Microsoft excel diagramų braižymas redagavimas įvairių tipų panaudojimo galimybės
5 (100%) 1 vote

Microsoft excel diagramų braižymas redagavimas įvairių tipų panaudojimo galimybės

1121314151

TURINYS

1 ĮVADAS 2

2 DIAGRAMOS KŪRIMAS 3

2.1 Diagramos braižymas 3

2.2 Svarbiausios diagramos dalys 4

2.3 Diagramų vediklis 6

3 DIAGRAMOS REDAGAVIMAS 8

3.1 Diagramos tvarkymas 8

3.2 Diagramos tipo keitimas 8

3.3 Duomenų sekų redagavimas 8

4 DIAGRAMOS DALIŲ NUSTATYMAS 11

4.1 Diagramos pavadinimas 11

4.2 Diagramos pavadinimo redagavimas 13

4.3 Papildomų ašių įterpimas 13

4.4 Diagramos papildymas duomenimis 14

5 DIAGRAMŲ RŪŠYS 14

6 IŠVADOS 27

7 LITERATŪRA 28

8 LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ AUTOMATINIS SĄRAŠAS 29

9 DALYKINĖ RODYKLĖ 30

ĮVADAS

Šiuo metu daugelį duomenų esančių lentelėse labai patogu ir populiaru pateikti diagramose, nes vaizdi grafinė informacija suvokiama daug greičiau. Tam užtenka keleto sekundžių. Todėl, kai reikia parodyti jau įvykusius faktus arba nustatyti ir pademonstruoti duomenų kitimo tendencijos, kurias sunku pastebėti skaičių lentelėse, patartina naudoti diagramas. „Excel“ programa siūlo maždaug 100 įvairių bendrųjų verslo ir technikos diagramų formatų. Be to, jūsų diagramos bus dar gražesnės, jei jas papildysite piešiniais iš „Clip Art“ rinkinių bei pasinaudosite „WordArt“ raiškiojo teksto pavyzdžiais, nubraižysite jose rodyklių, automatinių figūrų bei teksto langelių, pakeisite daugelio kitų elementų formatus. Beje, visa tai daro šias diagramas ne tik patrauklesnes, bet ir greičiau suvokiamas.

Šiame darbe plačiau apžvelgsiu: diagramų tipus, diagramų dalis, jų braižymo ir keitimo priemonėmis bei formatų tvarkymo galimybėmis.

DIAGRAMOS KŪRIMAS

Diagramos braižymas

Diagramos gali būti braižomos:

a)Tame pačiame darbo lape, kuriame yra duomenys;

b)Atskirame diagramos lape, kuris yra darbo knygos dalis.

„Excel“ skaičiuoklėje diagramos braižomos padedant vadinamajam diagramų vedikliui (Chart Wizard). Jeigu jūsų duomenys yra darbo lape, tai gauti grafinį jų vaizdą – diagramą – labai paprasta. Jums tereikia pažymėti darbo lapo narvelius, kuriuose yra braižymo duomenys ir iškviesti diagramų vediklį. Nurodykite komandą Įterpimas-Diagrama (Insert – Chart) arba spustelkite pele diagramų vediklio mygtuką , kuris yra standartinėje priemonių juostoje. Jis pateikia keturis dialogo skydelius, kuriuose vartotojas, spustelėdamas pele pateiktus parenkamus objektus ir parametrus, nubraižo puikią diagramą. Jei pirmajame dialogo skydelyje spustelsite mygtuką Baigti, bus nubraižyta visai nebloga diagrama pagal sistemos iš anksto numatytus parametrus (pav. 1)

Pav 1 Diagrama, sukūrimas pagal numatytuosius parametrus

Matome, kad, sudarant diagramą, daugybė darbų atliekama automatiškai, naudojant numatytąsias reikšmes. Y ašis padalijimą ir užrašomos jos padalų žymės. X ašiai priskiriami atitinkamų darbo lapo eilučių pavadinimai. Iš stulpelių pavadinimų sudaroma legenda. Braižymo sričiai suteikimas numatytas fonas ir nubraižomas tinklelis. Stulpeliuose esančius skaičius „Excel“ programa naudoja kaip pradinius braižymo duomenis, pagal kuriuos parenka stulpelių aukštį.

