Mokyklos vizijos ir jos dabarties apibūdinimas
5 (100%) 1 vote

Mokyklos vizijos ir jos dabarties apibūdinimas

MOKYKLOS DABARTIES IR JOS VIZIJOS APIBŪDINIMAS

Vilnius

2008

Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla yra trijų gatvių apsuptyje: Įsruties, Tolminkiemio ir I.Kanto. Ji pastatyta 1992 m.

Pirmaisiais metais šioje mokykloje mokėsi 400 mokinių, dirbo 41 mokytojas. Pirmasis mokyklos direktorius buvo K.Armonas. Dabar mokykloje mokosi 786 mokiniai, dirba 68 mokytojai. Mokyklos direktorius Z.Popovas džiaugiasi darbščiu, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu: čia dirba 6 mokytojai ekspertai, 14 mokytojų metodininkų, 39 vyr. mokytojų.

Visus šiuos 11 metų mokyklos kolektyvas ieškojo naujų mokymo metodų, keitė požiūrį į mokinį ir jo lavinimosi galimybes. Kelią skynės visuminis ugdymas – minties, veiksmo ir žodžio vienovė. Sustiprėjo ugdymo bazė: įrengti du informatikos kabinetai, įsigyta daug audio, video technikos užsienio kalboms mokyti, daug kitų mokymo priemonių. Įrengtas stomatologijos kabinetas. Pagražėjo mokyklos interjeras (suremontuoti kabinetai, koridoriai, aktų ir sporto salės, valgykla). Gražėja ir mokyklos aplinka.

Pilaitė – naujas Vilniaus miesto mikrorajonas, dar tik kuriantis savo tradicijas ir formuojantis savo kultūrinę aplinką. Mokykla turi būti to kūrimo centre ir stengtis, kad jos ugdytiniai suvoktų svarbiausias gyvenimo vertybes ir tiesas: neprarastų savo etninių šaknų, natūralaus kalbos jausmo. Tai labai svarbu. Kitaip žmonės taps vieniši, pasimes technizuotame pasaulyje, praras tradicines vertybes, neįgis naujų.

Mokyklos vizija. Mokykla – šiuolaikiška, saugi ir atvira, besivadovaujanti demokratijos ir liberalumo principais įstaiga, kurianti ir ugdanti aukštos kultūros bendruomenę, gebančią plėtoti humanistinius santykius, užtikrinanti puikias šiuolaikiškas technologijomis ir pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis ugdymo(si) sąlygas, siekiant bendrųjų išsilavinimo standartų, garantuojančių ne tik brandų jaunos kartos pilietį, bet ir galimybę mokytis visą gyvenimą, sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

Mokyklos misija. Ugdyti sąmoningas bei turinčias tvirtas vertybines nuostatas asmenybes kaip šalies ateities piliečius, gebančius efektyviai organizuoti savo ir kitų bendruomenės (visuomenės) narių veiklą, aktyviai dalyvauti klasės ir mokyklos bendruomenės veikloje, kultūringai, pagarbiai elgtis, užjausti, pagelbėti, mandagiai ir motyvuotai ieškoti teisingumo, reikalauti iš savęs ir kitų sąžiningumo, viešumo ir atsakomybės, sveikai gyventi, svajoti, kurti.

Mokyklos tikslai:

1.Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tobulinant ugdymo(si) pokyčių analizę, vadybą, koordinuojant visų mokyklos bendruomenės narių veiksmus..

2. Kelti bendruomenės kultūrą, kurti patrauklų mokyklos įvaizdį.

Mokyklos uždaviniai:

1.Kurti mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą.

2.Tirti, analizuoti mokymo(si) pokyčius, šalinti trūkumus.

3. Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą siekiant aukštesnės mokymo(si) kokybės.

4.Kurti atvirą, demokratinę mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros centrą.

