Mokesčių įtaka įmonei
5 (100%) 1 vote

Mokesčių įtaka įmonei

Gitana Evseičikienė “Mokesčių įtaka įmonės veiklai N įmonės pavyzdžiu” . – Bakalauro darbas/Vadovas: vyr. asist. R. Keršienė. – Kaunas, 2001.

Santrauka

Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos bei organizacijos, fiziniai asmenys, remiantis LR mokesčių administravimo įstatymu, privalo į valstybės, savivaldybių biudžetus, valstybinius fondus sumokėti 22 mokesčius, priklausomai nuo vykdomos veiklos. Visų šių mokesčių mokėjimo, apskaičiavimo, deklaravimo ir administravimo tvarką reglamentuoja mokesčių įstatymai.

Mokesčių mokėjimą sąlygoja dvi pagrindinės mokesčių funkcijos: fiskalinė, kurios dėka formuojamos valstybės iždo pajamos ir ekonominė, kuri reiškia, kad mokesčiai tiesiogiai veikia šalies ekonomiką – teigiamai arba neigiamai.

Deja, statistikos duomenimis beveik pusė Lietuvos verslo atstovų nepalankiai vertina mokesčių sistemą Lietuvoje. Nors pagal mokesčių pavadinimus ji ir artima daugeliui pasaulio šalių, tačiau yra paini, komplikuota, ir, deja, korumpuota. Veikiantys mokesčiai nesukuria nuoseklios ir skaidrios mokesčių sistemos ir mokesčių tvarkos.

Mokesčiai – viena iš sričių, kurioje turės vykti dideli pokyčiai, susiję ir su tapimu ES nare. Ši sritis, skirtingai nuo kitų, visas įmones ir visus žmones palies tiesiogiai ir neišvengiamai. Šiuo metu Lietuvos liberali vyriausybė pasiryžusi įgyvendinti nemažai reformų mokesčių sistemoje : mažinti, o vėliau naikinti įmonių pelno mokestį, atsisakyti kelių mokesčio, taikyti daugiau lengvatų ir mažinti mokestinę įtaką verslo žmonėms. Tačiau kitu atveju, siekimas intergruotis į Europos Sąjungą, stabdo reformas ir įgalina įsijungti į ES mokesčių harmonizavimo procesą, ir tuo pačiu priimti mokesčius didinančius įstatymus. Vadinasi, Lietuvos integracija į ES gali vykti sklandžiai tik tada, kai valstybės institucijos atsižvelgs į tikėtinas pasekmes šalies ūkiui ir visuomenei.

Analizuojant šią parodaksalią situaciją Lietuvoje, buvo atlikta įmonės “N” finansinė analizė, taikant tris prognozavimo strategijas, kurios leido geriau įvertinti, kaip kistų įmonės veikla, nustatyti realią ir prognozuojamą mokesčių naštą įmonei, įgyvendinus vienokias ar kitokias mokesčių reformas Lietuvoje.

Apibendrinant “N” įmonės prognozę ir visą Lietuvos mokesčių sistemą, galime drąsiai teigti, kad ES ir Lietuvos ekonominio išsivystymo lygis gana smarkiai skiriasi, todėl svarbu, kad Lietuva turėtų teisę pasirinkti pačią efektyviausią apmokestinimo sistemą , kuri yra svarbi ir būtina, konkuruojant dėl palankių investavimo sąlygų sudarymo, atleidžiant verslo atstovus nuo nereikalingos mokesčių naštos, geriau administruojant mokesčius, sukuriant tobulesnį jų reglamentavimo mechanizmą, atsisakant neefektyvių apmokestinimo priemonių.

Gitana Evseicikiene “ Tax influence on the company’s activities following company N ”. Bachelor work / Adviser: chief asist. R. Kersiene. – Kaunas, 2001.

