Melagingi parodymai išvados ir vertimas
5 (100%) 1 vote

Melagingi parodymai išvados ir vertimas

1121

ĮVADAS

Tiek byloje dalyvaujantys asmenys, tiek pats bylą nagrinėjantis teismas nėra apsaugoti nuo neteisingo sprendimo ar nuosprendžio priėmimo. Neteisėtą ar nepagrįstą teismo sprendimą (nuosprendį) gali sąlygoti įvairios objektyvios ir subjektyvios priežastys: neteisingai nurodytos faktinės aplinkybės,melagingi liudytojų parodymai, suklastoti rašytiniai įrodymai, prieštaringi teisės aktai, nevieninga teismų praktika, taip pat ir nedidelė teisėjo patirtis ar net nesąžiningumas.

Melagingi parodymai, išvados ir vertimas iš esmės trukdo bylos tyrimui ir tiesos nustatymui baudžiamosiose bylose. Jie gali pakreipti tyrimą ir bylos nagrinėjimą neteisinga kryptimi ir būti viena iš esminių prielaidų priimant nepagrįstą ir neteisėtą nuosprendį ar kitą teismo sprendimą baudžiamojoje byloje. Minimais nusikaltimais taip pat pažeidžiamos baudžiamajame procese dalyvaujančių asmenų, visų pirmą įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų, nukentėjusiųjų teisės, teisėti interesai.

Siekiant tikslo palyginti senojo ir naujojo Baudžiamųjų kodeksų straipsnius, buvo iškelti tokie uždaviniai:

1. susipažinti su duotų nusikaltimų sąvoka ir samprata;

2. sužinoti, ar analizuojami nisikaltimai dažnai sutinkami praktikoje;

3. išanalizuoti nusikaltimų sudėtį;

3.1. objektą;

3.2. subjektą;

3.3. objektyviąją pusę;

3.4. subjektyviąją pusę;

3.5. motyvus.

1. MELAGINGI PARODYMAI, IŠVADOS IR VERTIMAS

Baudžiamojo proceso įstatymas nustato, kad teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismas. Tik teismas žmogų gali pripažinti kaltu arba išteisinti. Tačiau iki teismo sprendimo tą bylą rengia teisėsaugos institucijos (policija, prokuratūra), be to jau priėmus teismui nuosprendį jį vykdo atitinkamos įstaigos, kurioms tai pavesti vykdyti.

Taigi plačiąja prasme tai irgi yra teisingumo vykdymas. Taip suprantamas teisingumas (plačiai) ir 34 skyriuje. Šiame skyriuje nereglamentuojami nusikaltimai teisingumui, padaromi teisingumo institucijų pareigūnų. Pvz., nekalto asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, neteisėtas suėmimas, atvesdinimas, vertimas duoti parodymus. Šių institucijų pareigūnų neteisėti veiksmai traktuojami ne kaip nusikaltimai teisingumui, o valstybės tarnybai (piktnaudžiavimas, kyšininkavimas). Tai gal ir nelabai pagrįsta įstatymo leidėjo pozicija, nes pagrindinis objektas, į kurį kėsinamasi – teisingumas.

Dažniausiai sutinkamas praktikoje daromas nusikaltimas teisingumui numatytas BK 235 str. melagingi parodymai policijoje, prokuratūroje, teismuose apklausiant nukentėjusiuosius, o ypač liudytojus, jei labai dažnai teikia melagingus parodymus). Bet tai retai pavyksta, nes įvykį matę du žmonės ir nemeluodami gali duoti skirtingus parodymus. Įrodyti, kad jie sąmoningai iškreipia duomenis praktiškai neįmanoma. Melagingais parodymais suprantamas ne tik neteisingų duomenų pateikimas, bet ir nutylėjimas žinomų duomenų.

BK skyrius Užregistruota nusikalstamų veikų Iš jų Tyrimo rezultatai

Nusikaltimų Sunkių ar labai sunkių nusikaltimų Baudžiamųjų nusižengimų BPK 220 str. BPK 418 str. BPK 426 str.

BK 235 str. 12 12 – – 3 4 1

1 pav. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje

per 2004 m. sausio mėnesį.

Duomenys pagal Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM.

BK skyrius Užregistruota nusikalstamų veikų Iš jų Tyrimo rezultatai

Nusikaltimų Sunkių ar labai sunkių nusikaltimų Baudžiamųjų nusižengimų BPK 220 str. BPK 418 str. BPK 426 str.

BK 235 str. 25 25 – – 12 4 –

2 pav. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje

per 2003 m. gegužės-liepos mėnesį.

Duomenys pagal Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM.

Sąvoka “melagingas” paprastai reiškia visišką ar dalinį neatitikimą tikrovės, jos sąmoningą iškraipymą arba neigimą realių, egzistuojančių faktų ir nurodymą išgalvotų.

Baudžiamajame procese parodymai yra: faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką, t.y. apie nusikaltimo įvykį (nusikaltimo padarymo laiką, vietą, būdą ir kitas aplinkybes); kaltinamojo kaltumą; aplinkybes, turinčias įtakos kaltinamojo atsakomybės pobūdžiui ir laipsniui; kaltinamojo ir nukentėjusiojo asmenybę, jų tarpusavio santykius, santykius su liudytojais; apie byloje esančius įrodymus ir kt. Bylai svarbias aplinkybes. Melagingi parodymai apie minėtas svarbias esminės reikšmės bylai turinčias aplinkybes gali būti pagrindas baudžiamajai atsakomybei.

