Monės asortimento analizė
5 (100%) 1 vote

Monės asortimento analizė

TURINYS

Įvadas 4

1. Asortimento analizės pagrindai 5

2. Prekybinio antkainio kontrolė 6

3. Apie ”Panevėžio pienas” įmonę 7

4. „Panevėžio pienas“ apdovanojimai 8

5. Įmonės „Panevėžio pienas“ asortimentas 9-14

Išvados 15

Literatūra 16

Įvadas

Asortimentas – tai prekių rinkinys, kurį tam tikru metu, rinkai pateikia prekybos įmonė.

Šiame darbe pabandysime apžvelgti įmonės asortimento analizę. Visų pirma sužinosime kas tai yra, apžvelgsime pagrindines asortimento analizės kryptis, taip pat pamatysime kaip mūsų nagrinėjamos įmonės asortimentas atitinka rinkos reikalavimus. Taip sužinosime daug naujo apie mūsų nagrinėjamą įmonę „Panevėžio pienas“, pamatysime įmonės naujausius produktus, apdovanojimus, nuopelnus ir tikrai didelį asortimentą įvairiausiu pieno produktų.

Asortimento analizė

Asortimento formavimas ir jo valdymas pasireiškia kaip nuolatinis asortimento politikos sprendimų parengimo, jų priėmimo ir įgyvendinimo procesas. Siekiant pagrįsti asortimento politikos sprendimus, būtina sistemingai kontroliuoti priimtų sprendimų įgyvendinimą, stebėti, analizuoti ir vertinti, ar asortimentas atitinka rinkos sąlygas. Tam tikslui naudojama įvairi informacija, metodai ir rodikliai, vienaip ar kitaip apibūdinantys viso asortimento ir atskirų jo dalių (iki pat smulkiausių jo vienetų) pardavimą ir pelningumą. Pastaraisiais metais iš esmės perėjus prie brūkšnelinio prekių kodavimo ir juos nuskaitančius elektroninius kasos aparatų naudojimo, prekybos įmonėse atsirado galimybė kur kas operatyviau ir išsamiau analizuoti prekių asortimentą, labiau pagrįsti priimamus sprendimus.

Pagrindinės asortimento analizės kryptys:

• Prekių apyvarta;

• ABC analizė;

• Prekybinis antkainis;

• Prekių atsargų apyvartumas;

• Bendrasis efektyvumas ( naudingumas);

• Padengimo indėlis;

• Dvimatė ( portfelio) analizė.

Asortimento analizė dažniausiai pradedama nuo prekių apyvartos analizės. Ji yra paprasčiausias ir bendriausias rodiklis, iš kurio galima spręsti, ar asortimentas atitinka rinkos reikalavimus ir tam tikru mastu vertinti asortimento politiką. Prekių apyvartos analizė apima visą įmonės prekių apyvartą, atskirų jos struktūrinių padalinių ( filialų, skyrių ir pan.) bei atskirų asortimento dalių ( prekių grupių, prekių pavadinimų, pozicijų ir kt.), tiek visos įmonės mastu, tiek struktūriniuose padaliniuose, apyvartas. Analizuojamas planinių užduočių vykdymas, dinamika. Pastaruoju atveju atliekama vadinamoji horizontalioji ir vertikalioji analizė, t.y. lyginami įvairių laikotarpių ir įvairių padalinių, įvairių asortimento dalių to paties laikotarpio duomenys. Naudinga atlikti palyginimus su kitų, analogiškų prekių asortimentu prekiaujančių, įmonių atitinkamais rodikliais.

Vienas iš būdų atskirų asortimento dalių indėliui į prekių apyvartą įvertinti yra vadinamoji ABC analizė. Ji remiasi atskirų prekių grupių ( pavadinimų) suskirstymu pagal jų indėlį į visą prekybos įmonės ( parduotuvės) apyvartą . Iš taip atliktos analizės matyti, kokia yra atskirų prekių dalis visoje įmonės ar atitinkamo jos padalinio prekių apyvartoje.

