Mažareikšmė veika ir jos teisinės pasekmės
5 (100%) 1 vote

Mažareikšmė veika ir jos teisinės pasekmės

Mažareikšmė veika ir jos teisinės pasekmės

Įžanga

Veikos mažareikšmiškumas – kas tai? Kokią reikšmę šis baudžiamosios teisės institutas turi ir kam jis skirtas, kokia jo esmė?

Aš pasirinkau rašyti rašto darbą šia tema todėl, kad žinant mūsų šalies baudžiamųjų įstatymų sankcijų griežtumą, mažareikšmės veikos institutas baudžiamojoje teisėje yra labai svarbus. Veiką pripažinus mažareikšme, dažniausiai kyla administracinė teisinė atsakomybė, tai yra veika laikoma ne nusikaltimu, o tik administraciniu teisės pažeidimu. Savo ruožtu asmuo, tą veiką įvykdęs, nėra nusikaltėlis, o tik administracinės teisės normų pažeidėjas. Manau, visiems suprantama, koks didžiulis skirtumas yra tarp nusikaltėlio ir pažeidėjo statuso.

Savo darbe norėčiau trumpai apžvelgti baudžiamosios teisės literatūrą veikos pripažinimo mažareikšme tema, taip pat panagrinėti, kokia yra teismų praktika šiuo klausimu, ką apie veikos mažareikšmiškumą mano užsienio šalių ir Lietuvos baudžiamosios teisės specialistai.

Savo darbe rėmiausi oficialaus įstatymų aiškintojo – Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimais, taip pat vadovėliais, monografine literatūra, aprobuota teismų praktika.

Susipažinęs su literatūra, galiu teigti, kad apskritai dėl mažareikšmiškumo instituto sąvokos ir sampratos baudžiamosios teisės specialistai sutaria, tačiau yra skirtingų nuomonių dėl šio instituto taikymo.

Darbe pabandysiu šiuos skirtumus išryškinti, taip pat pabandysiu pritarti ar nepritarti mokslininkų nuomonėmis, pagrįsdamas argumentais.

1. Veikos mažareikšmiškumo samprata

Kartais, tiriant baudžiamąsias bylas, susiduriama su situacija, kai byloje lyg ir yra visi tiriamo nusikaltimo sudėties požymiai, tačiau kyla abejonių, ar tikslinga veiką laikyti nusikaltimu ir traukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn. Štai keli tokio pobūdžio pavyzdžiai:

1. Asmuo iš maisto prekių parduotuvės išnešė neužmokėjęs du butelius alaus, kurių bendra kaina yra keturi litai. Formaliai jis padarė vagystę – nusikaltimą, numatytą BK 271 straipsnyje.

2. Kaimynas, susipykęs su kitais namo gyventojais, sulaužė pašto dėžučių užraktus ir padarė žalos už dvidešimt litų. Kaimyno veikoje yra BK 278 str. 1 d. “svetimo turto sunaikinimas ar sužalojimas tyčia” numatyto nusikaltimo sudėtis.

3. Pilietis buvo sulaikytas prie banko beparduodąs kitam asmeniui užsienio valiutą. Formaliai jo veikoje yra BK 329 str. “operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais taisyklių pažeidimas” numatyto nusikaltimo sudėtis.

Kyla klausimas, ar visais minėtais atvejais neišvengiamai tardytojas ar teismas turi sekti įstatymo raide ir įvertinti padarytą veiką kaip nusikaltimą su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis?

Surasti išeitį iš tokių situacijų mums padeda baudžiamosios teisės mažareikšmiškumo institutas.

Įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 8 straipsnyje pateikia nusikaltimo sąvoką ir apibūdina būtinus nusikaltimo požymius. Be to, šio straipsnio antrojoje dalyje yra pateikiama veikos mažareikšmiškumo samprata:

“nėra nusikaltimas toks veikimas ar neveikimas, kuris formaliai kad ir turi kurios nors baudžiamojo įstatymo numatytos veikos požymius, bet dėl mažareikšmiškumo nėra pavojingas ”.

Remiantis LR BK 8 str., kiekviena padaryta veika yra vertinama baudžiamojo įstatymo požiūriu, ar ji atitinka BK specialiosios dalies straipsnio dispoziciją, ar ne. Taip pat yra vertinama, ar padaryta veika yra pavojinga asmens, visuomenės ar valstybės interesams, nes tik pavojinga veika gali būti pripažįstama nusikaltimu.

Rusų autoriai išskiria dvi sąlygas, tik kurioms esant, veiką galima pripažinti mažareikšme:

1. Veika turi formaliai atitikti visus nusikaltimo požymius, numatyto baudžiamajame įstatyme. Kitais žodžiais tariant, joje turi atsispindėti baudžiamas priešingumas teisei;

2. Veikoje neturi būti nusikaltimo pavojingumo visuomenei požymio .

Profesorius V.Piesliakas antrąjį mažareikšmės veikos požymį įvardija šiek tiek kitaip, nors, manau, esmės tai nekeičia. Jis teigia, kad “padaryta veika tik formaliai atitinka baudžiamajame įstatyme numatytos veikos reikalavimus, t.y. realus jos pavojingumas yra labai mažas” .