Summary

Turinys

SANTRAUKA 3

SUMMARY 4

TURINYS 5

ĮVADAS 6

1. ĮMONĖS TRUMPA CHARAKTERISTIKA 7

1.1 INDIVIDUALIOS ĮMONĖS REIKŠMĖ, VALDYMO KRITERIJAI. 7

1.2 “N” ĮMONĖS VEIKLOS POBŪDIS BEI APŽVALGA 8

2. TEORINIAI SPRENDIMAI 10

2.1 MOKESČIŲ ESMĖ, FUNKCIJOS, APMOKESTINIMO PRINCIPAI. 10

2.2 MOKESČIŲ SISTEMOS YPATYBĖS EUROPOS SĄJUNGOJE. 13

2.3 MOKESČIŲ SISTEMA LIETUVOJE. 16

2.3.1 JAPM, FAPM. 19

2.3.1.1 FAPM 19

2.3.1.2 JAMP 20

2.3.1.3 JAPM problema Lietuvoje ir ES įtaka 23

2.3.2 Kelių mokestis 25

2.3.3 PVM įtaka verslo įmonių pajamoms 26

3. “N” ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ – DINAMIKA (1997-2000 M.) 27

4. “N” ĮMONĖS VEIKLOS PROGNOZĖ 43

IŠVADOS 48

LITERATŪROS SĄRAŠAS: 49

PRIEDAS.

Įvadas

Lietuvoje ekonomikos reformos tęsiasi jau visą dešimtmetį, tačiau optimalus sprendimas reikalauja aiškiai apibrėžti valstybės ir verslininkų ekonominius siekius ir, pasitelkus šiuolaikinius verslo valdymo mokslo pasiekimus bei pasaulio šalių patirtį, sukurti aplinką, kuri leistų suderinti valstybės ir verslininkų interesus. Ypač tai svarbu mokesčių įstatymų atžvilgiu, kurie iki šiol buvo keičiami nederinant su ūkio plėtra.

Mokesčių mokėtojus – verslo įmones, kurios kiekvienoje ekonomikoje yra visų procesų varomojo jėga, slegia ne tiek patys mokesčių tarifai, kiek jų įstatyminės bazės nustatymas, jos neaiškumas, mokesčių apskaičiavimo sudėtingumas, teisės aktų prieštaringumas, nestabilumas.

Ypatingas dėmesys šiame darbe bus skiriamas individualios įmonės apmokestinimui, ypač Juridinio statuso neturinčių įmonių pajamų apmokestinimui, JAPM, jo tariamai žalai ekonominiam valstybės vystymuisi. Sprendžiami klausimai: ar mažinti šį mokestį, o vėliau panaikinti, ar taikytis prie Europos Sąjungos mokesčių harmonizavimo, ir padidinti.

Darbo tikslas – parodyti, kaip Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos pakeitimai paveikia konkretaus subjekto veiklą.

Darbo uždaviniai

1. Išanalizuoti “N” įmonės veiklą.

2. Nustatyti “N” įmonės mokesčių naštą.

3. Pasirinkti tris startegijas tolesniam įmonės vystymuisi.

4. Prognozuoti, kaip šios startegijos paveiks įmonės veiklą.

5. Įvertinti, kokia startegija “N” įmonei būtų palankiausia vystymuisi.

Darbo aktualumą lemia pati verslo vystymosi svarba Lietuvos
ekonominiam ir socialiniam gyvenimui, požiūrių įvairovė, formuojant mokesčių sistemą, nustatant pajamų apmokestinimo principus ir metodus.

Tyrimo metodai

• mokslinės literatūros analizė, tiriant mokesčių įtaką verslo vystymuisi;

• LR įstatymų, teisinių aktų analizė;

• koreliacinio ryšio tarp bendros mokesčių naštos ir pardavimų apimties nustatymas;

• palyginamosios analizės, scenarijaus metodai, tiriant kaip skirtingos mokesčių reformos strategijos paveikia prognozuojamą įmonės veiklą.

