Meilė2
5 (100%) 1 vote

Meilė2

ĮVADAS

Kas yra meilé? Keldami tokį klausimą, ieškome ne vien kokio nors bendro paaiškinimo. Norime žinoti, kaip su meile susitinkame, ką ji mums duoda.

Jau nuo seno žmones domino meilés tema: menininkai savo kūriniuose yra išreiškę kitų žmonių meilés džiaugs-mus ir kančias, taip pat savo pačių išgyvenimus.

Meno kūriniuose įkūnyta meilé veikia mūsų jausmus, skatina susimąstyti, nuolat ieškoti kelių į tai, kas tau-ru ir gražu.

Meile paprastai laikome taurų asmenybés taurų asme-nybés jausmą, kuris yra prigimties duotų ir kultūros su-kurtų žmogiškųjų savybių vientisumo išraiška.

Meilé yra fizinio, dvasinio ir dorovinio prado vie-nové.

Meilé būdinga visiems žmonéms, tik kiekvienas žmogus ją išgyvena skirtingai. Žmogaus meilé atitinka jo dvasi-nés kultūros lygį.

Estetinis neišprusimas, savininkiška psichologija, pareigos, savigarbos, užuojautos, gério, grožio, jausmų skurdumas yra didžiausi ir pagrindiniai draugystés ir meilés priešai.

Reikia atsisakyti senojo meilés supratimo, kai vie-nas žmogus buvo visiškai pavaldus kito užgaidoms ir no-rams. „Jei myli – klausys“, – tai pasenusi pažiūra į mei-lę. Gal būt, reiktų prisiminti R.Rolano „Užburtosios sie-los“ herojés Anetos mintis, išsakytas mylimajam: „Jūs a-teinate pas mane ne vien su savo meile. Jūs ateinate su saviškiais; su savo gimine, su užsibréžtu keliu, su savo šeima – su visu pasauliu, kuris yra jūsų, su visu pasau-liu, kuriuo esate jūs pats. Ir aš turiu pasaulį, aš taip pat esu pasaulis. Jūs man sakote: „Palik savo pasaulį. Mesk jį ir išeik į manąjį.“ Aš esu pasirengusi ateiti su viskuo. Ar jūs mane priimsite su viskuo?“

Darosi aišku, jog jei mes nesieksime pažinti ir sup-rasti vienas kito pasaulį, negalvosime, ar kito partnerio

pasaulis tilps mūsų pasaulyje, ar netaps jis pančiais, varžančiais mums kurti ir tobulinti savąjį pasaulį. Prie-šingu atveju vargu ar galima bus sukurti tikrąją laimę.

Ilgam patraukti kuris nors žmogus gali tik tada, jei

jis mums patinka kaip visa asmenybé ir atrodo vertas mei-lés. Meilé didžiausia dalimi yra bičiulysté. Kai tarp žmonių įsigali tvirta ir gili bičiulysté, jie vienas prie kito veržiasi laisva valia. Į tokios bičiulystés sąvoką įeina draugiški santykiai, abipusis atvirumas, asmenybés gerbimas, pasauléžiūrų atitikimas, tarpusavio užuojauta, rūpinimasis, pakantumas. Svarbus bičiulystés požymis vi-suomenéje – abiejų partnerių stengimasis tobulinti savo asmenybę. Meilé be bičiulystés neįmanoma. Jei visame ka-me, taip pat lytiniuose ryšiuose, rūpinimasis partnerio gerove, vidinio poveikio verčiami dalinasi su juo gyveni-mo rūpesčiais ir džiaugsmais, stengiamasi įveikti savo nerangumą jo labui, tada atsiranda pasitenkinimas savimi ir galima apibréžti: tai tikra meilé.

