.9 Kreditas jo esmė ir būtinumas

Kreditas atspindi piniginius santykius, susijusius su įmonių, organizacijų ir gyventojų laisvis.

Pagrindinės kredito funkcijos:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2031 žodžiai iš 6757 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.