Monių veiklos globalizacija ir internetas
5 (100%) 1 vote

Monių veiklos globalizacija ir internetas

TURINYS

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1. Globalizacijos poveikis įmonių veiklai ………………………………………………………………….. 4

2. Auganti informacijos, kaip įmonių ūkinės veiklos ištekliaus, reikšmė ……………………….. 7

3. Internetas ir įmonių veikla ……………………………………………………………………………………. 11

IŠVADOS …………………………………………………………………………………………………………………… 16

LITERATŪRA …………………………………………………………………………………………………………….. 18

ĮVADAS

Bendro valstybės ekonomikos vystymosi rezultatas yra rinkos augimas, todėl ir įmonės turi didinti savo veiklos mastą, būti novatoriškos, nes priešingu atveju praras pozicijas ir sunyks. Vis didesnių rinkų siekimas tampa įmonių konkurenciniu pagrindu. Įmonė yra atvira sistema, priklausanti nuo ją supančios išorės aplinkos – darbo ir materialinių išteklių, socialinių veiksnių, prekių ar paslaugų rinkos ir t.t. Išorės aplinkos poveikis ypač išauga šiandien globalizacijos sąlygomis ir daro vis didesnę įtaką įmonių veiklai.

Aukštas konkurencingumas, dinamiškai kintanti rinka, joje vykstantys globaliniai perskirstymai ir struktūriniai poslinkiai, sparti technologijų pažanga, mažėjantis pelnas, riboti ištekliai, struktūrinis nedarbas šiandien yra svarbiausi ekonomikos ir verslo bruožai. Įmonės veiklos rezultatai globalioje erdvėje, jos situacija labai daug priklauso nuo gebėjimo suvokti ir įvertinti savo galimybes. Pasaulyje vykstantys dinamiški pokyčiai iš esmės keičia ne tik verslo ir ūkinės, bet ir komercinės bei finansinės veiklos principus.

Naują reikšmę įgyja ir verslo informacija kaip valdymo procesų pagrindas. Siekiant strateginių, taktinių ir operatyvinių verslo tikslų vienovės, būtina turėti patikimą informaciją, pakankamai adekvačiai atspindinčią valdymo objekto būklę, išteklius, rezervus ir perspektyvas, rinkos aplinką. Informacinių technologijų naudojimas tampa neatsiejama visuomeninių, valstybinių struktūrų, mokslo institucijų ir, žinoma, įmonių veiklos dalimi. Informacinės technologijos padeda greitai rasti informaciją, pasklidusią po visą pasaulį, analizuoti situacijas, numatyti tendencijas, leidžia sumažinti laiko ciklus, naujus produktus pateikti greičiau nei dirbant tradiciniais metodais, sudaro galimybes lanksčiau prisitaikyti prie vartotojų reikalavimų, kaupti jų pastabas ir pageidavimus, padeda prekybos tinklo organizavime ir kita. Pagrindinis pokyčių variklis – elektroninio verslo modifikacijos ir, visų pirma, elektroninio verslo perkėlimas nuo verslo vartotojui (B2C) į aukštesnį lygmenį (B2B).

Darbo tikslas – apžvelgti globalizacijos iššūkius verslui ir interneto reikšmę įmonių globaliems ryšiams.

1. Globalizacijos poveikis įmonių veiklai

Kai kalbama apie globalizaciją, vieni pabrėžia tarpvalstybinės gamybos, prekių bei paslaugų mobilumo veiksnius ir jų sąlygotą globalinę rinką. Kiti pirmiausia mato rezultatą ir ateities potencialą didžiuliame informacinių technologijų progrese, dar kiti iki šiol globalizaciją vertina socialinės ir kultūrinės raidos aspektu. Rinkos ekonomikos išplitimas pasaulyje ir su tuo susijusi technologijų pažanga sukūrė sąlygas plėtotis nuolatiniams tarpusavio ryšiams tarp pasaulio valstybių. Todėl globalizacija visų pirma suvokiama kaip visų šiuolaikinio socialinio gyvenimo sričių tarpusavio ryšių plėtotė, gilėjimas ir greitėjimas pasauliniu mastu, t.y. kaip pasaulinis bendrų gamybos, technologijos, vadybos šablonų socialinių struktūrų, politinių organizacijų, kultūrų ir vertybių panašėjimo procesas, kuris veda bendrų supranacionalinių institucijų ir galiausiai – bendros visuomenės link.

