Logistika
5 (100%) 1 vote

Logistika

TURINYS

Įvadas 3

1 Trumpa AB “Alita” charakteristika 4

2 Esamos logistikos sistemos analizė 5

2.1 Materialinių srautų analizė 5

2.2 Informacinių srautų analizė 9

2.3 Organizacinė įmonės struktūra: bendra ir iš logistikos pusės 11

2.4 Kaip logistikos sistema įtakoja marketingo komplekso

elementus ir įmonės strategiją 14

2.5 Logistikos sistemos kaštų struktūra ir kitimo tendencijos 15

2.6 Kokie naudojami logistikos įvertinimo rodikliai 18

3 AB “Alita” logistikos sistemos tobulinimas 18

Išvados ir pasiūlymai 21

Literatūra 22

ĮVADAS

Šiuolaikinės įmonės, norėdamos sėkmingai spręsti problemines situacijas, privalo sukurti joms adekvačias valdymo bei našumo sistemas. Logistikos mąstymo ir veiklos principai atveria naujų galimybių verslininkystėje, yra pagrindas naujiems sugebėjimams ir įgūdžiams tobulinti. Logistika nesukuria naujų įmonės funkcijų, tačiau, atsižvelgiant į kryptingą požiūrį ir bendrųjų išlaidų principą, tradicinės užduotys sujungiamos taip, kad, esant bendram vadovavimui, negali būti nepriklausomos nuo kitų sričių.

Šiame kursiniame darbe nagrinėjama AB “Alita” logistikos sistema.

Pasirinktosios įmonės pagrindinė veikla yra didmeninė ir mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, iš kurių vienas pagrindinių yra šampanizuotas vynuogių vynas. Tokioms įmonėms kaip AB “Alita” logistikos kaštai sudaro didžiąją visų jos kaštų dalį. Todėl manau kad pasirinkta įmonė yra aktuali kursiniam darbui.

Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti materialius ir informacinius srautus nagrinėjamoje įmonėje, transportavimo organizuotumą ir atsargų valdymą įmonėje. Nustatyti esamus trūkumus ir pasiūlyti galimus tobulinimo sprendimus.

1. TRUMPA AB “ALITA” CHARAKTERISTIKA

Įmonė įkurta 1963 metais Alytaus mieste. 1995 metais balandžio mėn. 13 d. valstybinė firma “Alita” buvo perregistruota į specialios paskirties akcinę bendrovę. “Alita” – savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovė įregistruota ir veikia pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą “Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių”, Lietuvos Respublikos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir bendrovės įstatus.

AB “Alita” yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą. Bendrovė turi antspaudą, kuriame įrašyta “Lietuvos Respublika. Alytus. Akcinė bendrovė “Alita”.

Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Aukščiausias valdymo organas: Visuotinis akcininkų susirinkimas ; Valdyba; Administracijos vadovas.

Verslo idėja – gaminti paklausius, kokybiškus ir šiuolaikiškai apipavidalintus produktus; – tenkinti vartotojų poreikius ir užimti dominuojančią padėtį Lietuvos rinkoje.

Bendrovėje dirba 500 darbuotojų. Įstatinis kapitalas – 73.088.135 Lt.; Valstybės akcijų 83%; Rentabilumas 39,6%

AB “Alita” yra specialios paskirties akcinė bendrovė. Bendrovėms, vykdančioms valstybei gyvybiškai būtinas f-jas arba toms bendrovėms, kurių veiklai būtinas specialus režimas, gali būti nustatomas specialios paskirties bendrovių statusas. Specialios paskirties bendrovėse vienai iš valstybinės valdžios ir valdymo institucijų priklausanti akcijų dalis negali būti mažesnė kaip suteikianti 70% balsų. Specialios paskirties bendrovėse valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, turinčios kontrolinį paketą turi teisę papildomai nustatyti:

– privalomus darbus (užduotis);

– prekių (paslaugų) kokybės reikalavimus;

– prekių (paslaugų) kainas arba kainų skaičiavimo taisykles.

Taip pat pateikiu prekių pervežimo organizavimo schemą (1pav.) joje matoma kaip organizuojamas prekių transportavimas Lietuvos teritorijoje.

1 pav. Gamykla, ir keliai vedantys pas vartotus (Kuo didesnis pavaizduotas butelis, tuo didesnės prekybos apimtys) Spindulinė prekių pervežimo organizavimo schema.

2. ESAMOS LOGISTIKOS SISTEMOS ANALIZĖ

2.1 MATERIALINIŲ SRAUTŲ ANALIZĖ

Mano pasirinktoje tyrinėti įmonėje yra keletas informacinių ir materialiųjų srautų.

Logistikos sistemoje nagrinėjami materialūs srautai:

– žaliavų,

– nebaigtos produkcijos

– gatavų gaminių.

Įmonės aprūpinimas žaliavomis.

