Lr banko įstatymas
5 (100%) 1 vote

Lr banko įstatymas

11213141

Įstatymas skelbtas: Žin., 1994, Nr. 99-1957

Nauja įstatymo redakcija skelbta: Žin., 2001, Nr. 28-890

Neoficialus įstatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMAS

1994 m. gruodžio 1 d. Nr.I-678 Vilnius

Nauja įstatymo redakcija:

Nr. IX-205, 2001 03 13, Žin., 2001, Nr. 28-890 (2001 03 30)

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Lietuvos bankas

1. Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.

2. Lietuvos bankas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja šio įstatymo nustatytu mastu, tvarka ir sąlygomis.

3. Lietuvos banką steigia ir likviduoja Seimas.

2 straipsnis. Lietuvos banko teisinis statusas

1. Lietuvos bankas yra juridinis asmuo.

2. Lietuvos bankas turi antspaudą, kuriame yra Lietuvos valstybės herbas ir žodžiai „Lietuvos bankas“.

3. Lietuvos banko buveinė yra Vilniuje, Gedimino pr. 6.

4. Lietuvos valstybė neatsako už Lietuvos banko prievoles ir Lietuvos bankas neatsako už Lietuvos valstybės prievoles.

3 straipsnis. Lietuvos banko nepriklausomumas

1. Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

2. Įgyvendindamas šio įstatymo nustatytus tikslus ir atlikdamas savo funkcijas bei vykdydamas tam reikalingą veiklą, Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų.

4 straipsnis. Lietuvos banko skyriai, atstovybės, įstaigos, įmonės

Lietuvos bankas turi teisę steigti skyrius, atstovybes, įstaigas ir įmones bei būti kitų įstaigų ir įmonių akcininku ar dalininku tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse, jei to reikia Lietuvos banko funkcijoms atlikti.

5 straipsnis. Lietuvos banko užsienio ryšiai ir atstovavimas valstybei

1. Lietuvos bankas palaiko ryšius ir sudaro sutartis su užsienio valstybių ir tarptautinėmis finansų institucijomis.

2. Lietuvos bankas gali atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse finansų institucijose.

6 straipsnis. Išimtinė Lietuvos banko teisė leisti pinigus

Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas. Jis:

1) įstatymų nustatyta tvarka išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus;

2) nustato Lietuvos Respublikos pinigų nominalus, skiriamuosius, apsaugos ir mokumo požymius, išima iš apyvartos banknotus ir monetas, pakeičia juos kitais ir apie tai paskelbia viešai, organizuoja pinigų gaminimą, gabenimą bei saugojimą, nustato susidėvėjusių ir sugadintų pinigų išėmimo iš apyvartos, jų keitimo bei naikinimo tvarką, sudaro atsarginius banknotų ir monetų fondus, atlieka litų banknotų ir monetų bei centų monetų ekspertizę.

7 straipsnis. Lietuvos banko pagrindinis tikslas

1. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas – siekti kainų stabilumo.

2. Lietuvos bankas pagal savo kompetenciją palaiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominę politiką, kiek ji neprieštarauja Lietuvos banko pagrindiniam tikslui.

8 straipsnis. Lietuvos banko funkcijos ir veikla

1. Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą, atlieka šias funkcijas:

1) vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją;

2) formuoja ir vykdo pinigų politiką;

3) nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą;

4) valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja;

5) atlieka valstybės iždo agento funkcijas;

6) išduoda bei atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms ir prižiūri jų veiklą, taip pat išduoda ir atšaukia leidimus steigti užsienio valstybių kredito įstaigų skyrius bei atstovybes ir jiems veikti bei prižiūri užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

7) nustato Lietuvos Respublikos kredito įstaigų ir užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;

8) kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams;

9) renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą.

2. Lietuvos bankas vykdo veiklą, reikalingą šio straipsnio 1 dalyje numatytoms funkcijoms įgyvendinti ir tam reikalingai infrastruktūrai sukurti bei palaikyti.

9 straipsnis. Lietuvos banko teisės aktai

Lietuvos banko valdyba priima nutarimus, o Lietuvos banko valdybos pirmininkas išleidžia įsakymus pagal savo kompetenciją.

ANTRASIS SKIRSNIS

LIETUVOS BANKO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

10 straipsnis. Lietuvos banko valdyba

1. Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba. Valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, trys jo pavaduotojai ir septyni nariai.

2. Lietuvos banko valdybos pirmininku, jo pavaduotojais ir valdybos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems iki paskyrimo dienos nesukakę 65 metai.

3. Lietuvos banko valdybos pirmininku, jo pavaduotojais ir valdybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai, kredito įstaigų tarybų ir valdybų nariai,
išskyrus, kai dalyvaujama valdant tarptautines finansų institucijas, kurių narė yra Lietuvos Respublika ar Lietuvos bankas.

4. Lietuvos banko valdybos pirmininką penkeriems metams skiria ir atleidžia prieš terminą Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

5. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius devyneriems metams skiria ir atleidžia prieš terminą Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu.

6. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai į šias pareigas gali būti skiriami ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

7. Atlyginimo dydį Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojams ir valdybos nariams nustato valdyba, atsižvelgdama į valdybos pirmininko atlyginimo dydį.

11 straipsnis. Lietuvos banko valdybos funkcijos ir veikla

1. Lietuvos banko valdyba:

1) nustato Lietuvos banko pinigų politikos programą;

2) nustato rediskonto, paskolų, indėlių, atviros rinkos operacijų Lietuvos banke ir kredito įstaigų privalomųjų atsargų sudarymo bei laikymo Lietuvos banke tvarką, nustato kitų pinigų politikos priemonių taikymo tvarką;

3) nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir oficialaus lito kurso skaičiavimo tvarką;

4) nustato Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis principus ir tvarką;

5) nustato Lietuvos banko išleidžiamų skolos vertybinių popierių emisijos ir apyvartos tvarką;

6) nustato kredito įstaigų riziką ribojančius normatyvus, jų dydžius bei skaičiavimo metodiką;

7) priima nutarimus;

8) sprendžia klausimus dėl Lietuvos banko dalyvavimo tarptautiniuose bankuose ir kitose tarptautinėse finansų institucijose, jei tai susiję su Lietuvos banko funkcijomis;

9) sprendžia pinigų išleidimo ir išėmimo iš apyvartos bei kitus su tuo susijusius klausimus, nustatytus šio įstatymo 6 straipsnyje;

10) steigia Lietuvos banko skyrius, atstovybes, įmones ir įstaigas savo funkcijoms atlikti, taip pat sprendžia klausimus dėl įmonių, įstaigų, susijusių su Lietuvos banko funkcijomis, akcijų (jų dalies) įsigijimo;

11) tvirtina Lietuvos banko etatų sąrašą ir struktūrą;

12) nustato Lietuvos banko tarnautojų tarnybos (darbo) principus ir tarnautojo statusą, tvirtina valdybos darbo reglamentą;

13) taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones kredito įstaigoms;

14) sprendžia klausimus dėl bankroto bylų iškėlimo kredito įstaigoms;

15) tvirtina Lietuvos banko biudžetą, metinę kapitalinių investicijų sąmatą;

16) nustato Lietuvos banko finansinės apskaitos politiką ir tvirtina metinę finansinę ataskaitą;

17) nustato Lietuvos banko turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką ir sąlygas, taip pat pirkimų tvarką;

18) išduoda ir atšaukia licencijas ir leidimus kredito įstaigoms;

19) vykdo kitą veiklą, susijusią su Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimu.

2. Lietuvos banko valdyba gali dalį savo funkcijų pavesti vykdyti valdybos pirmininkui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktuose numatytas funkcijas.

12 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių atleidimas iš pareigų

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai atleidžiami prieš terminą, tik kai jie neatitinka reikalavimų, kurie reikalingi šioms pareigoms atlikti, arba kai jie pripažįstami kaltais padarę sunkų nusižengimą.

2. Sprendimą dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko atleidimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais priima Seimas Respublikos Prezidento teikimu, o dėl valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių – Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu.

3. Sprendimas dėl atleidimo priimamas per vieną mėnesį nuo teikimo Seimui ar Respublikos Prezidentui įteikimo dienos. Nepriėmus sprendimo per šį terminą, asmuo, dėl kurio buvo teikimas, toliau eina pareigas.

13 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių atsistatydinimas

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas gali atsistatydinti įteikęs prašymą Respublikos Prezidentui, o valdybos pirmininko pavaduotojai ir valdybos nariai –valdybos pirmininkui.

2. Lietuvos banko valdybos pirmininko prašymą dėl atsistatydinimo svarsto Seimas, o pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių – Respublikos Prezidentas.

3. Sprendimas dėl atsistatydinimo priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo atsistatydinti įteikimo dienos.

4. Jeigu sprendimas per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nepriimamas, valdybos pirmininkas, valdybos pirmininko pavaduotojai ir valdybos nariai laikomi atsistatydinusiais po mėnesio nuo prašymo padavimo dienos.

5. Kai priimamas sprendimas netenkinti prašymo, valdybos pirmininkas, valdybos pirmininko pavaduotojai ir valdybos nariai laikomi atsistatydinusiais po mėnesio nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, jeigu jie per dvi savaites nuo sprendimo netenkinti prašymo priėmimo pateikia ankstesnį prašymą patvirtinantį prašymą.

14 straipsnis. Lietuvos banko valdybos posėdžiai

1. Lietuvos banko valdybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Valdybos posėdžių rengimo tvarką nustato Lietuvos banko valdybos darbo reglamentas.

2. Lietuvos banko valdybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip septyni valdybos nariai. Lietuvos banko valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
pasidalijus po lygiai, lemia valdybos posėdžio pirmininko balsas.

