Monių tipai tikslai finansavimo būdai Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Monių tipai tikslai finansavimo būdai Lietuvoje

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………….3

TIKSLAS…………………………………………………………… ……………….. ………… ………… ………… ……….. ………………….3

PROBLEMOS………………………………………………………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………..3

AKTUALUMAS…………………………………………………………… ………… ………… ………… ………… ………… …………….4

ĮMONIŲ RŪŠYS……………………………………………………………………….. ……………. ………………………………………….5

1 ĮMONIŲ SKIRSTYMAS………………………………………………………. ……………. ………………………………………………5

2 ĮMONIŲ JURIDINĖS FORMOS……………………………………………………………………………………………. …………….6

3 KAIP PASIRINKTI TINKAMĄ ĮMONĖS RŪŠĮ?…………………………………………….. …………… ……………………..7

4 ĮMONIŲ SKIRSTYMAS KITOSE ŠALYSE…………………………………………………… …………… ………………………7

5 LIETUVOS ĮMONIŲ TIPŲ APRAŠYMAS, PRIVALUMAI, TRŪKUMAI……………. ………………………………..8

1) INDIVIDUALIOJI ĮMONĖ (IĮ ARBA PĮ)…………………………………………………. ………………………………..8

2) AKCINĖS BENDROVĖS (AB) IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS (UAB)…………….. ………9

3) INDIVIDUALIOS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALYGINIMAS…………………………10

4) ŪKINĖS BENDRIJOS (TIKROSIOS IR KOMANDITINĖS) (ŪB, TŪB, KŪB)………………………………13

5) ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS (ŽŪB)……………………………………………………………………… …………………14

6) KOOPERATINĖ BENDROVĖ (KB)………………………………………………………………….. ……………………..14

7) INVESTICINĖS BENDROVĖS …………………………………………………………………………………………………15

8) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES BENDROVĖS…………………………………………………………………………..16

9) SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖS………………………………………………………………………………………………………16

10) VIRŠNACIONALINĖS ĮMONIŲ FORMOS……………………………………………………………………………….18

a) EUROPOS EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPĖ (EEIG) …………………………………………………18

b) EUROPOS ĮMONĖ (SE)……………………………………………………………………………………………….19

11) VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS …………………………………………………………………………………………………………..19

12) FRANŠIZĖS …………………………………………………………………………………………………………………………..20

13) OFŠORINĖS ĮMONĖS…………………………………………………………………………………………………………….20

6 TEISINIAI AKTAI SUSIJĘ SU ĮMONIŲ VEIKLA………………………………………………………………………………21

ĮMONIŲ TIKSLO PROBLEMA…………………………………………………………………………………………………………23

ĮMONIŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI………………………………………………………………………………………………26

1) FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SCHEMA……………………………………………………………………………………27

2) ŠIUOLAIKINIAI TRUMPALAIKIO FINANSAVIMO BŪDAI………………………………………………….28

3) ILGALAIKIO FINANSAVIMO BŪDAI…………………………………………………………………………………..30

STATISTIKA……………………………………………… ……………………………………………………………………………………31

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ŠALTINIAI………………………………………………………………………………………………………………………………………

Priedai………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĮVADAS

TIKSLAS

o Išanalizuoti, apibendrinti literatūrą ir rastus duomenis apie įmones, jų tikslus, finansavimo būdus Lietuvoje.

o Išsinagrinėti statistinius duomenis apie įmones, padaryti išvadas.

o Pateikti teorinius patarimus, kurių dažnai trūksta specialaus išsilavinimo neturintiems įmonių steigėjams.

o Kadangi tema labai plati, pateikti kiek įmanoma išsamesnį ir tuo pačiu apibendrintą vaizdą apie dabartinę Lietuvos
įmonių situaciją.

