Medinės konstrukcijos
5 (100%) 1 vote

Medinės konstrukcijos

1121

TURINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2

1. RYŠIŲ PROJEKTAVIMAS 3

2.DENGINIO KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS 4

2.1 APKROVŲ SKAIČIAVIMAS 4

2.1.2 TRUMPALAIKĖS APKROVOS 6

2.2 PAKLOTO SKAIČIAVIMAS 6

2.2.1 SKAIČIAVIMAS NUO STOGO KONSTRUKCIJŲ IR SNIEGO APKROVŲ 6

2.2.2 SKAIČIAVIMAS NUO STOGO KONSTRUKCIJŲ SVORIO IR MONTAŽINĖS APKROVOS 8

2.3 ILGINIO SKAIČIAVIMAS 8

2.3.1 SKERSPJŪVIO PARINKIMAS 8

2.3.2 ILGINIO SANDŪROS SKAIČIAVIMAS 10

2.4 DAUGIASLUOKSNĖS KLIJUOTINIO SKERSPJŪVIO SIJOS SKAIČIAVIMAS 11

2.4.1 SIJOS SAUGOS RIBINIO BŪVIO SKAIČIAVIMAI 12

2.4.2 SIJOS TINKAMUMO RIBINIO BŪVIO SKAIČIAVIMAS 15

2.4.3 SIJOS ATRAMINIO MAZGO PROJEKTAVIMAS 15

LITERATŪROS SĄRAŠAS 17

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kursiniame projekte skaičiuojamos ir projektuojamos medinės denginio konstrukcijos apšildomam pastatui. Pastatas be pastogės, karkasinis su save laikančiomis sienomis. Kolonos su pamatais jungiamos standžiai. Kolonų matmenys 225×165.

Denginio laikančioji konstrukcija – medinės klijuotinio skerspjūvio daugiasluoksnės sijos. Ant jų išilgai pastato tvirtinami ilginiai, kurių viršuje įrengiamas vientisas vieno sluoksnio lentų paklotas. Ant pakloto įrengiama sutapdinto šilto stogo konstrukcija. Naudojama ruloninė ritininė stogo danga.

Esant šio tipo dangai, šilto stogo kiti sluoksniai yra:

ü PAROC WAS 35 kietos stiklo audiniu dengtos akmens vatos plokštės 30 mm;

ü PAROC UNS 37 pusiau kietos akmens vatos plokštės 160 mm;

ü garo izoliacija;

dedami ant viensluoksnio vientiso lentų pakloto. Vieno sluoksnio ištisinis lentų paklotas projektuojamas iš apipjautų 25 mm storio ir 150 mm pločio spygliuočių medienos lentų. Paklotui įrengti naudojama C14 klasės mediena, kurios drėgnis neviršija 20%.

Stogo paklotą laikančiajai konstrukcijai vartojami daugiaangiai, nekarpyti taip vadinami vienodų įlinkių ilginiai. Šie ilginiai dėstomi atstumu kas 1,25 m. jų skerspjūvis sudaromas iš sugretintų ant briaunos pastatytų 50 mm storio ir 150 mm pločio spygliuočių C14 klasės lentų. Lentos sukalamos 5 mm skersmens ir 150 mm ilgio vinimis pagal STR 2.05.07:2005 reikalavimus.

Pagrindinės laikančiosios denginio konstrukcijos – klijuotinio skerspjūvio GL28h klasės medienos sijų, kurių matmenys yra :L=25 m; ha=0.8m; hv=1.6 m; b=0.18 m, dėstomos 4,5 m atstumais. Projektuojamos dvišlaitės sijos su tiesia apatine briauna viršutinės briaunos nuolydis yra 3,660. Sijų skerspjūvis projektuojamas iš spygliuočių medienos 25 mm storio lentų. Klijuojamų lentų plokštės nuobliuojamos 2,5 mm nuo kiekvienos šoninės plokštumos. Suklijuoto skerspjūvio šoninės plokštumos nuobliuojamos po 5 mm, todėl skerspjūvio plotis sumažėja 10mm. Medinių sijų daugiasluoksnis klijuotinis skerspjūvis suklijuojamas rezorciniais FR – 12 markės klijais. Sijos prie kolonos jungiamos šarnyriškai, metalinėmis S355 klasės plokštelėmis iškeliamomis į išorę, sufrezuojant ir susukant M14 klasės varžtais pagal STR 2.05.07:2005 reikalavimus.

