Lietuvos mokeščių sistema
5 (100%) 1 vote

Lietuvos mokeščių sistema

Lietuvos mokesčių sistema

2001 09 07

Įvairūs mokėjimai į valstybės biudžetą, kuris ir sudaro valstybės ekonominio gyvenimo pagrindą. Įstatyminiais aktais nustatyta įvairių mokesčių rūsių visuma ir sudaro valstybės mokesčių sistemą, o apmokestinimo samprata tai valstybės mokesčių įplaukos iš namų ūkio ir įmonių pajamų ir išlaidų. Pvz. pajamų mokestis apima asmeninių firmų bendrą pajamų mokestį, pelno mokestį, o išlaidų mokesčiai tai PVM, akcizo, mokesčiai.

Tiesioginės išlaidos + pridėtinės išlaidos = savikaina + pelnas = kaina + akcizas + PVM

PVM yra rezervas kainai mažinti.

Dabartinė mokesčių sistema sukurta po nepriklausomybės atkūrimo 1990- 1996 metais, ir kasmet vis papildoma reikalingais įstatymais. Iš esmės mokesčių sistema atitinka Europos Sąjungos valstybių sistemas bet ypatumų priderintų mums.

1998 atliktas auditas (atliko ES finansininkų ir buhalterių taryba) įvertino teigiamai mūsuose sukurtą mokesčių sistemą ir atvirkščiai neigiamai įvertino statistikos įstatymai. Paprastai mokesčių turinį nusako jo elementai, kurie yra:

1. mokėtojai (subjektas)

2. objektas

Tai įstatymu priklausantis apmokestinimo objektas, pvz. turtas, prekės, pajamos, pelnas.

3. šaltinis

pvz. Darbo užmokestis, pelnas, palūkanos, renta.

4. apmokestinimo vieta

5. mokesčio tarifas (kvota, norma)

6. mokesčio lengvatos

Europos šalys ir Lietuva naudoja 3 mokesčių surinkimo būdus:

1. rejestrinis (kadastrinis)

2. kol savininkas gaus pajamas

3. mokesčio surinkimas sutinkamai su deklaracija

Personalinės įmonės ir Ūkinės bendrijos moka pajamų mokestį, o Akcinės bendrovės – pelno mokestį.

Kadastriniai mokesčiai renkami sutinkamai su apmokestinimo objekto aprašu ir įkainojimu. Tai teisinę galią turintis apskaitos dokumentas. 2001 09 14 Šiame dokumente, kaip taisyklė pateikiami tipinių objektų sąrašai, pvz. žemės mokesčio išoriniai požymiai yra: sklypo dydis, gyvulių skaičius, žemės derlingumas, nuotolis nuo kitų miestų, kiti objektą apibudinantys rekvizitai.

Antrasis mokesčių surinkimo būdas: pvz. juridinio asmens buhalterija. Mokestį išskaičiuoja iš pajamas gaunančio mokesčio subjekto ir perveda į biudžetą.

Trečias mokesčių surinkimo būdas: kai mokesčių inspekcijos atsižvelgdamos į deklaracijoje pateikto apmokestinamo objekto dydį sutinkamai su veikiančiomis normomis ir taisyklėmis nustato mokesčio sumą.

Priklausomai nuo valdymo organų, kurie renka mokesčius, jie skirstomi į valstybinius ir vietinius, be to pagal Lietuvos įstatymus funkcionuoja ir tarptautiniai mokesčiai, pvz. tranzito.

Lietuvoje, kaip ir ES šalyse naudojama mišri mokesčių sistema:

Valstybiniai mokesčiai

Tiesioginiai Netiesioginiai Kiti mokesčiai

Pelno (juridinių asmenų) PVM Socialinio draudimo

Pajamų (fizinių asmenų) Akcizo mokestis Ligonių kasos

Žemės mokestis Muito mokestis

Gamtos ištekliu

Aplinkos teršimo

Valstybinio kapitalo naudojimą

Paveldo apdovanojamą turtą

Kiti tiesioginiai mokesčiai

Žemės mokestį moka visi ūkio subjektai (ir namų), kurie nuomoja žemę iš valstybės.

