Monės mokumo ir likvidumo analizė
5 (100%) 1 vote

Monės mokumo ir likvidumo analizė

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………….3

1. MOKUMO IR LIKVIDUMO SĄVOKOS…………………………………………..4

2. ĮMONĖS MOKUMO, PELNINGUMO IR RIZIKOS RYŠYS……………….5

3. TRUMPALAIKIO MOKUMO ANALIZĖ………………………………………….8

4. ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO RODIKLIAI……………10

5. LIKVIDUMO SUMAŽĖJIMO RIZIKA……………………………………………..20

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………..22

LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………23

PRIEDAI:

1 Priedas. AB „Dvarčionių keramika“ 2003 – 2004 metų balansas

2 Priedas. AB „Dvarčionių keramika“ 2003 – 2004 metų pelno (nuost.) ataskaitos

ĮVADAS

Kiekvienos įmonės vadovai, siekdami išvengti rizikos, turi nuolat stebėti ir vertinti visas galimas rizikos rūšis. Suprantama, kad rizika labiausiai susijusi su įmonės mokumu ir jos gebėjimu gauti pajamų iš savo veiklos, nes tos įmonės, kurios negali laiku atsiskaityti, pasidaro nepatikimos.

Apie įmonės mokumo būklę galima spręsti iš apskaičiuotų santykinių rodiklių, pagal kuriuos vertinama tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių įsipareigojimų būklė ir pinigų srautų valdymo efektyvumas. Įmonės trumpalaikių skolų apmokėjimas siejamas su jos turimais grynųjų pinigų arba jų ekvivalentų srautais. Tuo tarpu ilgalaikių skolų grąžinimas siejamas su ilgalaikiu materialiuoju turtu ir parodo skolintojų teises į įmonės turtą bei išorinių finansinių išteklių savininkų rizikos laipsnį.

Mokumo grupės rodikliai padeda įvertinti, ar įmonė gali laiku atsiskaityti su savo kreditoriais. Gera įmonės finansine būklė tada, kai ji, suėjus skolų mokėjimo terminui, gali laiku įvykdyti visus savo įsipareigojimus. Tai svarbu visais įmonės egzistavimo etapais: ją registruojant, plečiant veiklą bei siekiant įgyti investuotojų pasitikėjimą.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti mokumo ir likvidumo sąvokas ir svarbą įmonės veikloje.

Darbo uždaviniai – teorinę dalį pritaikyti praktiškai, apskaičiuoti akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ mokumo ir likvidumo rodiklius.

1. MUKUMO IR LIKVIDUMO SĄVOKOS

Dabartinis lietuvių kalbos žodynas aiškina, kad mokumas yra mokamasis pajėgumus, mokus – tai galintis mokėti, turintis iš ko mokėti.

Likvidumas parodo, kaip greitai vertybinius popierius ir materialųjį turtą galima paversti grynaisiais pinigais.

Taigi mokumas ir likvidumas nėra tapačios sąvokos, nors labai artimos ir glaudžiai susijusios. Jeigu įmonė neturi galimybės greitai trumpalaikio ar kito turto paversti pinigais, ji ir negalės mokėti, t.y. bus nemoki. Kitaip tariant, įmonės mokumas yra jos potencialus gebėjimas turimomis priemonėmis likviduoti įsipareigojimus. Tam, kad atsiskaitytų su tiekėjais, kreditoriais ir įvykdytų kitus įsipareigojimus, įmonei reikia turėti ne tik pinigų, bet ir likvidų turtą, kurį galėtų greitai pakeisti į pinigus.

Priklausomai nuo galimybės turtą greitai parduoti galimi įvairūs jo likvidumo ir įmonės mokumo laipsniai.

Turto likvidumas priklauso nuo trijų pagrindinių veiksnių:

• kaip greitai turtą galima pirkti ir parduoti;

• turto pirkimo arba pardavimo operacijų kaštų;

• turto kainų stabilumo ir galimybių jas prognozuoti.

Nustatyti, kuris turtas likvidžiausias arba nelikvidžiausias, kartais sudėtinga, nes minėti trys veiksniai gali reikšti skirtingus dalykus.

Sakykime, turtą A galima parduoti greitai, bet dideles pardavimo sandėrio išlaidos; turtui B parduoti reikia daugiau laiko, tačiau tas sandėris nieko nekainuoja; turtą C galima parduoti greitai ir nedidelėmis išlaidomis, bet neįmanoma iš anksto numatyti jo kainos. Gali būti ir tokia situacija, kad turtas visiškai nelikvidus, t.y. jo negalima parduoti, nes nėra nė vieno pirkėjo.

