Monės organizavimas ir valdymas
5 (100%) 1 vote

Monės organizavimas ir valdymas

Turinys

Įvadas 2

1. Įmonės pasirinkimas 2

1.1.Pasirinktos veiklos rūšies trumpas apibūdinimas 2

1.2. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas 2

2. Įmonės steigimas 2

2.2. Steigimo sutarties turinys 2

2.3. Įstatų turinys 2

2.4. Įstatinio kapitalo formavimo forma 2

3. Bendrovės valdymo organai 2

3.1. Valdymo organų pasirinkimas 2

3.2. Valdymo organų kompetencija 2

4. Bendrovės veiklos strategija 2

4.1. Bendrovės esamos padėties analizė SWOT metodika 2

4.2. Bendrovės strateginiai tikslai 2

4.3. Bendrovės taktiniai (operatyviniai) tikslai 2

4.4.Potencialios rinkos analizė 2

4.5.Konkurencijos analizė 2

4.6. Strategija 2

4.6.1.Marketingo strategija 2

4.6.2.Produkcijos vystymo strategija 2

4.7. Strategijos pasirinkimo pagrindimas 2

4.8.Kritinė rizika 2

5.Bendrovės veiklos valdymo struktūra 2

5.1. Atskirų struktūros dalių kompetencija 2

5.2. Darbuotojų pareiginiai nuostatai 2

5.4. Ūkinės veiklos procesų valdymas – organizacinės struktūros dalių sąveika 2

5.5.Organizacinės struktūros sudarymas ir pagrindimas 2

Iðvados 2

Literatūros sąrašas 2

Įvadas

Lietuva kaip ir daugelis Rytų Europos šalių, šiuo metu išgyvena besitęsiantį jau kurį laiką naujų įmonių atsiradimo bumą. Neabejotinai vienas iš svarbiausių etapų yra visos procedūros susijusi su įmonės steigimu ir registravimu. Bet dar prieš registruojant įmone reikia praeiti nemaža pasiruošimo etapą ir tik apgalvojus visa veiklą ir su tuo susijusius organizacinius dalykus galime pradėti jau konkrečius veiksmus ir žengti pirmuosius žingsnius įmonės veiklos pradžios link. Kuo geriau pasiruošime įmonės steigimui, kuo daugiau alternatyvių galimybių apgalvosime tuo didesnės bus mūsų sėkmės galimybės.

Reikia išmokti įvertinti pasirinktą veiklos sritį, reikiamus veiklai resursus ir daugelį kitų faktorių kurie sudarytų sąlygas naujai įmonei įeiti į rinką, vystyti sėkmingą veiklą ir gauti pelną, bei siekti kitų tikslų.

Šis darbas suteikia puikią galimybę susijungti teorines žinias su praktinėmis, bei plačiau susipažinti su pagrindiniais įmonės steigimo, organizavimo ir valdymo aspektais.

Aš pasirinkau UAB, kurią pavadinau “Medinės konstrukcijos”, kuri dirbs medinių stogo konstrukcijų gamybos srityje, bet šiuo atveju ji labai glaudžiai susijusi su statyba ir, mano nuomone, turi visai neblogas perspektyvas išlikti šiame versle.

Statyba yra vienas tų verslų kuriuos galime vadinti amžinais, ji gali keisti savo metodus, formas, medžiagas, darbo atlikimo būdus, bet ji išliks, nes žmogus negali gyventi be pastogės. O kai statomas namas, jam reikia ir stogo. Bendrovė užsiims medinių stogo konstrukcijų gamyba (gegnių strypinės konstrukcijos).

1. Įmonės pasirinkimas

Steigiant naują įmonę pats pirmas klausimas turėtų būti kokia veiklos sritį pasirinksime. reikia surinkti kuo daugiau informacijos ir kaip galima objektyviau ją įvertinti, bei įvertinti savo, kaip potencialaus rinkos dalyvio, galimybes toje veiklos srityje.

1.1.Pasirinktos veiklos rūšies trumpas apibūdinimas

Mano pasirinkta veiklos sritis gali būti priskiriama dvejoms pramonės šakoms : statybai ir medienos apdirbimo pramonei. Mes gaminsime medines stogo konstrukcijas savo esme tai yra medienos apdirbimo pramonės šaka, bet savo paskirtimi ją reiktų priskiri statybai. Kadangi medienos apdirbimo pramonė laikosi gana gerai, svarbiau yra įvertinti statybos pramonės būkle ir tendencijas, nes statybos priemonės būklė lems statybos elementų poreikį, o tuo pačiu ir poreikį medinėms stogo konstrukcijoms.