Diagrama1, kuri nubraižoma tiesiai darbo pale, vadinama įstatomoji diagrama. Ji priklauso grafiniams objektams. Kaip ir rodyklės, geometrinės figūros, paveikslai ar kiti grafiniai objektai, įstatytosios diagramos gali būti nubraižytos, bet kurioje darbo lapo vietoje, net ant darbo lape esančių duomenų. Tokią diagramą darbo lape galima lengvai stumdyti, keisti jos dydį, proporcijas ir atlikti kitus veiksmus (kopijuoti, įdėti, ištrinti ir pan.).

Svarbiausios diagramos dalys

Svarbiausios diagramos dalys parodytos (pav 2). Paaiškinsiu šiame paveiksle pavartotus terminus

Pav 2 Diagramos dalys

Duomenų sekos2 (data series) – susijusiu duomenų elementų grupės (skaitinės kategorijų reikšmės), kurios diagramoje vaizduojamos tuo pačiu raštu, spalva ar simboliais. Duomenų sekos yra viename dvimatės darbo lapo lentelės (pav. 3) stulpelyje (arba vienoje eilutėje). Pirmame stulpelio (eilutės) narvelyje esantis duomenų sekos vardas naudojamas diagramos legendai sudaryti.

Pav 3 Diagramos elementai dvimatėje duomenų lentelėje

Duomenų kategorijos (data categories) – tai duomenų sekų reikšmės, įrašytos tose pačiose lentelės eilutėse arba stulpeliuose. Pirmame eilutės arba stulpelio narvelyje esantis kategorijos vardas naudojamas kategorijų ašies padalų žymėms sudaryti.

Duomenų vaizdas (data marker) – stulpelis (stulpelinėse ar juostinėse diagramose), taškas ar smulkus simbolis (linijinėse ir taškinėse diagramose),kuris diagramoje vaizduoja vieną darbo lapo duomenų tašką (vieną kategorijos reikšmę). Susiję duomenų vaizdai diagramoje sudaro duomenų sekas. Visi duomenų sekos vaizdai paprastai pateikiami tuo pačiu raštu, spalva ar simboliu. Vaizdai diagramoje su vienintele duomenų seka gali būti pateikti skirtingais raštais, spalvomis ar simboliais.

Ašis (axis) – pagrindinė diagramos duomenų braižymo koordinačių ašis. Dvimačių diagramų kategorijų ašimi (category axis) paprastai vadinama horizontalioji ašis (X ašis), o reikšmių ašimi (value axis) – vertikalioji ašis (Y ašis). Juostinėse diagramos ašys sukeičiamos vietomis: reikšmių ašis tampa horizontali, o kategorijų ašis – vertikali. Skritulinė ir žiedinė diagrama neturi ašių. Kombinuotoji diagrama neturi ašių. Kombinuotoji diagrama gali turėti po dvi kategorijų ir reikšmių
sritis, o spindulinė – po vieną kiekvienos kategorijos reikšmių ašį. Trimačių diagramų X ašyje dažniausiai vaizduojamos kategorijos, Y ašyje – sekos, o Z ašyje – reikšmės.

Padala (tickmark) – mažas brūkšnelis, kuris dalija ašį ir žymi kategorijas, arba skalę. Padalos žymė (tickmark label) yra tekstas, kuris paaiškina padalos prasmę.

Braižymo sritis (plot area) – ašimis apibrėžta sritis, kurioje pateikiami duomenys. Ji apima ašis ir visus duomenų vaizdus.

Tinklelis (gridlines) – pagalbinės linijos, brėžiamos nuo ašių padalų per visą braižymo sritį.

Diagramos tekstas (chart text) – tekstas, kuriuo aprašomi duomenys arba diagramos objektai. Diagramose naudojamas įvairių tipų tekstas: diagramos pavadinimas, ašių pavadinimai, legendos tekstas, ašių padalų žymės, duomenų žymės, teksto langeliai ir automatinės firūros su slankiuoju tekstu.

Legenda (legend) – sritis, kurioje paaiškinta raštų, spalvų ar simbolių, panaudotų duomenų sekoms vaizduoti diagramoje, prasmė.

Diagramų vediklis

Pagal jūsų sumanymą vediklis3 nubraižo tinkamą diagramą, kai pateikiamuose dialogo skydeliuose paprastu pelės klavišu spustelėjimu patvirtinate arba pakeičiate kelis svarbiausius diagramos parametrus.

Jei darbo lape pažymėjote naujos diagramos duomenis arba jau sukurtą diagramą ir standartinės priemonių juostos mygtuku arba komanda Įterpimas – Diagrama iškvietėte diagramų vediklį, „Excel“ programa pateikia keturių dialogo skydelių seką.

