Mokesčių mokėtojas
5 (100%) 1 vote

Mokesčių mokėtojas

Turinys

Įvadas 3 psl.

Mokesčio mokėtojo sampratos esminiai aspektai…4 psl.

Mokesčio mokėtojo teisės ir pareigos…6 psl.

1. Kiti mokesčio mokėtojo teisinio statuso klausimai …11 psl.

IŠVADOS…13 PSL.

LITERATŪROS SĄRAŠAS …14 PSL.

Įvadas

Kiekvienai valstybei tam, jog ji normaliai funkcionuotų, vykdytų savo

funkcijas bei spręstų būtinus uždavinius, yra būtini finansiniai ištekliai.

Atsižvelgiant į tai, ji vykdo atitinkamą mokesčių politiką: leidžia

įstatymus, kuriuose tam tikra nustatyta tvarka ir būdais valstybės žinion

pereina dalis nacionalinių išteklių. 1990m. atkūrus Lietuvos

nepriklausomybę, kartu formuojasi, nors ir nuolat kritikuojama, šalies

mokesčių sistema.

Mokesčiai – tai labai svarbi ir didelę įtaką daranti mūsų gyvenime

sritis, tačiau daugeliui žmonių tai yra mažai pažįstama, todėl, siekiant

įsigilinti ir geriau suprasti mokesčių sistemą, egzistuojančią dabartinėje

Lietuvos valstybėje, šiame darbe aptarsime vieną mokesčių teisės subjektų

rūšį – pasyviuosius mokesčių subjektus – mokesčių mokėtojus bei jų teisinį

statusą, susipažinsime su jų teisėmis ir pareigomis, o taip pat kitiems su

mokesčių mokėtojų teisiniu statusu susijusiems klausimams.

TAIGI, ŠIO DARBO TIKSLAS – IŠANALIZUOTI MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ TEISINĮ

STATUSĄ. ŠIAM TIKSLUI PASIEKTI DARBE IŠKELSIME ATITINKAMUS UŽDAVINIUS, KAIP

ANTAI:

1. SUSIPAŽINTI SU MOKESČIO MOKĖTOJO BEI JO TEISINIO STATUSO

SAMPRATA BEI YPATUMAIS;

2. APTARTI BEI IŠSAMIAI IŠNAGRINĖTI MOKESČIO MOKĖTOJO TEISES BEI

PAREIGAS, PATEIKTI TRUMPĄ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PATIRTĮ ŠIUO

KLAUSIMU;

3. TRUMPAI PANAGRINĖTI KITUS SU MOKESČIO MOKĖTOJO TEISINIU

STATUSUS SUSIJUSIUS KLAUSIMUS;

MOKESČIO MOKĖTOJO SAMPRATOS ESMINIAI ASPEKTAI

LR Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje yra pateiktos

pagrindinės sąvokos[1], kurių tarpe randame ir mokesčio mokėtojo

apibrėžimą: mokesčio mokėtojas – asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra

nustatyta prievolė mokėti mokestį. O asmuo suprantamas kaip fizinis asmuo

(individas) ar juridinis asmuo; rinkliavos mokėtojas – asmuo, kuris už

valstybės institucijų suteiktas paslaugas privalo sumokėti įstatymų

nustatytą rinkliavą.

Galima teigti, jog remiantis jau minėtu LR Mokesčių administravimo

įstatymu, mokesčio mokėtoju gali tapti tiek ir juridinis asmuo, tiek ir

fizinis asmuo (individas), tiek ir juridinio asmens teisių neturintis

asmuo, nepriklausomai nuo to, kokie yra jo santykiai su valstybe,

nustačiusia mokestį (tai yra, ar jis priklauso jos jurisdikcijai, ar ne).

Tačiau šiuo atveju reikėtų pastebėti tai, jog vienus mokesčius moka tik

juridiniai asmenys (pavyzdžiui, pelno mokestis), kitus – tik individai

(pavyzdžiui, žemės mokestis), o trečius – įvairūs mokesčių mokėtojai

(pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestis)[2]. Tačiau, nepaisant to, visuomet

turi būti remiamasi LR Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnyje

įtvirtintu mokesčio mokėtojų lygybės principu, reiškiančiu, jog, taikant

mokesčių įstatymus, visi mokesčio mokėtojai dėl šių įstatymų nustatytų

sąlygų yra lygūs.