Globalizacijos procesai daro milžinišką įtaką visoms gyvenimo sritims, veikloms ir procesams. Globalizacija, suvokiama kaip procesų interaktyvus vyksmas ir sparti sisteminė integracija, tapo įmanoma tik šiuolaikinių komunikacinių technologijų dėka. Vienas esminių globalizacijos padarinių – globali ekonomika, pagrįsta ekonominių veiksnių ir rinkų globalia sąveika.

Nacionaliniai pokyčiai kiekvienai įmonei yra gyvenimo konstanta, kurią reikia besąlygiškai priimti norint užimti tam tikrą poziciją šiandienos verslo aplinkoje. Tokios rinkos sąlygos sukėlė didelius pokyčius organizacijų kūrybinėje, gamybinėje, paskirstymo ir organizacinėje veikloje. Tuo pačiu metu pakito ir pagrindiniai verslo principai. Tai, kas buvo naudinga žemesnio išsivystymo lygio visuomenei masinės gamybos laikais, naujomis sąlygomis pelno ir sėkmingos veiklos jau negarantuoja. Iš esmės keičiasi tradiciniai ekonomikos pagrindai bei jais paremti verslo organizavimo metodai. Atsiranda galimybės kurti naujas organizacines formas, kurių funkcionavimas tradicinėje ekonominėje terpėje būtų neefektyvus arba visai neįmanomas.

Globalizacijos ir rinkų internacionalizavimo procesai išreiškia naujas šiuolaikinės visuomenės raidos galimybes, grindžiamas vis labiau spartėjančia mokslo ir technologijų pažanga bei visuotinių
informacinių ir ekonominių mainų didėjimu, naujų vertybių ir prioritetų įgyvendinimu, taip pat naujas orientacijas, padedančias suvokti globalines ekonomines erdves kaip atviras ir harmoningai besivystančias sistemas, imlias naujovėms bei gerinančias socialinio gyvenimo kokybę. Globalizacijos ir rinkų internacionalizavimo procesai yra labai sudėtingi ir gali būti vertinami kaip vienas svarbiausių ir reikšmingiausių šiuolaikinio ekonomikos ir vadybos mokslo objektų. Todėl suprantama, kad šie procesai įvairiais požiūriais nagrinėjami daugelio autoritetingiausių pasaulio mokslininkų darbuose. Iš jų ypač pažymėtini M.Amstrong, R.Calori, P.Dicken, S.D.Hunt, M.Poter, P.Rosenzweig ir kitų darbai, kuriuose pateikiami teoriniai globalizacijos bei rinkų internacionalizavimo procesų modeliai ir apibendrinimai, parodomi šiuose procesuose pasireiškiantys prieštaravimai bei atskleidžiami esminiai veiksniai, darantys įtaką ekonominės raidos efektyvumui.

Bet kurios šalies ekonomikos konkurencingumą rodo vis labiau didėjantis nacionalinės ekonomikos efektyvumas, pasireiškiantis nacionalinės ekonomikos atvirumo ir jos integravimosi į tarptautines ir globalias ekonomines erdves sąlygomis. Apie nacionalinės ekonomikos konkurencingumą galima spręsti tik iš jos efektyvumo, pasireiškiančio atvirose tarptautinėse ir globaliose rinkose.

Informacinė visuomenė tapatinama su žinių visuomene ir traktuojama kaip postindustrinės visuomenės rūšis. Informacinėje visuomenėje informacinio produkto gamyba turi lyderio pozicijas materialių vertybių gamybos atžvilgiu. Tolimesnis informacinės visuomenės išsivystymas – postmodernistinė visuomenė su pagrindiniu bruožu – pliuralizmu informacijos gamyboje. Ši visuomenė siejama su virtualia ekonomika, pagrįsta laiko ekonomijos dėsniu bei interaktyvia ūkine veikla. Todėl naujosios ekonomikos sąvoka dažnai sutapatinama su virtualia ekonomika.

