Kuno kalba
5 (100%) 1 vote

Kuno kalba

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Kūno kalbos samprata 4

2. Gestų kilmė 5

3. Kūno kalbos falsifikavimas 5

4. Svarbiausi kūno gestai 6

4.1 Veido lytėjimas rankomis 6

4.2. Rankų barjerai ir plaštakų gestai 8

4.3. Kojų barjerai 11

5. Kaip išmokti kūno kalbą 13

IŠVADOS 15

CITUOTA IR NAUDOTA LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Pastaruoju metu nežodinis bendravimas susilaukė vis didesnio mokslininkų dėmesio visame pasaulyje. Yra keletas priežasčių, skatinančių domėtis nežodinio bendravimo forma. Tyrinėtojų nuomone, tai universalinė kalba, nes, net nemokėdamas kalbėti, kūno signalų dėka žmogus gebės paaiškinti, kad jis yra alkanas, būdamas bet kuriame pasaulio krašte. Faktas, jog įvairių kultūrų atstovai savo stiprius jausmus išreiškia tokia pačia mimika, rodo, kad nežodinė kalba yra įtikinamesnė. Joje atsispindi emocijos, kurias žmogus jaučia konkrečioje sitacijoje, ir lengviau jas perprasti netgi tuomet, kai kalbantysis nori jas užmaskuoti.

Kūno kalaba išreiškiama daugiau nei pasakoma žodžiais, todėl turėtumėte gerai žinoti jos elementus, nes, būdami svarbūs tiek dalykiniame, tiek ir tarpasmeniniame bendravime, jie gali pasitarnauti bendravino procesui, o kartais ir atvirksčiai – sumenkinti jį arba atnešti dviprasmiškumą. (Kaip akcentuojama ,,Bendravimo psichologija“ 2004,p.105-106)

Kūno kalba yra labai svarbi mūsų gyvenime todėl kad tai yra yra pirmoji mūsų kalba. Albertas Mehrabian’as teigia: ,, Kad bendravimo metu žodžiais (tekstu) perduodama vos apie 7% informacijos, tuo tarpu vokalas (balso tonas, moduliacija, papildomi garsai) perduoda 38%, o neverbaliniai signalai – net 55% informacijos. Profesorius Birdwhistel’is, analizuodamas neverbalinių signalų dalį žmonių trapusavio bendravime, taip pat gavo panašius rezultatus. Jo atlikti tyrimai parodė, kad žmogus kalba vidutiniškai apie dešimt – dvylika minučių per parą, o vidutinė sakinio trukmė teužima vos dvi su puse sekundės. Kaip ir Mehrabianas, jis nustatė, kad verbalinė tiesioginio bendravimo dalis yra mažesnė nei 35%, o virš 65% informacijos perteikiama neverbaliniu būdu.” (Pease A.,2003,p.14)

Darbo objektas – kūno kalba.

Darbo tikslas – Išanalizuoti kūno kalbą.

Darbo uždaviniai:

• Apibendrinti kas yra kūno kalba.

• Atskleisti gestų kilmę.

• Aptarti kūno kalbos falsifikavimą.

• Paaiškinti žmonių elgiasį pagal jų rodomą kūno kalbą.

Darbo metodai – Mokslinės literatūros analizė.

1. Kūno kalbos samprata

Kūno kalba – tai sąvoka, apimanti dviejų ir daugiau žmonių bendravimo formą, naudojant ne garsus ar kitas priemones, o kūno judesius.

Kūno kalba taip pat yra viena iš efektyvios komunikacijos priemonių, padedančių geriau suprasti pašnekovą.

Kartais kūno kalba išduoda daugiau nei kalbantysis nori pasakyti. Jei atidžiai įsižiūrėtume į pašnekovo atliekamus gestus ar judesius, galėtume atskleisti jo vidinę būseną ir tai, kaip jis emociškai jaučiasi pokalbio metu. Tokia kūno „informacija“ padeda geriau suprasti tiek klausytoją, tiek pašnekovą. Juk niekam ne naujiena, kad komunikuodami telefonu, prarandame daugiau nei 67% informacijos, kurią mums perduoda kitas žmogus. Svarbu yra ne tik balso tembras, kuris šiuo atveju yra vienintelis faktorius, galintis mums perduoti informaciją apie pašnekovo emocinę būseną, bet ir mimika bei kūno kalba, kurią tuo metu pašnekovas nesąmoningai naudoja, norėdamas geriau išsireikšti. (http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABno_kalba)

Neįtikėtina, tačiau faktas, kad per milijoną ar daugiau žmogaus evoliucijos metų nebverbaliniai žmonių bendravimo aspektai šiek tiek detaliau imti tyrinėti tik septintąjame parėjusio amžiaus dešimtmetyje. Apie neverbalinio bendravimo egzistavimą visuomenė sužinojo tik tuomet, kai 1970 metais Julius Fast’as išleido knygelę apie “kūno kalbą”, kurioje buvo apibendrinti iki tol biheivioristų atlikti neverbalinio bendravimo tyrimai. Tačiau netgi šendien dauguma žmonių apie “kūno kalbą” nieko nežino, jau nekalbant apie jos vaidmenį ir reikšmę mūsų gyvenime. (Pease A.,2003,p.13)