Gamtos išteklių mokestį moka visos įmonės, ūkio subjektai, kurie naudoja gamtos turtus.

Valstybės kapitalo panaudojimo mokestį moka tos firmos, kurios nuomoja valstybinę techniką ir kt.

Vietiniai mokesčiai

Tiesioginiai Netiesioginiai

Pelno (juridinių asmenų) PVM

Pajamų (fizinių asmenų) Muito mokestis

Žemės mokestis

Savivaldybių gyvenamųjų namų nuomos mokestis

Įvairios vietinės rinkliavos

Kiti vietiniai mokesčiai

Valstybinę mokesčių politiką Lietuvoje įgyvendina Finansų ministerijos FM VMI (Valstybinė Mokesčių Inspekcija). Ji yra įvardinta, kai centrinis mokesčių administratorius ir jos teritorinės mokesčių inspekcijos įstatymu įvardintos kaip vietos mokesčių administratoriai.

Dabar rajonų mokesčių inspekcijos perduotos apskritims. Mokesčių inspekcijoms (miestų ir apskričių) įstatymu yra pavesta.

1. Tvarkyti mokesčių mokėtojų ir kitų įmokų į valstybės biudžetą apskaitą.

2. Kontroliuoti mokesčio mokėjimo į biudžeto apskaičiavimą.

3. Išmokėti permokas, arba išieškoti laiku nesumokėtus mokesčius, delspinigius, baudas.

4. Kontroliuoti mokesčių ir įplaukų paskirstymą biudžetams.

5. Vykdyti savivaldybių ir apskričių sprendimus dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir atskaitymų į vietinį biudžetą.

6. Vykdyti visus kitus svarbius numatytus darbus sutinkamai su mokesčių įstatymais.

VMI administruoja visus mokesčius Lietuvos Respublikoje, taip pat administruoja ir naftos, dujų, kitų išteklių, konsolinį, žyminius, prekyviečių, žemės ir vandens nuomos mokesčius. Pagal kelių fondo įstatymą, privalomą sveikatos draudimą ir kitus mokesčius.

PVM ir akcizo mokestį FM VMI administruoja su Lietuvos Respublikos muitine, o už gautus dujų, naftos išteklius, aplinkos teršimą administruoja su aplinkosaugos ministerija.

Akcizo mokestis

Akcizo mokesčio objektas tampa įstatyme išvardintos prekės. Akcizo mokesčiu apmokestinamos tokios prekių grupės:

· Alkoholiniai gėrimai, įskaitant alų, jei jis priklauso stipriam alui (virs 5%).

· Tabakas ir jo gaminiai;

· Kava, šokoladas ir maisto produktai su kakava;

· Bižuterija, aukso, sidabro dirbiniai

· Benzinas, žibalas, dyzelinis, reaktyvinis, skystasis, krosninis
kuras;

· Prabangūs lengvieji automobiliai

· Elektros energija

Svarbiausia – akcizas mokamas nuo realizavimo pajamų, gautą iš pirkėjo dalies, prilygstančia akcizui..

Nuo 1999 metų akcizo dydžius reguliuoja ne vyriausybė, o įstatymas, ir pvz. Naftos produktų akcizo didinimo programa numato 2001 metais padidinti šio akcizo tarifus.

Nekilnojamo turto mokestis

Įstatymas veikia nuo 1995 sausio 1 d. Mokesčio mokėtojai – juridiniai asmenys ir juridinio asmens teisių neturinčios įmonės. Mokesčio objektas – nekilnojamas turtas išskyrus žemę. Mokama nuo įmonės bendrųjų pajamų. Apmokestinama nekilnojamo turto vertė užfiksuota balanse, o tos įmonės, kurios neveda balanso (PĮ, ŪB) moka tiek, kokio dydžio turtas apskaitytas valstybinėje institucijoje, kuri tarnauja inventorizacijos biurui.

Mokesčių tarifai:

· 1% nekilnojamo turto, jei jis naudojamas verslui;

· 5% – jei naudojamas ne verslui.