PROBLEMOS:

o Kaip skirstomos įmonės Lietuvoje?

o Kokie yra juridiniai įmonių tipai Lietuvoje?

o Kaip pasirinkti įmonės tipą?

o Kuo skiriasi Lietuvos ir kitų šalių įmonių tipų skirstymas?

o Kokie bruožai, privalumai ir trūkumai įvairių Lietuvoje egzistuojančių įmonių?

o Kurį įmonės tipą geriau pasirinkti norint pradėti nuosavą verslą: IĮ ar UAB?

o Kokie teisiniai aktai, įstatymai susiję su įmonių veikla?

o Kas pasikeitė ar atsirado naujo susijusio su įmonėmis Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą?

o Kodėl ir kaip reikia nustatyti įmonės tikslą?

o Koks gali būti įmonės tikslas ir kokius tikslus paprastai skelbia įmonės?

o Kaip sistemiškai suvokti visas įmonės finansavimo Lietuvoje galimybes?

o Kokiais kriterijais remiantis išsirinkti tinkamus įmonės finansavimo būdus?

o Nuo ko priklauso investicijos į įmones ir paskolų palūkanų dydis?

o Koks dabar statistinis įmonių rūšių pasiskirstymas Lietuvoje pagal veiklos sritį, juridinį tipą ir t.t.?

o Ką apie valstybę parodo įmonių įregistravimų ir išregistravimų statistika?

AKTUALUMAS

o Kiekvienas verslininkas, norėdamas pradėti verslą ar jį optimizuoti, turi pasirinkti įmonės tipą. Kiekviena įmonių rūšis turi daugybę specifinių bruožų, kurie gali būti arba palankūs, arba nepalankūs vykdomai veiklai. Tam, kad tuos bruožus išsiaiškinti reikia peržvelgti gausius informacijos šaltinius, įsigilinti į specialistų nuomonę ir padaryti savo sprendimą, nuo kurio didele dalimi gali priklausyti veiklos sėkmė.

o Kursiniame darbe nagrinėju gan plačią temą, apimančią pagrindinius klausimus kylančius pradedant įmonės veiklą. (įregistravimas, apskaita, išregistravimas, įstatymų apžvalga ir kt.) Čia išnagrinėta informacija taip pat gali būti naudinga ir jau turint konkrečią įmonę, tačiau norint ją optimizuoti. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad įmonės perregistravimas yra sudėtingas, brangus ir daug laiko užimantis procesas, todėl jau iš pat pradžių renkantis tipą, būtina atsižvelgti į ateities planus.

o Kiekvienam verslui gyvybiškai būtinos nuolatinės investicijos, kad įmonė išliktų konkurencinga. Dažnai įmonių savininkai naudoja populiariausius finansavimo būdus, tačiau savo kursiniame darbe parodžiau, kad finansavimo galimybės yra labai plačios, ir reikia naudoti tinkamus, įvairius, labiausiai pelningumą padidinančius finansavimo šaltinius.

o Nors Lietuvos mokesčių sistema dar nėra visiškai sureguliuota, Įmonių teisė jau suderinta su Europos Sąjunga.

o Kiekvieną įmonę steigiant būtina nutarti koks bus jos pagrindinis tikslas, tai lemia jos sėkmingą netolimos ateities veiklą, taip pat vystymosi tendencijas, strategiją. Dažnai įmonės tikslas klaidingai ir primityviai suvokiamas kaip kuo didesnio grynojo pelno siekimas. Skyriuje apie Įmonės tikslą, aprašysiu šios sąvokos supratimo klaidas, ir tai, kaip pasak įvairių teoretikų turėtume tą tikslą nustatyti.

ĮMONIŲ RŪŠYS

1 ĮMONIŲ SKIRSTYMAS

Įmonės yra skirstomos į grupes pagal įmonės dydį: [1]

-maža įmonė – iki 50 dirbančiųjų;

-vidutinė įmonė – nuo 51 iki 250 dirbančiųjų;

-didelė įmonė – nuo 251 ir daugiau dirbančiųjų.

Pagal įmonių veiklos sritis: [2]

1. Sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba

2. Švietimas, mokslas ir studijos

3. Statyba ir remontas

4. Transportas

5. Vandens ūkis

6. Žemės ūkis

7. Miškų ūkis

8. Pramonė

9. Prekyba

10. Ekonomika ir finansai

11. Energetika

12. Informacijos priemonės

13. Informacinės technologijos ir telekomunikacijos

14. Kultūra ir menas

15. Miestų ūkis

16. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto operacijos

17. Pramogos, poilsis ir turizmas

18. Paslaugos

Pagal sustambintas veiklos sferas įmonės skirstomos: [3]

-medžio apdirbimo, baldų ir popieriaus pramonė;

-mašinų, prietaisų, elektrotechnikos ir elektronikos pramonė;

-maisto pramonė;

-aprangos ir tekstilės pramonė;

-chemijos, naftos ir farmacijos pramonė;

-statybos ir statybos industrijos pramonė;

-informacinių technologijų, transporto, krovinių krovos ir paslaugų pramonė.