Stefan Spies teigia: “Kūno kalba – tai turtas, duotas kiekvienam is mūsų, tačiau daugelis juo naudojasi tik retkarčiais ir kaip pakliuvo. “ (…) “Kūnas kalba taip, kaip žmogus jaučia, mąsto ar veikia. Šiuo požiūriu kiekvienas kūno gestas, jei jo sąmonongai nekeičiame, yra natūralus. Natūralumo klausimas iškils tuomet, kai jūs bandysite tyčia pakeisti kūno kalbą. Pradėjus kontroliuoti savo elgesį ir judesius, iškyla pavojus pasijusti nejaukiai ir palikti aplinkiniams dirbtinumo įspūdį.

Yra daugybė profesijų, kurioms kūno kalba visiškai nesvarbi. Šie atvejai byloja, kad žmonės liko tokie, kokie buvo, arba teisingiau – kokie tapo, nes mūsų kūno kalba taip pat praėjo ilgą evoliucijos kelią ir yra veina iš daugelio bendro kolektyvinio modelio apraiškų. Jei savo kūno gestus suprantame ne kaip Dievo duotus, pirmapradžius, įgimtus arba tikrus, o kaip visą gyvenimą trunkančio vystymosi rezultatą, tuomet reikia ir sąmoningai siunčiamus kūno signalus suprasti ne tik kaip manipuliaciją, o veikiau kaip sąmonongą kišimąsi į instinktyviai vykstančius procesus. Kūno kalbos išraiškos formų kitimui, paprastai jums to nestebint, didelės įtakos turi jus supantys žmonės
ir visuomeninė aplinka. Jei kūno kalbai skirtumėte tinkamą dėmesį, visada sugebėsite spresti, kaip reikia elgtis. Kūno kalbos poveikiu kitiems, žmogus pirmiausia susidomi tais gyvenimo momentais, kai susiduria su profesijos keitimo sunkumais. Intuityviai arba atsižvelgdamas į aplinkinių kritiką jis peržiūri savo elgseną ir pamato, kad ji ne visada atitinka naujas elgiasio taisykles.” (Spies S.,2006,p.13-20)

2. Gestų kilmė

Nežodinio bendravimo raidos pradžia – motinos į pasaulį išvydusio kūdikio sąveika (interakcija). Esama netgi nuomonių, kad kūdikiai, ateidami į pasaulį, jau yra pasiruošę socialiniai interakcijai. Maži kūdikiai siunčia nesudėtingus to paties pobūdžio socoalinius signalus, kaip ir bendraujantys suaugusieji. Tai garsas, judesys, žvilgsnis, šypsena. Šio nežodinio bendravimo elementų visiškai pakanka, kad mama suprastų, ko kūdikis nori. (Kaip akcentuojama ,,Bendravimo psichologija“ 2004,p.106)

Buvo atlikta daug tyrimų ir vyko daug diskusijų, skirtų išsiaiškinti, ar neverbaliniai signalai yra įgimti, ar išmokti, ar perduodami kaip genetinė informacija, ar įsisavinami dar kokiu nors būdu. Duomenys buvo renkami tiriant elgseną aklų ir arba kurčių žmonių, kurie neverbalinių signalų negalėjo išmokti iš aplinkinių ar kitais vizualiniais kanalais. Taip pat buvo analizuojamos įvairioms pasaulio kultūroms būdingos gestikuliacijos subtilybės ir skirtumai bei tyrinėjama mūsų artimiausių antropologinių giminaičių – žmogbeždžionių ir beždžionių elgsena.

Šio tyrimo išvados byloja, kad įvairūs gestai priskirtini skirtingoms kategorijoms. Pavyzdžiui, dauguma primatų naujagimių turi įgimtą sugebėjimą čiulpti – tai rodo, kad šis sugebėjimas yra arba įgimtas, arba genetinis. Vokiečių mokslininkas Eibl-Eibesfeldt’as nustatė, kad akli ir kurti gimę naujagimiai po kurio laiko išmoksta šypsotis lygiai kaip ir regintieji. Taigi, pasirodo, ir šis gestas nėra išmokstamas ar nukopijuojamas, o įgimtas. Ekman’o, Friesen’o ir Sorenson’o tyrimai paremia darvino įsitikinimą, kad dauguma gestikuliacijos elementų yra įgimti. Šie mokslininkai studijavo penkių iš esmės skirtingų kultūrų atstovų veido išraiškas. Jie atrado, kad kiekvienoje kultūroje atitinkamos emocijos išreiškiamos tomis pačiomis veido išraiškomis. Mokslininkai priėjo išvados, kad emocijas išreiškianti veido mimika taip pat yra įgimta. (Pease A.,2003,p.16)