Šampanizuoto vynuogių vyno materialiniai aprūpinimo srautai pavaizduoti 2 paveiksle. Matome, jog materialūs srautų pradžia aprūpinimas žaliavomis, t.y. įvairios rūšies vyno, kuris vėliau bus naudojamas gamybai. Iš tiesų vyno rūšis nėra vienintelė ir jo laikymo sąlygos yra skirtingos ir žaliavų sandėliavimui bei pervežimui keliami atitinkami reikalavimai. Kai kurios šalys – žaliavų tiekėjos tiesiogiai veža žaliavas į AB “Alita” sandėlius, tačiau dalis jų atkeliauja iš kitų šalių vagonais ir tuomet AB “Alita” savo transportu parsigabena žaliavas į savo sandėlius, esančius Alytuje, arba tiesiai veža jas į gamybos liniją. Taip pat norėčiau paminėti, jog
dažniausiai žaliavos yra vežamos tiesiai I gamybos liniją, tačiau kada būna žaliavos perteklius strategija pasikeičia ir žaliavos jau vežamos į sandėlius.

Visi tiekimai vykdomi pagal pasirašytas sutartis ir išankstinius užsakymus.

Gatava produkcija iš gamybos padalinio patenka į centrinius AB “Alita” sandėlius. Sandėlių logistika išsiskiria tuo, kad yra jungiamoji grandis tarp gamintojų ir mažmeninės prekybos(šiuo atveju – AB”Alita” ir mažmeninės bei didmeninės prekybos parduotuvės). Jai būdingi dideli ir intensyvūs prekių srautai, jų sutelkimas, atitinkamas apdorojimas ir išsiuntimas į prekybos įmones. Šios bendrovės sandėliuose vyksta ne tik prekių priėmimas-išsiuntimas, bet ir prekių kiekybinis, o kartais ir kokybinis patikrinimas, taip pat prekių indeksavimas atsižvelgiant į jų laikymo vietas. Sandėliuose veikia daug logistinės technikos: įvairaus tipo prekių laikymo stelažai, konvejeriai, vidaus transportavimo priemonės, paketų išardymo ir jų surinkimo įtaisai, šaldymo, ventiliacijos ir šildymo įrengimai. Produkcija yra sandėliuojama bei saugoma iki užsakymo vykdymo. Iš šių sandėlių AB “Alita” , savo autotransportu, išvežioja savo produkciją į pagrindinius filialus Lietuvos teritorijoje. Į kitas šalis įmonė pasirenka tarpininkus, kadangi gerai žinome jog nuo atstumo didėja kaštai. Taip pat pažymėtina, jog AB “Alita” gaminama produkciją tiesiai iš sandėlių perka ir didmeninės bei mažmeninės įmonės, kurios pasiima šią produkciją savo transportu. Pagrindinės šalys į kurią eksportuojama produkcija yra Estija ir Latvija, taip pat eksportuojame ir į Rusiją. Čia naudojami tarpininkai iš kitų šalių, tokių kaip Rusija, Lenkija, Latvija, Estija.

2 pav. Materialusis srautas įmonėje

Prekės – pagrindinis logistikos objektas. Visi logistikos darbuotojų įgūdžiai, naudojama technika yra skirta ir pritaikyta, kad plataus vartojimo prekių masė būtų surinkta iš daugybės gamintojų, atitinkamai pertvarkyta ir per kiek galima trumpiausią laiką pateikta vartotojams. Todėl transportas, prekybos sandėliai, parduotuvės yra pagrindinės priemonės pateikiant tą didelę ir labai įvairią prekių masę iš gamybos vartotojams. Realizavus prekes, logistikos funkcija baigiasi.

1 Lentelė

Apyvartos ir „Alitos“ dalis

Didmenininkas Apyvarta „Alitos“ dalis

„Artrio-2“, Vilnius„Giluva“, Kaunas„Vilpa“, Klaipėda„Mintaka“, Šiauliai„Mintaka“, Šiauliai„Naujieji Pilėnai“, Panevėžys„Dainvilas“, Alytus+Marijampolė„Molupis“, Tauragė„Artrio-2“, Utena 854632347862294634604452301513830294515817375160521760981738565 255048433977752033.4

2 pav. Apyvartos ir „Alitos“ dalis pagal didmenininkus (proc.)

Prekių pirkimas yra viena iš įmonės veiklos sričių. Nors svarbiausia prekybos veiklos sritimi laikoma prekių realizacija, tačiau įmonė norėdama realizuoti prekes, pirmiausia turi įsigyti jas. Pasirinkus partnerius, kurie siūlo įmonei palankiausias tiekimo ir atsiskaitymo sąlygas, yra įforminamas prekių tiekimo užsakymas.

