Kūb veiklos sutartis dokumentas
5 (100%) 1 vote

Kūb veiklos sutartis dokumentas

ĮREGISTRUOTA

Vilniaus m. savivaldybės

rejestro tarnyboje

200 m. mėn. d.

Rejestro Nr.

Kodas

KOMANDITINĖS ŪKINĖS BENDRIJOS

BENDROSIOS JUNGTINĖS VEIKLOS

SUTARTIS

Vilnius 200 m. mėn. d.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Mes, M…………, A………….., T………….. (tikrieji nariai) ir P……………. (komanditorius) susitarėme įsteigti komanditinę ūkinę bendriją (toliau – Bendrija) komercinei-ūkinei ir kitokiai įstatymų neprieštaraujančiai veiklai, kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias.

1.2. Bendriją pavadiname: ”Gama” – komanditinė ūkinė bendrija.

1.3. Bendrijos adresas: Kalvarijų g. 120, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Mes, Tikrieji nariai ir Narys komanditorius pavedame A.Antanaitį tvarkyti Bendrijos steigimo reikalus. Steigimo išlaidas pagal pateiktus, juridinę galią turinčius dokumentus padengs visi nariai lygiomis dalimis.

1.5. Nustatome, kad Bendrijos turtas atskirtas nuo komanditoriaus turto, o nuo tikrojo nario turto neatskirtas. Pagal Bendrijos prievoles jos tikrasis narys atsako solidariai visu savo turtu, o nariai komanditoriai – tik tuo savo turtu, kurį perdavė arba turėjo perduoti Bendrijai, bet jo neperdavė sutartyje numatytais terminais. Bendrija neatsako už savo narių prievoles, nesusijusias su Bendrijos veikla.

1.6. Bendrija yra juridinis asmuo.

Bendrijos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji ūkiniai metai prasideda nuo Bendrijos įregistravimo dienos ir baigiasi 2004m. gruodžio 31dieną.

Bendrijos veiklos laikas – neribotas.

1.7. Bendrijos veiklos pobūdis:

36.63 Skėčių nuo lietaus ir saulės gamyba.

51.0 Didmeninė ir komisinė prekyba.

52.41 Mažmeninė prekyba.

70.20 Nekilnojamo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį.

70.2 Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas.

Licencijuojamą veiklą Bendrija gali vykdyti tik nustatyta tvarka įsigijusi atitinkamą licenciją (leidimą).

2. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Bendrija turi teisę:

1) užsiimti savo Bendrijos vardu šios sutarties 1.7 punkte numatyta komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;

2) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose bankų įstaigose, taip pat savo antspaudą;

3) turėti savo padalinius, filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

4) pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip disponuoti;

5) bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatytais atvejais sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti (tik nuosavo kapitalo lėšas) ir skolintis lėšų už palūkanas, nustatomas sutartimi;

6) nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

7) bendrosios jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka likviduotis ar reorganizuotis;

Bendrija taip pat gali turėti ir kitokias turtines ir asmenines neturtines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiai sutarčiai.

2.2. Komercinėje-ūkinėje veikloje Bendrija laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų bei šios sutarties nuostatų.

2.3.. Bendrijos prievolės visų pirma turi būti įvykdytos iš bendrijos turto. Jeigu bendrijos turto nepakanka, tai išreikalauti galima iš tikriesiems nariams priklausančio turto pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas, reglamentuojančias solidarių prievolių įvykdymą. Šiuo atveju iš komanditorių turto gali būti išreikalaujama tik jų nepadarytų pagal sutartį įnašų ribose ir tik proporcingai nepadarytų įnašų dydžiui.

2.4. Ieškiniai Bendrijai arba jos nariams gali būti pareiškiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais terminais. Bendrijos veiklą nutraukus, taip pat nariui išstojus (jį pašalinus) iš bendrijos, ieškinį galima pareikšti ne vėliau kaip per 3 metus nuo bendrijos likvidavimo ar bendrosios jungtinės veiklos sutarties pakeitimo bei atnaujinimo įregistravimo vietos savivaldybėje.

