Monė
5 (100%) 1 vote

Monė

TURINYS

1. Turinys 1

2. Įvadas 2

3. Įmonių klasifikavimas 3

4. Trumpa įmonių charakteristika, jų privalumai ir trūkumai 4

5. Individuali įmonė ir tikroji ūkinė bendrija 10

6. Įmonių palyginimas pagal 5 kriterijus 11

7. Naudota literatūra 16

1 Užduotis

ĮVADAS

ĮMONĖ:

 Yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei-ūkinei veiklai.

 Kaip teisės subjektas (įmonininkas), gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo.

ĮMONĘ SUDARO – medžiaginių-daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas.

UŽSIENIO VALSTYBĖS ĮMONĖ:

 Juridinio asmens teises turinti ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.

 Susivienijimas ar kitokia pelno siekianti organizacija.

 Kurios buveinė yra užsienio valstybėje.

 Kuri įsteigta ar įregistruota pagal užsienio valstybės įstatymus.

ĮMONIŲ KLASIFIKAVIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALI VEIKTI ŠIOS ĮMONĖS

2 Užduotis

TRUMPA ĮMONIŲ CHARAKTERISTIKA, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

INDIVIDUALIOSIOS ĮMONĖS

Individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems fiziniams asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Individualią (personalinę) įmonę nuosavybės teise gali turėti taip pat ir negamybinės organizacijos, turinčios juridinio asmens teises. Individuali (personalinė) įmonė neturi juridinio asmens teisių, jos turtas neatskirtas nuo įmonininko turto. Pagal įmonės prievoles įmonininkas atsako visu savo turtu, taip pat ir po įmonės likvidavimo.

Individuali (personalinė) įmonė privalo turėti firmos vardą, kuriame įvardijamas jos savininkas.

Individualios (personalinės) įmonės steigimą, likvidavimą ir veiklą taip pat reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei kiti įstatymai.

TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS

Tikroji ūkinė bendrija yra visiškos turtinės atsakomybės įmonė, įsteigta bendrosios jungtinės veiklos sutartimi apjungus kelių fizinių ar juridinių asmenų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę komercinei-ūkinei veiklai su bendru firmos vardu. Tikroji ūkinė bendrija neturi juridinio asmens teisių, jos turtas neatskirtas nuo bendrijos narių turto. Pagal tikrosios ūkinės bendrijos prievoles jos nariai atsako solidariai visu savo turtu, taip pat ir po įmonės likvidavimo. Tikroji ūkinė bendrija neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.

Tikrosios ūkinės bendrijos turi firmos vardą, kuriame turi būti įvardytas bent vienas jos savininkų.

Tikrosios ūkinės bendrijos steigimą, likvidavimą ir veiklą be šio įstatymo reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas bei bendrosios jungtinės veiklos sutartis, kuria steigiama tikroji ūkinė bendrija.

KOMANDITINĖS ŪKINĖS BENDRIJOS

Komanditinę (pasitikėjimo) ūkinę bendriją sudaro bendros firmos vardu veikiantys tikrieji nariai ir nariai komanditoriai, kuriems įmonės turtas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija nėra juridinis asmuo, jos turtas neatskirtas nuo bendrijos tikrųjų narių turto. Pagal komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos prievoles jos tikrieji nariai solidariai atsako visu savo turtu, taip pat ir po įmonės likvidavimo, o nariai komanditoriai – tik ta savo turto dalimi, kurią pagal sutartį yra perdavę bendrai komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos veiklai. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.

Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos nariais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys. Komanditinėje (pasitikėjimo) ūkinėje bendrijoje turi būti bent vienas tikrasis narys ir bent vienas narys komanditorius.

Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija privalo turėti firmos vardą, kuriame įvardijamas bent vienas tikrasis bendrijos narys.

Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos steigimą, likvidavimą ir veiklą be šio įstatymo reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas bei bendrosios jungtinės veiklos sutartis, kuria steigiama komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija.

AKCINĖS BENDROVĖS

Pagal akcinių bendrovių įstatymą Lietuvoj e gali būti steigiamos:

 akcinės bendrovės (AB);

 uždarosios akcinės bendrovės (UAB);

 investicinės akcinės bendrovės (IAB).

Akcinė bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės .įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios įstatinis (nuosavas) kapitalas yra padalytas į dalis – akcijas ir jų veikla atskirta nuo savininkų veiklos. Akcininkai yra bendrovių nariai, kuriais tampama įstatymų nustatyta tvarka įsigijus šių bendrovių akcijų. Akcininkais gali būti fiziniai, juridiniai asmenys arba valstybė (savivaldybė). Akcinių bendrovių steigimą reglamentuoja Akcinių bendrovių ir Investicinių akcinių bendrovių įstatymai. Pagal savo prievoles AB atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal
bendrovės prievoles atsako vien ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Akcininkas turi teisę gauti atitinkamą pelno dalį dividendų pavidalu. Jeigu akcinė bendrovė patiria nuostolių arba nori reinvestuoti gautą pelną, tai gali priimti sprendimą iš viso nemokėti dividendų.

