Lizingas
5 (100%) 1 vote

Lizingas

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………… 2

LIZINGO APIBRĖŽIMAS…………………………………………… 3

LIZINGO KLASIFIKACIJA………………………………………… 4

Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma)………………………………………… 4

Veiklos lizingas…………………………………………………………………. 5

LIZINGO ŠALYS…………………………………………………… 7

SUTARTIES REGULIAVIMAS…………………………………….. 8

NUOMININKO BANKROTAS……………………………………… 8

LIZINGO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI…………………………. 9

Privalumai…………………………………………………………………………. 9

Trūkumai…………………………………………………………………………… 10

LIZINGO UŽSIENYJE IR LIETUVOJE ISTORIJA………………… 12

LIZINGO RINKA LIETUVOJE IR PASAULYJE………………….. 13

UAB “HANZA LIZINGAS” PRISTATYMAS……………………… 15

APIBENDRINIMAS……………………………………………….. 18

LITERATŪRA……………………………………………………… 19

ĮVADAS

Egzistuojančio investicinių lėšų poreikio akivaizdoje visoje šalyje vyksta diskusijos, ar greta įprastinių finansavimo būdų biudžetinių lėšų ir kreditų sąskaita negalima būtų pagalvoti ir apie kitus, teisiškai leistinus finansavimo modelius, kurie taip pat galėtų palengvinti sunkią Lietuvos įmonių, įstaigų, namų ūkių ir netgi savivaldybių biudžetų būklę.

Šiuo metu transporto priemonės bei nekilnojamas turtas viena paklausiausių prekių. Norėdamos turėti laisvų apyvartinių lėšų ir pirkdamos nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, nemažai įmonių naudojasi banko teikiamomis paskolomis. Tačiau pastaruoju metu jos vis dažniau naudojasi ir kita bankų teikiama paslauga – lizingu, kuris privačiame gyvenime buvo pradėtas taikyti 5-ojo dešimtmečio pradžioje, šiandien sutinkamas ir visuomeninių finansų valdymo sferoje.

Galima pastebėti, kad jei prieš kelis metus lizingas Lietuvoje buvo mažai naudojamas, tai pastaruoju metu, šis finansavimo modelis yra labai plačiai naudojamas tiek privačių, tiek ir fizinių asmenų. Vis dažniau lizingo sutartys sudaromos dėl pagrindinių gamybos priemonių bei vartojimo reikmenų įsigijimo.

LIZINGO APIBRĖŽIMAS

Lizingas – tai netradicinė finansavimo sistema, jungianti ilgalaikės nuomos ir kreditavimo elementus. Ekonominiu požiūriu, lizingas – tai ilgalaikis kreditas prekine forma, kai išnuomotos priemonės savininkas už suteiktą daiktinę paskolą gauna palūkanas.

Taip pat lizingas apibrėžiamas kaip ilgalaikė kilnojamo arba nekilnojamo turto objektų nuoma (speciali jo forma yra ilgalaikio vartojimo reikmenų pirkimas prieš tai juos išsinuomojus). Šiuos objektus įsigyja arba gamina nuomotojas (lizingo davėjas). Lizingo sutarties trukmė ir lizingo tarifų dydis paprastai nustatomi taip, kad nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu lizingo davėjas nors iš dalies galėtų kompensuoti savo investicines išlaidas. Pasibaigus lizingo sutarčiai – priklausomai nuo sutarties sąlygų – objektas gali būti gražinamas lizingo davėjui, jį gali už likutinę sumą įsigyti lizingo ėmėjas arba pratęsiamas nuomos laikas.