Šaltinis: Craig, Douglas ir Flaherty (2000)

1 pav. Tinklo įtaka: Interneto lankytojai 1000-čiui gyventojų

Iš 1 pav. matyti interneto paplitimas teritoriniu požiūriu ir pagal gyventojų skaičių 1991 metais interneto pritaikymas elektroniniam verslui buvo beveik nežinomas – tuomet interneto vartotojų pasaulyje buvo mažiau nei 3 mln. 1999 m. tinklo vartotojų skaičius pagausėjo iki 250 mln. Ir apie ketvirtis jų pirko interneto tinkle. Visų internete sudarytų sandorių vertė siekė apie 110 mln. JAV dol. (Coppel, 2000).

Virtuali realybė – elektronikos dėka sukurtas dirbtinis pasaulis, kurio vartotojai interaktyviai susijungę. Virtualioje tikrovėje egzistuoja virtualios organizacijos, kurios naudoja informacines technologijas klientų integracijai ir vidiniam organizacijos valdymui. Tai įvairių, pelno siekiančių veiklų – elektroninės prekybos, teleserviso, telemedicinos, nuotolinio mokymo, teledarbo, on-line – bankininkystės ir kitų, vykdymas elektroninių tinklų aplinkoje. Vyraujančią vietą užima internetas, bet vis daugiau e-verslo transakcijų atliekama per mobiliuosius skaitmeninio ryšio prietaisus. Įmonės, organizuojančios verslą elektroninėje terpėje interneto technologijų pagrindu, kuria pridėtinę vertę nesuprantamais būdais, jei bandytume juos įvertinti iš tradicinio verslo arba net elektroninės komercijos pozicijų. Paprastai tokios įmonės jungiasi su stambiomis pramonės ir paslaugų bendrovėmis. Tikėtina šių procesų pasekmė – korporatyvinės vertės augimas, kurią taip pat sudėtinga įvertinti remiantis klasikiniais verslo organizavimo principais. Iš esmės dabartinis laikotarpis gana paradoksalus: formuojasi naujos informacinės rinkos, kuriose veikia savi dėsniai, tačiau dauguma tradicinių verslo organizavimo principų taip pat dar veikia, ir, ko gero, išliks dar pakankamai ilgai.

Pagrindinis įmonių verslo strategijos klausimas – kaip mes galime efektyviau konkuruoti rinkoje? Gamybos lygiu strategija gali būti nukreipta į mažiausius gamybos kaštus; organizacijos lygiu – tai gali būti savo produkcijos ar paslaugų diferencijavimas; verslo lygiu strategija gali būti – pakeisti konkurencinę rinką prisijungiant prie pasaulinės rinkos arba siaurinti rinką orientuojantis į mažas nišas, kurias nepakankamai gerai aptarnauja konkurentai. Eidama į globalinę rinką organizacija gali generuoti didelių mastų ekonomiją. Eidama į nišų rinkas organizacija gali sutelkti dėmesį į didelio pelningumo produktus bei paslaugas, kurių negalima gauti niekur kitur.

Įmonės turi konkurencinį pranašumą, jei teikia daugiau naudos klientui arba jei teikia tokią pačią naudą klientui mažesne kaina. Informacinės sistemos gali turėti strateginį poveikį tuomet, jei įmonė pradėjo tiekti produktus ar paslaugas klientams tokia pačia kaip konkurentų kaina tik su didesne nauda. Naudinga veikla, kuri prideda didžiausią vertę produktams ir paslaugoms, priklauso nuo kiekvienos įmonės savybių. Verslininkai turi stengtis tobulinti strategines informacines sistemas, kurios prideda didžiausią vertę įmonei.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1329 žodžiai iš 4400 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.