Molėtų vidurinės mokyklos istorija
5 (100%) 2 votes

Molėtų vidurinės mokyklos istorija

Molėtų gimnazija

Kursinis darbas

Molėtų pagrindinės mokyklos istorija

Darbą atliko: 3a kl. mokinės

Aušrinė Sabaliauskaitė

Daiva Ušinskaitė

Darbo vadovas: istorijos mokytoja

Rudienė

Molėtai

2005

Turinys

1. Tikslai…………………………………………………………………………………………………. 3 2. Įvadas…………………………………………………………………………………………………. 4

3. Darbo aprašymas………………………………………………………………………………… 5

4. Molėtų pagrindinės mokyklos istorija…………………………………………………… 6

5. Mokyklos direktorius – Alfonsas Kavoliūnas……………………………………….. 8

5. Mokykla šiandien ir vakar…………………………………………………………………… 10

6. Molėtų pagrindinės mokyklos dvidešimtmetis………………………………………. 11

7. Mokykla šiandien………………………………………………………………………………… 13

8. Popamokinė veikla Molėtų pagrindinėje mokykloje 2004/2005m…………… 14

9. Mokyklos laikraštis – „Molėtukas“………………………………………………………. 15

10. Mokykloje būreliai tęsia veiklą……………………………………………………………… 16

11. Mokykla po atsinaujinimo…………………………………………………………………… 18

12. Klausimai mokiniams………………………………………………………………………….. 19

13. Apklausa…………………………………………………………………………………………….. 21

14. Diagramos…………………………………………………………………………………………… 25

15. Išvados……………………………………………………………………………………………….. 29

16. Žmonės, padėję atlikti šį darbą……………………………………………………………. 30

17. Naudota literatūra………………………………………………………………………………. 31

18. Priedai……………………………………………………………………………………………….. . 32

TIKSLAI

1. Susipažinti su Molėtų Pagrindinės mokyklos istorija

2. Pasiklausyti mokytojų, bei mokyklos direktoriaus pasakojimų apie mokyklos gyvenimą

3. Sužinoti, kaip mokykla tobulėja, kaip ji keičiasi

4. Sužinoti mokyklos statistikas.

ĮVADAS

Pasirinkome šį projektinį darbą, nes mūsų tikslas buvo dar daugiau sužinoti apie Molėtų pagrindinę mokyklą, apie jos ateities planus, popamokinę veiklą, vaikų užimtumą, pakalbinti direktorių ir vaikus, sužinoti kaip mokykloje kinta vaikų skaičius, bei sužinoti apie mokyklos praeitį.

.

Darbo aprašymas

Manome kiekvienas senelis ar močiutė norėtų prisiminti tuos laikus, kai mokėsi Molėtų pagrindinėje mokykloje. Taigi mes ir pasirinkome šią temą vien tam, kad pačios sužinotume apie ją daugiau, kad palygintume, kaip mokiniai mokėsi anksčiau ir dabar.

Darbą pradėjome nuo apsilankymo Molėtų pagrindinėje mokykloje. Mus ten labai maloniai pasitiko istorijos mokytoja R. Veršelienė. Ji mums davė mokyklos metraščius. Iš ten sėmėmės pagrindinių žinių apie šią mokyklą. Kalbinome mokinius, mokytojus, bei direktorių A. Satkūną.

Taip pat lankėmės Molėtų centrinėje bibliotekoje, muziejuje, ten mes radome daug papildomos informacijos apie Molėtų pagrindinę mokyklą.

MOLĖTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ISTORIJA

1923 metais Molėtų valsčiaus patalpose(Vilniaus gatvėje) įsikūrė Molėtų progimnazijos 1 ir 2 klasės, į kurias po egzaminų buvo priimta apie 50 tėvų vaikai. Pirmasis direktorius buvo Jurgis Andziulis, pirmoji mokytoja Valiulytė – Andziulienė. Muziką dėstė vargonininkas Makačinas.

Progimnazija turėjo savo uniformą. Berniukai dėvėjo kepures iš mėlynos medžiagos su žaliais kantais. Kepurės priekyje buvo išgraviruotos raidės „MVM“ (Molėtų vidurinė mokykla), šonuose – ąžuolo lapai. Mergaitėms buvo skirtos mėlynos beretės su tokiais pat užrašais.

Molėtų progimnazijoje iki 1940m. mokydavosi apie 200 mokinių, kartu su pradinėm klasėm. Dirbo apie 12
mokytojų. Mokytis galėjo tik pasiturinčių tėvų vaikai, nes už mokslą reikėjo mokėti ir turėti uniformas. Knygos ir rašymo priemonės buvo labai brangios, pvz. Zoologija kainavo 5lt, aritmetika 10lt. Mokinių pažangumas buvo blogas, daug mokinių likdavo antriems metams.