3. Kūno kalbos falsifikavimas

Dažnai pateikiamas klausimas – ar įmanoma sufalsifikuoti savo paties “kūno kalbą”? Atsakymas neigiamas, nes pasiekti visiško žodžių , gestų ir kūno “mikrosignalų” atitikimo praktiškai neįmanoma. Pavyzdžiui, atviri delnai siejami su nuoširdumu, tačiau kai meluojantis žmogus, besistengiantis sufalsifikuoti savo kūno kalbą, šypsosi ir laiko darbus atverstus į viršų, imituodamas, jog kalba teisybę, jį išduoda mikrogestai – susitraukusios akių lėliukės, pakeltas vienas antakis, trūkčiojantis lūpų kamputis ir panašiai. Visi šie signalai prieštarauja atviriems delnams ir “nuoširdžiai” šypsenai. Todėl kalusytojas, nepaisant visų kalbančiojo pastangų, nelinkęs tikėti jo žodžiais. Atrodo, žmogaus sąmonė turi savotišką “apsaugos nuo klaidų mechanizmą”, kuris registruoja kiekvieną neverbalinio pranešimo prieštaravimą kalbos turiniui. Visgi gyvenime yra keletas situacijų, kai kūno kalba sąmoningai ir maždaug sėkmingai sufabrikuojama siekiant vienokios ar kitokios naudos. Prisiminkime, kad Mis America ar Mis Visata rinkimus, kurių metu kiekviena varžybų dalyvė demonstruoja išmoktus kūno kalbos elementus, siekdama sukurti šilumos bei nuoširdumo įspūdį. Nuo to, kaip sėkmingai mergina sugeba “įteigti” šiuos signalus, priklauso teisėjų jai skiriami taškai. Tačiau net gi ekspertas savo kūno kalba tegali manipuliuoti tik trumpą laiką, nes galiausiai kūnas ima skleisti kalbančiojo valiai nepaklūstančius signalus. Tikri kūno kalbos falsifikavimo ekspertai yra dauguma poltikų, nes jiems būtina įtikinti balsuotojus, jog tai, ką jis kalba, yra gryniausia ir nediskutuotina tiesa. Politikas, kuris sėkmingai manipuliuoja savo neverbalinius signalus, laikomas “turinčiu charizmą”.

Siekiant užmaskuoti melą, dažniau nei bet kuri kita kūno dalis pasitelkiamas veidas. Melą mes stengiamės paslėpti “nuoširdžia” šypsena, galvos linčiojimu, mirkčiojimu. Deja, mūsų nelaimei, išduoda kiti mūsų kūno signalai – dažniausiai akivaizdus veido signalų gestikuliacijos neatitikimas. Veido signalų analizė yra ištisas menas.

Tad apibendrinant galima pasakyti, kad bent kiek ilgesnį laiką falsifikuoti kūno kalbą yra sunku, tačiau, kaip pamatysime, bendraujant naudinga išmokti ir praktikuoti teigiamus, atvirus gestus bei eliminuoti tuos gestus, kurie yra laikomi negatyvių signalų išraiška. Tai gali padaryti malonesnį jūsų bendravimą su žmonėmis, o jus padaryti patrauklesniu bendravimo partneriu. (Pease A.,2003,p.28-29)

4. Svarbiausi kūno gestai

4.1 Veido lytėjimas rankomis

Vienas iš dažniausiai naudojamų sukčiavimo simbolių – trys išmintingos beždžionės, kurios negirdi, nekalba ir nemato nieko blogo. Šio simbolio apibūdinimas veido lytėjimas rankomis ir išreiškia sukčiavimo gestikuliacijos esmę. Kitais žodžiais tariant, kai mes matome, kalbame ir girdime
netiesą ar suktybę, dažniausiai stengiamės rankomis uždengti savo burną, akis ir ausis. Vaikai šiuos akivaizdžius sukčiavimo gestus naudoja gana atvirai. Jei mažas vaikas sako neteisybę, jis netretai uždengia burną rankutėmis, lyg bandydamas sulaikyti per ją besiskverbiančius melagingus žodžius. Jei jis nenori girdėti barančio tėvo, delniukais užsidengia ausis. Jei pamato tai, į ką nenori žiūrėti, delniukais arba rankutėmis užsidengia akis. Kai vaikas šiek tiek paūgėja, minėti jo veido litėjimo gestai analogiškomis aplinkybėmis tampa kur kas subtilesni ir mažiau akivaižsūs, tačiau jų neatsisako. Be melo, veido lytėjimo gestai gali reikšti abejonę, neapibrėžtumą ar bandymą hiperbolizuoti.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1740 žodžiai iš 5348 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.