1. Įmonės trumpa charakteristika

1.1 Individualios įmonės reikšmė, valdymo kriterijai.

Bet kokia žmogaus veikla gyvenime yra sąlygojama jo nepasitenkinimo esama ar būsima padėtimi. Jo norą veikti skatina noras pakeisti, patobulinti ir kurti aplinką, užtikrinti sau ir savo šeiminykščiams gerą pragyvenimą. Kad žmogus galėtų tinkamai save realizuoti ir užsitikrinti sau normalų gyvenimą, o ne tik egzistavimą, jis drauge su kitų individų pagalba steigia įvairias organizacijas. Žmonių bendrijos, sąmoningai derinančios savo pastangas siekiant bendro tikslo yra vadinamos organizacijomis.

Organizacijos narių įsivaizduojami ar mąstomi veiksmai kaip keisti tą aplinką yra vadinami tikslais. Tikslas – vienas iš organizacijos gyvavimo principų. Organizacijos tikslus reikia stengtis kiek galima labiau suderinti su bendrais organizacijos narių tikslais. Norint, kad organizacija veiktų, reikia nuolat turėti veiklos objektą. Dar viena iš būtinų geros organizacijos veiklos garantų – darbo pasidalijimas ir derinimas. [1, 9]

Paprasčiausia verslo organizavimo forma ir gausiausia Lietuvos įmonių grupė yra individualios (personalinės) įmonės: ketvirčio pradžioje jų veikė apie 63,5 tūkstančio. Šios įmonės priklauso arba fiziniam asmeniui, arba keliems asmenims (šeimai) bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

Individualios įmonės savininkas turi neribotą turtinę atsakomybę, reiškiančią, kad jo ir jo įmonės turtas neatskiriami ir už įmonės prievoles jis atsako ne tik įdėtuoju į verslą kapitalu, bet ir visu savo turtu. Jos kūrėjas ir savininkas pats perka žaliavas, samdo personalą. Apmoka sąskaitas, palaiko ryšius su valstybės ir vietos valdžios organais. Jam tenka ir visos verslo pajamos, kuriomis jis su niekuo nesidalija, išskyrus valstybę, kuriai moka įstatymais numatytus mokesčius ir rinkliavas. Už įmonės skolas ir įsipareigojimus jis atsako visu savo asmeniniu turtu. [13]

Individuali įmonė neturi juridinio asmens teisių. Tačiau steigėjo prašymu negamybinių organizacijų individualioms įmonėms gali būti suteiktas juridinio asmens statusas.

Individualios įmonės stiprina regionų ekonomiką, padeda pertvarkyti jos struktūrą, skatina gamybinių jėgų plėtojimąsi, padeda spręsti bedarbystės problemą, kuri yra labai opi. Tokios įmonės užpildo tas šalies ekonomikos vietas, kurios nedomina arba nenaudingos didelėms struktūroms, kuria konkurencinę terpę ir taip žaboja monopolijų agresyvumą.

Individualių įmonių nevaržo griežtas teisinis reguliavimas ir joms sukurti paprastai nereikia didelio kapitalo, Jų likidavimo procesas yra labai paprastas – savininkas pats gali nuspręsti nutraukti įmonės veiklą. Kadangi savininko gaunamos pajamos priklauso nuo įmonės sėkmingos veiklos, todėl susidaro stiprus efektyvaus ūkininkavimo stimulas. Tačiau kiekviena organizacija turi mokesčio mokėtojo naštą, kurios neišvengia ir individualios įmonės. [16]

Pagrindinės mokesčių mokėtojų pareigos: sumokėti mokesčių įstatymu nustatytus mokesčius, juos teisingai išskaičiuojant; išduoti reikalaujamus dokumentus bei teikti kitą informaciją, reikalingą mokesčio administratoriui; pildyti ir pateikti mokesčių deklaracijas; nurodyti savo adresą ir darbo laiką. Juridinio statuso neturinti įmonė moka šiuos mokesčius:

