M k čiurlionis2
5 (100%) 1 vote

M k čiurlionis2

Biografija

1875 IX 10 Muzikas ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė Varėnoje, vargonininko Konstantino Čiurlionio ir Adelės Marijos Magdalenos Radmanaitės-Čiurlionienės šeimoje. Konstantinas buvo vyriausias iš devynių Čiurlionių šeimos vaikų.

Čiurlionio tėvai

1876 – 1877 Šeima gyvena Ratnyčioje.

1878 Čiurlioniai persikelia gyventi į Druskininkus.

1885 Čiurlionis baigia Druskininkų liaudies mokyklą. Tėvo pamokytas laisvai skambina pianinu ir vargonais. Artimas šeimos bičiulis daktaras Jozefas Markiewiczius rekomenduoja jį kunigaikščiui Mykolui Oginskiui, įsteigusiam orkestro mokyklą Plungėje.

1889 – 1893 M. K. Čiurlionis gyvena Plungėje, M. Oginskio dvare įsteigtoje orkestro mokykloje mokosi groti įvairiais instrumentais, gieda chore. Pradeda komponuoti, laisvalaikiu piešia. Nuo 1892 m. – kaip orkestro fleitininkas – gauna ne tik išlaikymą, bet ir algą. Kartu su orkestru koncertuoja Palangoje, Rygoje, Rietave.

Plungės muzikos mokyklos bendrabutis

Materialiai remiamas M.Oginskio, studijuoja Varšuvos muzikos institute. Įstojęs į fortepijono klasę, pradeda mokytis žemesnėje prof. T. Brzezickio klasėje, 1895 m. perkeliamas į viduriniąją Antonio Sygietinskio klasę. Kompozicijos mokosi pas Zygmuntą Noskowskį. Geriausias draugas institute – kolega Eugeniusz Morawskis. Konstantinas dažnai lankėsi draugo namuose, susipažino ir pamilo Eugenijaus seserį Mariją. Draugystei nebuvo lemta baigtis vedybomis. Marijos tėvas, pastebėjęs jų jausmus, paskubėjo dukterį per prievartą ištekinti. Be specialybės, Čiurlionis studijuoja teoriją ir istoriją, harmoniją, lanko choro klasę. Mokosi gamtos mokslų, astronomijos, filosofijos, numizmatikos, mineralogijos. Mėgiami autoriai – A.Mickevičius, J.Slowackis, B.Prusas, F.Dostojevskis, F.Nietzsche, L.Tolstojus ir kt. Sukuria kanonų, fugų, preliudų, variacijų ciklų fortepijonui, styginių kvartetui. Institute įgyja kompozicijos specialybės diplomą. Baigiamasis darbas – kantata mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui “De Profundis”.

M. K.Čiurlionis 1898, Varšuva

1900 Sukuria Polonezą pučiamųjų orkestrui. Leidynyje „Meloman“ (Nr.VIII) pasirodo pirmoji Čiurlionio kūrinio – Noktiurno fis-moll publikacija.

1900 spalis – 1901 balandis Sukuria simfoninę poemą “Miške” ir dedikuoja ją savo draugui E. Morawskiui. Su šiuo kūriniu dalyvauja grafo M. Zamoyskio paskelbtame konkurse ir pelno specialų žiuri pagyrimą

1901 – 1902 Studijuoja Leipcigo konservatorijoje, prof. K. Reineckės kompozicijos ir S. Jadassohno kontrapunkto klasėse. Laisvu klausytoju įsirašo į universiteto estetikos, istorijos ir psichologijos paskaitas. Gevandhauze ir Leipcigo teatre klausosi mėgiamų G.F.Hendelio, P.Čaikovskio, R.Wagnerio, F.Liszto kūrinių. Savarankiškai studijuoja H.Berliozo, R.Strausso instrumentuotes C.F. Peterso leidyklos bibliotekoje. Sukuria simfoninę uvertiūrą “Kęstutis”, keturių dalių “Styginių kvartetą”, kanonų, fugų, tarp jų “Sanctus” ir ”Kyrie” mišriam chorui. Atostogų metu piešia.

1902 VII 14 Čiurlionis gauna Leipcigo konservatorijos mokytojo pažymėjimą.

1902 ruduo – 1904 pradžia Gyvena Varšuvoje, mokosi J. Kauziko piešimo mokykloje. Verčiasi privačiomis pamokomis, išlaikydamas tai tris, tai du brolius, kurie čia tęsia studijas. 1903 m. rudenį nutapo septynių paveikslų ciklą “Laidotuvių simfonija”. Pradeda kurti simfoninę poemą “Jūra”. Siunčia broliui Povilui savo pieštus atvirlaiškius, kurių motyvai vėliau įkūnijami paveiksluose. Atsisako E. 1904 pavasaris Mlynarskio pasiūlymo dėstyti Varšuvos muzikos institute, nes tai varžytų jo dailės studijas.

