Ljks organizacija ir jos išteklių valdymas
5 (100%) 1 vote

Ljks organizacija ir jos išteklių valdymas

Vilniaus universitetas

Komunikacijos fakultetas

Informacijos ir komunikacijos katedra

Rengia: Justė Skripkauskaitė (Bi1 II gr.)

LJKS organizacija ir jos išteklių valdymas

(Projektinis darbas)

Vadovas doc. Z. Atkočiūnienė

Vilnius, 2004

ĮVADAS

Globalinė konkurencija, visada platėjantys pasikeitimų žingsniai ir

pastovūs nauji iššūkiai versle ir industrijoje didina įtampą visų tipų

organizacijose. Šiuolaikinėje rinkoje ilgalaikes konkurencingas pozicijas

kuria ne vadovavimas, o lyderiavimas ir lyderių sugebėjimas suspėti su

informacijos srautais. Informacijos turėjimas dar negarantuoja pranašumo, o

būtent sugebėjimas operatyviai apdoroti ir klasifikuoti informaciją, kuri

jau tapo žiniomis. Vienas svarbiausiųjų veiksnių efektingai organizacijos

vadybai yra tinkamos informacijos ir tinkamo jos kiekio panaudojimas

vadybos procesuose. Tačiau, informacijos kiekis, tiek išoriniuose, tiek

vidiniuose šaltiniuose, yra labai didelis. Ne veltui daugelis vadybininkų

sako, jog „skęsta informacijos jūroje“.

Taip palaipsniui auga poreikis įvaldyti informacijos valdymo meną. Galima

teigti, kad vadyba yra resursų valdymas, o naujuoju aspektu į tai įsipaišo

ir informacijos išteklių kūrimas ir galimybių realizavimo svarba. Vienas iš

pagrindinių keliamų klausimų turėtų būti: kaip galime išmokti valdyti savo

verslą informacijos jūroje? Tokiame kontekste labai svarbu suprasti, kokia

informacija yra vertinga jūsų verslui ir kuri nėra tokia svarbi bendrai

jūsų verslo strategijai, o kuri gali būti vertinga atskiruose vadybos

procesuose.

Informacijos sąvoka čia apima ir vidinę, ir išorinę informaciją nuo pačios

jos pradžios per visas naudojimo, saugojimo ir cirkuliavimo organizacijoje

stadijas, taip pat informacijos tekėjimo iš ir į išorinį pasaulį

(partneriai, klientai, reklamos agentūros) tol, kol informacijos vertė yra

visiškai išnaudojama ar panaudojama.

Daugelis informacijos vadybininkų labiausiai rūpinasi informacijos

saugojimu ir sistematizavimu, kad vėliau būtų galima šią informaciją gauti

ir panaudoti. Tačiau tai nėra vienintelis dalykas, kuriuo turėtų rūpintis

organizacija. Labai svarbu kontroliuoti informacijos kokybę pagal tikrąsias

organizacijos reikmes, taip pat stengtis ją integruoti į visus vadybos

procesus.

Tik per artimus informacijos, verslo vadybos procesų ir žmogiškojo

faktoriaus ryšius gimsta efektyvios organizacinei veiklai žinios ir

supratimas. Tik taip kūrybiškos žinios ir idėjos padės organizacijai siekti

užsibrėžtų tikslų.

INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ SVARBA

Revoliucijos pasekoje informacijos išteklių traktavimas keičiasi ir į jį

įsiterpia tokie faktoriai kaip žmogiškasis, kompiuterinės laikmenos, kam

žinoma būtų beviltiška priešintis. Visa iš ko galima gauti informaciją

galime vadinti informacijos ištekliais, tai gali būti knyga, dokumentas

tiek popierinėje, tiek kompiuterinėje laikmenoje, televizija, radijas,

žmogus. Informacijos resursai yra patys patikimiausi, kadangi šios rūšies

informacija yra tikslesnė, ją galima ilgai tyrinėti, naudoti daug kartų,

įsigilinti ir gauti daugiau informacijos. Informacijos, kaip ištekliaus

pranašumai su tradiciniais resursais:

• Įgyjama už tam tikrą kainą;

• Turi vertę;

• Vartojant gali būti laikoma išlaidomis arba kapitalu.