1. Fizinių asmenų pajamų mokestis, kuris šiuo metu sudaro 24 proc. apmokestinamo pelno

2. Pridėtinės vertės mokestį (PVM) – 18 proc..

3. Mokestis į kelių fondą – 0,5; 0,3 ir 0,1 proc. tarifai, priklausomai, nuo įmonės veiklos pobūdžio.

4. Sodros mokestis – darbdavys privalo mokėti mokesčius į Socialinio draudimo fondą 31 proc. nuo priskaityto darbo užmokesčio, ir 25 proc. nuo minimalios algos per mėnesį

Čia išvardinta tik keletas svarbiausių mokesčių, kurie bus toliau nagrinėjami šiame darbe, bet tai nereiškia, kad kitų valstybei mokamų mokesčių našta mažesnė. Apklausos duomenys rodo, kad verslininkams didžiausią nerimą kelia mokesčiai, nes beveik 9 iš 10 apklaustųjų mano, kad verslo sąlygas galima pagerinti sumažinus juos. [16] .

Nagrinėjant verslo įmonių kaštų strategiją, nustatyta, kad mokesčių požiūriu verslininkams svarbiausi – įmonių pelno (pajamų) mokestis, bei jo mokesčių bazės nustatymo tvarka, todėl šiam mokesčiui ir bus skiriamas didžiausias dėmesys.

1.2 “N” įmonės veiklos pobūdis bei apžvalga

Savo tyrimo objektu aš pasirinkau įmonę “N”, kuri užsiima kompiuterinės technikos gamyba ir kitos biuro įrangos prekyba, teikia interneto paslaugas, bei prekiauja įvairiais kompiuterinės technikos komponentais. “N” yra ne tik viena iš perspektyviausių verslo šakų, bet ir dinamiškiausių. Dėl šitos priežasties, įmonės veikla, finansiniai rodikliai niekada nebūna stabilūs.

Įmonės
įsikūrimo data – 1996 m., tačiau platesnę veiklą stabilioje aplinkoje (nuomojamose patalpose) įmonė pradėjo vykdyti 1997 m.

Įmonės “N” veikla:

• kompiuterių gamyba ir pardavimas;

• biuro įrangos eksploatacinių medžiagų , kompiuterių priedų ir komponentų pardavimas;

• interneto paslaugos;

• kompiuterių klasė – žaidimams bei darbui internete.

”N” įmonės išteklių naudojimas pagrįstas gautų pajamų grąžinimu firmos veiklai vykdyti. Manoma, kad toks metodas pasiteisina, kai įmonė dar jauna ir negauna didelio pelno . Kiekviena įmonės vykdoma veikla duoda skirtingas pajamas. Atitinkamos veiklos pajamos yra paskirstomos kitaip.

Kaip jau minėta , įmonė vykdo keletą veiklų. Tai leidžia sukurti daugiau darbo vietų ir geriau tenkinti vartotojų poreikius. Be to, įgyti šiek tiek pranašumų prieš konkurentus. Svarbiausios įmonės veiklos rūšys :

1. Įmonė gamina kompiuterius, kurie yra kelių modelių, atsižvelgiant į pirkėjų poreikius. Kadangi yra gaminami nauji kompiuteriai, jos pirkėjai – daugiau ar mažiau vidutines ar truputį didesnes už vidutines pajamas gaunantys asmenys ir įvairios firmos bei organizacijos.

2. Įmonė užsiima ne tik gamyba, todėl stengiamasi ieškoti kuo palankesnių eksploatacinių medžiagų tiekėjų, platesnio kompiuterių priedų asortimento. Mėginama didinti užsakomų prekių kiekį, tuo laimint žemesnes kainas.

3. Kompiuterinės technikos vartotojai jau neįsivaizduoja kompiuterio be Interneto. Įmonė sudarė sąlygas greitai ir efektyviai bei nebrangiai tapti šio pasaulio stebuklo vartotojais. Investavo nemažai lėšų savam interneto tinklui sukurti.

4. Kompiuterių klasė – populiariausia veikla ne tik “N” įmonėje, bet ir rajone. Iš šios veiklos gaunamos pajamos kone svarbiausios. 1 pav. “N” įmonės pajamų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis.

