Mitoze
5 (100%) 1 vote

Mitoze

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………………………………… 3

1. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės …………………………………………….. 4

2. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms……………………………………………. 6

3. Saugaus darbo organizavimas……………………………………………………………………………….. 6

4. Pagrindiniai kliuviniai dėl kurių pažeidžiama darbuotojų sauga ir sveikata……….. ……. 8

5. Higienos reikalavimai patalpoms ir darbo vietoms………………………………………………… 10

Išvados…………………………………………………………………………………….. 12

ĮVADAS

Darbuotojų sauga – tai teisinių, socialinių ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių sistema. Jos tikslas užtikrinti saugų darbą, apsaugoti darbuotojų sveikatą ir ilgam išsaugoti jo darbingumą.

Demokratinėje valstybėje žmogus turi prigimtinę ir konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą bei verslą, turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Šias teises garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 ir 49 straipsniai:

48 straipsnis:

Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.

49 straipsnis;

Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.

Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas.

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, šalyje įvykdyta esminė pertvarka darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Rengiant LR darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, taikomos Europos Sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatos, Tarptautinės darbo organizacijų konvencijos, kurios nustatyta tvarka ratifikuotos Lietuvos Respublikoje, taip pat atsižvelgiama į tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas.

DARBDAVIŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Darbdavio pareiga-užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Darbdavys:

• tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas,darbuotojų pareigines instrukcijas ar valstybės tarnautojo pareigybių aprašymus;

• organizuoja darbuotojų instruktavimą, mokymą ir jų saugaus darbo žinių tikrinimą;

• praneša Valstybinei darbo inspekcijai apie įmonės padalinių eksploatavimo pradžią;

• nustatyta tvarka apdraudžia darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo profesinių ligų;

• praneša apie nelaimingus atsitikimus darbe;

• kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos reikalavimų.

Darbdaviai turi teisę:

• reikalauti, kad darbuotojai, dirbdami, rūpintųsi pačių sveikata, kitų darbuotojų sauga ir sveikata;

• skirti nuobaudas pažeidusiems saugaus darbo reikalavimus;

• neleisti dirbti neblaiviam;

• atleisti iš darbo, kai pažeidžiama saugaus darbo reikalavimai, jei per paskutinius 12 mėn. buvo taikytos drausminės nuobaudos;

• pavesti specialistams, padalinių vadovams vykdyti užduotis, susijusias su darbuotojų sauga.

Darbuotojo pareigos:

• Vykdyti saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus;

• Rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;

• Naudoti darbo priemones pagal nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus;

• Tinkamai naudoti asmenines apsaugos priemones;

• Informuoti darbdavį, padalinio vadovą apie situaciją, kuri kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai;

Darbuotojo teisės:

• Reikalauti saugių darbo sąlygų ir priemonių;

• Sužinoti apie darbo aplinką, jos pavojingus veiksnius;

• Atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus saugai ir sveikatai;

• Reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;

• Kreiptis į padalinio vadovą, darbdavį iškilus klausimui dėl saugos ir sveikatos.

Jaunų asmenų darbas.

Vaikų iki 16 metų darbas draudžiamas, išskyrus jų fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus. Būtinas rašytinis susitarimas tarp vieno iš vaiko tėvų ir darbdavio.

Jauni asmenys negali būti skiriami dirbti:

• darbo, kuris jam aiškiai per sunkus;

• darbo, kuriame yra naudojamos sveikatai kenksmingos medžiagos;

Jaunų asmenų poilsio laikas:

• vaikams- ne trumpesnis, kaip 14 valandų;

• paaugliams-ne trumpesnis, kaip 12 valandų.

• Jauniems asmenims suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos paeiliui per savaitę, viena iš jų privalo būti sekmadienis.

Draudžiama skirti jaunus žmones dirbti nakties metu.

REIKALAVIMAI DARBO APLINKAI, DARBO VIETOMS

Darbo vietos, taip pat patalpos, skirtos darbui, higienos ar buities reikmėms tenkinti, privalo atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus saugos ir sveikatos teisės aktuose . (14 str.)

Darbuotojui leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias saugos darbe ir sveikatos reikalavimus.Konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai, kurių privaloma laikytis, nustatomi darbo priemonės dokumentuose. Juos privalo pateikti gamintojas. (16 str.)

Darbdavys organizuoja darbą įmonėje, nustato darbo ir poilsio režimą, darbo apmokėjimą taip, kad skatintų darbuotojus
laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų. Darbdavys organizuoja saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę įmonėje, užpildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą. Techninės pažangos programose numato pavojingų darbo procesų pakeitimą nepavojingais arba mažiau pavojingais. Pirmenybė teikiama kolektyvinių saugos ir sveikatos priemonių diegimui.

Įmonėse turi būti įrengtos persirengimo, drabužių, avalynės laikymo patalpos, sanitarinės bei asmens higienos patalpos, kuriose įrengiamos prausyklos, dušai, tualetai, moterų asmens higienos kambariai.

SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

Darbų saugumas priklauso nuo visos įmonės veiklos organizavimo būklės. Labai svarbu, kad įmonėje būtų darnus darbo ritmas, gerai įrengtos ir racionalios darbo vietos.

Kiekvienai darbo vietai keliami dvejopi reikalavimai:

• bendrieji reikalavimai;

• specialieji reikalavimai;

Prie bendrųjų reikalavimų priskiriama:

• pakankamas plotas darbui atlikti;

• pakankama manevravimo zona;

• geras bendras ir vietinis apšvietimas;

• gerai suplanuoti praėjimai ir pravažiavimai;

• aprūpinta reikalingomis kėlimo priemonėmis;

• patogiai išdėstyti įrankiai;

• tvarkingi darbo drabužiai;

• švari darbo vieta;

• yra darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcija;

Specialieji reikalavimai skiriami darbo vietoms, kuriose galimi didesni pavojai.

Prie specialiųjų reikalavimų priskiriama:

• apsaugos nuo dulkių ir nuodingų medžiagų priemonės;

• apsaugos nuo šilumos priemonės;

• specialūs aptvarai ir gaubtai;

• apsauginio blokavimo ir avarinio stabdymo priemonės;

Darbdavys privalo sudaryti saugias darbo sąlygas darbo vietose, užtikrinti normalias higienines sąlygas gamybinėse patalpose ir darbo vietose, mechanizuoti ir automatizuoti sunkius, pavojingus ir sveikatai kenksmingus darbus, sistemingai mokyti darbuotojus saugių darbo metodų.

Darbdavys atsako už bendrą įmonės saugaus darbo būklę,gamybinės sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos būklę.Jis įsakymu įpareigoja atskirų padalinių vadovus rūpintis darbų sauga jiems pavestame padalinyje.

Darbdavys tvirtina paruoštas darbų saugos instrukcijas.

Darbdavys privalo būti atestuotas saugos darbe klausimais įstatymų nustatyta tvarka.

Darbdavys saugos darbe priežiūrai, traumatizmo ir sergamumo profilaktikai, kontrolei bei konsultavimui privalo įsteigti įmonėje saugos darbe tarnybą arba šioms funkcijoms vykdyti pasamdyti kitą įmonę ar asmenis, turinčius dokumentus, patvirtinančius jų teisę vykdyti šias funkcijas.

Saugos darbe tarnybos vienas pirmųjų uždavinių yra saugos darbe būklės įmonėje įvertinimas ir nustatymas, kad esamos darbo sąlygos atitinka saugos darbe norminių aktų reikalavimus

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 997 žodžiai iš 1924 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.