Medienos apdirbimo pramonė Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų Europoje yra perspektyvi ir greitai plėtojama. Patogi Lietuvos geografinė padėtis sudaro palankias sąlygas šiam verslui. Turtingi medienos ištekliai ir nepakankamai išplėtota medienos pramonė, taip pat gana nestabili politinė padėtis NVS šalyse atveria dideles perspektyvas plėtoti medienos apdirbimo pramonę Lietuvoje. Taipogi Lietuvos verslininkai gali tapti tarpininkais šioje pramonės šakoje –aprūpinti Vakarų Europos rinką sąlygiškai nebrangiais geros kokybės gaminiais, bei tiekti žaliavas, bendradarbiaujant su NVS šalių verslininkais.

Medienos perdirbimas yra nuo seno tradicinė Lietuvos ūkio šaka. Per paskutinius dešimtmečius Lietuvoje sukaupta nemaža darbo su Rusijos, Baltarusijos ir kitų NVS šalių medienos tiekėjais ir gamintojais patirtis, ir šių ryšių išnaudojimas būtų labai didelis pranašumas.

Gana pigi darbo jėga, turimi gamybiniai pajėgumai, darbo patirtis ir kokybė leidžia mūsų verslininkams pateikti konkurentabilius gaminius kurie, atitinka visus Europos standartus ir reikalavimus ir pajėgus konkuruoti ne tik Rytų Europoje, bet ir Vakarų rinkoje.

STATYBA

Statybos verslas po didelio nuosmukio pastarąjį dešimtmetį pobiški atsigauna ir nors gamybiniai pajėgumai išnaudojami nepilnai yra įmonių kuriose pajėgumai išnaudojami apytikriai tik 20 % , bet ir čia jau yra jaučiami teigiami poslinkiai. Tai patvirtina ir tas faktas kad atsiranda vis daugiau statybos bendrovių ir kitų įmonių, ir nors susiduriama su įvairiais sunkumais darbų apimtys didėja.

Statybos įmonių skaičius (vnt. ):

Metai Valst.Įm. sk. AB sk. Pers.Įm. sk. Viso

1994 133 778 717 1628

1995 42 950 887 1879

1996 52 1121 809 1982

Labai ryški

tendencija – AB skaičiaus didėjimas, tuo tarpu valstybinių įmonių skaičius labai sumažėjo. Personalinių įmonių skaičius svyruoja , bet išlieka apytikriai 800 +/-100 įmonių ribose.

Statybos įmonių darbų apimtys ( mln.Lt )

Metai Valst.Įm. sk. AB sk. Pers.Įm. sk. Viso

1994 251,4 1110,4 141,1 1502,9

1995 181,7 1481,6 202,8 1866,1

1996 242,3 1684,0 97,1 2023,4

Pagal LR Statistikos Departamento atliktas apklausas pagrindiniai veiksniai trukdantys plėtoti statybos verslą Lietuvoje (skliausteliuose pateikti duomenys kiek procentų, apklausoje dalyvavusių, statybos įmonių vadovų pasisakė už juos) :

· Nepakankama paklausa (59)

· Didelė konkurencija (50)

· Aukštos statybos medžiagų kainos (28)

Paskutiniuoju metu minimos ir didelės išlaidos darbui apmokėti (23) .

Pagal tą pačią apklausą 1997 metai statybos darbai pagyvėjo, nors šį pagyvėjimą stabdo prognozuojamas statybos medžiagų kainų padidėjimas.

Sumažėjo užsakymų lygis ypač už LR ribų, bet prognozuojamas kilimas. Mažėja ir problemos su atsiskaitymais ir pavėluotais mokėjimais. Statistikos Departamentas praneša, kad pernai Lietuvos statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 2,3mlrd. Lt. Iš to skaičiaus 2,07 mlrd. Lt. Lietuvoje, o užsienyje – 0,23 mlrd. Lt. Tai yra 8,8% daugiau nei 1996 metais.

Nuolatinį, pastebimą statybos pagyvėjimą, anot statybos ir urbanistikos ministro Algio Čapliko, reikia sieti su valstybės biudžetu, kuriame didinama statyboms skirta dalis(remiantis “Verslo Žinių” priedu “Statyba ir Remontas”, kovo 18, 1998. ).

