Mokesčiai darbas
5 (100%) 1 vote

Mokesčiai darbas

ĮVADAS

Kaip žinia, žmonės negyvena amžinai, jie miršta, o jų užgyventą turtą palieka artimiesiems ar kitiems nurodytiems asmenims, bendrijoms, bažnyčiai ir panašiai. Jei turto paveldėtojas yra fizinis asmuo (gyventojas) ir jis šį turtą paveldi Lietuvos Respublikoje, norėdami gauti paveldėjimo teisės dokumentus, privalo sumokėti paveldėto turto mokestį. Taigi, skausmingą artimųjų netektį lydi kita bloga ir finansiškai skausminga žinia, kad artimųjų palikto turto šiaip sau negausi.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti kaip yra apmokestinamas paveldimas turtas ir palikimas.

Darbo uždaviniai išanalizuoti:

– kas yra palikimo ir paveldimo turto mokesčio mokėtojai;

– kas yra paveldimo turto ir palikimo mokesčio objektas;

– kokie yra paveldimo turto mokesčio tarifai;

– kaip paveldimas turtas yra apmokestinamas;

– kokios yra paveldimo turto mokesčio lengvatos,

– kaip apskaičiuojamas ir sumokamas paveldimas turtas, sumokėjimo terminai, įskaitymai ir atskaitymai;

– kas nustato paveldimo turto vertę ir apmokestinamąją vertę,

– palikimo ir paveldimo turto mokesčio deklaravimo tvarka.

Paveldimo turto apmokestinimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme.

TURINYS

ĮVADAS 2

TURINYS 3

1. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖTOJAI 4

1.1 Nuolatiniai lietuvos gyventojai 4

1.2. Nenuolatiniai lietuvos gyventojai 5

2. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS 5

3. MOKESČIO TARIFAI 7

4. PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOJI VERTĖ 8

5. MOKESČIO LENGVATOS 12

6. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR SUMOKĖJIMAS 13

6.1. Mokesčio įskaitymas 15

6.2. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai 17

6.3. Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai 20

7. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARAVIMO TVARKA 21

Išvados 23

PRIEDAI:

1 priedas. Pažyma apie paveldimo turto vertę.

2 priedas. Prašymo formos pavyzdys.

3 priedas. Adresų įrašymo pavyzdžiai

4 priedas. Užsienio valstybėse paveldimo turto deklaracija

1. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖTOJAI

Gyventojų paveldimo turto apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Paveldimo turto mokesčių įstatymas, įsigaliojęs nuo 2003 m. sausio 1 d. Minėtas įstatymas numato, kad turtas – tai nekilnojamasis daiktas, kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai ir pinigai.

Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.

1.1 Nuolatiniai lietuvos gyventojai

Nuolatinis Lietuvos gyventojas – fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio nuostatas.

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas:

1) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje;

2) fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje;

3) fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų. 183 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;

4) fizinis asmuo, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, jei šio straipsnio 3 dalyje nenustatyta kitaip. 90 ir 280 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;

5) fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka šios dalies 3 ir 4 punkto kriterijų, tačiau tokiam fiziniam asmeniui atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų.

1.2. Nenuolatiniai lietuvos gyventojai

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas – fizinis asmuo, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

Fizinis asmuo nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jei jis yra:

1) užsienio valstybės diplomatas, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos atstovybės administracinio-techninio arba aptarnaujančiojo personalo narys – ne Lietuvos Respublikos pilietis (išskyrus asmenis be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje);

2) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gauna tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas už darbą Lietuvoje iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio arba vietos valdžios;

3) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris Lietuvoje vykdo tik individualią veiklą per nuolatinę bazę ir tai yra vienintelis jo atvykimo į Lietuvą tikslas.

2. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS

• Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas;

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra Lietuvoje ar užsienio valstybėje paveldimi kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir
pinigai.

Pagal Įstatymą nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas, tačiau nenustatyta, kad turtinės teisės (teisė į pinigus, į ateityje išmokėtiną kompensaciją) yra mokesčio objektas.