Kuomet pagrindinės laikančiosios konstrukcijos – sijos išdėstomos vienodais atstumais per visą pastato ilgį, projektuojamas nekarpytas ilginis, esantis pirmame nuo galinės sienos tarpatramyje, gauna didesnes įrąžas (lenkimo momentus) nei kitose angose esantys ilginiai. Tam , kad ilginio skerspjūvis visame pastato ilgyje būtų vienodas, atstumas tarp pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų kraštiniuose tarpatramiuose mažinamas 20% (B1=3,6 m).

Sijų iš sijos plokštumos bei viso denginio pastovumas užtikrinamas horizontalia ryšių sistema, kuri įrengiama stogo konstrukcijų plokštumoje. Šią horizontalią ryšių sistemą sudaro taip vadinamos horizontalios ryšių santvaros, tarpusavyje sujungtos stogo ilginiais. Ryšių spyrių matmenys projektuojami 100×100.

Horizontalios ryšių santvaros įrengiamos angose prie galinių sienų 18 m ,,matomuoju” atstumu tarp jų.


1. RYŠIŲ PROJEKTAVIMAS

Sijų iš sijos plokštumos bei viso denginio pastovumas užtikrinamas horizontalių ryšių sistema, kuri įrengiama stogo konstrukcijų plokštumoje. Šią horizontalią ryšių sistemą sudaro taip vadinamos horizontalios ryšių santvaros, tarpusavyje sujungtos stogo ilginiais.

Horizontalios ryšių santvaros įrengiamos angose prie galinių sienų ir ne didesniu kaip 30 m ,,matomuoju” atstumu tarp jų.

Horizontalios ryšių santvaros juostas sudaro laikančios sijos, tinklelį – stogo ilginiai ir ryšiniai spyriai (žr. 1 pav.). nekarpyti stogo ilginiai ir ryšių spyriai turi būti patikimai sujungti su sijų viršutinėmis briaunomis (2 pav.), nes jie dirba kaip ryšių santvaros ir visos ryšių sistemos elementai.

Tikriname ryšių elementų liaunį, kai ryšių elementų matmenys 100×100.

tada:

Skaičiuojame ryšinių elementų liaunį pirmame tarpatramyje:

.

Skaičiuojame ryšinių elementų laiunį antrame tarpatramyje:

.

Sąlyga tenkinama.1 pav. Konstrukcijų ir ryšių išdėstymo erdvinė schema. 1 – kolona; 2 – denginio sija; 3 – stogo ilginis; 4 – ryšiniai spyriai; 5 – vertikalūs ryšiai tarp kolonų.

2 pav. Ryšių santvaros mazgas A. 1 – sija; 2 – ilginis; 3 – ryšinis spyris; 4 – kampuotis; 5 – metalinė plokštelė.

2.DENGINIO KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS

2.1 APKROVŲ SKAIČIAVIMAS

2.1.1 NUOLATINĖS APKROVOS

Šią

apkrovą sudaro stogo konstrukcijų svoris. Jis skaičiuojamas įvertinant stogo konstrukcijoje naudojamas medžiagas, skaičiavimai pateikiami 1 lentelėje.

3 pav. Stogo konstrukcijų schema.

1 lentelė.

Eil. Nr. Stogo konstrukcijos elementai ir jų masė Charakteristinė apkrova [kPa] Patikimumo koeficientas Skaičiuotinė apkrova [kPa]

1. 2 sluoksniai ritininės stogo dangos , 0,07 1,35 0,095

2. Kietos stiklo audiniu dengtos akmens vatos plokštės PAROC WAS 35, , 0,024 1,35 0,032

3. Pusiau kietos akmens vatos plokštės PAROC UNS 37, , 0,064 1,35 0,086

4. Garo izoliacija 0,001 1,35 0,001

5. Lentų paklotas C14, , 0,088 1,35 0,118

Suma:

Ilginio savasis svoris. Ilginio iš dviejų suporintų lentų charakteristinis svoris ploto vienetui apskaičiuojamas (kPa)

o skaičiuotinis svoris:

, (2)

čia: tl ,h – ilginio lentos storis ir aukštis (m); γ – medienos tūrinis svoris (kN/m3) (žr.[2] 11 priedo 3 lentelę); L1 – atstumas tarp ilginių (m); γG – apkrovos dalinio patikimumo koeficientas (žr.[2] 10 priedo 5 punktą).

Daugiasluoksnės sijos savasis svoris. Charakteristinis daugiasluoksnės klijuotinio skerspjūvio sijos savasis svoris denginio ploto vienetui (kPa) apskaičiuojamas:

o skaičiuotinis svoris:

čia: Ad – klijuotinio sijos skerspjūvio skaičiuotinis plotas (m2) :

;

– klijuotosios medienos tūrinis svoris (kN/m3) (žr.[2] 11 priedo 3 lentelę); b – žingsnis tarp sijų (m); – apkrovos dalinio patikimumo koeficientas (žr.[2] 10priedo 5 pnktą).