Be to dar yra pažymima, kad lizingas – tai viena iš galimybių naudotis daiktu anksčiau, nei sumokėjote už jį pinigus. Lizingas yra daikto nuoma, kai jį nuperka lizingo kompanija. Jūs kiekvieną mėnesį mokate nuomą ir kai pasiekiate sutartą sumą lizingo kompanija šį daiktą perleidžia jums. Lizinguoti galite įvairiausius dalykus, pradedant nuo buitinės technikos iki nekilnojamo turto ar jums suteiktų paslaugų. Pagal LR Civilinį kodeksą lizingo sutarties dalyku gali būti bet kokie nesunaudojamieji kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, išskyrus žemę ir gamtos išteklius. Tačiau kai kurios naujai įeinančios į Lietuvos rinką lizingo kompanijos lizinguoja ir paslaugas (Lateko lizingas).

Giedrius Dusevičius, UAB “Hanza Lizingas” direktorius, lizingą juridiniu aspektu apibrėžia taip: “Lizingas – tai sutartis, pagal kurią viena šalis – lizingo davėjas – kitos šalies pavedimu įgyja turtą iš turto pardavėjo (lizingo objektas gali priklausyti lizingo davėjui nuosavybės teise) ir perleidžia teisę naudotis tuo turtu sutartą laikotarpį kitai šaliai – lizingo gavėjui, o pastarasis moka iš anksto sutartas (dažniausiai periodines) lizingo įmokas.”

Tas pats autorius toliau teigia, kad apskaitos taisyklėse finansinė išperkamoji nuoma apibrėžiama, kaip – nuoma, kai sutartyje numatyta, kad nuomininkui perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe. Turto nuosavybės teisė vėliau gali būti perduodama arba neperduodama.

LR civiliniame kodekse 6.567 straipsnyje “Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata” sakoma, kad:

“1. Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis
lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Šio skyriaus normos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai lizingo davėjas yra nuomojamo turto savininkas.

2. Lizingo davėjas pardavėją ir daiktą renkasi pagal lizingo gavėjo nurodymus ir neatsako už pardavėjo ir lizingo dalyko parinkimą, jeigu lizingo sutartis nenumato ko kita.

3. Lizingo davėjas pagal sutartį gali būti bankas arba kitas pelno siekiantis juridinis asmuo.”

LIZINGO KLASIFIKACIJA

Apskaitos požiūriu bei pagal materialiojo turto visiškos ir dalinės amortizacijos požymius lizingas skirstomas į dvi rūšis: finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) ir veiklos (operacinis arba paslaugų) lizingas.

Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma)

Svarbiausias finansinio lizingo požymis – pagal lizingo sutartį išnuomoto turto terminas sutampa su visiška jo amortizacija. Lizingo sutartis garantuoja lizingo davėjui investuotų į šį turtą lėšų grąžinimą, taip pat pelno iš lizingo operacijos gavimą. Pasibaigus sutarties terminui, turto nuosavybės teisė pereina lizingo gavėjui. Finansinio lizingo sutartyje gali būti numatyta galimybė nutraukti sutartį anksčiau laiko. Sutartyje nėra numatoma, kad perduotą turtą aptarnautų nuomotojas. Finansinio lizingo atveju nuomojamos priemonės savininkas perleidžia visą riziką ir naudą, susijusią su nuomojama nuosavybe, lizingo gavėjui.

Taigi finansiniam lizingui būdinga tai, kad ilgalaikis nuomojamas turtas pereina įmonės- nuomininkės nuosavybėn (nesvarbu, ar iš karto pasibaigus nuomos laikotarpiui be jokio primokėjimo, ar su teise nuomininkui išpirkti likusią dar neapmokėtą išnuomoto turto vertės dalį). Todėl finansinio lizingo sandoryje tarsi „susilieja“ ilgalaikio turto pardavimas išsimokėtinai ir kreditavimas už užstatą.

Finansinio lizingo sutarties sąlygos leidžia nuomininkui:

· užpajamuoti išnuomotą turtą ir parodyti apskaitoje kaip ilgalaikį materialųjį turtą;

· skaičiuoti išnuomoto turto susidėvėjimą;

· mokėti lizingo davėjui numatytus mokėjimus;

· pasibaigus sutarties terminui, perimti nemokamai arba pirkti pagal likutinę vertę išnuomotą turtą savo nuosavybėn.