Pagal civilinę atsakomybę įmonės skirstomos: [4]

– visiškos (neribotos) civilinės atsakomybės juridinius asmenis.

– ribotos (dalinės) civilinės atsakomybės juridinius asmenis.

Tik individualios įmonės bei ūkinės bendrijos yra neribotos civilinės atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. AB, UAB ir visų kitų juridinių formų įmonės yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.

Pagal nuosavybės formas: [5]

– valstybės

– privačios

– užsienio kapitalo

– tarptautinio kapitalo

Pagal veiklos pobūdį: [6], [7]

– Vienfukcinės (specializuotosios)

– daugiafunkcinės (universaliosios)

– gamintojos

– paslaugų tiekėjos, aptarnavimo

– konsultavimo

– ir kt.

Pagal įmonės struktūrą: [8]

– Linijinė

– Funkcinė

– Patricinė

2 ĮMONIŲ JURIDINĖS FORMOS

Lietuvoje gali būti steigiamos tokios įmonės: [9]

individualios (personalinės) įmonės;

ūkinės bendrijos (tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos);

akcinės bendrovės;

uždarosios akcinės bendrovės;

investicinės bendrovės;

specialios paskirties bendrovės;

kooperatinės bendrovės;

žemės ūkio bendrovės;

valstybės ir savivaldybės
įstaigos.

Europos ekonominių interesų grupės,

Europos bendrovės.

3 KAIP PASIRINKTI TINKAMĄ ĮMONĖS RŪŠĮ?

Nuo to, kurią verslo organizavimo formą pasirinksite, priklausys tiek įmonės steigimo procesas (reikiamos investicijos, steigimo procesas ir jo trukmė), tiek tolesnis verslo organizavimas (žmogiškųjų išteklių panaudojimas, finansų valdymas, įmonės valdymo tvarka ir pan.). Taigi prieš kuriant įmonę svarbu tinkamai įvertinti keletą dalykų, susijusių su tolesne jos veikla:

sukonkretinti verslo kūrimo idėją – suformuluoti veiklos tikslą (pelno ar ne pelno siekimas), nuspręsti, kokiose ūkinės komercinės veiklos srityse, kokioje teritorijoje dirbs įmonė;

įvertinti savo asmenybės savybes: ar norite prisiimti visą atsakomybę už įmonės veiklą ar jos dalį, t.y. ar sprendimų priėmimas turi priklausyti tik nuo Jūsų, ar ir nuo kitų ir pan.;

įvertinti verslo organizavimo formą – nuspręsti, kiek žmonių dirbs Jūsų įmonėje, kiek investicinio kapitalo reikės verslo pradžiai ir kiek jo turite sukaupę, ar steigsite visiškos ar dalinės atsakomybės juridinį asmenį ir kt. Jei įmonės veiklos sritis labai siaura, atliekant darbus bus galima išsiversti be samdomų darbuotojų. Apyvartą sunku numatyti, bet jei manote, kad ji nebus didelė, be to, jei neturite reikiamo investicinio kapitalo, pasvarstykite: galbūt Jums labiau apsimoka dirbti pagal verslo liudijimą nei steigti įmonę.

4 ĮMONIŲ SKIRSTYMAS KITOSE ŠALYSE [10], [11], [12]

limited by guarantee (ribotos atsakomybės)

limited by share capital (riboto kapitalo)

unlimited (neribojamos kompanijos)

Private Companies (privačios įmonės)

Public Companies (viešos įmonės)

Limited Liability Partnerships (ribotos atsakomybės bendrovės)

Ir kt.

5 LIETUVOS ĮMONIŲ TIPŲ APRAŠYMAS, PRIVALUMAI, TRŪKUMAI

[13], [14], [15]

14) INDIVIDUALIOJI ĮMONĖ (IĮ ARBA PĮ)

Smulkiam verslui vystyti paprastai steigiamos individualios įmonės arba uždarosios akcinės bendrovės. Jei planuojate verstis veikla, kuriai pradėti nereikia didelio kapitalo, pakanka kelių darbuotojų (tai gali būti ir šeimos nariai), be to, jei manote, kad apyvarta nebus didelė, steikite individualią įmonę.