2.1.2 TRUMPALAIKĖS APKROVOS

Sniego apkrova.

Sniego apkrovos į horizontaliąją stogo projekciją dydis nustatomas pagal formulę:

, (5)

čia: – sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė, projektuojamas pastatas yra Kretingos mieste, kuris priklauso I sniego apkrovos rajonu tai 1,2 kN/m2;

– atitinkamo stogo sniego apkrovos formos koeficientas, , kai ;

k – plokštiesiems lėkštiems vienanarių ir daugianarių pastatų stogams be stoglangių, sniego apkrovos sumažinimo koeficientas, plokštiems stogams (žr.[2] 1.62 ir 1.63 punktų nuorodas)

Skaičiuotinė sniego apkrova:

, (6)

čia: – skaičiuotinė sniego apkrova, kN/m2;

– sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas (žr.[2] 164 punktą) , kuris .

Montažinė apkrova. Montažinę apkrovą sudaro darbininkai su įrankiais. Charakteristinė montažinė apkrova priimama pagal [2] 144 punkto 10.10 lentelę;

Skaičiuotinė montažinė apkrova:

, (7)

čia: – dalinio patikimumo koeficientas (žr.[2] 10 priedo 5 punktą).

2.2 PAKLOTO SKAIČIAVIMAS

Lėkšto stogo (nuolydis ne didesnis kaip 150) paklotas skaičiuojamas kaip lenkiamas elementas, kurį veikia apkrova, statmena paklotui.

Pakloto skaičiuojamasis tarpatramis lygus atstumui tarp ilginių ašių. Paklotas skaičiuojamas kaip dviejų angų nekarpyta sija (4 ir 5 pav.) dviem apkrovų atvejams:

a) kai veikia stogo konstrukcijų svoris ir sniego apkrova pagal schemą parodytą 7 paveiksle, skaičiuojama saugos ir tinkamumo ribiniams būviams;

b) kai veikia stogo konstrukcijų svoris ir montažinė apkrova pagal schemą 8 paveiksle, skaičiuojama tik saugos ribiniam būviui.

2.2.1 SKAIČIAVIMAS NUO STOGO KONSTRUKCIJŲ IR SNIEGO APKROVŲ

4 pav. Pakloto skaičiuojamoji schema veikiant stogo konstrukcijų ir sniego apkrovoms

Tolyginė tiesinė charakteristinė ir skaičiuotinė apkrova (kN/m) tenkanti pakloto pločiui bd apskaičiuojama:

, (8)

, (9)

čia: gk, gd – charakteristinis ir skaičiuotinis stogo konstrukcijų svoris (kPa) (žr. 1 lentelę); qs,k, qs,d – charakteristinė ir skaičiuotinė sniego apkrova (kPa) (žr.(5;6) formules).

Didžiausias skaičiuotinis lenkiamasis momentas:

, (10)

čia: b – skaičiuojamo pakloto skerspjūvio plotis, kurį tikslinga yra imti 1,0 m.

Pakloto reikalingas skerspjūvio atsparumo momentas skaičiuojamas:

, (11)

čia: – skaičiuotinis lenkiamos vientisosios medienos stipris, apskaičiuojamas pagal [1] (6.3) formulę, taikant 23 28 ir 31 punktų reikalavimus.

;

čia: – charakteristinis lenkiamos medienos stipris, naudojamai C14 klasės medienai ;

– modifikacijos koeficientas, įvertinantis apkrovos veikimo pobūdį ir eksploatacines (drėgmės) sąlygas [2]; jei apkrova sudaryta iš poveikių, priklausančių skirtingoms apkrovos trukmės klasėms, reikšmė pasirenkama ta, kuri atitinka trumpiausios trukmės poveikį, t.y. viso krūvio ir trumpalaikės apkrovos poveikiui imama reikšmė, atitinkanti trumpalaikę apkrovą, kadangi pastato eksploatavimo klasė II, tai ;

– medžiagos savybės rodiklio dalinis koeficientas, vientisajai medienai [2];

– lenkiamos medienos aukščio redukcijos koeficientas;

.

Žinodami, kad , pasirinkę pakloto skerspjūvio plotį b, apskaičiuojame reikalingą pakloto aukštį (lentos storį):

, (12)

Priimu .

Pakloto įlinkis skaičiuojamas pagal formulę:

, (13)

čia: – atstumas tarp ilginių, m;

– vidutinis tamprumo modulis išilgai pluošto, C14 klasės medienai [2];

I – inercijos momentas, .

Sąlyga tenkinama.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1336 žodžiai iš 2669 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.