3. Lietuvos banko valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas arba vienas iš jo pavaduotojų valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

4. Lietuvos banko valdybos sprendimai įgyvendinami jos nutarimais arba valdybos pirmininko įsakymais.

15 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių balsavimo teisės apribojimas

Jei Lietuvos banko valdybos posėdyje sprendžiamas klausimas susijęs su valdybos nario privačiais interesais, keliančiais viešųjų ir privačių interesų konfliktą, valdybos narys apie tai raštu praneša prieš svarstymą ir neturi teisės dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą.

16 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių darbo apribojimas

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai gali dirbti tik Lietuvos banke, išskyrus atvejus, kai valdyba duoda sutikimą dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą.

2. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai, jais buvę asmenys, kol nėra praėję vieneri metai nuo jų kadencijos pabaigos, atleidimo ar atsistatydinimo iš pareigų prieš terminą, negali būti kredito įstaigų tarybų ar valdybų nariais.

17 straipsnis. Lietuvos banko valdybos pirmininkas

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas:

1) organizuoja Lietuvos banko darbą;

2) be atskiro įgaliojimo atstovauja Lietuvos bankui Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;

3) sudaro darbo sutartis su Lietuvos banko tarnautojais bei Lietuvos banko skyrių, atstovybių ar Lietuvos banko įstaigų, įmonių vadovais, skatina pasižymėjusius tarnautojus, skiria drausmines nuobaudas;

4) tvirtina valdybos pirmininko ir jo pavaduotojų pasiskirstymą pareigomis;

5) išduoda įgaliojimus;

6) tvirtina Lietuvos banko struktūrinių padalinių nuostatus;

7) atlieka kitas Lietuvos banko valdybos pavestas funkcijas.

2. Kai Lietuvos banko valdybos pirmininko nėra, Lietuvos banko valdybos pirmininko pareigas jo pavedimu eina vienas iš pavaduotojų.

3. Lietuvos banko valdybos pirmininkas arba jo pavaduotojas turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose patariamojo balso teise.

4. Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimas lygus keturiems piniginio tarpininkavimo įstaigų tarnautojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

5. Lietuvos banko valdybos pirmininkui atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti neatsiskaitytinai kas mėnesį skiriama 20 procentų jo darbo užmokesčio dydžio suma.

18 straipsnis. Lietuvos banko tarnautojai

1. Lietuvos banko tarnautojai šio įstatymo nustatytas Lietuvos banko funkcijas atlieka vykdydami Lietuvos banko valdybos nutarimus ir pirmininko įsakymus, vadovaudamiesi atitinkamo struktūrinio padalinio nuostatais ir darbo sutartimi.

2. Lietuvos banko tarnautojams taikomi darbo santykius reglamentuojantys įstatymai.

3. Lietuvos banko tarnautojai gali dirbti tik šiame banke. Lietuvos banko valdybos sutikimu galima dirbti ir kitur. Ši nuostata netaikoma šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.

4. Lietuvos banko tarnautojams gali būti suteikiamos paskolos ir kitos finansinės paslaugos Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Nustatydama paskolų ir kitų finansinių paslaugų suteikimo sąlygas, valdyba privalo atsižvelgti į šalies kredito įstaigų fiziniams asmenims teikiamų analogiškų paslaugų teikimo sąlygas.

5. Lietuvos banko tarnautojai negali skolintis iš jokios kredito įstaigos, išskyrus naudojimąsi kredito įstaigų kortelėmis.

6. Informaciją apie tarnautoją Lietuvos bankas teikia tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.

19 straipsnis. Lietuvos banko paslaptis

1. Lietuvos banko paslaptis yra banko veiklos ir tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Tarnybos paslaptį sudarančios informacijos detalius sąrašus nustato ir tvirtina Lietuvos banko valdyba.

2. Lietuvos banko paslaptis negali būti banko tarnautojų atlyginimai, taip pat banko tarnautojams suteikiamų paskolų ir kitų finansinių paslaugų suteikimo sąlygos.

3. Lietuvos banko tarnautojai privalo saugoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

4. Darbo ir susipažinimo su Lietuvos banko neskelbtina informacija tvarką nustato Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

5. Asmuo už Lietuvos banko paslapties pagrobimą ir (ar) neteisėtą atskleidimą, praradimą, sunaikinimą, sugadinimą, rinkimą, pirkimą, pardavimą, laikymą ar platinimą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

TREČIASIS SKIRSNIS

LIETUVOS BANKO KAPITALAS

20 straipsnis. Lietuvos banko kapitalas

1. Lietuvos banko kapitalą sudaro įstatinis kapitalas, atsargos kapitalas, rezervai ir nepaskirstytas pelnas arba nuostolis.

2. Įstatinis kapitalas yra 100 mln. litų. Jis sudaromas iš Lietuvos valstybės lėšų ir (ar) Lietuvos banko pelno.

3. Atsargos kapitalas yra ne mažesnis kaip 10 procentų Lietuvos banko įsipareigojimų litais. Jis sudaromas iš Lietuvos banko pelno.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2012 žodžiai iš 4022 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.