Lietuvoje finansinis lizingas sudaro 95 proc. visų lizingo sandorių (Šaltinis: Lietuvos lizingo asociacija).

Veiklos lizingas

Veiklos (operaciniu) lizingu vadinami tokie sandoriai, kurių trukmė neilgesnė kaip 75% bendro pagal šiuos sandorius išnuomojamo turto naudojimo laiko. Svarbiausioji veiklos lizingo sutarties ypatybė ta, kad jos terminas yra trumpesnis negu nuomojamojo turto naudojimo laikas. Numatyti lizingo mokėjimai nepadengia viso turto vertės. Nuomojamo turto savininkas gali nuomoti tą patį turtą daugelį kartų, tačiau neperleidžia nuomininkui nuosavybės teisių į nuomojamą priemonę. Todėl veiklos (operacinio) lizingo sandoryje „veikia“ ilgalaikio turto nuomos elementas. Nuo paprastos nuomos sutarties veiklos lizingas skiriasi tuo, jog šiuo atveju visa investavimo rizika tenka nuomotojui, t. y. turto savininkui. Investavimo rizika, tenkanti nuomotojui, čia suprantama kaip nuomininko teisė bet kada nutraukti sutartį ir tuo iš principo skiriasi nuo nuomos sutarties, nes suteikia nuomininkui daugiau galimybių pasirinkti.

Veiklos lizingo sutartyje numatoma, kad nuomotojas privalo aptarnauti išnuomotą turtą. Išlaidos aptarnavimo paslaugoms įtraukiamos į lizingo mokėjimų sumą, kurią nuomotojui moka nuomininkas. Pasibaigus sutarties terminui, turtas grąžinamas nuomotojui arba abi šalys pratęsia lizingo sutartį. Joje taip pat gali būti numatyta galimybė įsigyti turtą likutine verte.

Veiklos lizingo sutartyse dažniausiai numatoma teisė nuomininkui pirma laiko nutraukti sutartį ir grąžinti objektą savininkui. Nuomininkui tai aktualu, nes jis turi galimybę grąžinti priemonę, jeigu ji moraliai paseno, tapo nereikalinga arba atsirado finansinių lėšų įsigyti techniniu ir technologiniu požiūriu efektyvesnę priemonę.

Lietuvoje veiklos lizingas nėra pakankamai išplėtotas ir sudaro tik apie 5 proc. visų lizingo sandorių (Šaltinis: Lietuvos lizingo asociacija).

Apibendrinant galima būtų teigti, kad lizingo esmė yra dvejopa:

l. finansinio lizingo atveju iš vienos pusės išnuomotas ilgalaikis turtas „parduodamas išsimokėtinai“, iš kitos pusės įmonė — nuomotoja suteikia „nepiniginę paskolą“ už užstatą Įmonei – nuomininkei, kuri už tai moka palūkanas.

2. veiklos (operacinio) lizingo atveju iš vienos pusės ilgalaikis turtas nuomojamas (nes iš karto sutartyje būna numatyta, po kažkiek laiko jis bus gražintas savininko dispozicijon), iš kitos pusės veiklos lizingas nuo nuomos skiriasi tuo, kad šiuo atveju investavimo rizika ir nauda tenka nuomotojui (turto savininkui).

Lizingo įmoka iš esmės atspindi nuomininko ir nuomotojo tarpusavio įsipareigojimus bei teises. Finansinio lizingo atveju įmoka susideda iš dviejų dalių – palūkanų už dar neapmokėtą nuomojamo turto ir apmokamos tam tikros išnuomoto turto vertės dalies. Veiklos (operacinio) lizingo įmoka apskaitos požiūriu traktuojama kaip nuomos pajamos, pats turtas rodomas tik nuomotojo balanse, kuris taip pat skaičiuoja ir šio turto| nusidėvėjimą.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1361 žodžiai iš 4067 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.