Auga įmonių techniniai pajėgumai. Didėja investicijos į statyba :

Metai 1993 1994 1995 1996

Invest.(%) 0,8 0,6 1,2 1,3

Investicijų % tai procentinė dalis nuo bendrų investicijų Lietuvoje tais metais.

Kaip rodo Europos šalių patirtis ( šie procesai ypač ryškūs Skandinavijos šalyse ), statybos verslas juda link vis trumpesnių darbų atlikimo terminų, geresnio atsargų valdymo ir aukštos kokybės, kas didina gerai tam tinkančių gamykliniu būdu surinktų komponentų paklausą. Jau ir dabar tokių komponentų dalis statybos darbuose vis didėja.

Lietuvoje šiuolaikiškos medinės konstrukcijos dabartiniu metu naudojamos dar labai retai, nes tokių konstrukcijų Lietuvoje iki šiol dar faktiškai niekas negamino, o buvo statoma iš atvežtų, kurios yra palyginti brangios. Bet ir šioje srityje jau pastebimi pozityvūs pokyčiai.

1.2. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas

Kaip rodo statistika Lietuvoje yra nemažai statybos įmonių, bei bendrovių kurių veikla yra susijusi su statybos verslu, bet tik nedidelė jų dalis yra specializuotos siauroje srityje.

Dominuoja akcinės bendrovės (AB), daugiausiai uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Ir šis pasirinkimas nėra atsitiktinis, tai sąlygota kelių labai svarbių veiksnių.

Pagrindiniai akcinių bendrovių privalumai yra šie:

1. Ribota akcininkų turtinė atsakomybė, t.y. akcininkas atsako tik ta suma, kurią jis investavo į įmonių.

2. Galimybė lengvai pritraukti papildomų lėšų bei didinti įmonės turtą išleidžiant akcijų emisiją.

3. Paprastas akcinės nuosavybės perimamumas, t.y. akcijos be jokių kliūčių gali būti parduotos, paliktos paveldėtojui arba dovanotos kitiems asmenims.

4. Neribota akcinės bendrovės veiklos trukmė. Pasitraukus ar mirus akcininkui, bendrovė išlieka.

5. Galimybė pasireikšti profesionaliems vadybiniams sugebėjimams, t.y. akcinės bendrovės valdymui savininkai dažniausiai samdo profesionalius vadybininkus, kas, be abejonės, prisideda prie bendrovių veiklos bei kapitalo panaudojimo efektyvumo didinimo.

6. Paprastas priėjimas prie kapitalo rinkų, t.y. akcinei bendrovei lengviau (nei kitos verslo organizavimo formos atstovui) suteikiami trumpalaikiai bei ilgalaikiai kreditai.

Šie privalumai sudaro puikias galimybes susikurti įmonei ir pradėti veiklą.

Kapitalo poreikis nėra ir toks mažas, kad galėtume išsiversti tik savo kapitalu ir steigti Personalinę įmonę, be to šiuo atveju iškiltų neribotos atsakomybės klausimas. Pasirinkta veikla nereikalauja labai didelių kapitalo įdėjimų( apytikriai 4.000.000 Lt.), bei didelio valdymo aparato tai UAB statusas puikiai tiks. Nors kurdami UAB “atsisakome” galimybės pritraukti į įmone labai dideles lėšas (mūsų atveju to ir nereikia ).

Kadangi žmonės kuriems priklauso kontrolinis akcijų paketas dirbs įmonėje (direktorius turi 51% įmonės akcijų, tai įgalins užtikrinti sprendimų įgyvendinimą ir leis greičiau reaguoti į pasikeitusias sąlygas. Taip mes galime užtikrinti lankstumą įmonės veikloje.

Akcijos nesuteikia jos šeimininkui išskirtinių teisių į atskirus nuosavybės teisės objektus, kurie sudaro bendrovės turtą, todėl akcininkų pasitraukimas (parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas kitiem asmenim) tik pakeis akcijos savininką, bet neįtakos Bendrovės turto.

Akcijos atveria puikia galimybe užmegzti glaudesni bendradarbiavimą su užsienio ir Lietuvos įmonėmis. Partneris, turėdamas mūsų bendrovės akcijų, bus labiau suinteresuotas vystyti ir mūsų verslą. (norint kad užsienio firma galėtų įsigyti Bendrovės akcijų reikės pakeisti įstatų 5.1 punktą, bet vis tiek tai kaikuriais atvejais būdų naudingas žingsnis.)