Tačiau įkūrę individualią įmonę labai rizikuojate, nes už įmonės prievolių įvykdymą atsakote ne tik jos, bet ir savo turtu (visą, ką savininkas yra deklaravęs kaip asmeninį turtą – nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, investicijas į vertybinius popierius ir pan.), jei įmonės turto nepakanka įsipareigojimams padengti. Individualios įmonės veikla yra rizikinga. Viena vertus, sprendimus paprastai priima vienas asmuo – savininkas (arba du asmenys – savininkai, jei įmonė pripažinta bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe), taigi jų priėmimo kokybė priklauso nuo savininko kompetencijos, žinių ir patirties. Svarbu ne tik žinoti savo galimybes, prisiiminti įsipareigojimus (kreditoriams, tiekėjams, valstybei, draudimo įstaigoms ir t.t.) ir juos vykdyti, bet ir įvertinti riziką, susijusią su paslaugų bei aptarnavimo kokybe, atlikimo terminais, įsipareigojimų tiekėjams vykdymu ir pan.

Kita vertus, individualios įmonės veiklą sunkiau plėtoti dėl investicijų trūkumo. Pradinės investicijos priklauso nuo savininko turimo kapitalo, dėl didesnės valdymo rizikos individualiai įmonei sunkiau gauti ilgalaikių investicijų iš bankų, be to, kitos įmonės su individualia įmone bendradarbiauja ne taip noriai, kaip su uždarąja akcine bendrove.

Individualių įmonių įstatymas nustato, kad IĮ gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, taip pat į viešąją įstaigą.

IĮ savininkai, turintys dvi ir daugiau IĮ, iki 2005 m. gruodžio 31 d. Civiliniame kodekse nustatytu jungimo būdu turi šias įmones reorganizuoti į vieną individualią įmonę arba, palikdami tik vieną individualią įmonę, kitas pertvarkyti, perleisti arba likviduoti.

15) AKCINĖS BENDROVĖS (AB) IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS (UAB)

Norint verstis veikla, susijusia su didesne ūkine rizika, geriau pasirinkti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – akcinę bendrovę (AB) arba uždarąją akcinę bendrovę (UAB), t.y. tas teisinių formų (rūšių) įmones, kurios už savo prievoles atsako tik savo (bendrovės) turtu. Bendrovės akcininkas, nepasisekus sumanytam verslui, rizikuoja tik tuo turtu, kurį įneša į bendrovę. Labiausiai paplitusi įmonių rūšis Lietuvoje yra uždaroji akcinė bendrovė.

Ir AB ir UAB įvairiuose šaltiniuose vadinama bendrai – „bendrovė“.

Akcinių bendrovių įstatymas nustato AB ir UAB bendrus ir skiriamuosius požymius – steigimo ir kapitalo formavimo būdą, reikalavimus steigėjams ir akcininkams, valdymo ir kontrolės organus.

a) Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

b) Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

c) Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Steigiant AB ir UAB, asmenys sujungia savo lėšas (kapitalą) bendrai veiklai.

Esminė AB ir UAB valdymo ypatybė – AB ar UAB turto savininkai turi tiek įtakos, kiek jiems priklauso bendrovės turto (akcijų). Svarbiausius sprendimus, tarp jų ir formuojant valdymo
priima akcininkai balsuodami, o kiekvieno jų balsų skaičius priklauso nuo turimų akcijų.

AB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150 tūkst. litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais.

UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10 tūkst. litų. UAB akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai. Uždarojoje akcinėje bendrovėje negali būti daugiau kaip 250 akcininkų, o tai siaurina galimus finansavimo šaltinius.

AB privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas ir ne mažiau kaip vienas kolegialus valdymo organas – stebėtojų taryba ar valdyba.

UAB privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba UAB gali būti nesudaromos.

 STEIGIMAS

Bendrovės steigėjai (steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys) sudaro bendrovės steigimo sutartį arba steigimo aktą. Ši sutartis suteikia teisę atidaryti kaupiamąją steigiamos bendrovės sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir, steigiant AB, registruoti akcijas Vertybinių popierių komisijoje.