3. NARYSTĖ. BENDRIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrijos nariais yra šią sutartį pasirašę fiziniai asmenys:

M……….. (asmens kodas – 38402151089), gyv. Liepų g.10 Vilniuje (tikrasis narys);

A………… (asmens kodas – 3841210178), gyv. Pušų g. 22 Vilniuje (tikrasis narys);

T………….. (asmens kodas – 37511224065), gyv. Beržų g. 20 Vilniuje (tikrasis narys);

P……………. (asmens kodas – 37810250374 ), gyv. Ukmergės g. 79-20, Vilniuje (narys komanditorius).

3.2. Nauji nariai į Bendriją priimami bendrame Bendrijos narių susirinkime ir tik esant visų esamų narių sutikimui.

3.3. Priėmus į
Bendriją naują tikrąjį narį, per 10 kalendorinių dienų parengiama ir notariškai patvirtinama nauja bendrosios jungtinės veiklos sutartis, o Bendrija perregistruojama. Priėmus į Bendriją naują komanditorių, bendrosios jungtinės veiklos sutartis pakeičiama. Sutarties pakeitimai per 10 kalendorinių dienų turi būti notariškai patvirtinti ir įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

3.4. Priėmus į Bendriją naują narį vietoje pašalinto arba išstojusio iš Bendrijos tikrojo nario, parengiama ir notariškai patvirtinama nauja bendrosios jungtinės veiklos sutartis, o Bendrija per 30 kalendorinių dienų perregistruojama. Priėmus į Bendriją naują komanditorių vietoj pašalintojo arba išstojusiojo iš bendrijos, bendrosios jungtinės veiklos sutartis pakeičiama. Sutarties pakeitimai per 30 kalendorinių dienų turi būti notariškai patvirtinti ir įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

3.5. Bendrijos narių teisės:

3.5.1. Tikrasis narys ir komanditorius turi turtines ir asmenines neturtines teises, numatytas šioje sutartyje, Ūkinių bendrijų bei kitose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

3.5.2. Tikrasis Bendrijos narys gali tvarkyti ir disponuoti savo turtu, neperduotu Bendrijai, iki tol, kol nariai ir kreditoriai, siekdami užtikrinti būsimus turtinius reikalavimus, tai užginčys įstatymų nustatyta tvarka.

3.5.3. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę reikalauti, šios sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo.

3.5.4. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę susipažinti su bendrijos buhalteriniu balansu, pajamų ir išlaidų sąskaita ir sutikrinti jų teisingumą su pirminiais dokumentais. Laikydami balanso duomenis neatitinkančiais tikrosios būklės, jie turi teisę reikalauti sudaryti revizijos komisiją buhalterinės apskaitos dokumentams patikrinti.

Revizijos komisijos narius (ne būtinai iš Bendrijos narių tarpo) skiria Bendrijos narys, reikalavęs sudaryti revizijos komisiją. Revizijos komisija patikrina Bendrijos veiklą ir patikrina apskaitos dokumentus, nustato, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas Bendrijos turtas, ar nesudaromi nuostolingi sandėriai, ar nepažeidžiamos Bendrijos narių teisės, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą, lengvatų ar nuolaidų taikymą (kai dėl to sumažėjo Bendrijos pelnas ar ji patyrė nuostolių). Tokio patikrinimo išlaidas apmoka revizijos komisiją skyręs Bendrijos narys. Jei revizijos komisija patvirtino Bendrijos nario pareiškime nurodytus faktus, Bendrija privalo Bendrijos nariui grąžinyi tikrinimo išlaidas, bet ne daugiau kaip ¼ Bendrijai ar jos nariui padarytos žalos.

Ginčus dėl revizijos komisijos išvadų sprendžia teismas. Atlikdama patikrinimą, revizijos komisija naudojasi tokiomis pat teisėmis kaip ir Bendrovės revizoriai (auditorius) pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą.

3.5.5. Tikrasis narys turi teisę kartu su kitais spręsti bendrijos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitus bendrijos veiklos klausimus. Priimant nutarimus, tikrasis narys turi vieną balsą nepriklausomai nuo jo dalies bendrosios nuosavybės teisėje dydžio. Jeigu šioje bendrosios jungtinės veiklos sutartyje nenustatyta kitokia taisyklė, tai nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Visais atvejais teisę balsuoti priimant nutarimus turi ir komanditorius. Komanditorius turi vieną balsą.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1054 žodžiai iš 3307 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.