Čia pateikiau LR Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintą mokesčio

mokėtojo sąvoką, tačiau, siekiant išsamesnio temos nagrinėjimo, reikėtų

susipažinti ir su kituose įstatymuose įtvirtintais mokesčio mokėtojo

apibrėžimais. Pagal LR paveldimo ar dovanojamo turo mokesčio įstatymą,[3]

šio mokesčio mokėtojas – tai fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje

paveldėjęs ar pagal dovanojimo sutartį įgijęs turtą. Kitų valstybių

fiziniai asmenys, paveldėję ar pagal dovanojimo sutartį įgiję turtą

Lietuvos Respublikoje, moka šį mokestį tokia pat tvarka kaip ir Lietuvos

Respublikos fiziniai asmenys, jeigu kitaip nenumatyta tarpvalstybinėse

sutartyse. Kitame – LR mokesčio už aplinkos teršimą[4] – įstatyme teigiama,

kad mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką

teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privaloma turėti

gamtos išteklių naudojimo leidimą su nurodytais teršalų išmetimo į aplinką

normatyvais. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka

fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei-komercinei

veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių. Mokestį už aplinkos teršimą

gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir

importuotojai. LR pensijų fondų įstatymas numato[5], kad pensijų įmokų

mokėtojas – tai pensijų programos dalyvis, jo darbdavys ar trečiasis asmuo,

mokantis pensijų įmokas ar jų dalį. LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Pajamų mokesčio mokėtojai – tai asmenys mokantys mokestį už gautas pajamas.

Be abejo, tai tik keli mokesčio mokėtojo apibrėžimų pavyzdžiai, tačiau jau

vien iš jų aišku, kad LR mokesčių administravimo įstatymas įtvirtina

bendrąją mokesčio mokėtojo sampratą, kurią atskirais atvejais konkretūs

įstatymai ar kiti teisės aktai
sukonkretina.

Kalbant apie mokestį, kaip bendrą prievolę valstybei, turėtina omenyje,

kad struktūriškai šią prievolę sudaro pareiga mokėti nustatytą mokestį bei

pareiga laikytis įstatymų nustatytos mokesčio mokėjimo tvarkos. Taigi, čia

pasireiškia mokesčio privalomumo savybė. Pagal mokesčių administravimo

įstatymą mokestis – tai mokesčio mokėtojui nustatyta piniginė prievolė

valstybei, o tai reiškia, kad įstatymų nustatytus mokesčius privalo mokėti

visi asmenys, turintys ar besinaudojantys apmokestinimo objektu (gaunantys

pelną ar pajamas iš savo veiklos, turintys nuosavybėje ar naudojantys

apmokestinamą turtą ir pan.)[6]. Kita vertus, mokesčių privalomumas reiškia

ne tik prievolę mokėti mokestį, bet ir pareigą griežtai laikytis teisės

aktų nustatytos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos. Mokesčio

mokėtojui, nevykdančiam ir netinkamai vykdančiam mokestinę prievolę, gali

būti taikomos įstatymo numatytos poveikio priemonės.

Taigi, daugumos mokesčių minėtos dvi pareigos sutampa ir už tinkamą jų

vykdymą atsako tas pats asmuo – savarankiškas mokesčių mokėtojas

(pavyzdžiui, žemės mokestis, pelno mokestis ir pan.). Tačiau galimi

atvejai, kuomet mokestinė prievolė yra padalijama asmeniui, kuris pagal

mokesčio įstatymą privalo mokėti mokestį (mokesčio mokėtojui), ir asmeniui,

kuris šią pareigą faktiškai atlieka, sumokėdamas (pervesdamas) į biudžetą

nustatyta tvarka apskaičiuotą mokestį.[7] Šiuo atveju bendra mokestinė

prievolė padalijama mokesčio mokėtojui ir mokestį išskaičiuojančiam

asmeniui, kuriam mokesčio įstatymo nustatyta prievolė išskaičiuoti iš

mokesčio mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į valstybės (savivaldybės)

biudžetą bei fondus[8] (gyventojų pajamų mokestis).