Baudžiamųjų bylų procese nustatyta įrodymų rinkimo, įtvirtinimo, pateikimo tvarka, pvz., jie turi būti gauti iš tinkamų, leistinų šaltinių, juos gali rinkti tik kompetentingos institucijos, pareigūnai, įrodymai turi būti tinkamai įforminti. Šios tvarkos būtina laikytis gaunant visus įrodymus, taigi ir parodymus. Todėl sprendžiant baudžiamosios atsakomybės už melagingus parodymus klausimą svarbu, ar jie gauti nepažeidžiant apklausos taisyklių ir tvarkos, ar jie tinkamai procesiniai įforminti, pasirašyti juos davusių, priėmusių asmenų, ar apklaustieji įspėti pasirašytinai dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingus parodymus.

Nėra nusikaltimo sudėties, jei melagingi parodymai buvo pažadėti kaltininkui iš anksto, dar iki jo nusikaltimo padarymo (pvz., rengimosi nusikaltimo metu kuriant alibi). Tokius parodymus davę asmenys yra kaltininko
bendrininkai (intelektualinis padėjimas) jų bendrame nusikaltime, o ne melagingų parodymų subjektai. Nebus melagingų parodymų sudėties ir tais atvejais, kai asmuo, melagingai pranešęs apie nusikaltimą ar melagingai įskundęs kitą asmenį, vėliau, patvirtindamas, pagrįsdamas savo pranešimą ar įskundimą, parengtinio tyrimo ar teisinio nagrinėjimo metu duoda melagingus parodymus. Tokie parodymai- tai ankstesnės veikos (melagingo pranešimo ar įskundimo) tęsinys, ir savarankiško nusikaltimo sudėties nesudaro.

Melagingas ar žinomai neteisingas vertimas- tai žodinės (pvz., parodymų, kalbų, paaiškinimų, klausimų ar atsakymų, replikų) ar rašytinės (pvz., procesinių dokumentų, kt. rašytinių įrodymų, foto, kino, vaizdo informacija lydinčio teksto) kalbos esmės iškraipymas, nutylėjimas verčiant į kitą kalbą. Asmens, suprantančio svarbią bylai informaciją, veika taip pat laikytina melagingu ar žinomai neteisingu vertimu ir esant kitiems sudėties požymiams baustina pagal BK 235 straipsnį.

2. SENOJO BK 293 STRAIPSNIO ANALIZĖ

Pagal senąjį BK šiuolaikinis 235 straipsnis atrodė taip:

293 straipsnis. Melagingi parodymai išvados, paaiškinimai ir vertimai

Melagingas liudytojo ar nukentėjusiojo parodymas, eksperto ar revizoriaus melagingos išvados davimas, specialisto melagingo paaiškinimo ar išvados davimas, taip pat žinomai neteisingas vertėjo vertimas, padaryti kvotos, parengtinio tardymo metu arba nagrinėjant bylą teisme, – baudžiami laisvės atėmimu iki dvejų metų su bauda ar be jos arba bauda.

Tos pačios veikos, padarytos iš savanaudiškų paskatų ar dirbtinai sudarant įrodymus, taip pat kai dėl tokių veiksmų asmuo buvo neteisėtai suimtas, nuteistas ar išteisintas, turėjo didelę turtinę žalą, taip pat kai tokie veiksmai sukėlė kitas sunkias pasekmes, – baudžiamos laisvės atėmimu nuo vienerių iki ketverių metų su bauda ar be jos.

Nukentėjusysis ar liudytojas neatsako už melagingų parodymų davimą, jei tai padarė siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės pats, taip pat, kad jos išvengtų jo šeimos nariai arba artimieji giminaičiai, ir prieš apklausą nebuvo supažindintas su teise atsisakyti duoti tokius parodymus ar atsakyti į tokius klausimus.

Minimų nusikaltimų objektas- normali kvotos, parengtinio tardymo, teismo veikla, teisingumo interesai baudžiamosiose bylose. Fakultatyvinis objektas- baudžiamojo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai.

Objektyvioji pusė gali pasireikšti davimu melagingo: 1) liudytojo ar 1) nukentėjusiojo parodymo; 3) eksperto ar 4) revizoriaus išvados; 5) specialisto paaiškinimo ar išvados, arba 6) žinomai neteisingo vertėjo vertimo. Visos nurodytos skirtingų subjektų atitinkamos veikos- alternatyvios. Todėl kiekvienos iš jų atlikimas yra savarankiškas pagrindas baudžiamajai atsakomybei.

Pagrindinė melagingų parodymų, išvadų, paaiškinimų ir vertimo sudėtis yra formalioji. Todėl kurios nors alternatyvios veikos, aprašytos šio nusikaltimo sudėties objektyviojoje pusėje, padarymas reiškia, kad nusikaltimas baigtas. Konkrečios veikos padariniai neturi reikšmės baigtumo momentui. Jis priklauso nuo bylos proceso stadijos, kurioje duodami melagingi parodymai, išvados melagingai ar žinomai neteisingai verčiama.

Šio nusikaltimo subjektais gali būti liudytojai, nukentėjusieji, ekspertai, specialistai, vertėjai. Taigi be bendrųjų požymių (pakaltinamumo, 16 metų amžiaus) šiems subjektams būtini ir specialieji. Pastarųjų požymių pobūdis priklauso nuo konkretaus subjekto funkcijų, teisių, pareigų baudžiamosiose procesiniuose santykiuose.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1261 žodžiai iš 2437 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.