Steigiamos bendrovės akcijas pasirašo bendrovės steigėjai. Kai visi pradiniai įnašai už akcijas yra įmokėti (šioje sąskaitoje esančias lėšas bendrovė gali naudoti tik po jos įregistravimo), steigėjai iki bendrovės įregistravimo privalo sušaukti steigiamąjį susirinkimą.

Steigiamasis susirinkimas tvirtina akcinės bendrovės steigimo ataskaitą, renka audito įmonę, renka bendrovės valdymo organų narius, sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimus. Po steigiamojo susirinkimo bendrovė įregistruojama Juridinių asmenų registre. Nuo įregistravimo dienos bendrovė yra įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, pagrindiniais teisiniais dokumentais.

 APSKAITA

AB ir UAB buhalterinę apskaitą tvarko pagal dvejybinę sistemą. Finansiniams metams pasibaigus, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti finansinę atskaitomybę.

Uždarosiose akcinėse bendrovėse auditas privalo būti atliekamas, jei jos tenkina ne mažiau kaip dvi iš šių sąlygų:

2. pardavimų pajamos viršija 10 mln. litų per ataskaitinius finansinius metus;

3. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra ne mažesnis kaip 50;

4. balanse pateikta turto suma viršija 5 mln. litų.

16) INDIVIDUALIOS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALYGINIMAS

Mano manymu sunkiausia pradedant verslą yra tiems žmonėms, kurie anksčiau artimai nesusidūrė su verslo teise, mokesčiais. Dažniausiai jie turi kapitalo ir idėją, tačiau didelę dalį sėkmės nulems tai, kokią juridinę įmonės rūšį pasirinks savininkas. Išnagrinėjusi įmonių tipus, perskaičiusi visus su jais susijusius teisės aktus, padariau išvadą, kad pradedant nuosavą, galbūt šeimos verslą, geriausia pasirinkti vieną iš jų: individualią įmonę ar UAB. Pasirinkimas priklauso, kaip jau minėjau, nuo daugybės veiksnių, tačiau, apsispręsti turėtų padėti šis mano susistemintas palyginimas. Jį sudarydama rėmiausi literatūros šaltiniais, taip pat savo žiniomis, įgytomis per įvairias teorijos ir praktikos paskaitas.

1. Įkūrimas

Individualią įmonę įkurti lengviau, nes reikia atlikti mažiau administravimo procedūrų (steigiant uždarąją akcinę bendrovę papildomai būtina parengti steigimo sutartį (arba steigimo aktą, jei steigėjas yra vienas), steigiamojo susirinkimo protokolą, bendrovės įstatus), pigiau, nes mažiau administravimo išlaidų, nereikia pradinių investicijų įstatiniam kapitalui. Individualios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės laikomos įsteigtomis nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

2. Sprendimų priėmimas

Individualios įmonės savininkas turi visišką sprendimų priėmimo laisvę. O uždarosios akcinės bendrovės valdymo ir sprendimų priėmimas joje yra griežtai reglamentuoti įstatymuose bei įstatuose, pagal kuriuos ji veikia. Bendrovė privalo turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą. Uždarojoje akcinėje bendrovėje svarbiausi sprendimai priimami pagrindiniame valdymo organe – akcininkų susirinkime balsuojant, kiekvieno balso svarbumas priklauso nuo jo turimų akcijų skaičiaus. Taigi kontrolinį akcijų paketą turintys akcininkai gali diktuoti savo valią kitiems. Be to, uždarosios akcinės bendrovės valdymas reikalauja didesnių administravimo sąnaudų.

3. Mokesčiai

Mokesčių mokėjimą dažniausiai lemia šių įmonių gaunamos pajamos, veiklos pobūdis, gaminamų, parduodamų ar transportuojamų prekių rūšis ir pan.

Palyginkime individualią įmonę ir uždarąją akcinę bendrovę pelno bei socialinio draudimo mokesčių požiūriu.

Pagal Pelno mokesčio įstatymą tiek individualios įmonės, tiek uždarosios akcinės bendrovės apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Įstatyme numatytos šios mokesčio lengvatos [13]:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2473 žodžiai iš 8180 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.