Man priimtinesnė profesoriaus V. Piesliako nuomonė, nes veiką pripažinus mažareikšme, veikoje dažniausiai yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis, o kaip žinome, visi administraciniai teisės pažeidimai yra pavojingi ir nesuderinami su visuomenės interesais.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas, atsižvelgdamas į dabartinę Lietuvos Respublikos baudžiamosios politikos padėtį (nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje bausmės už nusikaltimus buvo vis griežtinamos, nors tai nedavė laukiamų rezultatų) ir matydamas mažareikšmiškumo instituto svarbą bei šių veiksmų (mažareikšmių) kvalifikavimo problemas, priėmė nutarimą “Dėl teismų praktikos veikas pripažįstant mažareikšmėmis (BK 8str. 2 d.)” .

“Baudžiamoji byla negali būti keliama, o iškelta byla turi būti nutraukta arba joje priimtas išteisinamasis nuosprendis, jeigu yra nustatoma, kad kaltininko veikimas ar neveikimas formaliai, kad ir turi kurios nors baudžiamojo įstatymo numatytos veikos požymių, tačiau dėl mažareikšmiškumo nėra pavojingas.

Formalus veikimo ar neveikimo atitikimas baudžiamojo įstatymo numatytos veikos požymiams reiškia, kad kaltininko veikoje yra visi tam tikrame BK ypatingosios dalies straipsnyje numatytos nusikaltimo sudėties požymiai, tačiau dėl kai kurių iš jų konkretaus turinio veika (dėl mažareikšmiškumo) yra nepavojinga ir dėl to tokia veika nėra nusikaltimas. Jeigu kaltininko veikoje nėra kurio nors nusikaltimo sudėties požymio, baudžiamąją bylą atsisakoma iškelti, o iškelta byla nutraukiama arba priimamas išteisinamasis nuosprendis ne dėl veikos mažareikšmiškumo, o dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo ar kitais pagrindais” .

Aukščiausiojo Teismo Senatas pripažįsta, kad mažareikšmė veika baudžiamosios teisės požiūriu nėra pavojinga, mano, kad jos nereikia laikyti nusikaltimu.

Savo poziciją Aukščiausiojo Teismo Senatas grindžia tuo, kad įstatymų leidėjas uždraudžia veikas, kurios daro esminę žalą asmens, valstybės ar visuomenės interesams arba kelia grėsmę tokiai žalai atsirasti (BK 1 str. 1 p.). Kiekviena veika, kuria kėsinamasi į šias vertybes, yra pavojinga. Baudžiamojo kodekso ypatingosios dalies straipsniuose yra numatytos draudžiamos atlikti veikos. Jeigu asmuo padaro veiką, atitinkančią kurią nors Baudžiamojo kodekso ypatingosios dalies straipsnyje ar jo dalyje numatytą veiką, jis pažeidžia baudžiamojo įstatymo normą. Tačiau baudžiamojo įstatymo normos pažeidimas dar nereiškia, kad asmuo padarė nusikaltimą. Tam, kad šią asmens veiką būtų galima pripažinti nusikaltimu, ji turi būti pavojinga. Būtina skirti dvi veikos pavojingumo ypatybes: visuomeninį – visos tos rūšies veikų pavojingumą, kuris lemia būtinumą uždrausti tokias veikas valstybiniu mastu, ir atskiros kaltininko veikos, kuria jis pažeidžia teisės normą, pavojingumą. Visuomenine prasme tam tikrų veikų pavojingumą gali nulemti visuotinai priimtų normų laužymas, valstybės ir visuomenės vystymosi kryptys, interesai, tarptautiniai įsipareigojimai ir pan. Viename visuomenės ir valstybės vystymosi etape atitinkamos veikos gali būti pavojingos, kitame – jos gali nekelti pavojaus ir iš baudžiamojo įstatymo draudžiamų veikų sąrašo pašalintos. Taip vystantis rinkos ekonomikai neteko pavojingumo spekuliacija, tačiau pavojų valstybės finansų ir mokesčių politikai pradėjo kelti veikos asmenų, siekiančių išvengti mokesčių mokėjimo, ir pan.

Asmens veikos pavojingumą lemia jo veikos pavojingumo pobūdis ir pavojingumo laipsnis. Veikos pavojingumo pobūdį išreiškia įstatymo ginamų vertybių (nusikaltimo objekto), į kurias asmuo pasikėsino, svarba. Veikos pavojingumo laipsnį apibūdina nusikaltimo sudėties požymių konkretus turinys: veikos padarymo būdas ir pasekmės, tikslai, motyvai ir pan.

Teismų praktikoje (taip pat ir teisės teorijoje) yra susiformavusios dvi nuomonės vertinant asmens veikos pavojingumą, kaip nusikaltimo pavojingumo požymį. Formaliosios teisės krypties šalininkų požiūriu, įstatymų leidėjas visas pavojingas veikas yra numatęs Baudžiamojo kodekso ypatingosios dalies straipsniuose, todėl asmens padaryta veika, jeigu ji atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, jau pati savaime yra pavojinga, ir jos pavojingumo pobūdis ar laipsnis negali būti diskutuojamas ar vertinamas. Kadangi BK 8 str. 2 d. nusikaltimu nelaiko veikos, kuri formaliai kad ir turi kurių nors baudžiamojo įstatymo numatytos veikos požymių, bet dėl mažareikšmiškumo yra nepavojinga, tai veikos mažareikšmiškumą galima vertinti per atskirus, tam tikro nusikaltimo sudėties konstrukcijai būtinus požymius, jeigu kai kurie iš jų savo turiniu silpnai išreikšti .

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1399 žodžiai iš 4424 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.