Kroviniu vezimo automobilių transportu organizavimas
5 (100%) 1 vote

Kroviniu vezimo automobilių transportu organizavimas

TURINYS

ĮVADAS 3

I. PRAKTINĖ DALIS 5

1. TRANSPORTO RŪŠIES PARINKIMAS 5

2. TRANSPORTO PRIEMONĖS PARINKIMAS 8

3. MARŠRUTO PARINKIMAS 9

4. KROVINIO PAKUOTĖ 9

5. DOKUMENTAI 10

5.1. Krovinio dokumentai 10

5.2. Transporto priemonės dokumentai 14

5.3. Vairuotojo dokumentai 14

6. LAIKO SĄNAUDŲ MARŠRUTE SKAIČIAVIMAS 15

7. VAIRUOTOJO DARBO IR POILSIO LAIKAS 15

8. IŠLAIDOS MARŠRUTE 16

II. PRAKTINĖ DALIS 18

1. GABENAMAS KROVINYS 18

2. TRANSPORTO RŪŠIES PARINKIMAS 18

3. TRANSPORTO PRIEMONĖ 18

4. KROVINIO PAKUOTĖ 19

5. DOKUMENTAI 19

6. MARŠRUTO PARINKIMAS 20

7. LAIKO SĄNAUDOS 22

8. VAIRUOTOJO DARBO IR POILSIO LAIKAS 22

9. IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAS 24

IŠVADOS 26

NAUDOTA LITERATŪRA 27

ĮVADAS

Krovinių vežimas – pastaruoju metu plačiai paplitęs terminas, apibrėžiantis didelį ratą ope-racijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo iki pateikimo ją vartotojams. Šias operaci-jas sudaro: medžiagų vežimas, sandėliavimas ir saugojimas, komplektavimas ir įpakavimas, taip pat vežimas bet kokia transporto rūšimi. Taip pat priklauso ir nuo: maršruto parinkimo, eismo gra-fikų sudarymo ir transporto priemonių techninio aptarnavimo. Šių operacijų tikslas likviduoti teri-torinį skirtumą tarp gamintojo ir vartotojo, ir užtikrinti saugų ir savalaikį krovinių vežimą iš ga-mybos vietos į vartojimo vietas, kur jie reikalingi ir kada reikalingi.

Svarbiausia kelių transporto savybė yra jo manevringumas. Jeigu geležinkelio ir vandens transportas (dažniausiai upių) priklauso nuo kelių ilgio, automobiliais galima vežti krovinius geros dangos neturinčiais keliais, taip pat sunkiai pravažiuojamu reljefu. Daugeliu atveju automobiliai yra pirma ir paskutinė priemonė kroviniams pristatyti įvairiarūšėje transporto priemonių grandinė-je.

Pagrindiniai automobilių transporto privalumai:

1. didelis lankstumas krovinių priėmimo, išdavimo ir gabenimo terminų bei transporto priemonės pakeitimo požiūriu;

2. galimybė pristatyti krovinius nuo durų iki durų;

3. galimybė paskirstyti krovinį 24 valandų laikotarpiu;

4. reliatyviai didelis greitis;

5. reliatyviai mažos prastovos ir laukimo trukmė;

6. reliatyviai maža gabenimo rizika;

7. racionalios regiono aptarnavimo paslaugos;

8. specialaus transporto panaudojimo galimybės (refrižeratoriai, cisternos, silosai, sunkiasvorių krovinių gabenimas).

Automobilių transporto trūkumams galima priskirti:

1. eismo trukdymas;

2. atmosferos poveikio įtaka;

3. apribojimus vežant pavojingus krovinius;

4. ribotą transporto priemonės tūrį;

5. teisinius apribojimus.

Automobilių transporto sistemos paskirtis – krovinių gabenimas vidaus ir tarptautiniais maršrutais.

Įvairioms transporto priemonėms prekės vežamos iš vienos firmos į kitą, iš vieno regiono į kitą ir pagaliau iš vienos šalies į kitą, kol pasiekia adresatą, todėl tarptautinių gabenimų apimtis ir jų reikšmė nuolatos auga.