Čiurlionis pradeda mokytis Varšuvos dailės mokykloje. Jai vadovauja lietuvių kilmės dailininkas Kazimieras Stabrauskas. Piešimą dėsto K.Tichy ir Krzyžanovski, skulptūrą K. Dunikowski, tapybą F.Ruszczyc’as. Sukuria viršelius knygoms “Troba už kaimo”, “Rudenį”, “Mintis”, “Bokštai”. Nutapo paveikslus “Varpas”, “Sala”,“Šventykla”.Vadovauja mokyklos chorui. Su vitražų projektais, 6 pav. Ciklu “Audra” ir knygų viršelių projektais ( iš viso 19 darbų) dalyvauja mokyklos uždaroje parodoje. Tų pačių metų vasarą Čiurlionis dalyvauja mokyklos organizuotame plenere Arkadijoje, netoli Lovičiaus miestelio (Lenkija).

1904 ruduo – žiema Sukuria variacijų ciklus fortepijonui “Sefaa Esec” ir “Besacas”. Aplanko artimuosius Druskininkuose.

Mokykloje surengiama Čiurlionio darbų paroda. Joje 10 paveikslų ciklas “Fantazijos”. Kitus 1904-1905 m. nutapytus darbus (iš viso 64) išvardija 1905 balandžio mėnesio laiške Povilui. Tarp jų 5 pav. ciklas “Tvanas”, triptikas “Rex”, “Miško ošimas”, “Žinia” ir kiti.

M.K.Čiurlionis savo darbų parodoje

1905 birželis Dalyvauja pirmojoje metinėje Varšuvos dailės mokyklos parodoje, eksponuodamas ciklą “Audra” ir kt.

1905 vasara Atostogas praleidžia su Volmanų šeima Anapoje, prie Juodosios jūros. Keliauja po Kaukazą, tapo, fotografuoja.

1905 ruduo Su broliu Stasiu gyvena Varšuvoje. Toliau tęsia studijas Dailės
mokykloje, pragyvena iš privačių pamokų. Sukuria tris preliudus fortepijonui ir dedikuoja Halinai Volmanaitei. Pradeda vadovauti Varšuvos lietuvių savišalpos draugijos chorui.

1905 pabaiga Gyvena dailininkų kūrybos namuose Ribiniškėse (Latvijoje), kuriuos buvo įsteigusi meno mecenatė E.Kerbedienė. Kartu su kolegomis eina ginti “juodašimčių” terorizuojamų žydų. Kalėdas praleidžia Druskininkuose.

1906 pradžia Gyvendamas Druskininkuose harmonizuoja lietuvių liaudies dainas. Laiške Povilui rašo, kad yra nusprendęs “visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai”. Sumano kurti lietuvišką operą.1906 gegužė Dalyvauja Varšuvos dailės mokyklos studentų darbų parodoje St. Peterburge su kūriniais, tarp kurių yra ciklai: “Pasaulio sutvėrimas”, “Para”, “Audra”, diptikas “Rex” (neišlikęs) ir kt. Meno kritikai spaudoje atkreipia dėmesį į jo išskirtinę tapybą.

1906 birželis “Vilniaus žiniose” (Nr. 123) pasirodo pirmas straipsnis apie Čiurlionį.

1906 vasara – ruduo Dalyvauja mokyklos organizuotame plenere Istebnoje (Austrijos valdoma Priekarpatė). Vasaroja Krynicoje su Volmanų šeima. Rašo literatūrinius “Laiškus Devdurakėliui”. B.Volmanienės remiamas važiuoja į Prahą, Drezdeną, Niurnbergą, Miuncheną, Vieną, kur aplanko daug muziejų. Žavisi Van Dycko, Rembrandto, Bocklino darbais. Kuria eskizus “Zodiako” ciklui. Gauna kvietimą dalyvauti Pirmojoje lietuvių dailės parodoje.

1906 pabaiga – 1907 pradžia Dailės mokyklos nebelanko. Siunčia savo darbus į Pirmąją lietuvių dailininkų parodą Vilniuje ir pats važiuoja padėti jos rengti. Čiurlionis eksponuoja ciklus “Pasaulio sutvėrimas”, “Audra”, triptiką “Rex, aštuonis fluorofortus, iš viso 33 darbus.

1907 Baigia instrumentuoti simfoninę poemą “Jūrą”. Pradeda naują simfoninę poemą “Pasaulio sutvėrimas”. Nuo naujųjų metų iki vasaros nutapo 50 paveikslų. Rudenį atvažiuoja į Vilnių. Dalyvauja steigiamajame Lietuvių dailės draugijos susirinkime ir išrenkamas į jos valdybą. Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio “Blindos “ generalinėje repeticijoje susipažįsta su Sofija Kymantaite, įsimyli ir vėliau ją veda. Vinco Kudirkos minėjime Čiurlionis skambina savo kūrinius. Tapybinis metų derlius – pirmosios sonatos “Saulės” ir “Pavasario”, triptikai “Raigardas”, “Mano kelias”, “Karalaičio kelionė”, “Vasara”, 8 paveikslų ciklas “Žiema”, “Zodiako” ciklas”, paveikslas “Miškas” ir kiti.