Įmonės “N” produktų bei paslaugų kainos nėra labai aukštos. Įmonė orientuojasi į vidutines pajamas (600-800 Lt) gaunančius klientus. Žinoma, kainą įtakoja darbuotojų kvalifikacija, įrengimai. Didelis dėmesys skiriamas eksperimentams ir darbo tobulinimui.

Įmonė savo klientų aptarnavimo regione turi net du konkurentus, su kuriais tikrai sunku konkuruoti, nes jie taip pat orientuojasi į tuos pačius rinkos segmentus – klientus, gaunančius vidutines pajamas.

Dažniausiai klientai vertina paslaugų kokybę atsižvelgdami į jų kainą, t.y. kuo aukštesnė kaina, tuo turėtų būti atitinkamai aukštesnė kokybė. Šia verslo sritimi besidomintys jau ne kartą girdėjo posakį: “Geras kokybės ir kainos santykis”. Ir tai tiesa, nes taip smarkiai kompiuterizacijai ir kompiuterinei technikai žengiant į priekį, kainų kritimas įgijo kosminį pagreitį. Tačiau ne tik brangiausi įrengimai, paskutinės technikos naujovės asortimente lemia patrauklų įvaizdį. Kliento vertės suvokimas, kvalifikuoti darbuotojai, kvalifikuota pagalba, jų perduodama gera nuotaika ir pasitikėjimas , kartais gali kokybei turėti daug daugiau įtakos nei įmonės išorinis vaizdas ar naudojami įrenginiai.

Norėdama sėkmingai realizuoti produkciją ir gauti daugiau pelno, firma priversta gerinti produkcijos kokybę, mažinti išlaidas, diegti naujoves bei gaminti tokias prekes ir tokį jų kiekį, kad užsitikrintų didžiausias pajamas. Rinka aktyviai veikia gamybą, jos apimtį, produkcijos asortimentą, o tai, kad “N” įmonės prekės bei gaminami produktai nėra pirmo būtinumo, lemia nedidelių pajamų apimtį , bet gana dažną produktų kainų svyravimą, dėl išaugusios paklausos. [ 17 ].

Pažiūrėkime, kaip kito standartinio biuro kompiuterio kainos 1997-2000 m. periodu (2 paveikslas ).

2 pav. Biuro kompiuterio kainų dinamika, 1997-2000 m.

Fenomenalus techninės kompiuterių įrangos tobulinimas sukėlė technikos revoliucijos bangą. Atsiradus asmeniniams kompiuteriams, jų galingumas nuolat auga beveik proporcingai mažėjant jų kainai. Todėl ir pasaulyje naudojamų kompiuterių skaičius išaugo iki daugelio milijonų. Toks masinis kompiuterių paplitimas ir naudojimas sąlygojo kompiuterinės technikos kainų kritimą.

Paslaugų teikimo vieta, prekybos vieta, jos prieinamumas – taipogi svarbūs paslaugų teikimo ir prekybos veiksniai.

“N” įmonė įsikūrusi UAB “X” naujai rekonstruotose ir šiuolaikiškai įrengtose patalpose, kur savo prekybinei veiklai ir paslaugų teikimui išsinuomoja prekybos salę ir kompiuterių klasės patalpas.

Tai strategiškai palanki vieta, kadangi:

 pastatas yra pačiame miesto centre;

 ši įmonė kaip ir įsiterpia į paslaugų ir prekybos kompleksą, kadangi minimame pastate patalpas nuomojasi keletas populiarių mieste ir rajone įmonių, užsiimančių įvairia veikla. Tai sudaro savotišką viena kitą papildančių paslaugų tinklą, kuris yra naudingas vartotojui;

 įmonė turi gerą privažiavimą bei automobilių stovėjimo aikštelę.

“N” įmonei, kaip ir bet kuriai kitai, vieta yra labai svarbus klausimas, kadangi klientai yra pasiryžę rinktis tokią, kuri būtų arti jo darbo ar namų vietos, ar bent jau pakeliui, būtų įsikūrusi specializuotose patalpose.