Trumpai paaiškinsime vediklio dialogo skydelių paskirtį.

1 – asis dialogo skydelis – Diagramos tipas (Chart Type). Šaime skydelyje pažymekite (spustelkite pele) diagramos tipą. Jis turi dvi korteles. Kortelėje Standartiniai tipai parenkamas vienas iš 14 standartinių diagramos tipų ir jo potipis; kortelėje Pasirinktiniai tipai galima pasirinkti vieną iš 20 siūlomų individualiųjų diagramų formatų.

Pav 4 Diagramų vediklio 1 – ojo dialogo skydelio kortele standartiniai tipai

2 – asis dialogo skydelis – Diagramos šaltinio duomenys (Chart Source Data). Jis turi irgi dvi korteles. Kortelėje Duomenų reikšmių diapazonas (pav 5) patvirtinami arba iš naujo pažymimi duomenys, kurie bus pavaizduoti diagrama. Joje taip pat galima sukeisti vietomis braižomas sekas ir kategorijas. Kortelėje Serija patvirtinami arba iš naujo nurodomi duomenys, kurie bus naudojami sekų vardams bei reikšmėms ir kategorijų vardams braižyti.

Pav 5 Diagramų vediklio 2 – ojo dialogo skydelio kortelė Duomenų reikšmių diapozonas

3 – asis dialogo skydelis – Diagramos parinktys (Chart Options). Jis turi net šešias korteles, kuriose diagramai ir ašims suteikiami pavadinimai (titles), detalizuojami duomenys apie diagramos ašis (axes), tinklelį (grindline), legendą (legend) bei duomenų vaizdų žymes (etiketes) (data labels) ir pridedama duomenų lentelė (data table). Šiuos parametrus galima nustatyti iš karto kuriant diagramą arba vėliau, apžiūrėjus pirmąją sukurtą diagramos versiją.

4 – asis dialogo skydelis – Diagramos vieta (Chart Location). Šiame, paskutiniame, diagramos vediklio skydelyje dviem parinkties mygtukais (pav. 6) galite nurodyti, kur norite braižyti diagramą: Kaip naują lapą (as new sheet), arba Kaip objektą (as object in) bet kuriame knygos darbo lape. Šiuo atveju išskleidžiamajame sąraše reikia pažymėti darbo lapo vardą.

Jeigu diagramą nubraižėte darbo lape, vilkdami pele ją lengvai galite perkelti į bet kurią lapo vietą, o vilkdami atitinkamus diagramos žymėjimo kvadratukus – pakeisti jos dydį ir proporcijas.

Pav 6 Diagramų vediklio 4 – asis dialogo skydelis

DIAGRAMOS REDAGAVIMAS

Diagramos tvarkymas

Diagramos dalį, kurią norite redaguoti, pažymėkite pele, meniu, formatavimas (format) pasirinkite pažymėtos dalies redagavimo komandą. Pavyzdžiui, jei pažymite aprašą, meniu formatavimas (format) bus komanda pasirinkite legendą (selected legend), skirta pažymėtam aprašui tvarkyti, jei pažymėsite visą diagramą, bus komanda pasirinkta diagramos sritis (selected chart area), kurios dėka galėsite tvarkyti bendrus grafiko nustatymus ir t.t. Atitinkamos diagramos dalies redagavimo komandą galite išsikviesti dukart spragtelėję pelės klavišu pažymėtą diagramos dalį.

Diagramos tipo keitimas

Pažymėkite visą diagramą, meniu diagrama (chart) pasirinkę komandą diagramos tipas (chart type). Bus atidarytas toks dialogo langas, koks atidaromas pirmajame diagramos kūrimo etape (pav. 7). Pasirinkite reikiamą tipą.

Pav 7 Diagramų pasirinkimų tipai

Duomenų sekų redagavimas

Pažymėkite duomenų seką, spragtelėkite pele seką vaizduojančią kreivę (histogramą, liniją, sritį ar pan.).

Pav 8 Diagramos sekos

Jei norite redaguoti pažymėtą duomenų seką, meniu Formatavimas (format) pasirinkite komandą pasirinkta duomenų seka (selected data series).

Kortelėje duomenų etiketas (data lables) galite nurodyti, ar ant duomenų stulpelių bus parodomos reikšmės.

Pav 9 Diagramos stulpelių rodomų reikšmių nustatymas

Kortelėje sekos rūšiavimo tvarka (series order)

Pav 10 Diagramos sekos rūšiavimo tvarka

Kortelėje raštai (pattern) galite keisti stulpelio, srities, apskritimo dalių, fono spalvų, rėmelius.