Pagrindinis uždavinys vežant krovinius – operacijų ekonomiškumas, t.y. krovinių gabeni-mas kuo mažesne savikaina. Vartotojas turi užsakytą krovinių kiekį gauti ne tik laiku ir sutarto-je vietoje, bet ir už tinkamą kainą. Dabartinės rinkos sąlygomis, orientuojantis į vartotojų po-reikių tenkinimą, krovinių pervežimai reikalauja tikslių skaičiavimų ir aiškaus planavimo. To-dėl transportavimo procesas yra tvarkomas logistikos principais, apimant visą pervežimų nuo pradinio iki galutinio taško veiklą. I. TEORINĖ DALIS

1. TRANSPORTO RŪŠIES PARINKIMAS

Krovinių vežimas – visuma operacijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo iki pateikimo vartotojams. Operacijas sudaro: medžiagų vežimas, sandėliavimas ir saugojimas, kom-plektavimas ir įpakavimas, vežimas kuria nors transporto rūšimi; taip pat maršruto parinkimas, eismo grafikų sudarymas ir transporto priemonių techninis aptarnavimas. Operacijų tikslas – pa-naikinti teritorinį skirtumą tarp gamintojo ir vartotojo, užtikrinti saugų krovinio vežimą, bei visa tai atlikti laiku.

Esant specializuotai gamybai neišvengiami tolimieji vežimai. Jų ekonomiškumui pagrįsti rengiami specialūs vežimo planai, kuriuose įvertinami atmosferos sąlygų, žemės ūkio kenkėjų, grobstytojų ir kt. poveikiai.

Transporto – ekspedicinės įmonės darbuotojų pagrindinis uždavinys parinkti transporto rūšį, geriausiu būdu pritaikytą pervežimams atlikti, kuriems jinai skirta. Čia turim vadovautis žiniomis apie įvairių transporto rūšių privalumus ir trūkumus.

Kelių transportas

Privalumai:

1. Manevringumas. Krovinių surinkimas ir pristatymas gali būti atliktas be perkrovimo, visur kur gali privažiuoti automobilis.

2. vežimų greitis ir reguliavimas. Krovinių surinkimas ir vežimas gali būti nustatytas pa-kankamai tiksliai.

3. Įpakavimas. Tai vienintelė transporto rūšis, kurioje galima (esant atitinkamoms sąly-goms) vežti krovinį be įpakavimo.

Trūkumai:

1. Didelė kaina. Tai lemia apmokėjimas, kuris apskaičiuojamas nepriklausomai nuo pa-krovimo apimties, palyginus su visu automobilio įkrovumu (nevertinant krovinio svorio ir pan).

2. Skubus iškrovimas. Kartais yra sudėtinga suorganizuoti skubų pakrovimą ar iškrovimą, kuris ir lemia šios transporto rūšies operatyvumą.

3. Mažas įkrovumas (palyginus su vandens ir geležinkelių transportu).

4. Klaidingas
vežimas. Vežant keletą siuntų iš karto įvairiems adresatams galimos klaidos, kurių padeda išvengti markiravimas.

5. Grobstymas. Nesudėtingai gali būti pagrobtas ir krovinys, ir transporto priemonė.

Geležinkelių transportas

Privalumai:

1. Greitas krovinių vežimas dideliais atstumais (ten kur gerai išvystytas). Tai būdinga ir paprastiems, ir multimodaliniams vežimams.

2. Esant privažiavimo keliams galima organizuoti pervežimus nuo durų iki durų.

3. Kroviniai gali būti saugomi ir vagonuose (stovėjimo metu) be papildomo užmokesčio.

4. Didelis įkrovumas. Tai patogu didelių kiekių krovinių vežimams.

5. Šalies viduje galimi ir smulkių siuntų pervežimai.

6. Reti gedimai.

Trūkumai:

1. Ilgas vežimo laikas (išskyrus magistralines linijas). Tai įtakoja griežtas grafiko laikyma-sis.

2. Įpakavimas. Krovinių, kuriems reikalingas įpakavimas, pakuotei keliami didesni reika-lavimai.