Prekybos bei paslaugų versle, remiantis teorija, daugiausia įtakos turi asmeninis pardavimas. Klientai paprastai rinkdamiesi įmonę, kurioje norėtų įsigyti
ar praleisti laisvalaikį žaidžiant kompiuterinius žaidimus, klausinėja draugų, pažįstamų ir remdamiesi jų patirtimi pasirenka, kurioje iš įmonių tai darys. Žinoma, galimi ir kitokie variantai – reklaminių skelbimų efektyvumas ir pan., tačiau “N” įmonėje daugiausia įtakos turi komunikacijos tipas face – to – face, nes turbūt daugiau nei 50% klientų čia apsilankė būtent “gyvojo žodžio” dėka.

Per penketą metų, įmonė išbandė daug būdų klientams pritraukti, tačiau vis tiek įsitikino, kad teigiamam įvaizdžiui suformuoti daugiausia įtakos turi atliktos paslaugos kokybė bei asmeninis pardavimas, taip pat populiarinimas.

Tačiau svarbu ne tik paslaugų kokybė, prekės patikimumas, bet ir žmonės, kurie teikia šias paslaugas. Kaip žinia, žmonės yra viena pagrindinių paslaugų teikimo bei prekybos sistemos elementų. Turint omenyje bet kokią įmonę, pirmiausiai pagalvojama apie žmones, teikiančius konkrečias paslaugas ar parduodančius vienokį ar kitokį produktą.

Analizuojamos “N” įmonės personalą sudaro 3 žmonės: savininkas, vadybininkas ir buhalteris.

Šioje įmonėje darbuotojų laisvė savo pareigų atlikimui nėra menka – remiamasi kokybės vadybos principais – vadovas negali nešti visos įmonės naštos, o darbuotojai privalo būti suinteresuoti savo darbo kokybiškumu ir nebijoti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, bei jiems suteiktą veiksmų laisvę. Kalbant apie vadybininko iniciatyvą, tai ji pasireiškia visais atžvilgiais: noru tobulėti, diegti naujoves, visapusiškai padėti bei patarti savo įmonės klientams, ieškojimu naujų kontaktų..

Kita žmonių grupė yra klientai (vartotojai): buvę, esami ir potencialūs. Jie irgi daro įtaką paslaugos teikimo ar produkto gamybos procesui, taip pat ir vieni kitiems. Šioje įmonėje lanksčiai atsižvelgiama į vartotojų pageidavimus, klientas gali išsirinkti sau naudingus ar patinkančias komponentus ar kompiuterių priedus bei pats susikomplektuoti kompiuterį.

Įmonei visada svarbus glaudus kontaktas su užsakovu, kadangi kiekvienas klientas skirtingai supranta įsigijamos technikos svarbą ir vietą savo gyvenime ar darbe.

Teikiant paslaugas, ypač jeigu jos yra mažiau apčiuopiamos (Interneto paslaugos), klientui iškyla klausimas, už ką jis moka. Tokiu atveju, yra paaiškinama visa veiksmų seka, įvertinant ne tik kliento finansines galimybes, technikos kainas, bet ir darbuotojų darbo sąnaudas bei kvalifikaciją.

Trumpai tariant, “N” įmonės startegija klientų atžvilgiu tokia: “ Seną klientą išlaikyti yra penkis kartus pigiau, nei pritraukti naują”.

2. Teoriniai sprendimai

2.1 Mokesčių esmė, funkcijos, apmokestinimo principai.

Mokesčiai – tai valstybės ar teritorinės valdžios nustatyti įsatyminiais aktais privalomi mokėjimai į tam tikro valdymo lygio biudžetą ar nebiudžetinius fondus.

Kiekvieną mokestį sudaro šie elementai: subjektas, objektas, šaltinis, apmokestianamieji vienetai ir tarifai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2638 žodžiai iš 8756 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.