Nato espt
5 (100%) 1 vote

Nato espt

NATO – tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių bendros gynybos organizacija, siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau NATO nėra vien tik karinė organizacija. NATO taip pat sukūrė aktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmą, kuris visų pirma yra politinio pobūdžio, skatinantis bendrą gynybos planavimą, konsultacijas krizių valdymo, ekonomikos, mokslo, aplinkos apsaugos bei kitose srityse. Karinių operacijų metu NATO veiksmai pagrįsti visų valstybių narių susitarimu. Toks principas visiškai išsaugo valstybių suverenitetą ir politinę nepriklausomybę.

NATO, kaip gynybinio aljanso, veikimo pagrindą sudaro 5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis: „Šalys susitaria, kad ginkluotas puolimas prieš vieną ar daugiau iš jų bus laikomas puolimu prieš visas; todėl šalys sutaria, kad <…> kiekviena iš jų, pasinaudodama individualios ar kolektyvinės gynybos teise, pagal Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnį padės puolamajai šaliai <…>, įskaitant ir ginkluotos jėgos panaudojimą tam, kad būtų išsaugotas saugumas Šiaurės Atlanto regione<…>. Tokios priemonės nutraukiamos, kai Saugumo Taryba imasi būtinų priemonių tam, kad būtų atkurta ir palaikoma tarptautinė taika ir saugumas.“

Būtent 5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis padaro organizaciją tokią patrauklią, ypač mažesnėms valstybėms, nesugebančioms apsiginti nuo išorės priešo vien tik savo pajėgomis. Aljanso šalių karinių pajėgų sujungimas ir įsipareigojimas ateiti į pagalbą nelaimės atveju gerokai padidina kiekvienos NATO narės saugumą ir stabilumą.

NATO ISTORIJA

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Europai iškilo nauja Sovietų Sąjungos grėsmė. Dar prieš karą Sovietų Sąjunga aneksavo Baltijos šalis, dalį Suomijos, Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos – iš viso 23 mln. žmonių. Okupuotuose kraštuose buvo įvestas totalitarinis režimas, prasidėjo žmonių trėmimai. Pokarinė Sovietų Sąjungos grėsmė buvo dar didesnė: nusilpusi ir karo nuniokota Europa vien tik savo jėgomis nebegalėjo pasipriešinti Maskvai. Raudonosios armijos, o vėliau ir komunistinės ideologijos skverbimasis į Vakarus vertė demokratines Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybes susivienyti. Tik susivienijusios į gynybinę organizaciją ir tik veikdamos kartu Vakarų demokratijos galėjo įgyvendinti atgrasymo ir apsisaugojimo nuo Sovietų Sąjungos užpuolimo politiką.

Todėl 1949 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyta Šiaurės Atlanto sutartis, kuria buvo sukurtas Vakarų valstybių gynybinis aljansas NATO.

Sutartį pasirašė: Belgija, Danija, Islandija, Italija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė, Kanada, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija.

1952 m. prie Aljanso prisijungė Graikija ir Turkija, 1955 m. – Vokietijos Federacinė Respublika, 1982 m. – Ispanija, 1999 m.- Lenkija, Čekija, Vengrija.

Per daugiau kaip pusę amžiaus užsitęsusį Šaltąjį karą NATO, kaip blokas, niekuomet nekariavo. Nėra abejonių, kad Šaltojo karo metu NATO atliko savo vaidmenį – garantavo Europos saugumą, socialinės ir politinės Vakarų Europos padėties stabilumą – ir taip prisidėjo prie Vakarų Europos gerovės kūrimo.

NAUJASIS NATO po 1989 m.

Naujojo NATO atsakas į iššūkius: saugumo euroatlantinėje erdvėje stiprinimas per partnerystę bei per Aljanso plėtimąsi

Nauja aplinka – naujos grėsmės

Berlyno sienos griuvimas simbolizavo autoritarinių komunistinių režimų žlugimą visoje Vidurio ir Rytų Europoje.

Tačiau atsiranda kitokio pobūdžio, ne mažiau pavojingos grėsmės, kylančios ne veikiant vienoms valstybėms prieš kitas, bet dažniausiai atsirandančios nepriklausomai nuo valstybių politikos. Šios naujos grėsmės apima: vidinį šalių nestabilumą, ekologines ir ekonomines grėsmes, branduolinio, cheminio ir bakteriologinio ginklo bei narkotinių medžiagų platinimą, nelegalią migraciją, tarptautinį terorizmą, etninius konfliktus, nusikaltimus žmonijai ir t.t. Kovodamos su šiomis naujomis grėsmėmis valstybės siekia užtikrinti tiek savo nacionalinį, tiek tarptautinį saugumą.

