Mokesčiai darbas
5 (100%) 1 vote

Mokesčiai darbas

ĮVADAS

Kaip žinia, žmonės negyvena amžinai, jie miršta, o jų užgyventą turtą palieka artimiesiems ar kitiems nurodytiems asmenims, bendrijoms, bažnyčiai ir panašiai. Jei turto paveldėtojas yra fizinis asmuo (gyventojas) ir jis šį turtą paveldi Lietuvos Respublikoje, norėdami gauti paveldėjimo teisės dokumentus, privalo sumokėti paveldėto turto mokestį. Taigi, skausmingą artimųjų netektį lydi kita bloga ir finansiškai skausminga žinia, kad artimųjų palikto turto šiaip sau negausi.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti kaip yra apmokestinamas paveldimas turtas ir palikimas.

Darbo uždaviniai išanalizuoti:

– kas yra palikimo ir paveldimo turto mokesčio mokėtojai;

– kas yra paveldimo turto ir palikimo mokesčio objektas;

– kokie yra paveldimo turto mokesčio tarifai;

– kaip paveldimas turtas yra apmokestinamas;

– kokios yra paveldimo turto mokesčio lengvatos,

– kaip apskaičiuojamas ir sumokamas paveldimas turtas, sumokėjimo terminai, įskaitymai ir atskaitymai;

– kas nustato paveldimo turto vertę ir apmokestinamąją vertę,

– palikimo ir paveldimo turto mokesčio deklaravimo tvarka.

Paveldimo turto apmokestinimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme.

TURINYS

ĮVADAS 2

TURINYS 3

1. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖTOJAI 4

1.1 Nuolatiniai lietuvos gyventojai 4

1.2. Nenuolatiniai lietuvos gyventojai 5

2. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS 5

3. MOKESČIO TARIFAI 7

4. PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOJI VERTĖ 8

5. MOKESČIO LENGVATOS 12

6. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR SUMOKĖJIMAS 13

6.1. Mokesčio įskaitymas 15

6.2. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai 17

6.3. Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai 20

7. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARAVIMO TVARKA 21

Išvados 23

PRIEDAI:

1 priedas. Pažyma apie paveldimo turto vertę.

2 priedas. Prašymo formos pavyzdys.

3 priedas. Adresų įrašymo pavyzdžiai

4 priedas. Užsienio valstybėse paveldimo turto deklaracija

1. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖTOJAI

Gyventojų paveldimo turto apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Paveldimo turto mokesčių įstatymas, įsigaliojęs nuo 2003 m. sausio 1 d. Minėtas įstatymas numato, kad turtas – tai nekilnojamasis daiktas, kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai ir pinigai.

Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.

1.1 Nuolatiniai lietuvos gyventojai

Nuolatinis Lietuvos gyventojas – fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio nuostatas.

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas:

1) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje;

2) fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje;

3) fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų. 183 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;

4) fizinis asmuo, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, jei šio straipsnio 3 dalyje nenustatyta kitaip. 90 ir 280 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;

5) fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka šios dalies 3 ir 4 punkto kriterijų, tačiau tokiam fiziniam asmeniui atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų.

1.2. Nenuolatiniai lietuvos gyventojai

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas – fizinis asmuo, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

Fizinis asmuo nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jei jis yra:

1) užsienio valstybės diplomatas, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos atstovybės administracinio-techninio arba aptarnaujančiojo personalo narys – ne Lietuvos Respublikos pilietis (išskyrus asmenis be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje);

2) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gauna tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas už darbą Lietuvoje iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio arba vietos valdžios;

3) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris Lietuvoje vykdo tik individualią veiklą per nuolatinę bazę ir tai yra vienintelis jo atvykimo į Lietuvą tikslas.

2. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS

• Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas;

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra Lietuvoje ar užsienio valstybėje paveldimi kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir
pinigai.

Pagal Įstatymą nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas, tačiau nenustatyta, kad turtinės teisės (teisė į pinigus, į ateityje išmokėtiną kompensaciją) yra mokesčio objektas.

Pavyzdžiui, nėra mokesčio objektas paveldimos kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą (ar turtą, kurio savininkas susigrąžinti natūra nepageidauja). Šios kompensacijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1728) 7 straipsniu (1999 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. VIII-1499 redakcija; Žin., 1999, Nr.113-3292), nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis mokamos pinigais dalimis:1) už išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius – iki 2009- 01- 01;

2) už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2011- 01- 01;

3) I grupės invalidams, 1918-1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu iki 1940 06 15 apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) kompensacijos už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius išmokamos iki 2003-08-01, o už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2007- 01- 01.

Vadinasi, šiuo metu kompensaciją paveldintis gyventojas paveldi ne atlyginimą (pinigus), o teisę į šį atlyginimą.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 58-1330) 6 str. 4 d. 4 punktą paveldėtojai, paveldėję po 1998-01-01 mirusio indėlininko atkurtas santaupas, gali jomis laisvai disponuoti, neatsižvelgdami į nustatytą laisvo disponavimo eilės tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad šie paveldėtojai turi teisę disponuoti atkurtomis santaupomis, laikoma, kad jie paveldi pinigus, esančius mokesčio objektu.

Kai paveldimos iki 1998-01-01 mirusio turto palikėjo atkuriamosios santaupos, atsižvelgiant į tai, kad paveldėtojai negali jomis laisvai disponuoti, laikoma, kad jie paveldi teises į šias santaupas, nesančias mokesčio objektu.

