Mokesčiai3
5 (100%) 1 vote

Mokesčiai3

Įvadas

Pagal Mokesčių administravimo įstatymą Valstybinė mokesčių inspekcija yra mokesčių administratorius. Tai valstybinė institucija, įsteigta prie Finansų ministerijos, finansuojama iš valstybės biudžeto ir atskaitinga finansų ministrui.

Ją sudaro centrinis mokesčių administratorius – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos bei jai pavaldžios apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai, kurios yra juridiniai asmenys, turintys savo sąskaitas banke, antspaudus ir bendrą simboliką.

Valstybinė mokesčių inspekcija tvarko mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimą, mokėjimą, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, delspinigius, baudas, paskirtas mokesčių mokėtojams pagal mokesčių įstatymus. Taip pat grąžina permokas, vykdo vietos savivaldybės sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir atskaitymų į jos biudžetą bei fondus lengvatų teikimo. Be to, organizuoja konfiskuoto, esančio be šeimininko, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto ir paimto turto bei lobių apskaitą, įkainojimą bei realizavimą.

Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Finansų ministerijos pavedimu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos – centrinis mokesčių administratorius – leidžia teisės aktus arba rengia jų projektus mokesčių įstatymams įgyvendinti. Taip teikia Finansų ministerijai pasiūlymus dėl mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų, apmokestinimo tvarkos tobulinimo bei mokesčių administravimo gerinimo.

Juridiniai asmenys, priklausomai nuo jų vykdomos veiklos, moka šiuos mokesčius:

Akcizai

Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą

Baltojo cukraus virškvočio mokestis

Gyventojų pajamų mokestis

Įmokos į Garantinį fondą

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Konsulinis mokestis

Kvotinio cukraus gamybos mokestis

Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

Mokestis už aplinkos teršimą

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Muitai

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Papildomas cukraus gamybos mokestis

Pelno mokestis

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Valstybės rinkliava

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Žemės mokestis

Žyminis mokestis

Mokestis už aplinkos teršimą

Mokesčio objektas – išmetami į aplinką neigiamai veikiantys žmogų ir aplinką fizikiniai, biologiniai ir cheminiai teršalai.

Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privaloma turėti gamtos išteklių naudojimo leidimą su nurodytais teršalų išmetimo į aplinką normatyvais.

Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei-komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių, išskyrus žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų transportą.

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai ir tarifų koeficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal jų kenksmingumą aplinkai.

Asmenys, įgyvendinantys priemones, sumažinančias teršalų išmetimą į aplinką ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 10 procentų. Atleidimas nuo priemonės įgyvendinimo pradžios galioja ne ilgiau kaip 3 metus.

Jei teršalų išmetimo sumažinimo priemonė nustatytu laiku neįgyvendinama arba negaunamas planuotas efektas, mokestis už aplinkos teršimą už visą nesumokėtą laikotarpį sumokamas arba išieškomas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mobiliems taršos šaltiniams įkainis už aplinkos teršimą, atsižvelgiant į taršos šaltinio technines savybes, yra koreguojamas (mažinamas ar didinamas) taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotų institucijų nustatytus koeficientus.

Mokesčiu už aplinkos teršimą neapmokestinamos transporto priemonės, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos.

Apmokestinamų teršalų sąrašą ir jų grupes nustato ir tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos.

Mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimo ir mokėjimo tvarka

Asmenys, kurie pagal šį įstatymą privalo mokėti mokestį už aplinkos teršimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka tvarko teršalų išmetimo į aplinką apskaitą.

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį, už teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus) – pagal sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį kuro kiekį, už teršimą iš lėktuvų – pagal nusileidimo ir kilimo ciklų skaičių.

Mokestis už aplinkos teršimą mokamas kas ketvirtį arba kas pusę metų, suderinus su
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Mokestis sumokamas per 30 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas yra atsakingas už ataskaitoje pateiktus duomenis.

Už nuslėptą teršalų kiekį nustatyta tvarka mokamas mokestis už aplinkos teršimą ir bauda. Baudos dydis apskaičiuojamas nuslėptą teršalų kiekį dauginant iš mokesčio už aplinkos teršimą tarifo, ir iš šiam teršalui nustatyto koeficiento.

Mokesčio už aplinkos teršimą 10 procentų mokama į valstybės biudžetą, 20 procentų – į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą ir 70 procentų – į atitinkamos savivaldybės gamtos apsaugos fondą.

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI

I. Atmosferos teršalaiTeršalai Mokesčio tarifai (Lt/t)

2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m.

