Lietuvos centrinis bankas1
5 (100%) 1 vote

Lietuvos centrinis bankas1

TURINYS

1. LIETUVOS BANKAS, JO VEIKLA 3

1.1. Centrinių bankų atsiradimas pasaulyje 3

1.2. Lietuvos centrinio banko atsiradimas ir raida 3

1.3. Lietuvos centrinio banko uždaviniai ir funkcijos 4

1.4. Lietuvos centrinio banko struktūra ir valdymas 5

1.5. Centrinio banko ir komercinių bankų santykių reguliavimas 6

1.6. Pinigų pasiūla ir pinigų kiekio reguliavimas 7

1.7. Lietuvos centrinio banko atskaitomybė 7

2. LIETUVOS BANKO ĮSTATYMAS 9

2.1. Bendrosios nuostatos 9

2.2. Lietuvos banko veiklos organizavimas ir valdymas 10

2.3. Lietuvos banko kapitalas 11

2.4. Lietuvos banko pinigų politika 11

2.5. Užsienio atsargos ir operacijos su užsienio finansų ir kredito įstaigomis 12

2.6. Kreditų įstaigų licenzijavimas ir priežiūra 12

2.7. Lietuvos banko finansinė apskaita ir atskaitomybė 131. LIETUVOS BANKAS, JO VEIKLA

1.1. Centrinių bankų atsiradimas pasaulyje

Centrinis bankas – vyriausybės įsteigtas bankas, aptarnaujantis komercinius bankus. Jo funkcija kontroliuoti pinigų pasiūlą, o per ją palūkanų normą .

Vadinamieji centriniai bankai nėra bankai užsiimantis komercine veikla ta prasme, kaip komerciniai bankai. Tai yra vyriausybinės įstaigos, nesirūpinančios savo pelno maksimizavimu; jų tikslas – rūpintis visa ekonomika, pavyzdžiui užkirsti kelią komercinių bankų bankrotams, stabdyti nedarbo didėjimą ir panašiai. Centriniai bankai veikia ir kaip vyriausybių patarėjai, ypač tarptautinių finansų klausimais. Kad tą sugebėtų atlikti, centriniai bankai turi daug darbuotojų, dirbančių tiriamąjį darbą . Šie bankai, nors formaliai būtų ir privačių akcininkų nuosavybė, atlieka vyriausybės funkcijas, taigi yra vyriausybės dalis .

1.2. Lietuvos centrinio banko atsiradimas ir raida

Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas, kurio pagrindinis tikslas – siekti kainų stabilumo. Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų valstybės įstaigų .

Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos siejamos su 1768 m., kai Seimas nutarė steigti valstybinį emisijos banką (,,Bank Polski I Litewski“), turintį teisę leisti notas. Sumanymas pradėtas įgyvendinti 1792 m. Banko kontoras ketinta įsteigti Vilniuje, Gardine ir Minske. Tačiau pralaimėjus T. Kosciuškos sukilimui prieš carinę Rusiją ir Lietuvą bei Lenkiją trečiąkart padalijus (1795 m.) Lietuva neteko valstybingumo ir galimybės kurti savą pinigų sistemą .

Centrinis bankas – Lietuvos bankas pradėjo veikti 1922 m. spalio 2d., kai buvo įvesta nacionalinė valiuta. 1922 m. rugpjūčio 11d. buvo patvirtintas Lietuvos banko įstatymas, o rugsėjo 10 d., Lietuvos bankui oficialiai dar ne-pradėjus veikti, jau buvo išleisti vadinamieji laikinieji banknotai – litai . 1922 m. rugsėjo 27 d. Įvyko pirmasis Lietuvos banko akcininkų susirinkimas, kuriame buvo išrinkta banko valdyba ir kiti valdymo bei kontrolės organai. Visos visuomenės neišpirktos akcijos atiteko Lietuvos iždui. Tokiu būdu valstybės ižde atsidūrė beveik 4/5 visų akcijų. Dėl tokios padėties Vyriausybė įgavo lemiamą vaidmenį ir visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Lietuvos bankas bu-vo privatus akcinis bankas, bet valstybė turėjo nupirkusi daugumą akcijų, todėl akcininkų susirinkimuose faktiškai viską nulemdavo finansų ministras.

