Mokslo ir technikos pazanga xixa
5 (100%) 1 vote

Mokslo ir technikos pazanga xixa

PROJEKTAS

„MOKSLO IR TECHNIKOS PAŽANGA XIX a.“

ĮVADAS

Mūsų nagrinėjamas laikotarpis šiais metais buvo „Naujųjų amžių istorija“ , iš kurio mes išskyrėme temą „Mokslo ir technikos pažanga XIX a.“. Sparti kapitalizmo raida skatino įvairių mokslų plėtotę, buvo atrasta įvairių dalykų, kurie padėjo geriau pažinti ir suvokti pasaulį, palengvino buitį, pagerino gyvenimo sąlygas. Štai keletas svarbesnių atradimų:

• 1893 m. vokietis zoologas Teodoras Švanas įrodė, jog visi gyvi organizmai yra sudaryti iš ląstelių.

• 1859 m. anglas biologas Čarlzas Darvinas sukūrė evoliucijos teoriją – „Rūšių atsiradimas evoliucijos keliu…“

• 1866 m. čekas Gregoras Mendelis įrodė paveldimumą.

• XVII a. olandas biologas Antonijus Levanhukas per mikroskopą atrado mikrobus.

• XIX a. Prancūzas chemikas-mikrobiologas Luji Pasteras nustatė, kad ligas sukelia bakterijos.

• XIX a. Vokietis gydytojas Robertas Kochas atrado tuberkuliozės bakterijas.

• XIX a. Anglas chirurgas Džozefas Listeris suprato, kad žaizdų pūliavimą sukelia bakterijos.

• Prancūzas chemikas Antunas Lavuazjė įrodė, kad su degančiais kūnais jungiasi deguonis. Kartu su P. Laplasu susintetino vandenį.

• 1803 m. anglas chemikas, fizikas Džonas Daltonas suformulavo ir pagrindė atominę medžiagos sandaros teoriją.

• 1864 m. anglas fizikas Džeimsas Maksvelis sukūrė elektromagnetinio lauko teoriją.

• 1895 m. vokietis fizikas Vilhelmas Rentgenas atrado spindulius, kurie galėjo prasiskverbti per įvairias medžiagas.

• 1896 m. prancūzas fizikas Anri Bekerelis atrado urano radioaktyvųjį spinduliavimą.

• 1897 m. anglas fizikas Džozefas Tomsonas atrado elektroną.

• 1897 m. anglas fizikas Ernestas Rezerfordas įrodė, kad atomas yra sudarytas iš branduolio ir elektronų.

Taigi rezultatas toks, kad po šių atradimų sumažėjo žmonių mirtingumas, pailgėjo gyvenimo trukmė. Biologija, medicina, chemija, fizika pasiekė naują raidos etapą.

ALBERTAS EINŠTEINAS


Albertas Einšteinas, didžiausias dvidešimto amžiaus mokslininkas ir visų laikų intelektualas, geriausiai žinomas dėl savo reliatyvumo teorijos. Iš tikrųjų egzistuoja dvi teorijos: 1905 m. suformuluota specialioji reliatyvumo teorija ir 1915 m. suformuluota bendroji reliatyvumo teorija, kurią tiksliau galima būtų pavadinti Einšteino gravitacijos dėsniu.

Einšteino teorija įrodo, kad visi moksliniai skaičiavimai yra reliatyvūs. Paneigdama absoliutaus laiko egzistavimą, Einšteino teorija padarė perversmą moksle. Kaip radikaliai ši teorija pakeitė mūsų erdvės ir laiko suvokimą, gali pailiustruoti toks pavyzdys.

Įsivaizduokite erdvėlaivį X, judantį tolyn nuo Žemės 100 000 kilometrų per sekundę greičiu. Greitį stebėtojai matuoja ir erdvėlaivyje , ir Žemėje.Jų matavimai sutampa. Tuo pačiu metu kitas erdvėlaivis Y juda tiksliai ta pačia kryptimi, kaip erdvėlaivis X, bet daug greičiau. Jeigu stebėtojai Žemėje išmatotų erdvėlaivio Y greitį, jie pamatytų, jog šis skrieja nuo Žemės 180 000 kilometrų per sekundę greičiu.Stebėtojai erdvėlaivyje Y gautų tokį patį rezultatą.

Abiem erdvėlaiviams judant ta pačia kryptimi, atrodytų, kad skirtumas tarp jų greičių yra 80 000 kilometrų per sekundę ir kad greitesnis laivas turi tokiu greičiu judėti nuo lėtesniojo.

