Logistinis bendradarbiavimas
5 (100%) 1 vote

Logistinis bendradarbiavimas

Turinys

ĮVADAS 3

1 LOGISTINIO BENDRADARBIAVIMO PASLAUGOS 4

2 LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PASIRINKIMAS 5

3 LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VERTINIMO KRITERIJAI 7

4 STRATEGINĖS LOGISTINIO BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS 9

5 LOGISTINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMO GALIMYBĖS 10

6 LOGISTINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMO GALIMYBĖS LIETUVOJE 13

IŠVADOS 20

LITERATŪROS SĄRAŠAS 21

ĮVADAS

Logistika palyginti su tradicinėmis vadybos mokslo šakomis: finansų, rinkodaros ir gamybos valdymu yra gana nauja mokslo šaka. Šio mokslo naujumas, pasireiškia tuo, kad siekiama valdyti ne atskirai kiekvieną veiklos sritį, o koordinuotai. Pirmoji knyga, kurioje kalbama apie koordinuotos logistikos vadybos privalumus, pasirodė tik 1961 m., ir tuo iš dalies galima paaiškinti, kodėl dar nėra visuotinai priimto logistikos apibrėžimo.

LOGISTIKOS TIKSLAS:

Ø planuoti ir koordinuoti visas veiklos sritis, reikalingas siekiant aukšto aptarnavimo lygio ir kokybės mažiausia kaina;

Ø užtikrinti reikiamos kokybės reikiamo produktų kiekio pristatymą į tam tikrą vietą reikiamu laiku, firmai gaunant didžiausią pelną.

1 LOGISTINIO BENDRADARBIAVIMO PASLAUGOS

Logistinis bendradarbiavimas – tai aptarnavimas, kurį siūlo logistikos kanale (grandinėje) besispecializuojantis tarpininkas, pagal sutartis ir nustatytu laiku užtikrinantis apibrėžtą logistikos paslaugų (LP) kompleksą.

Logistinio bendradarbiavimo apibrėžimai:

Logistinis dviejų partnerių bendradarbiavimas logistikos kanale, konkrečiu laikotarpiu pasidalijantis tiek problemas, tiek pelną.

Logistinė sąjunga – tai sutartiniai dviejų nepriklausomų šalių, siekiančių tam tikrų tikslų ir naudos, santykiai logistikos kanale.

Logistinis kontraktas – tai procesas, kai užsakovas ir trečioji šalis sudaro sutartį dėl specialių paslaugų teikimo nustatyta kaina tam tikram laikotarpiui.

Reikėtų išskirti šiuos specifinius logistinio bendradarbiavimo paslaugų aspektus:

· Kiekvienam vartotojui logistinio bendradarbiavimo paslaugos yra labai specializuotos.

· Nemažai logistinio bendradarbiavimo veiklos aspektų yra sunkiai palyginama su sąlygiškomis transportavimo ir sandėliavimo paslaugomis. Į logistinio bendradarbiavimo paslaugų sferą gali būti įtrauktos paslaugos, neįeinančios į jokį verslo logistikos apibrėžimą.

· Veiklos planavimas turi būti gerai suderintas tarp firmų, siūlančių logistinio bendradarbiavimo paslaugas, firmų, užsakančių logistinio bendradarbiavimo paslaugas, ir pastarųjų klientų.

· Kiekviena firmos operacijų detalė ir atitinkamas klientų aptarnavimo lygis turi būti abipusiai, minutės tikslumu suderinta ir suplanuota.

· Užsakovo ir vykdytojo atsakomybė turi būti tiksliai nustatyta ir abiem šalims priimtina.

· Užsakovui reguliariai turi būti teikiama tiksli informacija apie kainų ir aptarnavimo pasikeitimus. Firma, siūlanti logistinio bendradarbiavimo paslaugas, privalo turėti galimybių tuo pačiu metu naudotis įvairių informacinių sistemų paslaugomis ir technologijomis.

· Logistinio bendradarbiavimo operacijų sėkmę užtikrina tik abipusis tikėjimas atliekamo darbo rezultatais.

· Siekiant abipusės naudos, šalių požiūris į tai, kaip išvengti sunkumų ar išspręsti problemas, turi būti vienodas.

§ Užsakovo suformuluoti reikalavimai yra svarbiausi nustatant abiejų šalių santykius.