Lietuvos banko pagrindinį kapitalą – 12 mln. litų, – sudarė iš 120 tūkst. vardinių akcijų po 100 litų kiekviena. Be pagrindinio kapitalo, buvo ir atsargos kapitalas, kuris skiriamas banko nuostoliams padengti. Jis buvo sudaromas iš 10 proc. metinio grynojo pelno ir papildomas tol, kol bus lygus pusei pagrindinio kapitalo.

Lietuvos bankui įstatymo būdu buvo suteikta išimtinė teisė per 20 metų nuo įsteigimo dienos spausdinti ir leisti apyvarton popierinius litus(banknotus), o metalinius pinigus kalti turėjo teisę Valstybės iždas. Lietuvos banko pagrindinės funkcijos buvo reguliuoti pinigų apyvartą Lietuvoje, lengvinti pinigų išmokėjimus šalyje ir užsienyje, įtvirtinti pastovią bei patikimą pinigų sistemą ir skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos plėtrą.

Pagal 1940 m. liepos 23 d. Liaudies Seimo deklaraciją „Dėl bankų ir stam-biosios pramonės nacionalizavimo „visa pramonė ir visi bankai buvo nacio-nalizuoti, o Lietuvos bankas buvo pertvarkytas į SSRS valstybinio banko Lie-tuvos respublikinę kontorą su skyriais apskrityse .

1990 m. kovo 13 d. galima laikyti atkurto Lietuvos centrinio banko veiklos pra-džia, nes šią dieną buvo priimtas nutarimas paskirti pirmąjį LB valdybos pir-mininko pavaduotoją.

Lietuvos Respublikos AT (Aukščiausioji taryba) 1990 m. rugsėjo 4 d. nutarimu „Dėl Lietuvos banko statuto ir pagrindinio kapitalo“ patvirtino Lietuvos banko statutą ir pagrindinį kapitalą. Vėliau buvo patvirtinta LB valdyba. Dėl objektyvių prie-žasčių iš pradžių jis galėjo atlikti tik vieną centrinio banko funkciją – kontro-liuoti ir reguliuoti kitus bankus. Tik 1991 m. LB galutinai susiformavo ir įgavo dabartinę struktūrą, pradėjo normaliai funkcionuoti ir vykdyti centri-nio banko ir kai kurias komercines funkcijas. Sis Lietuvos banko ir bankų sistemos kūrimo etapas buvo baigtas 1992 m. viduryje.

1992 m. spalio l d., įvedus Lietuvos Respublikoje savus laikinuosius pi-nigus – talonus ir pradėjus įgyvendinti savarankišką pinigų politiką, LB veik-la ir funkcijos ėmė
atitikti klasikinį centrinio banko modelį, 1992 m. Lietu-vos banko veikla jau buvo susijusi su daugiau kaip 30-ties salių centriniais ir komerciniais bankais .

1990 m. kovą įsteigtas Lietuvos bankas pratęsė jau tarpukaryje veikusio centrinio šalies banko tradicijas. 1990 – 1992 m. Lietuvai vis dar priklausant rublio zonai, Lietuvos bankas negalėjo imtis aktyvios pinigų politikos, todėl pagrindinės pastangos buvo skirtos pasirengti įvesti savus pinigus. 1992 m. buvo įvesti laikinieji pinigai talonai ir Lietuvos bankas jau galėjo savarankiškai atlikti centrinio banko funkcijas. 1993 m. buvo įvestas litas, nuslopinta triženklė infliacija, stabilizuotas lito kursas .