• Nenuolatinio lietuvos gyventojo mokesčio objektas

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai įregistruoti Lietuvoje, taip pat Lietuvos Respublikoje esantis nekilnojamasis daiktas.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimi:

1) Lietuvos atitinkamuose registruose turto palikėjo vardu įregistruoti kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija;

2) turto palikėjui nuosavybės teise priklausantys kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija, tačiau kurie nebuvo įregistruoti atitinkamuose registruose;

3) nekilnojamieji daiktai, esantys Lietuvos Respublikoje.

Kilnojamiesiems daiktams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, pavyzdžiui, priskiriami:

1) automobilių kelių eismo motorinės transporto priemonės (automobiliai, motociklai, kitos motorinės transporto priemonės ir pan.),

2) žemės ūkio technika (traktoriai, jų priekabos, kelių tiesimo mašinos ir pan.),

3) šaunamieji ginklai (graižtviniai medžiokliniai, lygiavamzdžiai šautuvai, pistoletai (revolveriai) savigynai ir pan. )

4) potencialiai pavojingi įrenginiai (garo ir vandens šildymo katilai, slėginiai indai, liftai, kėlimo kranai, eskalatoriai, funikulieriai, techniniai medicinos įrenginiai, pasivažinėjimo atrakcionai ir pan.).

Lietuvos Respublikos teisės aktuose gali būti nustatyta privaloma teisinė registracija ir kitiems kilnojamiesiems daiktams.

3. MOKESČIO TARIFAI

Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme nustatyti du paveldimo turto mokesčio tarifai: 5 ir 10 procentų. Taikytiną mokesčio tarifą lemia tai, kokia yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos jo vertės) yra ne didesnė už 0,5 mln. litų, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 5 proc. tarifą.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė už 0,5 mln. litų, tai paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 10 proc. tarifą.

Mokestis priklauso nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės, o ši priklauso nuo turto vertės. Koks mokesčio tarifas turi būti taikomas apmokestinant paveldimą turtą, priklauso nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės.

Pavyzdžiai

1. Asmuo A. dėdei mirus paveldi žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos kaina yra 15 tūkst. litų, o pastatų – 35 tūkst. litų. Vadinasi, paveldimo turto vertė yra 50 tūkst. litų (15000 + 35000), o apmokestinamoji vertė–35 tūkst. litų (50000×70/100). Kadangi paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 0,5 mln. litų, taikytinas 5 proc. mokesčio tarifas.

2. Asmuo B. tetai mirus paveldi statinį, kurio vidutinė rinkos kaina yra 760 000 litų. Apmokestinamoji vertė yra 532 000 litų (760000×70/100). Kadangi paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra
didesnė kaip 0,5 mln. litų, taikytinas 10 proc. mokesčio tarifas.

4. PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOJI VERTĖ

Turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra mokesčio bazė.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 (Žin., 2003, Nr. 5-194) ,,Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarka.

Gyventojo paveldimo turto vertė nustatoma remiantis Tvarkos nuostatomis, Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatytomis bei ,,Valstybės žiniose“ paskelbtomis turto vidutinėmis rinkos kainomis, Nacionalinės vertybinių popierių biržos centriniam mokesčių administratoriui teikiama informacija, gyventojų pateiktomis notarų išduotomis pažymomis apie paveldimo turto vertę bei kitais turto vertę įrodančiais dokumentais.

Pavyzdžiai

1. Notaro išduotoje pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi 100 vnt. AB X akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 20 Lt. Šios akcijos nekotiruojamos vertybinių popierių biržoje, todėl jų vertė yra nominali vertė, t. y. 2000 Lt (100×20).

2. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi 100 vnt. AB Y akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Lt. Pagal Nacionalinės vertybinių popierių biržos pateiktus duomenis šios akcijos yra kotiruojamos vertybinių popierių biržoje (gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę AVMI pateikimo dieną vidutiniškai – po 12 Lt už 1 akciją), apskaičiuojama jų vidutinė rinkos kaina:

100×12=1200 Lt.

3. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi:

1) pinigus nacionaline valiuta – 10000 Lt,

2) pinigus užsienio valiuta – 2000 JAV dolerių,

3) buitinę techniką (2 kompiuteriai, 2 televizoriai, 1 šaldytuvas),

4) 2 kambarių butą Vilniuje, Širvintų g. 1-1.

Paveldimų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta vertė, taip pat buto vertė nustatoma prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo vietos mokesčio administratoriui dieną. Gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę dienai apskaičiuojama šio paveldimo turto vertė:

1) pinigų nacionaline valiuta vertė – 10000 Lt (t.y. jų nominali vertė),

2) pinigų užsienio valiuta vertė – 5360 Lt (1 JAV dolerio vertė pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą buvo 2,68 Lt už 1 JAV dolerį),

3) buto vertė – 68000 Lt (vidutinė rinkos kaina, apskaičiuota Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatyta tvarka).

Gyventojo įvertinimu, buitinės technikos vertė, buvusi jo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo pateikimo dienos, yra 3600 Lt.

Visa šio gyventojo paveldimo turto vertė yra:

10000 + 5360 + 68000 + 3600 = 86960 Lt.

Turtą paveldinčių gyventojų prašymu Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas yra įgaliotas nustatyti antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertę, kartu su Lietuvos prabavimo rūmais – antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių vertę, o Lietuvos prabavimo rūmai – tauriųjų metalų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių vertę. Nustatytais atvejais šios įstaigos turtą paveldintiems gyventojams turi išduoti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos pažymas apie paveldimo turto vertę. Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80 ,,Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 32-1363).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1922 žodžiai iš 6240 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.