Prekių atsargos įmonėje sudaromos sąmoningai. Tai reiškia, kad įmonė norėdama užtikrinti nenutrūkstamą prekybą, laiku pateikti klientams prekes, turi turėti prekių atsargas. Turima įmonės prekių atsarga yra apsidraudimas nuo galimų tiekimo sąlygų pasikeitimo, nuo tiekėjų praradimo (kol bus realizuotos paskutinės atsargos, per tą laiką įmonė gali susirasti naujus tiekėjus). Jei taip atsitinka, kad atsargos labai sumažėja ar jos pasibaigia, tuomet įmonei gresia pavojus, kad sutriks pardavimas, prekių nepakaks pirkėjų paklausai patenkinti, kol bus gauta nauja prekių partija. Dėl šios priežasties pirkėjai gali nusivilti įmone ir pereiti pas konkurentus. Prekių atsargos susidaro ir tuomet, kai sandėliavimo kaštai yra mažesni negu jų pristatymo kaštai. Įmonei labiau apsimoka įsigyti rečiau ir didesniais kiekiais prekes. Paprastai perkant didesniais kiekiais įmonė gauna tam tikras nuolaidas, be to sumažėja pristatymo kaštų kiekis vienam vienetui. Įmonė priversta atsigabenti didesnį prekių kiekį, atsižvelgdama į nemažą atstumą.

Ne visuomet gautas prekes įmonė iš karto realizuoja. Taip atsitinka todėl, kad viena iš atsargų susidarymo priežasčių yra būtinybė gautas iš gamintojų prekes paruošti prekybai. Prekių atsargos taip pat priklauso nuo įmonės vykdomos politikos asortimento atžvilgiu.

Nesąmoningas atsargų susidarymas, įtakojamas įvairių priežasčių. Prekių atsargos susidaro dėl paklausos staigaus pasikeitimo, dėl klaidingų verslininkų sprendimų, susijusių su perkamų prekių asortimentu ir kiekiu.

Prekės gali užsigulėti sandėliuose ir tada, jei sparčiai kinta prekių kainos. Pasitaiko, kad prekybos įmonė įsigyja prekes viena kaina, o vėliau dėl įvairių priežasčių tų prekių kainos rinkoje smarkiai krenta. Prekes tenka sandėliuoti tuomet, kai įmonė pasirenka laukimo, kol vėl pakils prekių kainos rinkoje ir atmeta prekių kainų mažinimo politiką, siekiant išvengti nuostolių dėl prekių įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumo.

3 pav. AB “Alita” gaminamos produkcijos pardavimai mėnesiais ( 1997 – 1999 m.)

Taigi iš 3 pav. matome, jog AB “Alita” gaminamos produkcijos
pardavimai kiekvienais metais pradėjo mažėti. Didelis pardavimų nuosmukis pastebimas 1997 metų spalio bei lapkričio mėnesiais. Žinoma, gruodžio mėnesį pardavimai atsigavo, tačiau jau nuo sekančių – 1998 metų pastebimas žymus produkcijos pardavimų apimties sumažėjimas lyginant su 1997 metų rugsėjo mėn. Nors sekančiais mėnesiais prekyba alkoholiniais gėrimais šiek tiek atsigaudinėjo ir gruodžio pardavimai visada pasiekdavo aukščiausius visų metų pardavimų rezultatus.

Taigi, kas įtakojo tokius AB “Alita” gaminamos produkcijos pardavimų šuolius bei bangavimą? Į šį klausimą pabandysime atsakyti.

Prekybos įmonės atsargų dydis priklauso nuo jos dydžio, asortimento, prekių tiekimo sąlygų, paklausos intensyvumo, ir kitų sąlygų. Pernelyg didelės atsargos įšaldo lėšas, užima patalpas, apsunkina manevravimo laisvę, sulėtina investuoto kapitalo apyvartumą. Per mažos atsargos neigiamai veikia prekių asortimento formavimo procesą, didina prekių užsakymo ir pristatymo išlaidas, gali turėti didelės įtakos aptarnavimo kultūrai. Prekių atsargų dydis turi būti toks, kad palankiai veiktų prekių pristatymo ir realizavimo procesą, o atsargų formavimo ir laikymo bendros išlaidos būtų mažiausios. Čia įmonė susiduria su optimalaus prekių užsakymo dydžio problema, kuri pasireiškia tada, kai įmonė turi suderinti du pagrindinius tikslus:1) garantuoti maksimalų pirkėjų paklausos patenkinimą bet kuriuo momentu, tam laikant pakankamai dideles atsargas,2) siekti, kad atsargų laikymo ir prekių įsigijimo kaštų suma būtų mažiausia. Nustačius optimalų užsakymo dydį, įmonė turi nustatyti užsakymo momentą. Teisingas užsakymo momento nustatymas turi garantuoti nenutrūkstamą prekybą, klientų patarnavimą. Paprastai užsakymo momentą parodo atsargų dydis, kuris dažniausiai vadinamas kritiniu dydžiu.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1710 žodžiai iš 5525 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.