Taigi remiantis aukščiau išvardintais privalumais, buvo pasirinktas uždarosios

bendrovės juridinis statusas. Tai leis sukoncentruoti bendrovės valdymą savo rankose bei suteiks lankstumo veikloje.

2. Įmonės steigimas

Šiame skyriuje nagrinėjama uždarosios akcinės bendrovės, užsiimančios medinių stogo konstrukcijų gamyba, steigimo tvarka bei pagrindiniai steigimo dokumentai.

2.1. Bendrovės vardo registravimas

Bendrovės vardo registravimas prasideda nuo paraiškos Bendrovės vardui registruoti Patentų biurui pateikimo. Šią paraišką sudaro:

· prašymas įregistruoti firmos vardą;

· mokesčių kvitai;

· kiti dokumentai.

Jei paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, Valstybinio patentų biuro Paraiškų priėmimo skyrius priima paraišką ir išduoda paraiškos priėmimo pažymą. Valstybinis patentų biuras per 15 dienų turi įregistruoti gautą paraišką, atlikti ekspertizių ir nustatyti, ar Bendrovės vardas atitinka vardų nuostatų reikalavimus. Jei firmos vardas atitinka nuostatus, Valstybinis patentų biuras priima sprendimą jį registruoti ir apie tai raštu praneša pareiškėjui; taip pat per 15 – 20 dienų išduoda firmos vardo registravimo liudijimą.

2.2. Steigimo sutarties turinys

Steigimo sutartis – tai pirmasis oficialus dokumentas, kurį pagal įstatymą turi sudaryti steigėjai. Žemiau pateikiamas Bendrovės steigimo sutarties projekto pagrindiniai momentai.

Uždarosios akcinės bendrovės “Medinės konstrukcijos” steigimo sutartis

Prienai, tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt aštuntųjų metų balandžio mėn. šešiolikta diena.

Mes, steigiantieji Uždarąją akcinę bendrovę:

A.Kurcevičius

A.Kirvaitis

D.Alijus

T.Goberis

A.Albinas

D.Zubrus

Z.Naujas

L.Antanaitė

Toliau – steigėjai, sudarydami šią sutartį susitarėme:

1. Įsteigti uždarąją akcinių bendrovių “Medinės konstrukcijos”. Bendrovės adresas: Aro 4, Prienai.

2. Bendrovės įstatinis kapitalas – 4 000 000 litų, padalintas į dalis – 4 000 nematerialiųjų 1000 litų nominalios vertės akcijų. Vienos akcijos savininkui suteikiamas vienas balsas. Įstatiniam kapitalui sudaryti pasirašėme visas akcijas ir apmokėjome jų nominalią vertų: steigėjai pasirašo po : A. Kurcevičius 2040 akcijų, 2 040 000 (du milijonai keturiasdešimt tūkstančių) litų sumai.

A.Kirvaitis 1000 akcijų, 1 000 000 ( vieną milijoną ) litų sumai.

D.Alijus 500 akcijų, 500 000 ( penki šimtai tūkstančių) litų sumai.

T.Goberis 160 akcijų, 160 000 (šimtas šešiasdešimt tūkstančių) litų sumai.

A.Albinas 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai.

D.Zubrus 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai.

Z.Naujas 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai.

L.Antanaitė 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai.

3. Bendrovės steigimo ir registravimo reikalus pavesti bendrovės įgaliotam atstovui A. Kurcevičiui.

4. Steigėjai pagal įgalioto atstovo pateiktus dokumentus sumoka steigimo išlaidas proporcingai turimų akcijų sumai.

5. Ši sutartis yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis.

6. Bendrovės valdybos pirmininku keturiems metams išrinktas A. Kurcevičius, nariais A. Kirvaitis, D.Alijus , T. Goberis, T.Blinda.

7. Steigėjas, pasirašęs šią sutartį ir neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, sumoka kitiems steigėjams netesybas, sudarančias trigubą bendrovės steigimo išlaidų, pagrįstų dokumentais, priklausančią jam sumokėti sumą.

8. Neįregistravus bendrovės, įnašai grąžinami steigėjams.

Už šios sutarties notarinį patvirtinimą sumoka A. Kurcevičius.

