Motiejus valančius1
5 (100%) 1 vote

Motiejus valančius1Valančiaus darbų didybę mūsų kultūros istorijoje nulėmė, kad jis, kaip mokslo vyras ir aukščiausias Lietuvoje katalikų bažnyčios asmuo, labai sunkiu, kone žūtbutiniu mūsų tautai, jos kalbai laikotarpiu apsisprendė ir veikė lietuvybės naudai. Sudėtingomis, nuožmiomis ano meto sąlygomis tai buvo drąsus, pasiaukojantis savo tikėjimą ginančio žmogaus žygdarbis. Pirminės, giliosios to žygdarbio šaknys buvo kaimietiška būsimojo vyskupo, švietėjo, rašytojo kilmė, prigimtis, dvasia.Valančius pirmasis po 35 savo pirmtakų Žemaitijos vyskupų – bajorų, grafų, kunigaikščių – buvo vyskupas, atėjęs iš šiaudinės “mužiko” pastogės. Ištikimybę ir meilę tos pastogės žmonėms jis išsaugojo per visą savo gyvenimo ir darbų kelią.

Motiejus Valančius gimė 1801m. vasario 16 d. Narsėnų kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje. Jo tėvai – Mykolas ir Ona – turtingi valstiečiai. Mykolas Valančius atliekamu laiku dar vertęsis kalvyste; galbūt paauglystėje dumdamas tėvo žaizdrą būsimasis rašytojas pajuto pagarbą amatams, kuriuos vėliau savo raštuose piršo jaunimui. Motiejus iš vaikystės buvęs nestiprios sveikatos, todėl iki šešioliktųjų metų sukinėjosi namuose.Tas laikas bundančioje imlioje jaunuolio dvasioje galėjo nejučia palikti ryškias tradicinio žemaitiškojo sodžiaus doros, papročių, kalbos žymes, kurios paskui ženklinos visą jo darbų kelią. Vėliau, brolio ir dėdės kunigo padedamas, įstojo vienuolių dominikonų rikiuojamą Žemaičių Kalvarijos mokyklos antrąją klasę.

Su Žemaičių Kalvarijos mokyklos atestatu Valančius būtų galėjęs studijuoti ir universitetuose, bet jis, greičiausiai bendravardžio dėdės – kunigo paakintas, 1822 metų rudenį įstojo į Varnių kunigų seminariją. Jaunasis Vakančiu turbūt greitai išsiskyrė iš kitų klierikų, ne sper trumpesnį laiką – dvejus metus – išėjo čia kunigo mokslus ir iš karto buvo pasiųstas tęsti studijų į Vilniaus vyriausiąją dvasinę seminariją.

Skirtingai nuo Varnių seminarijos, Vilniaus klierikams jau labiau rupėjo ne sielos, o pasaulio išganymo dalykai.

Tolesni Valančiaus gyvenimo dešimtmečiai paliudija ir taip žinomą tiesą, kad gabus,darbštus, o svarbiausia – suvokiantis aukštesnį pašaukimą žmogus nepaskęsta kasdienybė sverpetuose, o išsiveržia į prasmingos ir ženklios veiklos platumas. 1828 m. gegužės 16 d. Valančiu Vilniaus katedroje buvo išventintas kunigu ir jau kaip Vilniaus vyskupijos dvasininkas paskirtas nuošalaus Mozyriaus apskrities mokyklos tikybos mokytoju ir kapelionu. Po šešių metų Valnačius, savo prašymu, sugrąžinamas į gimtąją Žemaitiją, Kražių gimnaziją. Čia šešius metus ėjo mokyklos dvasininko ir bibliotekos globėjo pareigas.

Prieš tai buvusi besugriūnanti Kražių gimnazija, Valnčiaus mokymo laikais, ėmė kilti.Tai buvo atbundančios lietuviškos dvasios, kultūros, kalbos daigai. Valančius savo paskaitose kalbėjo ne tik apie Lietuvos Bažnyčios, bet ir valstybės istoriją, kėlė Vytauto didybę, smerkė lenkų vadovų klastas prieš Lietuvą, o svarbiausia – skiepijo ištikimybę gimtajai kalbai net sunkiausiomis sąlygomis. Taigi Kražių gimnazijoje aptinkame ir pirmas paties Valančiaus pėdas, kurios rodo jį nutarusį žengti per šimtmečius apleistu, užžėlusiu lietuviškos dvasios taku.