Taip pat paminėtinas atvejis, kuomet esti galimas mokesčio naštos

perkėlimas. Tokiais atvejais priklausančią mokėti mokesčio sumą sumoka

asmuo, pagal įstatymą nesantis mokesčio mokėtoju ar mokestį

išskaičiuojančiu asmeniu. Tokia galimybė perkelti mokesčio naštą priklauso

nuo įvairių sąlygų, o pirmiausia – nuo konkretaus mokesčio pobūdžio.

Mokesčio naštos perkėlimas pagal savo pobūdį gali būti dviejų rūšių[9]:

1. Įstatyminis – taikomas netiesioginiams mokesčiams (pavyzdžiui,

pridėtinės vertės mokestis). Šiuo atveju ekonominiu atžvilgiu

mokesčio mokėtoju tampa prekių (paslaugų) vartotojas, kuris

nėra mokesčio mokėtojas mokesčių teisės požiūriu. Pagal

įstatymą mokesčio mokėtoju išlieka prekių (paslaugų)

gamintojas, kuris perkelia mokesčio sumą į prekės (paslaugos)

kainą, ir tokiu būdu mokesčio našta yra perkeliama vartotojui,

kuris moka už prekę (paslaugą) mokesčio suma padidintą kainą, o

gamintojas tik perveda į biudžetą iš vartotojų surinktą

mokestį.

2. Sutartinis – čia būdinga tai, kad mokesčio mokėtojas susitaria

su trečiuoju asmeniu, kad šis sumokėtų už jį mokestį.

Pavyzdžiui, tarkim, kad žemės savininkas ar nuomininkas,

sudarydamas žemės nuomos sutartį, gali susitarti, kad žemės

(valstybinės žemės nuomos) mokestį už jį mokės žemės

nuomininkas.

Taigi, galima konstatuoti, kad mokesčio mokėtojas – tai tiek fizinis,

tiek juridinis asmuo (turintis ar neturintis juridinio asmens statusą),

kuriam įstatymo nustatyta tvarka bei pagrindais yra uždėta prievolės mokėti

mokestį. Mokesčio mokėtojas – tai labai svarbi figūra tiek mokesčių

administravime, tiek ir visos valstybės finansinėje būklėje, kadangi be šių

mokesčių administravimo pasyviųjų subjektų (taip mokesčių mokėtojai dar yra

vadinami teisinėje literatūroje) teisių bei pareigų įgyvendinimo

neįsivaizduojamas ir tinkamas bei efektyvus mokesčių administravimas.

Beje, dar reikėtų susipažinti su pačia sąvoka “teisinis statusas” bei

jos turiniu. Kaip teigia teisės teorijos specialistai[10], teisinio

santykio subjekto teisinis statusas – tai teisinių santykių turinys, o

konkrečiai – teisinio santykio dalyvių (subjektų) subjektinės teisės ir

pareigos bei kiti su subjektu susiję klausimai, nusakantys šio subjekto

vietą kitų teisinio santykio dalyvių atžvilgiu. Subjektinė teisė šiuo

atveju – tai konkrečiam asmeniui įstatymo leisto ar neuždrausto elgesio,

ginamo valstybės prievarta, rūšis bei mastas. O teisinė pareiga – tai rūšis

ir mastas privalomo elgesio, kuriuo yra legalizuojama visuomenėje

konkretaus asmens subjektinė teisė – leidimas naudotis tam tikru gėriu.

Taigi, kadangi mokesčio mokėtojas – tai vienas iš mokestinių teisinių

santykių subjektų, todėl jo teisinis statusas – tai jam suteiktos

subjektinės teisės bei nustatytos pareigos, o taipogi ir kiti klausimai,

nusakantys mokesčio mokėtojo vietą kitų mokestinio teisinio santykio

dalyvių (pavyzdžiui, mokesčių administratoriaus) atžvilgiu. Todėl galima

konstatuoti, kad į mokesčio mokėtojo teisinį statusą įtraukiami tokie

elementai kaip jo subjektinės atitinkamuose įstatymuose numatytos teisės,

teisinės pareigos bei kiti su mokesčio mokėtoju susiję teisiniai elementai

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1539 žodžiai iš 5104 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.