Lietuvos fizikų draugijos įstatai
5 (100%) 1 vote

Lietuvos fizikų draugijos įstatai

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos fizikų draugija (toliau – LFD arba tiesiog Draugija), įkurta 1963m. kovo mėn. 29d., yra nepolitinė, savanoriška visuomeninė organizacija, laisvanoriškais pagrindais vienijanti Respublikos fizikus – mokslo darbuotojus, aukštųjų ir vidurinių mokyklų pedagogus, gamybinėse ir kitose organizacijose dirbančius specialistus ir veikianti visoje Lietuvos teritorijoje.

2. Lietuvos fizikų draugija yra juridinis asmuo, turi atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos bankuose ir, esant reikalui, bet kurioje užsienio valstybėje, savo anspaudą ir simboliką, taip pat turi finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Respublikos Konstitucija, visuomeninių organizacijų ir kitais Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.

3. Lietuvos fizikų draugijos įstatus bei jų pakeitimus priima Draugijos respublikinė konferencija.

4. Lietuvos fizikų draugijos buveinė yra Vilniuje, A.Goštauto 12.

5. LFD gali jungtis su kitomis draugijomis į sąjungas (asociacijas).

II. Draugijos tikslai

1. Rūpintis fizikos mokslo plėtote Lietuvoje, aiškinti ir propaguoti Respublikai svarbiausias ir perspektyviausias jos kryptis, teikti tais klausimais pasiūlymus ir patarimus Seimui, Vyriausybei, mokslo, mokymo bei gamybinėms organizacijoms. Siūlyti valstybinėms instancijoms fizikos mokslui ir mokymui reikalingų lėšų apimtį ir teikti jų paskirstymo projektą.

2. Vienyti Mokslų Akademijos, aukštųjų ir vidurinių mokyklų bei kitų organizacijų fizikus, rengti mokslines konferencijas ir pasitarimus. Skatinti respublikos fizikų kūrybinę iniciatyvą.

3. Rūpintis fizikos mokymu aukštosiose ir vidurinėse mokyklose, moksleivių fizikos žinių tvirtinimu, mokslinių ir pedagoginių fizikos kadrų ruošimu, aiškinti fizikos mokymo svarbą tautinėje mokykloje.

4. Propaguoti visuomenėje fizikos mokslo pasiekimus ir jų praktinę reikšmę, rūpintis gamtamokslinės kultūros ugdymu.

III. Draugijos veiklos uždaviniai

1. Lietuvos fizikų draugija turi leidybinę teisę. Draugija kartu su Lietuvos Mokslų Akademija ir aukštosiomis mokyklomis leidžia fizikos mokslinį ir metodinį žurnalus, o taip pat LFD biuletenius bei straipsnius.

2. LFD organizuoja ir remia mokslinės, pedagoginės ir populiariosios fizikos literatūros leidimą, konkursus geriausiems darbams išaiškinti, pateikia juos premijuoti arba rekomenduoja kitaip skatinti ar įvertinti darbų autorius.

3.Kelia fizikų kalbos kultūrą, plėtoja fizikos terminiją. Rūpinasi fizikos istorijos Lietuvoje nagrinėjimu, archyvinės medžiagos kaupimu.

4. Draugija organizuoja seminarus, konferencijas, parodas, ekskursijas.

5. Sutartimis ir narių asmeniniais ryšiais Draugija bendradarbiauja su kitų valstybių fizikų draugijomis, kitomis mokslo ir mokymo organizacijomis bei asmenimis, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, pasitarimuose, skirtuose fizikos klausimams nagrinėti.

6. Savo pagrindinėms užduotims įvykdyti LFD turi teisę:

savarankiškai sudaryti sutartis; įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones; užsiimti leidybine veikla; samdyti etatinius darbuotojus; įstatymo nustatyta tvarka užsiimti kitokia įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

7. Draugija padeda ginti narių profesinius interesus.

8. Aktyviausius narius skatina garbės raštais, premijomis ir kitais būdais.

9. LFD gali turėti rėmėjus, kuriais gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie remia draugiją materialiai.

IV. Draugijos nariai, jų teisės ir pareigos

1. Lietuvos fizikų draugija jungia tikruosius narius ir garbės narius. Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai: fizikos mokslo darbuotojai, aukštųjų ir vidurinių mokyklų pedagogai, gamybinėse, švietimo, kultūros ir kitose įstaigose dirbantys fizikai ir artimų fizikai sričių specialistai. Garbės nario vardo suteikimo klausimus sprendžia valdyba. Garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio asmenys, nusipelnę Lietuvos fizikos mokslui.

2. Į LFD priimama ir iš jos atleidžiama Draugijos valdybos susirinkime paprasta balsų dauguma, balsuojant atvirai ir remiantis asmens raštišku pareiškimu. Iš Draugijos nariai gali būti pašalinami taip pat valdybos nutarimu, jeigu jie grubiai pažeidė Draugijos įstatus, nustojo mokėti nario mokestį bei dalyvauti LFD veikloje.

3. Draugijos tikrasis narys turi teisę:

dalyvauti Draugijos susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, rinkti ir būti išrinktas į vadovaujančius Draugijos organus, komisijas;

dalyvauti Draugijos organizuojamose konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;

teikti pasiūlymus Draugijos veiklai plėtoti ar tobulinti, kritikuoti vadovaujančių organų ir kitų Draugijos narių veiklą;

gauti Draugijos leidinius ir kitą informacinę medžiagą apie Draugijos veiklą; dalyvauti Draugijos Valdybos posėdyje, svarstant nario veiklos, etikos ar pašalinimo iš Draugijos klausimus.

Garbės narys, ne Lietuvos Respublikos pilietis, turi tas pačias teises kaip ir tikrasis narys, išskyrus balsavimo teisę ir būti renkamas į draugijos valdymo organus.

4. Draugijos tikrasis narys privalo:

laikytis Draugijos įstatų, profesinės etikos normų ir laiku mokėti nario mokesti; aktyviai dalyvauti Draugijos darbe, propaguoti fizikos žinias visuomenėje, prisidėti prie
visų fizikų veiklos sričių humanizavimo, rūpintis fizikų kalbos kultūra.

5. Nario mokesčio mokėjimo tvarką ir dydį nustato Draugijos Valdyba.

6. Iš draugijos išstojama savo noru arba pašalinama, jei narys nesilaiko įstatų.

7. Draugijos narių sąrašą tvarko draugijos mokslinis sekretorius. Sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam draugijos nariui.

V. Draugijos valdymas ir struktūra

1. Aukščiausias Draugijos valdymo organas yra Lietuvos fizikų draugijos narių (atstovų) Respublikinė konferencija, organizuojama kas dveji metai. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau 2/3 Valdybos nustatyto atstovų skaičiaus.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 815 žodžiai iš 1585 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.