Kražiuse budo ir moksliniai Valančiaus siekiai. Jis, perskaitęs knygas, galiniuose puslapiuose užrašo savo mintis, kritinęs pastabas. Motiejų domina ir Žemaotijos istorija bei dabartis, jis rankioja apie ją žinias, greičiausiai tik nujausdamas, kad to prireiks ateities darbams. Rašė mokyklos metraštį.

Pasirinktas mokslo kelias iš tikrųjų vedė į gyvenimo aukštumas. Valančius vėl grįžta į tas mokyklas, kuriose pats ne taip seniai mokėsi, tik dabar jau kaip profesorius ar net vadovas. 1840 metų rudenį pradeda dėstyti tikėjimo dalykus Vilniaus dvasinėje akademijoje – taip dabar vadinosi ta seminarija, kurią jis prieš dvylika metų baigė. 1842 metais čia gauna aukštą teologijos mokslų daktaro laipsnį.

1845 metų rugsėjo 3 dieną Vidaus reikalų ministerija paskiria Valančių Varnių kunigų seminarijos rektoriumi. Gyvendamas Varniuose Motiejus parašo garsiąją “Žemaičių vyskupystę”, kuria ragino jaunimą į mokslą, darbą, tėvynės dalykų meilę. Ta Varniuose parašyta dviejų dalių “Žemaičių vyskupystė” išėjo 1848 metais ir buvo ženklus įvykis ne tik Valančiaus darbų, bet ir lietuviško rašto, Lietuvos mokslo istorijoje.

Vėliau jis pakrikštijamas Žemaičių vyskupu. Naujasis vyskupas stvėrėsi žygių, veiklos. Jau 1851 metais aplankė 75 bažnyčias, o per kelias vasaras visą vyskupiją.

Pirmąjį vyskupavimo dešimtmetį veik visas jėgas atidavė parapijų, bažnyčių reikalams.Per vyskupavimo laiką buvo pastatytos 49 bažnyčios.Suvokė, kad vienas ne ką tenuveiks, užtat mokėjo rasti bendraminčių, remėjų, pagalbininkų.

Kunigus ragino ir vertė šviestis, lavintis. Šviesuolius palaikė ir kėlė, atžagareivius barė ir stumdė. Žodžiu visaip stengėsi kelti išsimokslinimo lygį.

Po dvylikos vyskupavimo metų buvo pašventęs 333 kunigus ir suteikęs Sutvirtinimo sakramentą 580687 žmonėms. Valančius buvo pirmasis Žemaitijos vyskupas, ėmęs rašyti ganytojiškus laiškus tikintiesiems.

Visų šių darbų derlius
būtų buvęs daug didesnis, jei Valančiui nebūtų reikėję grumtis su aršiais trukdytojais – imperijos valdininkais. Rusijos vadovai ėmė įvairiais būdais slopinti Lietuvoje katalikybę, varžyti kunigų ir tikinčiųjų teises ir laisves.Taigi Valančius dirbo labai sunkiomis sąlygomis.

Valančius visomis išgalėmis ir įmanomais būdais gynė Bažnyčią, jos žmones ir namus. Nebuvo nė vienno draudžiančio, įspėjančio, grasinančio valdininkų rašto, su kuriuo jis būtų sutikęs, kuriam nebūtų priešinęsis, su kuriuo nebūtų kovojęs. Ypač siekė, kad nebūtų varžomas kunigų žodis. Taigi Valančius buvo lyg Evangelikos uola, gynusi Bažnyčios gyvybę ir laisvę, nors takova atėmė daug jėgų, kurios būtų labiau pravertusios našesniam triūsui.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 963 žodžiai iš 1881 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.