SO2 206 225 268 288 311

NOx 386 386 405 479 587

Vanadžio pentoksidas 11485 11485 11485 11485 11485

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*) 184 184 184 184 184

Teršalų grupės

I 1210 1210 1210 1210 1210

II 570 570 570 570 570

III 74 74 74 74 74

IV 13 13 13 13 13II. Vandens teršalai

Teršalai Mokesčio tarifai (Lt/t)

2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m.

BDS7 485 573 649 714 765

Bendrasis azotas 435 435 435 550 600

Bendrasis fosforas 1480 1480 1480 2000 3000

Suspenduotos medžiagos 86 210 248 281 309

Sulfatai 2 2 2 2 2

Chloridai 9 9 9 9 9

Teršalų grupės

I 8700460 8700460 8700460 8700460 8700460

II 792710 792710 792710 792710 792710

III 129250 129250 129250 129250 129250

IV 29290 29290 29290 29290 29290

V 2871 2871 2871 2871 2871*) Išskyrus:

• kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;

• asbesto turinčias kietąsias daleles.

TARIFŲ KOEFICIENTAI

I. Atmosferos teršalaiTeršalai Koeficientai

SO2 1,5

NOx 1,5

Vanadžio pentoksidas 300

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) *) 1,5

Teršalų grupės

I 300

II 50

III 30

IV 1,5

II. Vandens teršalai

Teršalai Koeficientai

BDS7 10

Bendrasis azotas 5

Bendrasis fosforas 10

Suspenduotos medžiagos 1,5

Sulfatai 1,5

Chloridai 1,5

Teršalų grupės

I 100

II 50

III 10

IV 5

V 2

*)Išskyrus:

• kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;

• asbesto turinčias kietąsias daleles.

Cukraus mokestis

Mokesčio mokėtojai

Cukraus mokestį moka šie Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys:

1) cukraus gamintojai ir importuotojai;

2) produktų, kuriuose esantis cukrus pagal šį Įstatymą yra cukraus mokesčio objektas, gamintojai ir importuotojai;

3) asmenys, realizuojantys cukrų, už kurį cukraus mokestis dar nesumokėtas.

4) Fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys produktų, kurių sudėtyje yra cukraus, sąraše nurodytus produktus, įskaitant cukrų, privalo registruotis cukraus mokesčio mokėtojais teritorinėse valstybinėse mokesčių inspekcijose.

1. Cukraus mokesčio objektas – Lietuvos Respublikoje pagamintas ar importuotas cukrus, įskaitant cukrų, esantį Lietuvos Respublikoje pagamintuose ar importuotose produktuose (pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą).

2. Importuojami produktai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, tampa cukraus mokesčio objektu, kai dėl jų pagal Lietuvos Respublikos muitinės kodeksą (toliau – Muitinės kodeksas) atsiranda skola muitinei.

Mokesčio tarifai

Cukraus, įskaitant cukrų, esantį produktuose (pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą), mokesčio tarifas – 0,01 lito už 1 procentą cukraus kilograme produkto. Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodytuose produktuose esantį cukraus kiekį (procentais), nuo kurio skaičiuojamas nustatytas tarifas, nustato Vyriausybė.

Mokesčio netaikymo atvejai

Cukraus mokesčiu neapmokestinami:

1) įvežami paramos siuntas sudarantys produktai;

2) fizinių asmenų (keleivių) įvežami produktai, jeigu jų įsivežama ne daugiau kaip Vyriausybės leista jiems įvežti be importo mokesčių;

3)produktai, įsivežami užsienio šalių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, taip pat tarptautinių organizacijų oficialiai misijos veiklai, jeigu Lietuvos Respublikos ir šių tarptautinių organizacijų sutartyse numatyta neimti mokesčių;

4) importuojami produktai, kurie pagal Muitinės kodeksą neapmokestinami importo mokesčiais;

5) importuojami produktai, jei jie atleidžiami nuo importo muitų pagal Muitų tarifų įstatymą;

6) eksportuojami produktai.

Mokestinis laikotarpis

1. Cukraus mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, mokėtojai iki kito mėnesio 15 dienos privalo teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti cukraus mokesčio deklaraciją.

2. Cukraus mokesčio deklaracijos formą ir jos užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

Mokesčio mokėjimo ir lėšų paskirstymo tvarka

1. Cukraus mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą iki kito mėnesio 30 dienos.

2. Mokėtojai, kurių praėjusio pusmečio vidutinė mėnesinė mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūkst. litų, cukraus mokestį moka:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1375 žodžiai iš 4520 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.