2 LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PASIRINKIMAS

Pirmiausia, krovinių siuntėjai privalo nustatyti paslaugų poreikius ir išreikšti juos skaičiais. Tai leistų numatyti ir įvertinti galimus logistikos partnerius. Geografinio aprėpimo aspektas – irgi labai svarbus veiksnys. Logistikos paslaugų realizavimas – tai daugelio logistinių veiklų sąveika.

Antra, logistikos paslaugų teikėjus reikia lyginti pagal jų vykdomą veiklą, vadovaujantis tais vertinimo kriterijais. Pavyzdžiui, krovinių siuntėjas, nustatydamas pristatymo trukmės patikimumą, užsakymų paėmimą reikiamu laiku ir tikslų užsakymų vykdymą, turi atsižvelgti į transportavimo, sandėliavimo, prekių tvarkymo organizavimo veiklų derinį. Visi logistikos paslaugų teikėjai vertinami atskirai kiekvienos veiklos srityje – žiūrima, kokia atlikimo kokybė, rizika, kaina.

Trečia, šių sričių veiklos elementai turi būti suderinti taip, kad leistų daryti sprendimą vertinant visą tarpusavyje susijusios sistemos veiklą. Atlikti tokį vertinimą ir yra pats sunkiausias dalykas: sudėtinga įvertinti veiklą ir suderinti matų sistemos elementus įvairiose srityse. Logistikos paslaugų teikėjas, turintis gerai organizuotą atsargų sandėliavimo kontrolę, tikriausiai galėtų išvengti nežymių svyravimų, pasitaikančių tarp pristatymo ir priėmimo į sandėlius laiko.

Galiausiai, belieka padaryti atranką pagal proceso atlikimo, rizikos ir kainos kriterijus. Po tokios atrankos būtina įvertinti kitus, didelio tikslumo nereikalaujančius, tačiau ne mažiau svarbius kriterijus – valdymo kokybę, jos kontrolės procesus, lankstumą susidūrus su naujais nenumatytais pokyčiais, finansinį stabilumą. Palyginamojoje lentelėje pateikti duomenys apie įvairių tipų logistikos paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas: turtinio pobūdžio, paremtas vadybinėmis paslaugomis besiremiančios ir abiejų tipų hibrido
(mišrusis tipas). Turtinio pobūdžio logistikos paslaugų teikėjai (tiek transporto įmonės, tiek sandėliavimą organizuojančios firmos) šalia pagrindinės veiklos siūlo naudotis ir savo fiziniu turtu. Vadybinių paslaugų veikla užsiimantieji siūlo profesionalų vadybos paslaugas be specifinių turtinio pobūdžio įsipareigojimų, esant reikalui, renka rangovus. Mišriojo tipo paslaugų teikėjai siūlo paslaugas, turinčias abiejų tipų ypatybių. Pasirinkimą lemia specifiniai krovinių siuntėjo poreikiai ir verslo nuostatos. Turtiniu pagrindu besiremiantys logistikos paslaugų teikėjai naudingi tada, kai pagrindinę pridedamąją vertę uždirbanti veiklos sritis yra orientuota į transportavimą arba sandėliavimą. Vadybine veikla paremtas paslaugas verta rinktis tada, kai pagrindinė veikla – produktų srauto koordinavimas. Mišriojo tipo kategorijos tikslingumą apibrėžti sunkiausia, nes šiuo atveju panaudojamas pagrindinės bendrovės turtas, tačiau reikalaujamas mokestis ir už produkto srauto valdymą. Iškyla šališkumo pavojus logistikos paslaugų teikėjo atžvilgiu, ne visada objektyviai vadovaujamasi krovinio siuntėjo interesais. Šie teikėjų tipai yra palyginami pagal keturis kriterijus: paslaugas, kainą/sąnaudas, kokybę, riziką. Tačiau pasirinkimą lemia paties krovinio siuntėjo poreikiai bei minėtų kriterijų įvertinimas.