Jei dirbate su linijomis (line) diagrama, kortelėje raštai (patterns)galėsite keisti duomenų vietą žyminčius
linijas.

Pav 11 Diagramos fono, stulpelių, rėmelių keitimas

Kortelė pasirinktys (options) (kai diagrama yra juostinė arba stulpelinė (Column, Bar)

Pav 12 Diagramos duomenų sekos formatavimas

DIAGRAMOS DALIŲ NUSTATYMAS

Diagramos pavadinimas

Pažymėkite diagramos pavadinimo sritį (spragtelkite pele pavadinimą).

Pav 13 Diagramos pavadinimo sritis

Meniu Formatavimas (format) pasirinkite komandą pasirinktas diagramos pavadinimas (selescted chart title).

Kortelė raštai (patterns)

Pav 14 Diagramos šrifto parinkimo formatavimas

Kortelė šriftas (font)

Pav 15 Diagramos šrifto dydžio parinkimas

Diagramos pavadinimo redagavimas

Jei reikia pakeisti pavadinimą, žymeklį padėkite pavadinimo tekste ir įrašykite, kas reikalinga.

Jei pavadinimo nebuvo, o dabar norite diagramą pavadinti, meniu diagrama (chart) pasirinkite komanda diagramos pasirinktys (chart options). Pareikite į kortelę pavadinimai (titles) ir laukelyje diagramos pavadinimas (chart title) įrašykite pavadinimą.(pav. 16)

Pav 16 Diagramos pavadinimo redagavimas

Papildomų ašių įterpimas

Jei vienos duomenų sekos duomenų reikšmės keletą kartų skiriasi nuo kitos (grafike viena iš duomenų seką vaizduojančių kreivių yra labai arti x ašies ir jos kitimo beveik nematyti), ją galite atidėti kitoje y ašyje. Pažymėkite kreivę, kurios duomenis norite atvaizduoti kitoje ašyje ir meniu formatavimas (format) pasirinkite komandą pasirinkta duomenų seka (selected data series),o kortelėje ašis (axis) nurodykite pažymėtos kreivės duomenis perkelti ant antrinės ašies.

Pav 17 Diagramos ašių parinkimas

Diagramos papildymas duomenimis

Meniu diagrama (chart) pasirinkite komandą įtraukti duomenis (add data)

Pav 18 Diagramos papildymas duomenimis

Paspaudus gerai (ok), duomenys bus pavaizduoti grafiškai.

DIAGRAMŲ RŪŠYS

„Excel“ programoje naudojamos keturiolikos standartinių tipų diagramos stulpelinė, plotinė(plokštuminė), juostinė, linijinė, skritulinė, žiedinė, spindulinė (radaro principo), dviejų reikšmių (XY taškinė), burbulinė (rutulinė), akcijų, cilindrinė, kūginė, piramidinė ir paviršinė. Pirmųjų penkių tipų diagramos (stulpelinė, plotinė, juostinė, linijinė, skritulinė) gali būti dvimatės ir trimatės.Be to, galima pasinaudoti dvidešimčia individualiųjų (custom) diagramų formatų, sukurtų remiantis minėtais standartiniais diagramų tipais, bet turinčių papildomų detalių – legendų, tinklelį, duomenų žymių, spalvų bei raštų ir kt. Kiekvieną iš jų dar galite sutvarkyti pagal savo poreikius.

Diagramų rūšių apibūdinimas

1.Stulpelinė (histograma4) – šio tipo diagramos parodo duomenų kitimą laike, palygina funkcijos reikšmes. Duomenų reikšmės laiko ašyje pateikia vertikaliais stulpeliais. Leidžia gerai palyginti atskirus dydžius. Horizontali šios diagramos kategorijų ašis laiko tėkmę išryškina geriau negu vertikali juostinės diagramos kategorijų ašis. X reikšmės (kintamieji) atidedami horizontalioje ašyje, nuo jų priklausomų dydžių vertės (Y) – vertikalioje. Stulpelinė diagrama parodo duomenų pasikeitimus per laiko tarpą arba elementų lyginimą. Kategorijos išdėstomos horizontaliai, o reikšmės vertikaliai, norint pabrėžti kitimą per laiką.

Pav 19 Stulpelinė diagrama

Sudėtinės stulpelinės parodo atskirų elementų ryšį su visuma.