Siekiant santykinio kainų stabilumo ilgesniu laikotarpiu, 1994 m. Lito patikimumo įstatymu litas buvo susietas su JAV doleriu fiksuotu kursu, taip pat numatyta, kad Lietuvos banko išleisti litai privalo ne mažiau kaip 100 procentų būti padengti aukso ir konvertuojamosios valiutos atsargomis, o pagrindinis litų emisijos šaltinis yra užsienio valiutos pardavimas Lietuvos bankui. Oficialiosios tarptautinės atsargos, kurias pradžioje sudarė kitų šalių centrinių bankų grąžintas tarpukario Lietuvos banko auksas ir valiuta, ilgainiui tapo nuolat papildomos Lietuvos banko sukauptomis konvertuojamosios valiutos atsargomis, kurios investuojamos vadovaujantis susiklosčiusia tarptautine centrinių bankų atsargų investavimo praktika.

Komercinių bankų sektorius 1995 m. patyręs pirmuosius sunkius išbandymus, priėmus sprendimus dėl bankų kapitalo bazės stiprinimo ir veiklos riziką ribojančių normatyvų griežtinimo bei priežiūros, taip pat įdiegus nustatytus tarptautinius saugios bankininkystės standartus, tapo stabilus ir vis plėtėsi. Sukurta tarpbankinių lėšų mokėjimo ir atsiskaitymų sistema, kuria naudojasi visi komerciniai bankai ir Lietuvoje veikiantys užsienio bankų skyriai.

1999 m. nutarta litą perorientuoti nuo JAV dolerio prie euro, o 2001 m. priimti sprendimai dėl lito susiejimo su euru 2002 m. vasario 2 d., išlaikant fiksuotą valiutos kursą.

2001 m. priimtas naujas Lietuvos banko įstatymas suteikė centriniam bankui didesnę nepriklausomybę ir galimybę aktyviau vykdyti pinigų politiką. Lietuvai rengiantis narystei Europos Sąjungoje ir Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, ruošiamasi būsimam dalyvavimui Europos centrinių bankų sistemoje.

1.3. Lietuvos centrinio banko uždaviniai ir funkcijos

Lietuvos banko pagrindiniai uždaviniai yra:

1. parengti ir įgyvendinti šalies ekonominę strategiją pinigų apyvartos, kredito, atsiskaitymų ir valiutinių santykių srityje; reguliuoti pinigų ir kredito apyvartą;

2. vykdyti pinigų ir emisijos politiką;

3. nustatyti ir reguliuoti šalies pinigų vieneto kursą .

Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą atlieka šias funkcijas:

1. vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją;

2. formuoja ir vykdo pinigų politiką;

3. nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą;

4. valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja;

5. atlieka valstybės iždo agento funkcijas;

6. išduoda bei atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms ir leidimus užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių bei atstovybių steigimui, prižiūri jų veiklą ir nustato jų finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;

7. kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams;

8. renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą .

Lietuvos bankas ir jo pinigų politika vaidina pagrindinį vaidmenį Lietuvos pinigų rinkoje. Lietuvos bankas naudoja šias pinigų rinkos priemones: atpirkimo sandorių aukcionus, terminuotų indėlių aukcionus, specialiąsias likvidumo paskolas, vienos nakties paskolas už vyriausybės vertybinių popierių užstatą.

1.4. Lietuvos centrinio banko struktūra ir valdymas

Lietuvos bankui vadovauja banko valdyba, kurią sudaro pirmininkas, trys jo pavaduotojai ir septyni nariai. Lietuvos banko darbą organizuoja valdybos pirmininkas. Lietuvos banko valdybos pirmininką penkeriems metams skiria Seimas Prezidento teikimu. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius devyneriems metams skiria Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu. Lietuvos banko valdyba, išskyrus pirmininką ir vieną pirmininko pavaduotoją, atnaujinama trečdaliu kas treji metai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1328 žodžiai iš 4370 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.