Informacijos išteklių skirtumai lyginant su tradiciniais ištekliais:

• Nuolatos didėja;

• Sensta;

• Gali būti archyvuojama;

• Nenaudojama išlieka nepakitusi.

Informacijos ištekliai yra būtinas komponentas beveik visko, ką

organizacija daro ir kodėl daro. Informacija tapo tokiu svarbiu ir būtinu

ištekliumi, kad visose organizacijos sferose ir visoje veikloje ji tapo

perregima.

Informacijos kūrimas ir vystymas yra strategiškais svarbus trijose

pagrindinėse organizacijos veiklos sferose, kurios užtikrina organizacijos

galimybę augti ir prisitaikyti prie besikeičiančių išorinės aplinkos sąlygų

( Choo, 1998 ).

Organizacija naudoja informaciją tam, kad suvoktų išorinės aplinkos

pasikeitimus ir vystymąsį.

PROJEKTO TIKSLAI

• Susipažinti su pasirinktos organizacijos sturktūra bei jos turimais

informacijos ištekliais, jų valdymu organizacijos viduje.

• Išmokti skirti, rinkti, apdoroti, įsisavinti, pateikti informaciją.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

• Perprasti organizacijos informacinių išteklių srautus;

• Pažiūrėti kaip jie valdomi;

• Kokia informacija patenka į atitinkamą organizaciją;

• Kaip ji juda organizacijos viduje;

• Kaip ji apdorojama;

• Kokios pasirinktoje organizacijoje veikia informacinės sistemos,

kurios palengvina informacijos apdorojimo procesą;

• Pateikti
repreztatyviai surinktą – apdorotą informaciją.

ORGANIZACIJOS CHARAKTERISTIKA

LJKS – tai Lietuvos Jaunųjų Krikščionių Sąjunga (toliau LJKS) yra

visuomeninė, ekumeninė organizacija, siekianti apjungti jaunimą bendrai

kultūrinei švietėjiškai veiklai ir kartu spręsti visuomenei aktualias

problemas.

Pagrindiniai veiklos miestai: Elektrėnai, Šiauliai, Šventoji, Troškūnai,

Vilnius. LJKS yra YWCA – YMCA atstovai Lietuvoje ( YWCA/YMCA – Young Woman

Christian Assotiation/Young Men‘s Christian Assotiation).

Pagrindinės veiklos kryptys: lyderių ruošimas, muzikinė – kultūrinė

programa moksleiviams Ten Sing (angl. „dainuojantys paaugliai“),

skautavimas, moterų veikla, vasaros stovyklų organizavimas, sporto,

kultūriniai projektai, pažintinės kelionės, bendruomenės apmokymai.

LJKS MISIJA

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius šalies gyventojus, kūrybingas ir

harmoningas asmenybes per savo programas ir akcijas. LJKS siekia harmonijos

ir tarpusavio supratimo vusuomenėje, nepaisant jų pasaulėžiūros bei

tikėjimo. LJKS siekia tapti išvystita organizacija, įtakojanti kitas naujai

besikuriančias organizacijas.

LJKS VIZIJA

Tapti stipria LR nevyriausybine, ekumenine organizacija, savo veikloje

besiremiančia bendražmogiškomis vertybėmis, ugdančia sveiko kūno, proto ir

sielos, laisvos asmenybės piliečius.

LJKS TIKSLAI

1. Apjungti LR gyventojus tarpusavio pagalbai ir bendrai visuomeninei

švietėjiškai kultūrinei veiklai ir, kad nepaisant pasaulėžiūros,

įsitikinimų, vertybių skirtumo, siektų grįžtamojo ryšio.

2. Ugdyti visapusiškai išsivysčiusį pilietį, harmoningą asmenybę, aktyvų,

kūrybingą visuomenės narį.

3. spręsti visuomenei aktualias problemas.

LJKS SIEKIAMAS ĮVAIZDIS

Produktyvi, kūrybinga, atspindinti laikmečio bruožus, visuomenei naudinga

veikla. Pagalba valstybinėms institucijoms, sprendžiant visuomenei opias

problemas.