3 LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Turtinio pobūdžio paslaugos Mišriojo tipo paslaugos Vadybinės veiklos tipo paslaugos

Kriterijai Transportavimas Sandėliavimas

paslaugos: transportavimo Teikiamos Kartais teikiamos Parūpinamos dažnai (bent jau iš dalies) iš pagrindinės bendrovės Parūpinamos iš nepriklausomų logistinių partnerių

sandėliavimo Kartais teikiamos Teikiamos Parūpinamos dažnai per aljansus, partnerines bendroves Dažnai parūpinamos iš logistinių partnerių

vadybinės veiklos Tam tikrų operacijų vadyba Tam tikrų operacijų tvarkymas, Vežimų vadyba iš dalies Vežimai, sandėliavimo tvarkymas ir vadyba Visų tipų vadybinės paslaugos: vežimų, sandėliavimo, logistikos skyriaus,tarptautinės

Kaina/sąnaudos Masinės gamybos ekonominiai pranašumai. Masinės gamybos ekonominiai pranašumai. Perskaičiuojama Perskaičiuojama

Perskaičiuojama Perskaičiuojama Įtaką daro pagrindinė bendrovė Įtaką daro klientų apimtys

Be tarpininkų Be tarpininkų Įeina mokestis už vadybą Įeina mokestis už vadybą

Kokybė Priklauso nuo vykdytojo Priklauso nuo vykdytojo Priklauso nuo vykdytojų ir pagrindinės firmos Priklauso nuo vykdytojų

Rizika: Nedidelė. Įvairiai. Nedidelė. Vidutiniška

verslo bankroto Dauguma – stambios korporacijos Daugeliui bendrovių nedidelė. Daug mažesnių – turi įtakos. Paremia stambi pagrindinė firma. mažesnėms firmoms

paslaugų šališkumo Neaktualu Neaktualu Didelis šališkumas Nedidelis

4 STRATEGINĖS LOGISTINIO BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Firmos, norinčios pasiūlyti logistinio bendradarbiavimo paslaugas tarptautinėje rinkoje, privalo turėti gana daug išteklių. Tai ypač akivaizdu, jei rinka apima Europos dalį ar visą Europą.

Organizuojant logistinį bendradarbiavimą pagrindinis uždavinys yra sukurti tokią ryšių ir aptarnavimo sistemą, kuri būtų pelninga ir užsakovui, ir vykdytojui.

Reikalavimai paslaugų teikėjams:

· Žinios ir kvalifikacija

· Stabilumas

· Vykdymas

· Pastangos tobulėti

· Lankstumas

· Tapatumas

Siūlant logistines paslaugas, numatomas ilgalaikis bendradarbiavimas, todėl svarbu atlikti kruopštų abipusį įvertinimą. Kiekvieno užsakovo reikalavimai labai skirtingi, tačiau strateginis planavimas ir plėtojimas organizuojami vienodai, dažniausiai trimis etapais:

1. preliminarinis etapas, kai aptarnaujamos pagrindinės veiklos kryptys, užtikrinančios galimą abipusį efektyvumą (pelną);

2. planų detalizavimas daugkartinėse derybose ir pasitarimuose;

3. veiklos programos nustatymas analizuojant ją ne tik savarankiškai, bet ir su užsakovais.

Teoriškai strateginis aljansas gali būti klasifikuojamas pagal vertikalios integracijos laipsnį ir partnerių tarpusavio priklausomybę. Pradinėje stadijoje integracijos laipsnis gali būti nulinis arba labai mažas (tarpusavio paslaugos). Integracija baigiasi abiejų partnerių susiliejimu į bendro kapitalo įmonę. Yra daug logistinių paslaugų integracijos pavyzdžių. Dažniausios:

1. formaliai bendradarbiaujančios (kooperuojančios) įmonės;

2. bendros įmonės;

3. bendra nuosavybė.5 LOGISTINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMO GALIMYBĖS

Pirmame transporto logistinių paslaugų planavimo etape yra būtina išanalizuoti populiariausias trečiųjų šalių teikiamas transporto logistines paslaugas, kurios užima svarbią vietą Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių rinkoje.

Transporto paslaugų tipai:

Bendrasis transportavimas – tai populiariausia paslauga, bet vežėjai užsiima tik transportavimu. Į vežėjų paslaugas neįeina sandėliavimas.

Skubus pristatymas – dauguma skubaus pristatymo paslaugų yra aukštesnė paprastų paslaugų pakopa, apimanti transportavimą ir paskirstymo centrus (o ne sandėlius). Šias paslaugas siūlančios bendrovės apsiima vežti ir mažesnius nei 25 kg siuntinius, be to, jų aptarnavimo lygis aukštas – dažnai
laiškai Europoje pristatomi jau kitą dieną.

Konsoliduoti vežimai – šios paslaugos nuo skubaus pristatymo skiriasi tuo, kad priimami vežti ir didesni kroviniai, bet jų pristatymo laikas yra ilgesnis.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1405 žodžiai iš 4640 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.