Mokesčiai už žemę

a) Valstybinė žemė. Jei naudojama ūkiui – tai mokama 1,5% jos kainos, o jei žemė naudojama kitais tikslais, tai 3%.

b) Privati žemė: 1.5% nuo jos kainos; 6% nuo nuomojamos žemės ir vandens telkinių už juos išnuomotą kainą.

Mokesčių mokėtojai : žemės savininkai ar nuomininkai. Mokama nuo bendrų pajamų.

PVM

Fiziniai, juridiniai asmenys, kurių pajamos, įplaukos per metus sudaro nuo 10 –100 tūkst. litų gali registruotis PVM mokėtojais, o jei fiziniai asmenys, kurių pajamos sudaro virš 100000Lt privalo mokėti PVM į biudžetą, pradedant nuo to mėnesio, kurį viršijo 10000 Lt.Dar naudojamas PVM tarifas, kuris sudaro 15.25% tokiais atvejais:

q Prekės parduodamas neišrašant PVM faktūros, t.y už grynuosius pinigus.

q Prekių ar paslaugų tarifų dydžiai nustatyti valstybės institucijomis.

q Jų sąskaitoje (faktūroje) už apmokestinamas prekes PVM neišskirtas. Tokiu atveju prekių gavėjai netenka teisės apskaičiuoti ir traukti į ataskaitą pirkimo PVM.

Verslo planas (projektas)

Tai struktūrizuotas parengtas logiškai išaiškinimui ir argumentuotas darbo instrumentas siekiantis dviejų tikslų:

1) Padedantis jums gyliai suprasti jūsų valdomos organizacijos ekonominę, finansinę, techninę būklę, siekiant užbrėžtų tikslų. Šis dokumentas nukreiptas praktikoje savų idėjų patikrinimui.

Dažniausiai nukreiptas kreditorių (bankų) sudominimui įmonės veikla, kuri skirta įmonės verslui plėtoti ir gauti jai vystyti investicijų ar kreditų. Įprastai verslo planas turi 8 –10 dalių. Jo apimtis 30 – 50 psl. Verslo projekte reikia vengti nereikalingos beletristikos, para-mokslinio pavidalo. Dažniausiai struktūra tokia:

I. Apibendrinimas

II. Verslo pristatymas ir aprašymas

III. Rinka (marketingas)

IV. Tyrimai, projektavimas, produkto prekės gaminimas.

V. Gamyba.

VI. Valdymas

VII. Kritinė rizika

VIII. Finansai.

IX. Pagrindinių darbų grafinė medžiaga

X. Bibliografija, priedai.

I. Pateikiama esmė viso to, kas detaliai bus išdėstyta tolimesniuose skyriuose. Apibendrinimas atliekamas tada, kai yra baigtos viso plano dalys. Yra pirma vienintelė skaitoma verslo plano dalis.

II. Tikslai:

1) Pristatyti ir apibudinti verslo sferą.

2) Pristatyti firmos, įmonės istoriją.

3) Trumpai ir aiškiai pristatyti sumanymo uždavinius ir atskirus etapus jų realizavime.

4) Pristatyti sumanymo unikalumą arba atskiras sumanymo dalis.III.

1) Pristatome verslo, aplinkos veiksnius (teisiniai, politiniai, vyriausybinio reguliavimo, technologiniai, ekonominiai, kultūriniai, socialiniai, netgi etniniai). Reikėtų pateikti minėtų faktorių kitimo tendencijas, galinčias turėti įtakos siekiant numatytų tikslų.

2) Rinkos būklė: pristatyti jos dydį, tendencijas, pateikti, kokios ir kur bus gaminamos prekės, atlikti rinkos būklės ar pokyčių analizę.

3) Konkurencija. Paprastai pateikiama konkurencinė analizė iš 2 dalių:

a) Konkuruojančių produktų (prekių) apžvalga ir analizė.

b) Konkuruojančių firmų (organizacijų) apžvalga ir analizė.