Tačiau Einšteino teorija įrodo, jog abiejų laivų stebėtojai sutars, kad atstumas tarp jų didėja ne 80 000 kilometrų per sekundę, o 100 000 kilometrų per sekundę greičiu.

Toks rezultatas gali pasirodyti juokingas, ir skaitytojas gali įtarti, kad čia esama kažkokios apgaulės arba nepaminėta kokia nors svarbi detalė. Anaiptol, rezultatas neturi nieko bendra su erdvėlaivių konstrukcijos detalėmis ar juos varančiomis jėgomis. Pagal Einšteiną, toks rezultatas (kurį lengvai galima apskaičiuoti, naudojantis jo greičių derinimo formule) yra tik laiko ir erdvės prigimties pasekmė.

Reikia turėti omenyje, kad kuriant atominę energija svarbų vaidmenį atliko ir kiti žmonės; vis dėlto Einšteino indelio svarba neginčytina. Be to, būtent Einšteinas 1939 metais parašė laišką prezidentui Ruzveltui, kur aprašė atominių ginklų gamybos galimybę ir akcentavo, jog Jungtinėms Valstijoms svarbu apsirūpinti tokiais ginklais ankščiau už vokiečius – tai padėjo pradėti Manheteno projektą, kurio rezultatas buvo pirmosios atominės bombos sukūrimas.

Specialusis reliatyvumas sukėlė karšus ginčus, ir tik vienu klausimu visi sutiko – tai labiausiai protą drumsčianti mokslinė teorija, kokia kada nors buvo sukurta. Deja, jie klydo, nes bendrosios Einšteino reliatyvumo teorijos išeities taškas yra prielaida, kad gravitaciniai efektai susiję ne su fizinėmis jėgomis, o greičiau yra erdvės išlikimo rezultatas.Iš tiesų stulbinanti idėja!

Kaip įmanoma išmatuoti erdvės išlinkimą? Ir ką reškia erdvės išlinkimas? Einšteinas ne tik suformulavo tokią teoriją,bet ir suteikė jai aiškia matematinę formą, pagal kurią galima daryti tikslius spėjimus ir tikrinti jo hipotezes. Tolimesni stebėjimai – svarbiausi iš jų buvo padaryti per visiškus Saulės užtemimus – pakartotinai patvirtino Einšteino apskaičiavimų teisingumą.

Bendroji reliatyvumo teorija keliais atžvilgiais skiriasi nuo mokslinių dėsnių. Pirma, Einšteinas suformulavo
savo teoriją, remdamasis ne kruopščiais tyrimais, o simetrijos ir matematinės elegancijos pagrindais – racionalistiniais pagrindais. Einšteino teorija lig šiol sėkmingai atlaiko kiekvieną patikrinimą. Vienas iš Einšteino atradimo rezultatų yra tas, kad bendrojo reliatyvumo teorija yra visuotinai pripažinta gražiausia, elegantiškiausia, galingiausia ir labiausiai intelektualiai patenkinančia iš visų mokslinių teorijų.

Bendrasis reliatyvumas išsiskiria ir kitu atžvilgiu. Daugelis kitų mokslinių dėsnių galioja ne visomis aplinkybėmis. Tačiau bendrajai reliatyvumo teorijai išminčių kol kas nėra. Nėra žinomų aplinkybių, teorinių ar eksperimentinių, kuriose nepasitvirtintų bendrojo reliatyvumo postulatai.

Nors Einšteinas geriausiai žinomas dėl savo reliatyvumo teorijų, jį būtų išgarsinę ir kiti jo moksliniai pasiekimai. Antai Einšteinui buvo įteikta Nobelio premija už raštu išaiškintą fotoelekrinį efektą, svarbų reiškinį, kuris buvo mįslė praeities fizikams. Jis teigė, jog egzistuoja fotonai, šviesos dalelės. Kadangi per interferencinius eksperimentus jau seniai buvo įrodyta, jog šviesą sudaro elektromagnetinės bangos ir buvo laikoma „aiškiu dalyku“ ,kad bangos ir dalelės yra viena kitai prieštaraujančios sąvokos, Einšteino hipotezė reprezentavo radikalų ir paradoksalų lūžį klasikinėje teorijoje. Ne tik jo fotoelektros dėsnis buvo svarbus praktiniams pritaikymams, bet ir hipotezė apie fotonus padarė didelę įtaką kvantų teorijai tobulinti bei šiandien yra integrali tos teorijos dalis.