Iš to seka išvada, kad reikia mokéti suprasti tikrą-jį žmogaus grožį, artimame žmoguje atrasti vis naujų ir naujų bruožų bei savybių. Pravartu nevengti bendravimo su kitais žmonémis: jie duos naujų įspūdžių, sudarys sąlygas palyginimui, sugretinimui. Neverta tikéti pasakomis, kad meilé trokšta vienumos. „Uždaryta meilé nyksta, dūsta.“

Įvairūs autoriai meilę sieja su žmonių bendravimu, su tokiomis žmogiškomis problemomis, kaip simpatija, abi-pusis supratimas, pasitikéjimas, atvirumas, artumas, in-teresų bendrumas ir t.t. Dažnai sakoma, kad bendravimas su žmonémis – tai prabanga, bendravimas su draugais – tai šventé. Tad vienas kitą mylédami ieškome bendrų draugų, branginame jų norą bendrauti.

Meilé – tai kai du žmonés, du skirtingi dvasiniai pasauliai, skirtingos mintys ir charakteriai, vienas su kitu susiderina. Svarbu susiderinti, bet ne užgožti vie-nas kitą, nebūti vienas kito šešéliu. Susiderinimas rei-kalauja laiko, atsakomybés ir abipusių pastangų. Menkiau-sias netaktas, abejingumas kurio nors atžvilgiu ne tik suteikia skausmą, bet taip pat griauna tiltus į vienas kitą. Tačiau kita vertus, negalima ir su viskuo sutikti,

viską atleisti. Toks neprincipingas elgesys neišsaugos meilés, priešingai, artins prie bedugnés. Dvasios vergų negalima myléti.

Meilé yra tikra ir stipréja tarp tokių žmonių, kurie vienas kitam neleidžia suklupti, atsilikti, sustoti kelio nelygumuose, kurie diena iš dienos nuolat siekia užka-riauti vienas kitą ne apsimetinéjimu ar melu, bet nuošir-

dumu, tiesa, šiluma.

Ar meilé – menas?

Žmonés niekada negalvojo, kad meilé néra svarbi. Jie ištroškę jos, bet vargu ar galvoja, jog myléti galima mo-kytis.

Keista, tačiau taip jau yra, kad daugelis mąsto ir sprendžia, kaip tapti mylimu, bet ne mylinčiu. Kiekvienas nori būti mylimas, stengiasi tapti meilés objektu. O kaip tai pasiekti? Dažniausiai siekiama labiausiai paplitu-siais metodais, būtent: išmokstant ir laikantis gerų, ma-lonių manierų, būti įdomiu pašnekvu, atkreipiant į save priešingos lyties démesį mandagumu, paslaugumu, linksmu-mu, sugebéjimu bendrauti. Tačiau tai tik populiarumo troškimas, bet jokiu būdu ne meilé.

Antra vertus, žmonés įsitikinę, jog meiléje svarbu yra meilés objektas, t.y. ką myléti ar kieno meilés siek-ti, o myléti, atseit, yra paprasta.

Patraukli mergina vyrui, patrauklus vyriškis mergi-nai – tai tikslas, kurio jie siekia.
„Patrauklus“ papras-tai reiškia visą glébį tam laikmečiui populiarių savybių.

Pavyzdžiui: trečiajame dešimtmetyje patrauklia buvo lai-koma išgerianti, rūkanti, seksuali mergina; šiandien mada reikalauja daugiau šeimyniškumo, kuklumo, vidinio grožio; taip pat ir vyrai: XIX a. pab. XX a. pr. turéjo būti ag-resyvūs, kai tuo tarpu dabartinį patrauklumą lemtų tole-rantiškumas.

Atrodo, tarsi vyrautų rinkos sąlygos santykiuose tarp dviejų vienas kito geidžiančių objektų, tai yra, jo-kiu būdu nenorima nuvertinti savęs ir dél užsléptų ar akivaizdžių privalumų renkamasis objektas turi atitikti tam tikras nuostatas, kurias peržengus šis objektas tampa nebeįdomus.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 968 žodžiai iš 3095 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.