Akcinį kapitalą sudaro kapitalo suma, kuri gaunama pardavus akcijas. Įsigiję akcijų, žmonės tampa bendrovės bendrasavininkiais. Bendrovės akcinis kapitalas negali būti išdalytas akcininkams, nebent tik likviduojant bendrovę. Todėl atskiras akcininkas negali reikalauti iš bendrovės savo dalies, jis tik gali parduoti akcijas kitiems asmenims ir taip atgauti sumokėtą sumą. Akcininkai turi teisę į likviduojamos įmonės turto dalį, kuri lieka, atsiskaičius su kreditoriais. Akcininkai turi teisę dalyvauti akcinės bendrovės valdyme.

Steigiant AB būtina parengti bendrovės įstatus, tai yra teisinį dokumentą, kuriuo privaloma vadovautis savo veikloje. Įstatuose turi būti nurodyta:

 bendrovės pavadinimas,

 buveinė,

 ūkinė veikla,

 akcijų perdavimo tvarka,

 įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, jų nominali vertė,

 apmokėjimo už akcijas tvarka, valdymo organų formavimas ir jų kompetencija,

 visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo tvarka,

 pelno paskirstymo taisyklės,

 bendrovės reorganizavimo ir likvidavimo tvarka.

Bendrovė yra motininė (patronuojanti), jei kitoje bendrovėje, kuri yra dukterinė, ji tiesiogiai arba netiesiogiai turi balsų daugumą ir gali daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei.

Parengus įstatus reikia:

 pasirašyti įstatinį kapitalą (akcijas);

 sušaukti steigiamąjį akcininkų susirinkimą;

 įregistruoti bendrovę ir jos įstatus Lietuvos Respublikos įmonių registre.

 galimos dvi akcinių bendrovių rūšys:

 uždaroji akcinė bendrovė,

 akcinė bendrovė.

Akcinės bendrovės akcijos gali būti platinamos viešai, jos įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 litų, akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys bei valstybė.

Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos viešai, jos įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10 000 litų, o akcininkų skaičius ne didesnis kaip 100 žmonių.

Investicinės akcinės bendrovės steigiamos privatizuojamam valstybės turtui viešai pasirašant akcijas įsigyti arba įgytam turtui valdyti bei operacijoms su įgytu privatizuojamu turtu vykdyti. Bendrovės pavadinime turi būti žodžiai „Investicinė akcinė bendrovė“. Bendrovės investicijos į kitas IAB negali būti didesnės kaip 10 proc. šių bendrovių įstatinio kapitalo, o investicijos į viešo akcijų pasirašymo būdu privatizuojamas įmones negali būti didesnės kaip 50 proc. šių įmonių įstatinio kapitalo.

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS

Valstybinės įmonės kapitalas skirstomas į valstybinį ir skolintą. Čia nėra privataus kapitalo. Be to, įmonei draudžiama investuoti lėšas į kitas įmones. Kapitalas nėra įmonės nuosavybė, todėl už jį reikia mokėti palūkanas iš įmonės pelno. Įmonės pelnas skiriamas:

Įstatymų numatytiems mokesčiams į biudžetą;

Draudimo įmokoms už įmonėje turimą valstybės ar savivaldybės kapitalą;

Atskaitymams į įmonės pelno rezervą;

Likusi pelno dalis steigėjo nustatytu santykiu naudojama įmonės įstatiniam kapitalui didinti, ne mažiau kaip 25 proc. sumos – kitoms reikmėms (socialinėms, premijoms ir kt.).

Valstybės ir savivaldybės įmonių bruožai:

 yra juridinis asmuo;

 visas turtas priklauso Lietuvos Respublikai arba savivaldybei;

 valstybės ir savivaldybės įmonės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisėmis

 valstybės ir savivaldybės įmonės pagal savo prievoles atsako tik tuo įmonės turtu, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas;

 įmonės neatsako už valstybės ar savivaldybės prievoles;

 įmonių steigimą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą reglamentuoja LR įmonių įstatymas, LR civilinis kodeksas, LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, kiti norminiai aktai bei įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti ir įregistruoti įmonės įstatai.

Kadangi verslininkai negali steigti šių rūšių įmonių, todėl jų steigimas, veikla išsamiai neaptariama.

ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS

Tai fizinio asmens įsteigta įmonė žemės ūkio gamybinei ir komercinei veiklai, turi juridinio asmens teises ir ribotą turtinę atsakomybę. Ją turi sudaryti ne mažiau kaip 2 nariai.

KOOPERATINĖS BENDROVĖS

Tai grupės fizinių arba fizinių ir juridinių asmenų savanoriškai įsteigtas ūkinis subjektas, skirtas jos narių poreikiams tenkinti, veikiantis narių iniciatyva ir rizika. Lot. „cooperation“ reiškia bendrą veikimą, darbą draugėje. Bendrovės veikla yra atskirta nuo narių veiklos. Kooperatinė bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik turimu turtu. Kooperatinės bendrovės kapitalą sudaro nuosavos ir skolintos lėšos. Nuosavos sudaromos iš narių stojamojo mokesčio, pajaus, pelno bei kitų įstatymais neuždraustų šaltinių. Kooperatinės bendrovės kapitalas negali būti sudaromas leidžiant bendrovės akcijas. Minimalaus nuosavo kapitalo dydžio įstatymai nereglamentuoja. Bendras įmokėtų pajų dydis gali
keistis.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1441 žodžiai iš 4537 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.