1908 iki vasaros Čiurlionis gyvena Vilniuje. Vadovauja “Vilniaus kanklių” chorui. Koncertuoja su choru ir kaip pianistas. Padedamas S. Kymantaitės, P. Rimšos ir dar kelių entuziastų rengia Antrąją lietuvių dailės parodą Vilniuje ir Kaune. Sukuria katalogo viršelį, afišą. Eksponuoja daugiau kaip 60 naujausių savo darbų. Apie parodą rašo į “Vilniaus žinias”. Įsijungia į “Viltyje” spausdinamas diskusijas dėl “Tautos rūmų” kūrimo. Agituoja rinkti jiems lėšas, pats žadėdamas atiduoti visus savo kūrinius. Gegužės 30 d. Vilniuje diriguojant autoriui pirmą kartą atliekama Čiurlionio kantata “De Profundis”.

1908 birželis Druskininkuose tapo “Žalčio” ir “Vasaros” sonatas, diptiką “Preliudas. Fuga”.

1908 liepa Su sužadėtine praleidžia Palangoje. Nutapo penktąją – “Jūros” sonatą, diptiką “Preliudas ir Fuga”, triptiką “Fantazija”. Dviese planuoja kurti opera “Jūratė”Sofija Kymantaitė, 1907

1908 rugpjūtis-rugsėjis Sužadėtiniai apsilanko pas Sofijos dėdę dekaną Vincą Jarulaitį Plungėje, jos tėvus Kuliuose ir Karklėnuose, vėliau abu važiuoja į Druskininkus. Tapo šeštąją – “Žvaigždžių” sonatą. Rugpjūčio pabaigoje, vilniečio dailininko Levo Antokolskio patariamas, išvyksta į St. Peterburgą, tikėdamasis susirasti pastovesnį pragyvenimo šaltinį, dalyvauti parodose. Pirmoji kelionė nebuvo sėkminga.

1908 spalis – gruodis Spalio viduryje vyksta į St.Peterburgą antrą kartą, pasiėmęs dalį paveikslų ir žadėdamas ten pagyventi. Apsilanko Lietuvių draugijoje ir pas dailininką M. Dobužinskį, kuris supažindina Čiurlionį su rusų dailininkais. Šie iškart priima jį į Rusų dailininkų sąjungą, susikūrusią 1903 metais (1906 metais ji pasidalija į dvi – St.Peterburgo ir Maskvos grupes). Čiurlioniui artimesnė St. Peterburgo grupė, kurios lyderis – dailininkas ir meno kritikas Aleksandras Benua. Pragyvenimui Čiurlionis vėl ieško privačių pamokų. Čia jam padeda St. Peterburge gyvenantys lietuviai: Alfonsas Moravskis, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Zikaras, Stasys Bytautas. Lietuvių draugijoje kartą per savaitę vyksta vakarai, susitikimai, kuriuose savo kūrinius skambina ir Čiurlionis. Jam kyla mintis prie Lietuvių dailės draugijos įsteigti muzikos sekciją, kuri rūpintųsi Lietuvos kompozitoriais ir muzikantais, organizuotų konkursus ir koncertus, įsteigtų muzikos kūrinių biblioteką. Idėja palaikoma draugijos valdyboje. Čiurlionis nepamiršta ir “Vilniaus kanklių” choro, kuriam siunčia harmonizuotas liaudies dainas. Varšuvoje išleidžiamas harmonizuotų liaudies dainų rinkinys “Vieversėlis”. Pagal Sofijos atsiųstą libretą rašo muziką operai “Jūratė”, tapo jos dekoracijų bei uždangos eskizus. Gruodžio pabaigoje
pas sužadėtinę.

1909 sausio 1/14 Šateikiuose, mažame miestelyje netoli Plungės, M. K. Čiurlionis susituokia su Sofija Kymantaite. Po jungtuvių abu išvyksta į St. Peterburgą.

1909 sausis – kovas Savo kūrinius eksponuoja St. Peterburge “Salono” parodoje, Vilniaus dailininkų draugijos pirmojoje pavasario parodoje, šeštoje Rusų dailininkų sąjungos parodoje rodo tris savo darbus, tarp jų St. Peterburge nutapytą “Rex”. Kelis darbus pasiunčia į Krokuvoje vykstančią Tryliktąją Meno bičiulių draugijos “Sztuka” parodą. Jo fortepijoniniai kūriniai atliekami St. Peterburge “Šiuolaikinės muzikos vakarų“ koncerte – 1909 01 28 (02 10). Vasario mėnesį jo kūriniai skamba “Salono” parodoje suorganizuotame koncerte, kartu su A. Skriabino, N. Metnerio, I. Stravinskio, S. Rachmaninovo muzika. Kovo pabaigoje abu Čiurlioniai grįžta į Lietuvą.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1489 žodžiai iš 4687 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.