3. Perkrovimai. Kyla pavojus dėl papildomų perkrovimų, dėl ko didėja laiko sąnaudos.

4. Grobstymas. Dėl nepakankamos priežiūros viso maršruto metu ir ypač vežant smulkias siuntas.

Vidaus vandens keliai

Privalumai:

1. Pigumas. Dėka didelio įkrovumo ir vežant mažai vertingus krovinius.

2. Patogumas (kuomet pakrovimo-iškrovimo punktai yra tos pačios upės pakrantėje).

3. Maža įtaka aplinkai. Palyginus ekologiška transporto rūšis.

Trūkumai:

1. Ribotas kelių ilgis.

2. Mažas pistatymo greitis.

3. Pakrovimui – iškrovimui reikalingi specializuota įranga.

4. Sezoniškumas.

Jūrų transportas

Privalumai:

1. Žemi krovininiai tarifai.

2. Didelis įkrovumas.

3. Labai aukštas našumas.

4. Nenutrūkstamas darbas

5. Maža priklausomybė nuo klimato sąlygų.

Trūkumai:

1. Maži greičiai.

2. Mažesnis eismo dažnumas.

3. Reikalauja mažiausiai dviejų transporto rūšių suderinamumo.

4. Labai svarbus krovinio įpakavimas.

5. Bendras vežimo greitis kartais gali labai padidėti dėl pakrovimo-iškrovimo darbų, gabenant krovinius didelėmis siuntomis.

Papildomos jūrų transporto charakteristikos:

1. Trumpi pervežimai sausuma kartais žymiai sutrumpina jūrų maršrutus. Taikomi multimodaliniai vandens – sausumos vežimai.

2. Trumpi reisai jūromis.

3. Konteinerių pervežimui pritaikyti laivai (atskira laivų rūšis).

4. Laivai generaliniams kroviniams vežti (taikomi uostuose, kuriuose yra paprasčiausi pakrovimo-iškrovimo įrenginiai).

5. Ro-ro laivai (horizontalaus pakrovimo-iškrovimo).

6. Tankeriai (naftai ir kt. skystiems produktams pervežti).

7. Giliavandenis jūrų transportas.

Oro transportas

Privalumai:

1. Didelis greitis.

2. Paprastesnis įpakavimas, palyginus su kt. transporto rūšimis.

3. Saugumas.

4. Mažesnės išlaidos atsargoms, nes kroviniai vežami greičiau ir saugesne transporto rūšimi.

Trūkumai:

1. Dideli krovininiai tarifai, tačiau jie gali būti padengiami dėl mažesnių reikalavimų įpa-kavimui, draudimui, atsargų dydžiui ir pan.

2. Priklausomybė nuo oro sąlygų.

3. Laiko ir pinigų sąnaudos pristatant krovinius į (iš) aerouosto.

4. Svorio ir gabaritų apribojimai.

Priimtas sprendimas pasirenkant transporto rūšį atitinkamam vežimui gali būti priverstas ateityje keistis dėl įvairių naujovių, modernizavimo ir pan.

Transporto rūšies parinkimą įtakojantys faktoriai

1. Kelių tinklas.

2. Krovinys, kurį ruošiamasi gabenti, ir jo savybės (vertė, gabaritai, masė, vežimų dažnu-mas).

3. Poreikis operatyviam pristatymui.

Tarptautiniai kroviniai automobilių keliais vežami automobilių transportu. Svar-biausia šio transporto savybė ir pranašumas, kaip jau minėjome, yra manevringumas. Tačiau dėl mažo transporto priemonės tūrio dideliais kiekiais prekės yra retai gabenamos automobilių transportu.

2. TRANSPORTO PRIEMONĖS PARINKIMAS

Transporto priemonė pasirenkama jau apsisprendus kokia transporto rūšimi bus vykdo-mas konkretus krovinio vežimas. Tai vyksta vertinant automobilių ir priekabų modelių bei tipų galimus naudojimo variantus, atsižvelgiant į jų eksploatavimo sąlygas. Reikia atkreipti dėmesį į transporto priemonės keliamąją galią, ekonomiškumą (degalų, tepalų ir kt. sąnaudas), papildo-mą įrangą. Taip pat būtina atsižvelgti į gabenamo krovinio savybes (svoris, tūris, kiekis, birus ar skystas, ar reikalauja atitinkamos temperatūros ir pan.).