Yra šie stulpelinių diagramų potipiai:

a)Klasterinė histograma ir trimatė klasterinė histograma. Klasterinės histogramos lygina kategorijų reikšmes. Klasterinė histograma rodo reikšmes dvimačiais stačiakampiais. Klasterinė trimatė histograma trimačiu formatu rodo tik vertikalius stačiakampius; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančius tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtumėte naudoti trimatės histogramos potipį. Galite naudoti klasterinės histogramos tipą, kai jūsų naudojamos kategorijos vaizduoja: reikšmių diapazonus (pvz., elementų skaičiavimas histogramoje).

b)Sudėtinė histograma ir sudėtinė trimatė histograma. Sudėtinė histogramos vaizduoja atskirų elementų ryšį su visuma, lygindama kiekvienos reikšmės svarbą kategorijų sumai. Sudėtinė histograma rodo reikšmės dvimačiais vertikalias sudėtiniais stačiakampiais. Trimatė sudėtinė histograma rodo trimačius vertikalius sudėtinius stačiakampius; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Galite naudoti sudėtinę histogramą, kai turite kelias duomenų sekas ir norite pabrėžti jų bendrą sumą.

c)100 % sudėtinė histograma ir 100 % sudėtinė trimatė histograma. Šie histogramų tipai lygina procentą, kurį kiekviena reikšmė turi kategorijų sumoje. 100% sudėtinė histograma vaizduoja reikšmes dvimačiais vertikaliais 100 % sudėtiniais stačiakampiais. Trimatė 100 % sudėtinė diagrama vaizduoja vertikalius trimačius 100 % sudėtinius stačiakampius; ji nevaizduoja duomenų trimačiu formatu. Galite naudoti 100 % sudėtinę histogramą, kai turite tris arba daugiau duomenų sekų ir norite pabrėžti jų svarbą visumai, ypač jei kiekvienos kategorijos suma tokia pati.

d)Trimatė histograma. Trimatės histogramos naudoja tris ašis, kurias galima modifikuoti (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašį) ir kurios lygina duomenų taškus (diagramos taškai: atskiros diagramoje
pažymėtos reikšmės, vaizduojamos juostomis, stulpeliais, linijomis, skritulio arba žiedo nuopjovomis, taškais ir įvairiomis kitomis figūromis, vadinamomis duomenų žymėmis. Tos pačios spalvos duomenų žymės sudaro duomenų seką).

e)Trimatės perspektyvos histograma lygina duomenų taškus pagal dvi ašis. Šioje trimatėje diagramoje galima keturių ketvirčių pardavimų mastus Europoje palyginti su kitų dviejų padalinių pardavimais.

Pav 20 Trimatė histograma

2.Plokštuminė diagrama – šio tipo diagrama pabrėžia nepertraukiamą dydžio kitimą laike, o užpildytomis sritimis išryškina vienos dalies indelį i visumą. Rodo santykinę reikšmių svarbą laiko atžvilgiu. Artima linijinei diagramai, bet geriau pabrėžia reikšmių kitimo dydį, o ne pokyčio santykį. Trimatėse diagramose duomenų sekos pateikiamos atskiromis eilutėmis, todėl puikiai pastebimi duomenų sekų skirtumai. Plokštuminė diagrama akcentuoja pakitimo mastą per laiko tarpą.

Pav 21 Plokštuminė diagrama

Yra šie plokštuminių diagramų potipiai:

a)Plokštuminė diagrama ir trimatė plokštuminė diagrama. Plokštuminės diagramos vaizduoja reikšmių tendencijas per tam tikrą laikotarpį arba kategorijose. Trimatė plokštuminė diagrama vaizduoja tą patį, tik trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančiu tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtumėte naudoti trimatės plokštuminės diagramos potipį. Dažniausiai geriausia naudoti linijinę diagramą, o ne nesudėtinę plokštuminę diagramą.

b)Sudėtinė plokštuminė diagrama ir trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama. Sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbos tendencijos per tam tikrą laikotarpį arba kategorijose. Trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama vaizduoja tą patį, tik trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančius tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtumėte naudoti trimatės plokštuminės diagramos potipį.

c)100 % sudėtinė plokštuminė diagrama ir 100 % sudėtinė trimatė plokštuminė diagrama. 100 % sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės procentinės išraiškos svarbos tendencijos per tam tikrą laikotarpį arba kategorijose. 100 % sudėtinė trimatė diagrama vaizduoja tą patį; tik trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančiu tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtume naudoti trimatės plokštuminės diagramos potipį.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2654 žodžiai iš 5299 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.