Jei turtas likvidus. įmonė turi mokėjimo priemonių skoloms apmokėti, bet, turėdama nelikvidų turtą, ji gali pasidaryti nemoki. Galima ir kita situacija. Tarkime, turtas likvidus, tačiau jo gali neužtekti visoms skoloms apmokėti, tada net turėdama likvidų turtą, įmonė pasidaro nemoki.

Vadinasi, mokumo sąvoka siejama su įmonės finansine būkle, o likvidumas – su jos turimo turto pobūdžiu.

2. ĮMONĖS MOKUMO, PELNINGUMO IR RIZIKOS RYŠYS

Įmonės mokumas skiriasi nuo pelningumo, t.y. jos veiklos efektyvumą apibūdinančio rodiklio. R. Wilson ir G. McHugh šią priklausomybę įvertinti siūlo pagal 1 pav. schemą. Į pirmąjį langelį turėtų patekti visos įmonės, kurios ir pelningos, ir mokios. Tai sėkmingai ir dažniausiai stabiliai dirbančios įmonės. Ketvirto langelio įmonės negali ilgai egzistuoti, nes jei jų veikla nepelninga ir jos nebeturi turto, tolesnė tokių įmonių veikla netikslinga ir jas reikėtų likviduoti.

2 ir 3 langelių įmonių būklę sunkiau įvertinti. Jeigu įmonė pelninga, bet nemoki, reikėtų atidžiai įvertinti jos nemokumo priežastis, greičiausiai ji turi problemų, susijusių su pirkėjų įskolinimais, arba galimos ir kitos nemokumo priežastys. Tokia įmonė gali būti nesunkiai konkurentų išstumta iš verslo sferos.

Jeigu
įmonė moki, bet nepelninga, reikėtų ieškoti sprendimų, kaip pakeisti jos veiklą, t. y. ieškoti naujų ir pelningų veiklos būdų.

2, 3, 4 langelių įmones reikia rimtai „gydyti“. Šių autorių nuomone, įmonių žlugimo priežastis dažniausiai lemia blogas turimų išteklių valdymas įmonėse, nepakankama jos marketingo veikla, dėl to dažnai įmonės pasidaro nemokios. Tik efektyvus turimų išteklių valdymas padeda išlaikyti įmonei mokumą.

Moki įmonė Nemoki įmonė

Pelninga 1 2

Nepelninga 3 4

1 pav. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys

Įmonės mokumu suinteresuoti tiek kreditoriai, teik investuotojai, kurie susipažinę su įmonės pelningumu, siekia įvertinti jos mokumą bei galimą veiklos riziką. Ekonominėje literatūroje skiriamos dvi rizikos rūšys:

• rinkos, arba sisteminė rizika. Ji daugiausia susijusi su konkrečios įmonės akcijų kursų svyravimais kapitalo rinkoje;

• Įmones, arba nesisteminė rizika. Tai rizika konkrečiai susijusi su tos įmonės veikla. Naudojami rizikos veiksniai įvairiai klasifikuojami ir įvertinami. C. Stickney siūloma rizikos veiksnių klasifikacijos schema tokia:

Rizikos rūšys

Rizikos rūšys Rizikos požymiai

Tarptautinė Šalies politinė padėtis

Valstybinis reguliavimas

Šalies Valiutų kursų pasikeitimai

Ekonomikos nuosmukis

Infliacija arba defliacija

Demografiniai pokyčiai

Palūkanų normų svyravimai

Pramonės Technologijos būklė

Konkurencinė būklė

Materialinių išteklių būklė

Įmonės Vadovų kompetencija

Strateginis valdymas

Įstatyminė bazė

1 lentelė. Rizikos rūšys ir požymiai

Kiekvienos įmonės vadovai, siekdami išvengti rizikos, turi nuolat stebėti ir vertinti visas galimas rizikos rūšis. Suprantama, kad rizika labiausiai susijusi su įmonės mokumu ir jos gebėjimu gauti pajamų iš savo veiklos, nes tos įmonės, kurios negali laiku atsiskaityti, pasidaro nepatikimos.