Pavyzdžiui, nėra mokesčio objektas paveldimos kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą (ar turtą, kurio savininkas susigrąžinti natūra nepageidauja). Šios kompensacijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1728) 7 straipsniu (1999 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. VIII-1499 redakcija; Žin., 1999, Nr.113-3292), nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis mokamos pinigais dalimis:1) už išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius – iki 2009- 01- 01;

2) už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2011- 01- 01;

3) I grupės invalidams, 1918-1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu iki 1940 06 15 apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) kompensacijos už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius išmokamos iki 2003-08-01, o už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2007- 01- 01.

Vadinasi, šiuo metu kompensaciją paveldintis gyventojas paveldi ne atlyginimą (pinigus), o teisę į šį atlyginimą.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 58-1330) 6 str. 4 d. 4 punktą paveldėtojai, paveldėję po 1998-01-01 mirusio indėlininko atkurtas santaupas, gali jomis laisvai disponuoti, neatsižvelgdami į nustatytą laisvo disponavimo eilės tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad šie paveldėtojai turi teisę disponuoti atkurtomis santaupomis, laikoma, kad jie paveldi pinigus, esančius mokesčio objektu.

Kai paveldimos iki 1998-01-01 mirusio turto palikėjo atkuriamosios santaupos, atsižvelgiant į tai, kad paveldėtojai negali jomis laisvai disponuoti, laikoma, kad jie paveldi teises į šias santaupas, nesančias mokesčio objektu.

• Nenuolatinio lietuvos gyventojo mokesčio objektas

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai įregistruoti Lietuvoje, taip pat Lietuvos Respublikoje esantis nekilnojamasis daiktas.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimi:

1) Lietuvos atitinkamuose registruose turto palikėjo vardu įregistruoti kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija;

2) turto palikėjui nuosavybės teise priklausantys kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija, tačiau kurie nebuvo įregistruoti atitinkamuose registruose;

3) nekilnojamieji daiktai, esantys Lietuvos Respublikoje.

Kilnojamiesiems daiktams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, pavyzdžiui, priskiriami:

1) automobilių kelių eismo motorinės transporto priemonės (automobiliai, motociklai, kitos motorinės transporto priemonės ir pan.),

2) žemės ūkio technika (traktoriai, jų priekabos, kelių tiesimo mašinos ir pan.),

3) šaunamieji ginklai (graižtviniai medžiokliniai, lygiavamzdžiai šautuvai, pistoletai (revolveriai) savigynai ir pan. )

4) potencialiai pavojingi įrenginiai (garo ir vandens šildymo katilai, slėginiai indai, liftai, kėlimo kranai, eskalatoriai, funikulieriai, techniniai medicinos įrenginiai, pasivažinėjimo atrakcionai ir pan.).

Lietuvos Respublikos teisės aktuose gali būti nustatyta privaloma teisinė registracija ir kitiems kilnojamiesiems daiktams.

3. MOKESČIO TARIFAI

Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme nustatyti du paveldimo turto mokesčio tarifai: 5 ir 10 procentų. Taikytiną mokesčio tarifą lemia tai, kokia yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos jo vertės) yra ne didesnė už 0,5 mln. litų, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 5 proc. tarifą.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė už 0,5 mln. litų, tai paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 10 proc. tarifą.

Mokestis priklauso nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės, o ši priklauso nuo turto vertės. Koks mokesčio tarifas turi būti taikomas apmokestinant paveldimą turtą, priklauso nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės.

Pavyzdžiai

1. Asmuo A. dėdei mirus paveldi žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos kaina yra 15 tūkst. litų, o pastatų – 35 tūkst. litų. Vadinasi, paveldimo turto vertė yra 50 tūkst. litų (15000 + 35000), o apmokestinamoji vertė–35 tūkst. litų (50000×70/100). Kadangi paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 0,5 mln. litų, taikytinas 5 proc. mokesčio tarifas.

2. Asmuo B. tetai mirus paveldi statinį, kurio vidutinė rinkos kaina yra 760 000 litų. Apmokestinamoji vertė yra 532 000 litų (760000×70/100). Kadangi paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra
didesnė kaip 0,5 mln. litų, taikytinas 10 proc. mokesčio tarifas.

4. PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOJI VERTĖ

Turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra mokesčio bazė.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 (Žin., 2003, Nr. 5-194) ,,Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarka.

Gyventojo paveldimo turto vertė nustatoma remiantis Tvarkos nuostatomis, Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatytomis bei ,,Valstybės žiniose“ paskelbtomis turto vidutinėmis rinkos kainomis, Nacionalinės vertybinių popierių biržos centriniam mokesčių administratoriui teikiama informacija, gyventojų pateiktomis notarų išduotomis pažymomis apie paveldimo turto vertę bei kitais turto vertę įrodančiais dokumentais.

Pavyzdžiai

1. Notaro išduotoje pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi 100 vnt. AB X akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 20 Lt. Šios akcijos nekotiruojamos vertybinių popierių biržoje, todėl jų vertė yra nominali vertė, t. y. 2000 Lt (100×20).

2. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi 100 vnt. AB Y akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Lt. Pagal Nacionalinės vertybinių popierių biržos pateiktus duomenis šios akcijos yra kotiruojamos vertybinių popierių biržoje (gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę AVMI pateikimo dieną vidutiniškai – po 12 Lt už 1 akciją), apskaičiuojama jų vidutinė rinkos kaina:

100×12=1200 Lt.

3. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi:

1) pinigus nacionaline valiuta – 10000 Lt,

2) pinigus užsienio valiuta – 2000 JAV dolerių,

3) buitinę techniką (2 kompiuteriai, 2 televizoriai, 1 šaldytuvas),

4) 2 kambarių butą Vilniuje, Širvintų g. 1-1.

Paveldimų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta vertė, taip pat buto vertė nustatoma prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo vietos mokesčio administratoriui dieną. Gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę dienai apskaičiuojama šio paveldimo turto vertė:

1) pinigų nacionaline valiuta vertė – 10000 Lt (t.y. jų nominali vertė),

2) pinigų užsienio valiuta vertė – 5360 Lt (1 JAV dolerio vertė pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą buvo 2,68 Lt už 1 JAV dolerį),

3) buto vertė – 68000 Lt (vidutinė rinkos kaina, apskaičiuota Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatyta tvarka).

Gyventojo įvertinimu, buitinės technikos vertė, buvusi jo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo pateikimo dienos, yra 3600 Lt.

Visa šio gyventojo paveldimo turto vertė yra:

10000 + 5360 + 68000 + 3600 = 86960 Lt.

Turtą paveldinčių gyventojų prašymu Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas yra įgaliotas nustatyti antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertę, kartu su Lietuvos prabavimo rūmais – antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių vertę, o Lietuvos prabavimo rūmai – tauriųjų metalų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių vertę. Nustatytais atvejais šios įstaigos turtą paveldintiems gyventojams turi išduoti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos pažymas apie paveldimo turto vertę. Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80 ,,Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 32-1363).

Paveldimo turto (išskyrus paveldimo užsienio valstybėje) apmokestinamąją vertę pagal turtą paveldinčių gyventojų pateiktus prašymus apskaičiuoja apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI). AVMI taip pat nustato nekilnojamųjų daiktų (išskyrus įmonių bei užsienio valstybėse paveldėtų daiktų) ir kilnojamųjų daiktų, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai registruoti, taip pat vertybinių popierių, pinigų nacionaline valiuta bei užsienio valiuta vertę. Nustatant nekilnojamojo daikto (statinio, jo dalies, žemės sklypo ir pan.) vidutinę rinkos vertę, vadovaujamasi valstybės įmonės Registrų centras įvertinimu.