Pasirenkant transporto priemones, jų eksploatavimo sąlygas, krovimo – iškrovimo darbų būdą ir pan. Vienas iš svarbiausių faktorių yra krovinio tipas. Kroviniai klasifikuojami pagal tas jų savybes, kurios nusako įvairias jų vežimo ir saugumo procesų puses, t.y. pakrovimo – iškro-vimo būdą, masę, gabaritus, pavojingumą ir transporto priemonių įkrovumo panaudojimą.3. MARŠRUTO PARINKIMAS

Veiksniai įtakojantys maršruto parinkimą:

1. Pasirinkta transporto rūšis;

2. Kelių tinklas (kai kurių transporto rūšių kelių tinklas yra ribotas; be to, ribojamas pats ju-dėjimas keliuose);

3. Pasirinkta transporto priemonė (pvz., pasirinkus nestandartinę transporto priemonę gali iškilti daug nesklandumų važiuojant per tiltus, tunelius, laidus ir pan.);

4. Kelių danga (pvz., priklausomai nuo kelių kategorijų ir dangų ribojami greičiai);

5. Muitinių postai (ar atliekamos visos reikiamos procedūros);

6. Infrastruktūra (degalinių tinklas, įvairios tarnybos, vaistinės ir pan.);

7. Privalomi
punktai (pvz., į kuriuos būtina pristatyti krovinius);

8. Eismo apribojimai (kai kuriose šalyse eismas ribojamas švenčių dienomis, esant tam tik-rai aplinkos temperatūrai; kelio remonto darbai ir kt.);

9. Saugumas (pvz., eismo saugumas priklauso nuo kelių priežiūros; kt.).

4. KROVINIO PAKUOTĖ

Krovinių apsaugai nuo gedimo, pažeidimų kraunant, vežant, iškraunant ar saugant naudoja-ma tara, kuri privalo atitikti krovinio rūšį. Tara gali būti medinė, metalinė, keramikinė, stiklinė, popierinė, tekstilinė, plastmasinė ir t.t.

Transportinė pakuotė, taip pat ir pakuotė, kuri patenka su preke vartotojui, turi atitikti tam tikrus reikalavimus: apsaugoti nuo šalutinių poveikių, racionalizuoti pakrovimo ir iškrovimo dar-bus, informuoti pirkėją. Pakuotė turi būti patvari, ji turi apsaugoti nuo: deformacijos, trynimosi, išbarstymo, korozijos, puvimo, galimo medžiagų (ypač svarbu pavojingų) pasklidimo ir aplinkos užteršimo. Siekiant apsaugoti krovinį nuo krovinių grobstymo, naudojamos specialios pakuotės.

Vežant krovinį taroje, jo masė išreiškiama neto ir bruto masėmis (neto – tik krovinio masė; bruto – krovinio masė su tara). Vykdant krovinių gabenimus mokama už bruto masę.

Markiravimas (specialių ženklų ir užrašų rašymas ant krovinio) atliekamas vežant vieneti-nius krovinius dideliais atstumais. Markiravimas būna prekinis (jį atlieka įmonė gamintoja – nu-rodo savo pavadinimą ir krovinio rūšį), krovininis (nurodo krovinio siuntėją ir gavėją; išsiuntimo bei pristatymo punktų pavadinimus; krovinio masę ir tūrį), vežimo (nurodo vietų kiekį krovinio partijoje; prekinio vežimo dokumento, pagal kurį priimtas vežti krovinys, numerį), specialus (at-liekamas krovinio siuntėjo – tai specialūs nurodymai kaip elgtis su kroviniu jį vežant, saugant ir pan.). Markiravimas atlieka informacinę pakuotės funkciją.

Manipuliaciniai ženklai – vaizdai, nurodantys ypatingas krovinių savybes ir kaip reikia su jais elgtis pakraunant, iškraunant, saugant. Šių ženklų rašymas yra standartizuotas.

Faktoriai darantys įtaką pakuotės parinkimui:

1. Pačio gaminio savybės (jautrūs dūžiui, šviesai, temperatūriniam žėrimui, drėgmei ir kt.);

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1715 žodžiai iš 5702 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.