ABC analizę nesunku atlikti, tačiau jos duomenis naudoti asortimentui valdyti reikia atsargiai, kadangi iš jų nematyti atskirų prekių sąsajos. Nepakanka vien tik nustatyti vienos ar kitos prekės indėlį į apyvartą, reikia išsiaiškinti ir vienos ar kitos prekės apyvartos teigiamą ar neigiamą įtaką kitų prekių apyvartai. Dažnai vienos nedidelę apyvartą turinčios prekės buvimas asortimente daro įtaką daugelio kitų, komplementarių prekių apyvartai. Atsisakius asortimente pirmosios prekės, nukentėtų kitų prekių apyvarta.

Atliekant prekių apyvartos analizę visada reikia turėti galvoje, kad įvykę pokyčiai gali būti susiję ne tik su parduotų prekių kiekio, bet ir jų kainos pakitimais. Todėl analizuojant prekių apyvartą būtina, kur tai tikslinga, naudoti ne tik vertinius, bet ir kiekinius matus.

Tačiau visada reikia turėti galvoje, kad prekių apyvartos dydis priklauso nuo visų marketingo sprendimų ir asortimento politika apima tik vieną, nors ir labai svarbią, šių sprendimų sritį.

Prekybinio antkainio kontrolė

Prekybinis antkainis – tai skirtuma tarp prekės pirkimo ir jos pardavimo kainos ( be PVM ). Jis paprastai išreiškiamas procentais lyginant su pirkimo kaina. Prekybinio antkainio paskirtis – padengti su prekių pardavimu susijusias išlaidas ir prekybininkui sudaryti galimybę gauti pelną.

Prekybinio antkainio panaudojimas viso asortimento arba jo dalių vertinimui yra, lyginant su prekių apyvarta, pranašesnis tuo, kad šiuo atveju atsižvelgiama į prekių įsigijimo išlaidas. Todėl jau galima susidaryti tam tikrą vaizdą apie atskirų asortimento dalių pelningumą ir iš to daryti tam tikras išvadas dėl asortimento struktūros pertvarkymo.

Prekių atsargų apyvartumas- tai įmonės prekių atsargų pasikeitimas, jų atsinaujinimas.Jis apibūdinamas dviem rodikliais: atsargų apyvartumo greičiu ir atsargų apyvartumo trukme. Atsargų apyvartumo greitis parodo, kiek kartų per tam tikrą laikotarpį ( paprastai per metus, pusmetį, ketvirtį) atsinaujina
įmonės prekių atsargos. Jis apskaičiuojamas nagrinėjamojo laikotarpio prekių apyvarta padalijus iš to laikotarpio vidutinių prekių atsargų. Atsargų apyvartumo trukmė vidutiniškai parodo, per kiek dienų įmonė parduoda prekes. Jis apskaičiuojamas vidutines laikotarpio prekių atsargas padalijus iš to laikotarpio vienos dienos prekių apyvartos arba laikotarpio dienų skaičių padalijus iš to laikotarpio atsargų apyvartumo greičio.

Prekių atsargų apyvartumo rodikliai gali būti apskaičiuojami tiek visam asortimentui, tiek atskiroms jo dalims, visai įmonei ir atskiriems jo struktūriniams padaliniams, tiek vertine, tiek ir kiekine išraiška. Šie rodikliai leidžia susidaryti nuomonę, kaip greitai parduodamos prekybos įmonės prekės apskritai ir atskiros jo dalys, ar nėra prekybos įmonėje užsigulėjusių prekių, o jei taip, tai kokios tos prekės ir t.t. Spartesnis, palyginus su planuotu, prekių apyvartumas, kartu didėjant apyvartai ir prekių pasiūlai visiškai patenkinant tikslinės rinkos paklausą, turėtų būti teigiamai vertinamas, kadangi tai mažina kapitalo poreikį, gerina veiklos sąnaudų struktūrą, be to teigiamai veikia įmonės likvidumą bei rentabilumą. Taigi prekių apyvartumas yra svarbus rodiklis, leidžiantis vertinti prekių asortimento formavimo kokybę.

Dvimatė( portfelio) analizė. Asortimentą apibūdinantys rodikliai pateikia daug informacijos apie prekių pavadinimus, prekių grupes ir skyrius; į tai reikia vienaip ar kitaip atsižvelgti rengiant ir įgyvendinant asortimento politikos strateginius ir operatyvinius sprendimus. Viena iš galimybių šią informaciją padaryti apžvalgesnę yra portfelio metodo naudojimas.