Apskaičiuojant paveldimo turto apmokestinamąją vertę, paveldimo turto vertė yra mažinama 30 proc. (t. y. apmokestinamoji vertė sudaro 70 proc. to turto vertės).Pavyzdys

1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikoje paveldi tokį turtą:

1) pastatą, kurio vidutinė rinkos kaina pagal valstybės įmonės Registrų centras pateiktus duomenis yra 35 tūkst. litų,

2) žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos kaina pagal valstybės įmonės Registrų centras pateiktus duomenis yra 15 tūkst.
tūkst. litų indėlį nacionaline valiuta,

4) nekotiruojamas vertybinių popierių biržoje UAB ,,X “ akcijas, 20 tūkst. litų nominalios vertės,

5) kotiruojamas vertybinių popierių biržoje UAB ,,Y” akcijas, pagal Nacionalinės vertybinių popierių biržos pateiktus duomenis, 10 tūkst. litų vidutinės rinkos vertės (nominali vertė 7 tūkst. litų),

6) 10 tūkst. litų pajinį įnašą žemės ūkio bendrovėje,

7) 300 litų pinigines įmokas už žemę,

8) 2 tūkst. litų piniginę kompensaciją už valstybės išperkamą žemę.

Kompensacija už žemę nėra paveldimo turto mokesčio objektas, todėl nustatant bendrą paveldimo turto vertę į ją neatsižvelgiama. Pagal nuostatas apskaičiuojama 1-7 punktuose nurodyto mokesčio objektu esančio paveldimo turto bendra vertė:

35000 + 15000 + 5000 + 20000 + 10000 + 10000 + 300 = 95300 Lt

Nuo šios paveldimo turto vertės apskaičiuojama jo apmokestinamoji vertė :

95300 Lt x 70 / 100 = 66710 Lt.

AVMI turtą paveldinčiam gyventojui ar jo įgaliotam asmeniui išduoda centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos pažymą apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę. Pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80 (Žin., 2003, Nr. 32-1363).

Išduodami du pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos egzemplioriai. Vienas egzempliorius yra skirtas pateikti paveldėjimo teisės liudijimą išduodančiam notarui, kitas – turtą paveldinčiam gyventojui. Sprendžiant paveldėto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų apmokestinimo pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą klausimą FR0514 formos pažyma yra juridinę galią turintis dokumentas, įrodantis šio turto įsigijimo kainą. Pagal AVMI pateiktus prašymus FR0514 forma išduodama ir tiems gyventojams, kurie pagal Įstatymo yra atleisti nuo mokesčio sumokėjimo.

Užsienio valstybėse esančio paveldėto turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja patys turtą paveldėję gyventojai.

Pavyzdys

1. Gyventojas A. JAV paveldėjo gyvenamąjį namą, kurio vertė pagal 2003 m. sausio 15 d. išduotus paveldėjimo dokumentus yra 25 tūkst. JAV dolerių. Gyventojas šių dokumentų pagrindu apskaičiuoja paveldėto turto vertę ir apmokestinamąją vertę.

Užsienio valstybėje paveldėto turto vertė yra vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose. Juose nurodyta gyvenamojo namo vertė 2003 m. sausio 15 dienai, todėl jo vertė perskaičiuojama litais pagal tą dieną buvusį Lietuvos banko paskelbtą oficialų lito ir JAV dolerio kursą (tarkim, kad tą dieną lito ir JAV dolerio kursas buvo 2,85 Lt už 1 JAV dolerį):

25000 x 2,85 = 71250 Lt.

Nuo šios vertės gyventojo apskaičiuota paveldimo turto apmokestinamoji vertė:

71250×70/100 = 49875 Lt.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė nuo 2004-07-16 paveldimo turto vertė apskaičiuojama remiantis Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 874 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 24 ,,Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo” patvirtintomis Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 109-4082) (toliau – Taisyklės).

Gyventojo paveldimo turto vertė nustatoma remiantis Taisyklių nuostatomis, Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatytomis bei ,,Valstybės žiniose“ paskelbtomis turto vidutinėmis rinkos kainomis, Nacionalinės vertybinių popierių biržos centriniam mokesčių administratoriui teikiama informacija, gyventojų pateiktomis notarų išduotomis pažymomis apie paveldimo turto vertę bei kitais turto vertę įrodančiais dokumentais.

Pavyzdys

1. Pažymoje apie paveldimą turtą nurodyta, kad gyventojas paveldi:

1) pinigus nacionaline valiuta – 10000 Lt,

2) pinigus užsienio valiuta – 2000 JAV dolerių,

3) buitinę techniką (2 kompiuteriai, 2 televizoriai, 1 šaldytuvas),

4) 2 kambarių butą Vilniuje, Širvintų g. 1-1.