Senieji molėtiškiai pasakojo, kad mokykloje buvo vartojamos fizinės bausmės, mušdavo liniuote per delną, pešiodavo mokinius už plaukų, tampydavo už ausų, statydavo ir klupdydavo į kampą.

Progimnazijoje veikė 2 organizacijos: skautų ir angelaičių. Angelaičiams vadovavo kunigas ir mokytoja. Skautams vadovavo karinio parengimo mokytojas arba pats direktorius. Prieš pamokas ir po jų mokykloje buvo kalbama malda, per savaitę buvo 2 tikybos pamokos. Po keleto metų mokykloje veikė choro, sporto ir dramos būreliai, ypač sustiprintai vaikai buvo ruošiami karinio parengimo. Mokykloje veikė nedidelė biblioteka, kurioje mokiniai galėjo paimti skaityti knygą du kartus per savaitę.

1941m. progimnazijoje direktoriumi paskiriamas mokytojas Kavaliauskas, nuo 1942-1944m. mokytoja Vyšniauskienė. Progimnazijoje dirba mokytojai: Gedvilas, Petrauskaitė, Mikulėnaitė-Motiejūnienė, Surgailytė-Narkevičienė, Žažys, Rimkaitė, Navardauskas, Martikonis, Keras.Ypač molėtiškiai prisiminė mokytojų Narkevičienės ir Motiejūnienės gerumą ir rūpestingumą neturtingiems krašto vaikams. Jos stengdavosi, kad neturtingų žmonių vaikai, kurie gerai ir labai gerai mokydavosi būtų atleisti nuo mokesčio. Mokslo sąlygos buvo labai sunkios, pastatas senas, tamsus, langai maži, visiškai nepritaikytas mokytis. Tuo laiku buvo kortelių sistema, trūko avalinės, drabužių, vaikai turėjo pėsčiomis į mokyklą eiti po 7 – 10 km. Arba samdytis gyvenamąją vietą.

1923-1944m. Molėtuose veikė progimnazija (Vilniaus gt.). 1944-1945m. Molėtus išvadavus iš vokiečių, kuriasi gimnazija. 1939m. pradinės klasės įkuriamos tipiniame šešių klasių mūriniame pastate (Jaunimo gt. 1, dabartinis senasis mokyklos pastatas). Molėtų gimnazijoje (vidurinėje mokykloje) viso 11 klasių komplektų, apie 398 mokinius. 1945-1946m. baigė pirmoji abiturientų laida – 18 mokinių. 1947m. mokinių skaičius sparčiai didėja, mokykla pradeda dirbti dviem pamainomis. Trūksta patalpų. 1947m. iš kaimo pervežtas medinis dviejų klasių pastatas (vėliau ten buvo mokyklos valgykla). Kada Lietuvoje pradedamas įgyvendinti privalomas septynmetis mokymas, iškyla reikalas Molėtuose statyti tipinę vidurinę mokyklą. Pradedamas 800 vietų tipinis mokyklos pastatas statyti. Tačiau 1960-1961m. jis atiduodamas naujai atidaromai mokyklai – internatui. Vidurinė mokykla vėl ankstesnėse patalpose ir dirba dviem pamainomis. 1964m. balandžio mėn. pradedamas statyti aštuonių klasių priestatas. 1965m. vasario mėn. mokykla jau turi naują statinį prijungtą prie pirmojo. Atšvenčiamas mokyklos dvidešimtmetis. 1965m. pab. pradedamas statyti trečiasis mokyklos pastatas, kuris buvo užbaigtas 1966m. Jame įsikuria devynios klasės, įrengiami fizikos ir chemijos kabinetai, biologijos kabinetas. Nors beveik visą mokyklos internato trečiąjį aukštą grąžiname šeimininkams, tačiau ten mūsų mokyklai paliekamos dar trys klasės. Nuo 1966-1969m. mokykla pradeda dirbti viena pamaina. 1968-1969m. vėl mokinių skaičius didėja, mokykla priversta dirbti dviem pamainom. 1969m. mokykloje įrengti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos kabinetai, pionierių kambarys, gydytojo kabinetas, erdvesnis mokytojų kambarys, pusrūsyje įsikuria biblioteka, vaizdinių – techninių priemonių kartu ir metodinis kabinetas. 1969-1970m. pradėtas projektuoti ketvirtasis mokyklos pastatas su erdve sporto sale. 1970m. mokykla turi savo sunkvežimį ir motociklą.