Apie įmonės mokumo būklę galima spręsti iš apskaičiuotų santykinių rodiklių, pagal kuriuos vertinama teik trumpalaikių, tiek ilgalaikių įsipareigojimų būklė ir pinigų srautų valdymo efektyvumas. Įmonės trumpalaikių skolų apmokėjimas siejamas su jos turimais grynųjų pinigų arba jų ekvivalentų srautais. Tuo tarpu ilgalaikių skolų grąžinimas siejamas su ilgalaikiu materialiuoju turtu ir parodo skolintojų teises į įmonės turtą bei išorinių finansinių išteklių savininkų rizikos laipsnį.

Rizikos laipsniui nustatyti reikalinga informacija gaunama iš finansinės atskaitomybės dokumentų: balanso, pelno bei pinigų srautų ataskaitų.

C. Stickney siūlo glaudžiai susieti įmonės mokumo ir jos veiklos rizikos klausimus.

Rizikos struktūros analizė, atliekama remiantis finansinėmis ataskaitomis

Įmonės veikla Galimybė gauti grynųjų pinigų Grynųjų pinigų poreikis Atliekamos finansinių ataskaitų analizės rūšys

Ūkinė gamybinė veikla Gaminių pelningumas Apyvartiniam kapitalui padidinti Trumpalaikio mokumo rizikos analizė

Investicinė veikla Turimo ilgalaikio įmonės turto pardavimas arba investicijos Įmonės gamybos pajėgumui padidinti Ilgalaikio mokumo rizikos analizė

Finansinė veikla Skolinimosi galimybė Paskolų poreikis

2 lentelė

Grynųjų pinigų poreikis ir jų naudojimas priklauso nuo laiko ir skirstomas į trumpalaikį bei ilgalaikį. Trumpalaikis pinigų poreikis susijęs su apyvartinio kapitalo papildymu ir lėšomis reikalingomis palūkanoms apmokėti, o pagrindinis jų padengimo šaltinis – įmonės pelnas.

Ilgalaikis grynųjų pinigų poreikis iškyla, kai norima išlaikyti arba padidinti įmonės gamybos pajėgumą bei grąžinti ilgalaikes skolas. Pinigai šiems tikslams gali būti gaunami tiek iš įmonės vidinių, tiek iš išorinių finansinių šaltinių.

Vertinant skolinimosi pagrįstumą ir įmonės veiklos riziką siūlome skaičiuoti tokius rodiklius:

• trumpalaikio mokumo,

• ilgalaikio mokumo,

• kapitalo struktūros rodiklius.

3. TRUMPALAIKIO MOKUMO ANALIZĖ

Mokumo grupės rodikliai padeda įvertinti, ar įmonė gali laiku atsiskaityti su savo kreditoriais. Gera įmonės finansine būklė tada, kai ji, suėjus skolų mokėjimo terminui, gali laiku įvykdyti visus savo įsipareigojimus. Tai svarbu visais įmonės egzistavimo etapais: ją registruojant, plečiant veiklą bei siekiant įgyti investuotojų pasitikėjimą.

Minėta, kad mokumas yra įmonės gebėjimas grąžinti skolas suėjus jų mokėjimo terminui. Bendrovė nemoki, kai negali sumokėti kreditoriams. Įmonės nemokumas gali sukelti pasekmes tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams įsipareigojimams bei akcininkų nuosavybei.

Pasekmės trumpalaikiams įsipareigojimams:

• skolintojai gali atsisakyti tiekti prekes skolon ir pareikalauti jas apmokėti;

• skolintojai gali siūlyti perimti valdyli įmonės turtą pagal įgaliojimą arba skelbti jos bankrotą.

Pasekmės ilgalaikiams įsipareigojimams:

• skolintojai gali atsisakyti papildomai skolinti pinigus;

• skolintojai gali pareikalauti apmokėti ilgalaikes skolas.

Pasekmės akcininkų nuosavybei:

• akcininkai gali atsisakyti papildomai investuoti į tokią įmonę.

Finansininkai turėtų vertinti liek trumpalaikį, tiek ir bendrąjį įmonės mokumą. Įmonė, planuodama trumpalaikio turto dydį, turi išlaikyti pusiausvyrą tarp pinigų kiekio, pirkėjų įsiskolinimo ii atsargų dydžio. Tačiau nėra
visoms įmonėms požymio, rodančio, koks santykis tarp jų tinkamas. Jis geras tada, kai skolos apmokamos laiku. Jei trumpalaikiai įsiskolinimai neapmokami, šis santykis nėra tinkamas. Trumpalaikiai įsiskolinimai tokie, kurie turi būti grąžinti per vienerius metus arba per normalų veiklos ciklą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1505 žodžiai iš 5003 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.