Paveldimų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta vertė, taip pat buto vertė nustatoma prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo vietos mokesčio administratoriui dieną. Gyventojo pateikto prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę dienai apskaičiuojama šio paveldimo turto vertė:

1) pinigų nacionaline valiuta vertė – 10000 Lt (t.y. jų nominali vertė),

2) pinigų užsienio valiuta vertė – 5500 Lt (1 JAV dolerio vertė pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą buvo 2,75 Lt už 1 JAV dolerį),

3) buto vertė – 68000 Lt (vidutinė rinkos kaina, apskaičiuota Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatyta tvarka).

Gyventojo įvertinimu, buitinės technikos vertė, buvusi jo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo pateikimo dienos, yra 3600 Lt.

Visa šio gyventojo paveldimo turto vertė yra:

10000 + 5500 + 68000 + 3600 = 87100 Lt.

5. MOKESČIO LENGVATOS

Mokesčiu neapmokestinama:

1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas;

2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių,
paveldimas turtas;

3) paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 10 tūkst. litų.

Išvardytų asmenų paveldimas turtas neapmokestinamas, nepriklausomai nuo to, kokia yra jo vertė. Nuostata dėl 10000 lt apmokestinamosios vertės neapmokestinimo taikoma visais kitais atvejais. Gyventojai, paveldintys ne didesnės kaip 10 tūkst. litų apmokestinamosios vertės turtą (t. y. 14285,71 Lt vertės turtą; 10000 x 100/ 70 = 14285,71 Lt) yra atleisti nuo mokesčio sumokėjimo. Gyventojų, paveldinčių didesnės kaip 10 tūkst. litų apmokestinamosios vertės turtą, jo apmokestinamoji vertė ir privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis apskaičiuojami pagal pateikiamą pavyzdį.

Pavyzdys

Gyventojas paveldi turtą, kurio bendra vertė yra 100000 Lt.

1) Apskaičiuojama šio turto apmokestinamoji vertė:

100000 Lt x 70/100 = 70000 Lt.

2) Taikoma Įstatymo 7 str. 1 d. 3 punkte nurodyta lengvata, t. y. turto apmokestinamoji vertė sumažinama 10000 Lt:

70000 Lt – 10000 Lt = 60000 Lt.

3) Apskaičiuojamas privalomas sumokėti mokestis:

60000 x 5/100 = 3 000 Lt .

Kai gyventojas paveldi turtą kelis kartus per metus (iš skirtingų turto palikėjų), paveldimo turto apmokestinamoji vertė mažinama 10 tūkst. litų suma kiekvienu paveldėjimo atveju.

Kai mirusio asmens turtą paveldi daugiau kaip vienas mokesčio mokėtojas, Įstatymo 7 str. 1 d. 3 punkto nuostata, kad yra neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, ne didesnė kaip 10 tūkst. litų, taikoma kiekvienam mokesčio mokėtojui atskirai.

Savivaldybės taryba gali atidėti mokesčio sumokėjimo terminus ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Be to, savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Pavyzdys

1. Asmuo B., paveldintis gyvenamąjį namą Klaipėdos rajone, privalo sumokėti 2800 litų mokestį. Atsižvelgdama į asmens B. pateiktą prašymą atidėti mokesčio sumokėjimo terminą, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2003.01.15 priėmė sprendimą atidėti mokesčio terminą ir leisti jį sumokėti per keletą kartų iki: 2003.04.15 – 700 Lt, 2003.07.15 – 700 Lt, 2003.10.15 – 700 Lt, 2004.01.15 – 700 Lt.

Paveldėtojui, pateikusiam notarui savivaldybės tarybos sprendimą atidėti mokesčio mokėjimo terminus ar atleisti nuo jo, paveldėjimo teisės liudijimai išduodami nepaisant to, kad mokestis nesumokėtas.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 3130 žodžiai iš 6248 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 1,45 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.