MOKYKLA ŠIANDIEN IR VAKAR

Kaip šventoji ugnis be kurstytojų – vaidilučių, šeimos židinys be motinos, taip mokykla negyva ir beveidė be mokytojų, kurie mokiniams davė ir duoda neįkainojamą turtą – žinias.

Mokykloje dirbo daug kantrybės, sumanumo, stropumo, meilės ir pareigingumo parodę savo darbe dėstydami atskirus dalykus ar vadovaudami įvairiems būreliams mokytojai entuziastai : lietuvių kalbos mokytojai Aldona Urbonienė, Alfonsas Kavoliūnas, muzikos mokytoja ekspertė Stasė Skurulskienė, istorijos mokytojai Liudmila Kazlauskienė, Kazys Kazlas, dailės mokytojas Aleksandras Vyžintas, šokių kolektyvų vadovė Eugenija Morkūnienė, matematikos mokytoja Elena Papuškienė.

Daug sumanumo, tolerancijos, žmoniškumo buriant visą mokyklos kolektyvo veiklą kūrybiniam ar atsakingam darbui – jaunų žmonių mokymui ir auklėjimui parodė direktoriai P. Meškuotis, A.Kavoliūnas, pavaduotojai A. Paragys, R. Tubytė, O. Zabulionytė, O. Keršulienė, A. Kerpauskienė, D. Umbrasienė, G. Petrauskienė, J. Kazlauskas.

Kuo įdomus mokyklos gyvenimas? Pirmiausia turbūt tuo, kad jame vyksta nuolatinė kaita. Keičiasi kartos, įgyvendinamos naujos idėjos, ieškoma įvairesnių veiklos formų, talentų pradų.

Visa tai ne be mokytojų pagalbos.

Stropios, mylinčios vaikus ir savo dalyką išmanančios vyr. Mokytojos M. Leleikaitė, V. Ramonaitė, R. Šlikienė, pavaduotoja A. Jasiulionienė veda vaikus painiais ir sudėtingais matemaikos labirintais.

Stropiai, nuoširdžiai dirba lietuvių kalbos vyr. Mokytojos R.Kupauskienė, Z.Rinkevičienė.

Mokyklos
paįvairina kasmetiniai „Šauniausio moksleivio“ konkursai, išvykos į teatrus, klasių popietės – „žiburėliai“, pramoginiai renginiai. Organizuojamos Mokytojos dienos šventės, atrakcionų vakaras, Valentino diena, Kalėdiniai – Naujametiniai karnavalai. Su savo programomis pasirodo ir mokytojai.

Aktyvus sportinis mokyklos gyvenimas. Kiekvienais metais moksleiviai tampa rajono spartakiadų prizininkais, dalyvauja respublikinėse varžybose.

Pasiekiama neblogų rezultatų rajoninėse ir respublikinėse moksleivių olimpiadose. 1955 metais respublikiniame moksleivių saugaus eismo konkurse iškovota II-oji vieta. Vadovas mokytojas M. Stankevičius.

MOKYKLOS DVIDEŠIMTMETIS

1944m. vasarą Tarybinė Armija, triuškindama fašistines gaujas, išvadavo Molėtus ir jų apylinkes iš okupacijos. Tų pačių metų rudenį iki tol veikusios progmnazijos bazėje buvo atidaryta Molėtuose gimnazija. O 1946m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.

Ir taip metai po metų mokykloje augo mokinių, klasių komplektų ir mokytojų skaičius. Ypač sparčiai mokykla augo paskutiniais keleriais metais. Jeigu 1961-1962m. mokykloje buvo 562 mokiniai, tai 1962-63m. mokinių buvo 623, 1963-64m. mokinių – 723, o 1964-65m. mokinių- 780 su 26 klasių komplektu ir 52 mokytojais. Beto, 1964m. atidarytas neakivaizdinis skyrius, kuriame mokėsi 300 su viršum dirbančiųjų.

Metai iš metų plečiasi ir stiprėja mokyklos mokymo materialinė bazė. Jeigu 1962-64m. mokykla dirbo viename senos statybos mūriniame ir viename mediniame pastate, tai 1966m. mokykla naudojasi pastatytu 8kl. priestato ir mokyklos-internato pastate 9 klasėmis ir patalpomis, priemonių kambariui. Mokykla labai sparčiai mokosi. Mokyklą mokiniai baigia vis geresniais įvertinimais.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1387 žodžiai iš 4601 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.