LJKS PROFILIS

Organizacija rengia, siūlo visuomenei projektus, sprendžiančius

nusikalstamumo, narkomanijos, jaunimo užimtumo, asocialių šeimų problemas.

Švietėjiškų ir tobulinimosi kursų rengimas. Suinteresuotos publikos

aktyvinimas ir integravimas į agresyviąją publika.

LJKS RYŠIAI

• ĮGALINANČIUS ryšius organizacija palaiko su LR Seimu, Savivaldybe,

Mokesčių inspekcija, Sodra, Teisingumo ministerija.

• FUNKCINIUS ryšius LJKS palaiko su švietimo įstaigomis: Švietimo ir

Kultūros ministerijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, LiJOT

(Lietuvos Jaunimo Organizacijų Taryba), Valstybine jaunimo reikalų

taryba, įvairiais fondais.

• NORMINATYVINIUS ryšius LJKS palaiko su Atviros Letuvos fondu, Leonardo

Da Vinci ir kitais fondais, Lietuvos Skautų sąjunga, Lietuvos ir

užsienio jaunimo organizacijomis.

• ĮVAIRIUS ryšius organizacija palaiko su žiniasklaida, radiju bei

televizija, švietimo struktūromis.

LJKS TIEKĖJAI

• FINANSINIŲ RESURSŲ – įvairūs fondai, institucijos, valstybė, privatūs

asmenys.

• ŽMOGIŠKŲJŲ RESURSŲ – personalas, veiklos dalyviai.

LJKS KONKURENTAI

Kitos visuomeninės organizacijos (pavyzdžiui, „Žingsnis“). Tačiau LJKS yra

nesmulki organizacija, kadangi jos veikla pripažinta daugelyje vietų,

daugelio asmenų, institucijų ir aktyviai yra remiama.

LJKS STRUKTŪRINĖ PLĖTRA

|Tikslai |Priemonės |

| LJKS Nacionalinio biuro |Etatinių darbuotojų ir |

|veiklos organizavimas |savanorių darbas |

|LJKS skyrių darbo | |

|koordinavimas |Nacionaliniai mokymai tarybos |

| |nariams |

| |Deleguotų vadovų dalyvavimas |

| |tarptautiniuose renginiuose bei|

| |mokymuose |

|LJKS skyrių reglamentuota |LJKS skyrių reguliarūs |

|struktūros plėtra |susitikimai |

|Mokymai | |

|Darbas su LJKS komitetais | |

| |Vadovų mokymo sistemos |

| |sukūrimas |

| |LJKS bendradarbiavimas su |

| |krikščioniškos orientacijos |

| |grupe EAY o-joje. |

LJKS ŽMOGIŠKIEJI RESURSAI

LJKS ORGANAI

|LJKS konferencija |

|LJKS prezidentas ir |

|viceprezidentas |

|LJKS taryba |

|LJKS generalinis sekretorius |

|LJKS
|

|LJKS programų komitetas |

|LJKS revizijos komisija |

|LJKS etikos komisija |

Paaiškinimai:

1. LJKS valdymo organas, suarytas iš trijų tarybos išrintų delegatų.

LJKS konferncijų teisės: priimti, keisti ir papildyti įstatus;

išrinkti prezidentą ir generalinį sekretorių; nustatyti tarybos

narių skaičių; išrinkti tarybą, mandatų ir etikos komisiją,

revizijos komisiją;nutraukti LJKS veiklą;svarstyti bet kokius

klausimus šiais įstatais priskirtų kitų LJKS struktūrų

kompetencijai;

2. Prezidentas renkamas 2 metams ir atstovauja,veikia LJKS vardu arba

suteikia įgaliojimus atstovauti organizaciją LR ir už jos ribų. Jis

šaukia tarybos posedžius, vadovauja jiems, pasirašo ir skelbia

sąjungos vardu pareiškimus ir tarybos priimtus dokumentus;

3. Tai yra vykdomasis organas, koordinuojantis LJKS organizacinę

veiklą. Ją sudaro prezidentas, viceprezidentas, programų vadovai,

skyrių atstovai. Taryba priima sprendimus strateginiais veiklos

klausimais, išskyrus tuos, kurie priskirti konferencijos ir

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1275 žodžiai iš 4247 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.