Aptariant ir pristatant prekes akcentuotinas dėmesys kokybės, kainos, serviso garantijų, ilgaamžiškumo ir kt. palyginimui. Be to būtina pristatyti atitikimo vartotojų poreikiams analizę.

Aptariant firmas ir organizacijas reikia pristatyti jų kainodaros būklę ar schemą, kokybės ir kiekybės lyderių veiklą, jų užimamą dalį rinkoje, pardavimų dydžius, pranašumus bei trukumus, jų gaunamą pelną.

4) Rinkos segmentavimas ir tikslingų rinkų parinkimas.

a) Įrodyti, pagrindžiant analitiniais skaičiavimais ar sumanymas realiai atitinka keliamiems tikslams.

b) Ar bus pakankamai sukaupta išteklių tikslinių rinkų ir jų rinkinių sukūrimui, t.y čia analizuojami faktoriai lemiantys vartotojų poreikius ir jų pirkimų galimybių sprendimus. Pagrindinis tikslas – išskirti vartotojų grupes, kurioms skirti firmos produktai.

5) Marketingo rinkinio elementai.

a) Produktas, prekė, paslauga.

Pateikiami dalykiniai įrodymai, kad prekė tenkina ir atitinka vartotojų poreikius, ypač akcentuojama prekės išskirtines arba pranašesnes savybes už konkurentų prekes.

b) Paskirstymas.

Pristatomi prekės paskirstymo kanalai, kad vartotojams jos būtų patogiose vietose, norimu laiku, bei reikiamais kiekiais. Paskirstymas turi būti orientuotas į kaip įmanoma žemesnius kaštus, jei yra galimybė pristatyti sukurtas paskirstymo naujoves, kurie padeda padidinti
pardavimų apimtį.

c) Jo kaina.

Pateikiamas kainų pagrindimas, kuris įrodo, ar verta įeiti į rinką, joje išsilaikyti ir gauti nors vidutinį pelną. Čia reikėtų pateikti kainodaros metodiką, galima paskaičiuoti ir bendrojo pelno dydį, ir įvertinti, ar jis bus pakankamas paskirstymų ir kitų veiklos išlaidų padengimui.

d) Skatinimas.

Nurodyti naudotinas skatinimo formas, aptarti reklamavimo ir skatinimo programas, pirkėjams teikiamas paramas ir lengvatas, pagristi informacinių priemonių parinkimą.

6) Marketingo (rinkodaros) kaštai.

Čia pateikiamos marketingo veiklos kaštų prognozės. Jie turi apimti pardavimų, transportavimo, sandėliavimo, užsakymų apdorojimo, atsargų laikymo, reklamavimo ir stimuliavimo, asmeninio pardavimo, garantijų, serviso ir kitas išlaidas.

Šias išlaidas reikia apskaičiuoti kuo objektyviau, todėl, kad jos dengiama iš bendrojo pelno per veiklos sąnaudas.

IV. Tyrimas, projektavimas

1) Projektavimo ir prekės ar produkto sukūrimo planai (pagristi skaičiavimais).

2) Techninių ir technologinių tyrimų rezultatai.

3) Tyrimams reikalinga pagalba ir sąlygos.

4) Produkto (prekės) sukūrimo kaštai.

V. Gamyba

1) Gamybos vykdymo vieta. Čia kartu akcentuojami tokie veiksniai:

a) Reikalingų darbuotojų samdymo galimybės.

b) Darbo užmokesčio dydžiai.

c) Atstumai iki tiekėjų ir vartotojų.

d) Vietinės bendruomenės reakcija ir vietiniai mokesčiai.

e) Galimybės gauti vietinių bankų paramą ir pan.

2) Kiek įmanoma detaliau pateikti gamybos poreikius skaičiavimais:

a) Pateikiami poreikiai patalpoms, sandėliavimo, pagrindinėms patalpoms ir kt.

b) Pateikiami skaičiavimai reikalingiems įrengimams, transportui, ryšių priemonėms ir kitam turtui, taip pat pristatomas gamybos poreikių realizavimas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1716 žodžiai iš 5699 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.