Einšteinas gimė 1879 metais Ulmo mieste, Vokietijoje. Vidurinę mokyklą lankė Šveicarijoje ir 1900 metais tapo Šveicarijos piliečiu. 1905 metais Ciūricho universitete jis gavo mokslų daktaro laipsnį, bet tuo metu surasti akademinio posto neįstengė. Tačiau tais pačiais metais jis išspausdino savo veikalus apie specialųjį reliatyvumą, fotoelektrinį efektą ir Brauno judėjimo teoriją. Per kelerius metus šie veikalai, ypač apie reliatyvumą, įtvirtino jo, kaip geriausio bei originaliausio pasaulio mokslininko reputaciją. Jo teorijos buvo labai ginčytinos; joks šiuolaikinis mokslininkas, išskyrus Darviną, nesukėlė tiek ginčų kaip Einšteinas. Nepaisant to, 1913 metais jis buvo paskirtas Berlyno universiteto profesoriumi, tuo pačiu metu tapo Berlyno Kaizerio Vilhelmo fizikos instituto direktoriumi ir Prūsijos mokslų akademijos nariu. Šie postai jam leido visą laiką skirti tyrinėjimams.

Vokietijos vyriausybei neteko gailėtis taip neįprastai paaukštinus Einšteiną, nes vos po dviejų metų jam pavyko suformuluoti bendrąją reliatyvumo teoriją, o 1921 metais jis gavo Nobelio premiją. Antrąją savo gyvenimo pusę Einšteinas buvo pasaulinio garso, gal net garsiausias iš kada nors gyvenusių mokslininkų.

Kadangi Einšteinas buvo žydas, į valdžią atėjus Hitleriui, Vokietijoje jam tapo pavojinga. 1933 metais jis išvyko į Prinstoną ir dirbo Prinstono fundametaliųjų tyrimų institute. 1940 metais tapo Jungtinių Valstijų piliečiu. Pirmoji Einšteino santuoka baigėsi skyrybomis;antroji buvo labai laiminga. Jis turėjo du vaikus, abu berniukus.Mirė 1955 metais Prinstone.

Einšteinas visada domėjosi pasauliu ir dažnai reikšdavo savo politines pažiūras. Jis buvo karštas politinės tironijos priešas, uolus pacifistas ir tvirtas sionizmo rėmėjas. Jis turėjo puikų humoro jausmą, pridedantį kuklumą ir nedidelį smuiko talentą.

GREGORAS MENDELIS

Šiandien Gregoras Mendelis garsus kaip žmogus, atradęs pagrindinius paveldėjimo principus. Tačiau visą gyvenimą jis buvo nežymus austrų vienuolis, neprofesonalus mokslininkas, kurio nuostabius tyrinėjimus mokslo pasaulis ignoravo.

Mendelis gimė 1822 metais Heinzendorfo mieste tuometinėje Austrijos imperijoje. 1843 m. jis įstojo i Augustinų vienuolyną Briune, Austrijoje(dabar Brno, Čekija). 1847 m. Mendelis buvo įšventintas į kunigus. Kiek vėliau jis laikė mokytojo sertifikatui gauti. Deja, nesėkmingai. Vis dėlto vienuolyno vyresnieji išsiuntė Mendelį į Vienos universitetą, kur 1851 – 1853 m. jis studijavo matematiką ir gamtos mokslus. Nors Mendelis taip ir negavo vienuolių mokytojo licencijos, tačiau Briuno modernioje mokykloje dirbo pavaduojančiu mokytoju.

Prasidedant 1856 m. jis atliko savo garsiuosius augalų dauginimo eksperimentus. Iki 1865 m. jis suformulavo paveldimumo dėsnius ir pateikė juos raštu Briuno gamtos istorijos draugijai. 1866 m. jo gauti rezultatai buvo išspausdinti tos draugijos „Protokoluose“, straipsnyje „Eksperimentai su augalų hibridais“. Be to, savo veikalo kopijas Mendelis siuntė Karlui Nageliui, autoritetingam paveldimumo tyrinėtojui. Tačiau ir šis mokslininkas nesuprato didžiulės veikalo svarbos. Po to Mendelio straipsniai buvo ignoruojami ir daugiau kaip trisdešimčiai metų užmiršti.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1461 žodžiai iš 4671 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.