Krikscioniskos jaunimo organizacijos
5 (100%) 1 vote

Krikscioniskos jaunimo organizacijos

Prieš Sovietų Sąjungos okupaciją 1940 m. milijonas (beveik trečdalis) Lietuvos gyventojų priklausė kokiai nors katalikiškajai organizacijai. Komunistinis režimas stengėsi izoliuoti dvasininkiją nuo pasauliečių. Valdžios nurodymu įsteigtų parapijų komitetų tikslas buvo kontroliuoti kunigų veiklą. Nors su Vatikano II Susirinkimo dokumentais aktyviausi Lietuvos katalikai buvo susipažinę, jų nuosekliai įgyvendinti buvo neįmanoma dėl tikėjimo varžymų. Nepaisydami rizikos nemažai pasauliečių drauge su kunigais dalyvavo valdžios draustame jaunimo katekizavimo, pogrindinės religinės literatūros leidybos bei platinimo darbe. Pogrindžio sąlygomis veikė Eucharistijos bičiulių sąjūdis.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pasauliečių ugdymas tapo vienu svarbiausių Bažnyčios uždavinių. Pradėtos kurti naujos parapijos, ypač miestų gyvenamuosiuose rajonuose, visose parapijose įkurtos naujos parapijų tarybos. Lietuvos vyskupijose pradėta vykdyti parapijų atnaujinimo programa “Atgaivink”.

Atsiradus galimybei laisvai burtis į draugijas, atgaivintos prieškario Lietuvoje, vėliau išeivijoje sėkmingai veikusios katalikų organizacijos. Krikščioniškos socialinės, švietimo bei kultūros iniciatyvos davė pradžią naujiems veikimo centrams, subūrusiems savanorius. Juose vykdomos įvairios programos, bendradarbiaujant ne tik su katalikų paramos fondais, bet ir su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Anksčiau gyvavusius bažnytinius sambūrius, brolijas papildė nauji po visą pasaulį paplitę bažnytiniai judėjimai. Į juos įsitraukę pasauliečiai aktyviai dalyvauja apaštalavimo baruose. Didžiojo 2000 m. krikščionybės jubiliejaus renginiai pareikalavo sutelktų katalikų pasauliečių pastangų ir įrodė tikinčiųjų atsakomybę dalyvaujant Bažnyčios misijoje.

ATEITININKAI

Ateitininkų federacija (AF) yra katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Organizacijos tikslas sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime. Ateitininkų organizacija siekia atnaujinti, stiprinti ir kurti Lietuvos pilietinę visuomenę. Savo veikloje ateitininkai vadovaujasi penkiais principais: inteligentiškumo, visuomeniškumo, šeimiškumo, tautiškumo ir katalikiškumo, aprėpiančiais svarbiausias asmenybės raiškos sritis. Organizacija savo veikloje ir ugdydama jaunuomenę remiasi krikščioniškomis vertybėmis. Ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje!“ tarnaujant artimui, Dievui ir Tėvynei. Ateitininkų federaciją sudaro trys savarankiškai veikiančios moksleivių, studentų ir sendraugių sąjungos bei Ateitininkų federacijos globojama jaunųjų ateitininkų sąjunga.

Ateitininkų federacija įkurta 1911 metais. Tarpukario Lietuvoje organizacija išaugo į stiprią visuomeninę kultūrinę srovę, palikusią žymų pėdsaką tuometinės Lietuvos gyvenime. Tuomet organizacijos nariais buvo tokie žymūs žmonės kaip rašytojas Vincas Mykolaitis Putinas, filosofai Stasys Šalkauskis ir Antanas Maceina, istorikas Zenonas Ivinskis, valstybininkas Pranas Dovydaitis ir daugelis kitų. Sovietų okupacijos metu į išeiviją pasitraukę ateitininkai tęsė organizacijos veiklą. Šiuo metu ateitininkai yra viena iš gausiausių ir aktyviausių lietuvių išeivių organizacijų.

1989 metais Ateitininkų federacija atsikūrė Lietuvoje, o 1997 metais organizacijos centras perkeltas iš Čikagos atgal į Lietuvą. Šiuo metu Lietuvoje organizacijai priklauso per 2000 narių, visoje Respublikos teritorijoje veikia per 90 organizacijos padalinių. Ateitininkai yra žinomi šiandieninės Lietuvos visuomenės, kultūros ir Bažnyčios veikėjai: arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Vytautas Dudėnas, dr. Adolfas Damušis, poetai Bernardas Brazdžionis ir Kazys Bradūnas, dr. Kęstutis Girnius, kun. dr. Arvydas Žygas, dr. Tomas Sodeika ir daugelis kitų. Nuo pat atsikūrimo Lietuvoje, Ateitininkų federacija dirba aktyvų jaunuomenės ugdymo darbą. Ateitininkija yra sukaupusi didžiulę darbo su jaunimu patirtį. Kasmet įvairiose Lietuvos vietovėse organizuojama keliolika jaunimo stovyklų, vyksta kursai, seminarai, studijų savaitės, akademijos moksleiviams ir studentams. Nuolat vyksta mokymo kursai jaunimo vadovams ir globėjams. Ateitininkų federacijai priklauso jaunimo stovyklavietė Berčiūnuose (Panevėžio apskr.), kur kasmet ateitininkų stovyklose stovyklauja per 800 vaikų. Atgavus Ateitininkų rūmus Kaune rengiamasi įkurti jaunimo centrą. Ateitininkų federacijos atstovai yra išrinkti Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos valdybos bei Valstybinės Jaunimo Organizacijų tarybos nariais. Šiuo metu Ateitininkų federacija yra viena gausiausių ir sėkmingiausiai veikiančių Lietuvos jaunimo organizacijų

Ateitininkai savo veiklą grindžia penkiais principais:

• Katalikiškumu,

• Tautiškumu,

• Inteligentiškumu,

• Šeimyniškumu,

• Visuomeniškumu.

Katalikiškumo principas tai žmogaus ryšys su Dievu. Šis principas primena kelią į Dievą per Kristų Bažnyčioje.

Inteligentiškumo principas ragina mus siekti išsilavinimo, tapti kilnia žmogaus asmenybe, kuri vadovauja ir tarnauja
kitiems.

Šeimiškumo principu mes siekiame ugdyti stiprius ryšius šeimoje, vertinti ir rūpintis mūsų šeima ir bendruomene.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 711 žodžiai iš 2366 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.