5. Viešai skelbti mokyklos pasiekimus mieste ir respublikoje.

Prioritetai:

Atsižvelgiant į mokyklos viziją ir misiją, numatyti tris strateginės veiklos prioritetai:

1. Mokymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, ugdymo turinio optimizavimas.

2. Mokyklos įvaizdžio ir bendruomenės kultūros kėlimas.

3. Brandaus piliečio ugdymas teikiant efektyvią pagalbą ir keliant mokytojų kvalifikaciją.

Savivaldos institucijos:

Mokyklos taryba, pirmininkas K. Šinkūnas

Mokytojų taryba, pirmininkas Z. Popovas

Mokyklos metodinė taryba, pirmininkė A. Žiūkienė

Mokinių taryba , prezidentė Karolina Dilytė

Tėvų komitetas, pirmininkas R. Pakeltis,

Mokytojų metodinės grupės, darbo grupės, komisijos.

Mokykloje vykdomos programos

a) pradinio ugdymo (1-4 kl.)

b) pagrindinio ugdymo (5-10 kl.)

c) vidurinio ugdymo (11-12 kl.)

d) kryptingo dailinio ugdymo (2-10 kl.)

e) ankstyvojo užsienio kalbų ugdymo (nuo 2 kl.)

f) ankstyvojo profiliavimo (8-10 kl.)

g) profilinio ugdymo (11-12 kl.)

Profilinis mokymas organizuojamas pagal profilinio mokymo modelį, patvirtintą ŠMM ministro 2004 m. birželio 3d. įsakymu Nr.ISAK-839.

Mokiniai gali rinktis realinį arba humanitarinį profilį. Savo individualų mokymosi planą 11-12 klasei jie susiformuoja patys pagal žemiau išvardintas taisykles:

1. Mokinys privalo mokytis ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau 12 dalykų. Projektinis darbas, visuomenei naudinga veikla į dalykų skaičių neįskaitoma.Jei dalyko programos mokinys nebaigia, tai tolygu, kad to dalyko jis nesimokė.

2. Mokiniai, išskyrus besimokančius pagal modifikuotą vidurinio ugdymo programą, privalo bent du profilio dalykus mokytis pagal išplėstinį dalyko programos kursą, bet iš viso ne daugiau kaip 5 dalykus.

3. Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai.

Kito dalyko programą mokinys gali rinktis atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to dalyko programos ar kurso, ar dalyko programos kursų skirtumų

Klasių komplektai ir moksleivių skaičius 2007-2008 m.m.

Klasės Klasių skaičius

1-4 12

5-10 17

11-12 5

1-12 34

Mokyklos privalumai:

* Ugdymas vienoje pamainoje

* Priešmokyklinis ugdymas (nuo 6-erių metų)

* Įdiegta elektroninė knygelė

* Dėstomos trys užsienio
kalbos (anglų, vokiečių, rusų)

* Ankstyvas anglų kalbos mokymas (nuo 2-os klasės)

* Kryptingas dailinis ugdymas (2-10 kl.)

* 11-12 klasėse profilinis mokymas

* Įrengti informatikos kabinetai

* Veikia mokyklos informacinis centras (MIC)

* Aktyvi popamokinė veikla

* Nuosekli ir įvairiapusė prevencinė veikla

* Efektyvi psichologinės – pedagoginės pagalbos, vaikų teisių apsaugos veikla.

Mokykloje dirba pirmosios psichologinės pagalbos komanda:

* Įvertina ir sprendžia moksleivių problemas

*Teikia pagalbą rizikos grupės vaikams

*Sprendžia vaikų psichologinių krizių prevencijos klausimus

*Padeda įveikti mokymo įstaigoje kylančius konfliktus

* Suteikia žinių tėvams, kaip įveikti įvairias krizes

Mokykla teikia šias paslaugas mokyklos bendruomenei:

Spec. pedagogo, socialinio pedagogo, stomatologo, medicinos darbuotojo, bibliotekininko.

Tėvų pagalba:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 831 žodžiai iš 1653 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.