Vieningos nuomonės dėl šio metodo tinkamumo prekybos įmonių asortimentui valdyti nėra. Iš esmės strateginiais verslo vienetais laikytinos tik viena nuo kitos nepriklausomos asortimento dalys. Tačiau prekybos įmonėje, įvairios asortimento dalys yra vienaip ar kitaip susijusios. Vis dėl to manoma, kad ir prekyboje, rengiant asortimento politikos strateginius sprendimus, tikslinga prekių grupių lygmenyje naudoti portfelio metodą. Dėl matmenų, kuriuos toks portfelis turėtų apibūdinti, yra įvairių siūlymų:

• atsargų apyvartumas- prekybinis antkainis;

• atsargų apyvartumas- padengimo indėlis;

• apyvarta vienam kv. metrui- prekybinis antkainis.

Atsargų apyvartumas šiuo atveju apibūdina rinkos poveikį. Iš jo galima spręsti, kurios prekės labiausiai perkamos- turi didžiausią paklausą. Prekybinis antkainis parodo įmonės veiklos rezultatus. Iš jo galima tam tikra prasme spręsti, kurios prekės įmonei naudingos, kurių pardavimą reikia skatinti.

Mes pasirinkome įmonę, kuri bus apžvelgta šiame darbe. Tai įmone „Panevėžio pienas“. Ši įmonė buvo pasirinkta dėl jos gana nemažo asortimento, žiūrint tiek į asortimento plotį, tiek ir gylį.

Apie „Panevėžio pienas“ įmonę

„Panevėžio pienas” turi ilgametes pieno produktų gaminimo tradicijas. Pirmoji pieninė Panevėžyje įsteigta 1942 m., o akcine bendrove tapo 1995 m. Tai viena iš didžiausių ir moderniausių pieno produktų perdirbimo įmonių šalyje. Kiekvienais metais tam tikra lėšų dalis skiriama įrangos ir patalpų atnaujinimui bei modernizavimui, tačiau pagrindinės investicijos skiriamos naujausiems įrengimams ir pažangioms technologijoms įsigyti.

Įmonės tikslas – tenkinti vartotojų poreikius, gaminti aukštos kokybės saugius pieno produktus. Dirbant rinkos ekonomikos sąlygomis ir siekiant plėsti gaminamos produkcijos pardavimus, būtina užtikrinti ir nuolat gerinti produktų kokybę, kurti naujus, išskirtinius produktus. Todėl jau 1997 m. įmonėje pradėta diegti ir šiuo metu visiškai įdiegta rizikos veiksnių analizės svarbiuose valdymo taškuose (RVASVT) sistema. Praėjusiais metais atliktas sertifikacinis auditas ir įmonė sertifikuota pagal kokybės valdymo sistemą ISO 9001.

Aukštos kokybės produktų gamybai reikalinga tinkama žaliava, todėl įmonėje buvo įkurtas atskiras paruošų skyrius, besirūpinantis superkamo pieno kokybe. Saugūs ir kokybiški pieno produktai gaminami tik iš sveikų karvių pieno. Pagamintos produkcijos bei superkamo pieno kokybė tiriama visiškai rekonstruotose ir techniškai atnaujintose laboratorijose.

Pastaraisiais metais atnaujintas aparatinis skyrius – naujai įsigyti homogenizatorius ir normalizatorius leidžia normalizuoti pieną srovėje. Pieno produktų fasavimo skyriuje sumontuoti modernūs Švedijos firmos “EcoLean” fasavimo automatai – į šiuolaikišką, ekologiškai švarią ąsotėlio formos pakuotę fasuojamas pienas, kefyras, rauginto pieno gėrimai. Iš esmės pakeisti jogurto bei jogurto gėrimų gamybos technologiniai įrenginiai, sumontuota įranga sterilizuoto pieno gėrimų gamybai. Taip pat įgyta nauja įranga sluoksniuotų valgomųjų ledų gamybai. Atnaujinti ir varškės gaminių įrenginiai: sumontuotas išrūgų atskirtuvas grūdėtos varškės ceche, pertvarkytas ir šiuolaikiškai pakuotei pritaikytas grūdėtos varškės fasavimo automatas, sumontuota nauja linija glaistytų varškės sūrelių gamybai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1420 žodžiai iš 4610 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.