Parašai:

———————————————

1998 m. balandžio mėn. 16 d.Patvirtinta steigimo sutartis suteikia teisų steigėjams atidaryti kaupiamąją sąskaita LR įregistruotame banke. Tam reikia įnešti pradinį įnašą, ne mažesnį kaip 2500 Lt.

2.2. Įstatų turinys

Bendrovės įstatai – tai teisinis dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Žemiau pateikiami Bendrovės įstatų projekto pagrindiniai momentai.

1. Bendroji dalis

1.1. UAB “Medinės konstrukcijos”, toliau vadinama Bendrove, yra savarankiška įmonė, turinti juridinio asmens teises ir veikianti pagal LR įmonių, akcinių bendrovių įstatymus, kitus Lietuvoje galiojančius aktus ir šiuos įstatus.

1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo ir pagal LR įstatymus turi visišką ūkinį – komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės veiklos laikas neribojamas.

1.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.

1.4. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: “Uždaroji akcinė bendrovė “Medinės konstrukcijos””, Aro 4, Prienai, Lietuvos Respublika.

1.5. Bendrovės adresas: Aro 4, Prienai, Lietuvos Respublika.

2. Ūkinė veikla

2.1 Atlieka gamybinės ir ne gamybinės paskirties objektų stogo konstrukcijų montavimo, remonto ir rekonstrukcijos darbus;

2.2 Projektuoja, konstruoja ir gamina statybos reikmėms pritaikytas medines konstrukcijas bei užsiims jų realizavimu, transportavimu ir konstravimu;

2.3 Konsultuoja statybos klausimais.

3. Bendrovės teisės

Bendrovė turi teises, išvardintas LR akcinių bendrovių įstatyme.

4. Įstatinis kapitalas. Akcijos

4.1.
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 000 000 litų.

4.2. Įstatinis kapitalas susideda iš 1000 litų nominalios vertės 4 000 akcijų.

4.3. Įstatinis kapitalas priklauso privatiems asmenims.

4.4. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4.5. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka:

a) išleidžiant naujas akcijas;

b) didinant akcijų nominalią vertę;

c) kitais būdais.

4.6. Bendrovės akcijos yra nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Jų apskaita vedama LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4.7. Naujai išleistų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas ir visuotinis akcininkų susirinkimas.

4.8. Rezervo fondai formuojami LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

5. Akcininkų teisės ir pareigos

5.1. Bendrovės akcininkai – Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys.

5.2. Akcininkai turi visas turtines ir neturtines teises, išvardintas LR akcinių bendrovių įstatyme.

5.3. Akcininkų pareigos:

· vykdyti Bendrovės įstatų reikalavimus, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus;

· laiku įnešti savo dalį į įstatinį kapitalą;

· aktyviai dalyvauti Bendrovės veikloje;

· nedalyvauti veikloje, kuri kenktų Bendrovės interesams;

· saugoti komercines Bendrovės paslaptis.

6. Bendrovės valdymas

6.1. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracija. Stebėtojų taryba nesudaroma.

7. Pelno paskirstymas ir dividendai

7.1. Bendrovės pelnas turi būti paskirstytas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu.

7.2. Dividendai priskaičiuojami ir išmokami vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais.

8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

8.1. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama kiekvienam akcininkui raštu ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo datos. Jeigu visi akcininkai sutinka, gali būti ir trumpesnis terminas.

9. Bendrovės filialų steigimas

9.1. Bendrovė turi teisų steigti filialus.

9.2. Filialas steigiamas Bendrovės valdybos sprendimu.

10. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas

10.1. Bendrovė reorganizuojama visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

10.2. Bendrovė likviduojama visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

2.2. Įstatinio kapitalo formavimo forma

Kadangi Bendrovė steigiama uždaruoju būdu, tai jos įstatinis kapitalas formuojamas iš įnašų, gautų už išleidžiamas akcijas, kurias įsigijo Bendrovės steigėjai.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 000 000 Lt. ir jis susideda iš 1000 Lt nominalios vertės 4 000 nematerialiųjų akcijų, kurios priklauso 8 privatiem asmenim.

Visi Bendrovės akcininkai turi po :

A. Kurcevičius 2040 akcijų.

A.Kirvaitis 1000 akcijų.

D.Alijus 500 akcijų.

T.Goberis 160 akcijų.

A.Albinas 50 akcijų.

D.Zubrus 50 akcijų.

Z.Naujas 50 akcijų.

L.Antanaitė 50 akcijų.

Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2571 žodžiai iš 8541 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.