Aljansas, Šaltojo karo metu buvęs atgrasymo prieš Sovietinio bloko puolimą priemone, šiandieną pamažu tampa regioninio stabilumo garantu.

Taigi, NATO buvo viena iš organizacijų, kuri ėmėsi atsakomybės, kovojant su šiomis naujomis grėsmėmis; NATO buvo vienintelė organizacija, galinti efektyviai ir adekvačiai reaguoti į naująsias grėsmes. Tačiau pirmiausia reikėjo, kad pasikeistų pati NATO.

NATO keitimasis

Nors NATO ir keičiasi, Aljanso pagrindinis uždavinys lieka kolektyvinė gynyba.

1991 m. NATO priėmė naują strategijos koncepciją, kuri išplėtė saugumo supratimą.

Naujoji saugumo samprata yra pagrįsta dialogu ir bendradarbiavimu, kartu siekiant išlaikyti bendros gynybos pajėgumus. Ši samprata taip pat apima bendrus taikos, stabilumo ir ekonominio vystymosi siekius, karinių pajėgų sumažinimą ir jų restruktūrizavimą. Neatskiriama šios strategijos dalimi tapo buvusių komunistinių valstybių laipsniškas integravimas į Vakarų struktūras, pirmiausia į 1991 m. įkurtą Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybą (NACC), kuri 1997 m. pakeista į Euroatlanto partnerystės tarybą (EAPC). Bendradarbiavimas taip pat vyksta ir pagal 1994 m. įkurtą Partnerystės taikos labui (PTL)
programą.

NATO taip pat nusprendė sumažinti savo karines pajėgas (30-50%).

Aljansas ėmėsi atsakomybės užtikrinti saugumą ir stabilumą ir už NATO teritorijos: Bosnijos ir Hercegovinos bei Kosovo krizės buvo pirmieji naujojo NATO išbandymai.

Ypač sudėtinga dilema buvo Kosovo krizė. Serbijos vyriausybės vykdomas etninis valymas Kosovo provincijoje iškėlė klausimą: ar galima, susitarus demokratinėms visuomenėms, sustabdyti etninį valymą ir diktatoriaus savivalę suverenioje valstybėje?

Nors NATO ir bandė taikiu būdu užbaigti Kosovo konfliktą (derybos Rambouillet pilyje, Prancūzijoje), bet Serbijos vyriausybė neketino nusileisti. Kad sustabdytų humanitarinę katastrofą ir etninį valymą, 1999 m. kovo mėnesį NATO nusprendė imtis karinių veiksmų. Šiandieną, po karinės operacijos, jau daugiau kaip 1 300 000 pabėgėlių grįžo į savo namus Kosove. NATO pajėgos taip pat padeda civilinei valdžiai atstatyti kraštą ir sukurti sąlygas taikos bei ekonominės gerovės įsigalėjimui Kosove.

NATO siekis užtikrinti saugumą per plėtimąsi

1999 m. Lenkija, Čekija ir Vengrija tapo pilnateisėmis NATO narėmis.

1999 m. Vašingtone NATO patvirtino pasiryžimą tęsti atvirų durų politiką. Buvo priimtas Narystės veiksmų planas, kuris padeda šalims kandidatėms – Albanijai, Bulgarijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Rumunijai, buvusios Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Slovėnijai, Slovakijai ir Kroatijai – siekti narystės NATO.

2002 m. lapkričio 21 d. Prahos viršūnių susitikime Aljanso valstybių vadovai pakvietė Bulgariją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Rumuniją, Slovakiją ir Slovėniją pradėti derybas su Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija dėl narystės. 2003 m. kovo 26 d. pasirašyti pakviestųjų kandidačių prisijungimo prie Vašingtono sutarties protokolai. Jau prasidėjusį protokolų ratifikavimo procesą NATO valstybių parlamentuose bei galiausiai protokolo dėl Lietuvos prisijungimo prie NATO steigiamosios sutarties ratifikavimą Lietuvos Seime tikimasi užbaigti iki 2004 m. gegužės, kai turėtų įvykti kitas Aljanso viršūnių susitikimas. Jame bus paskelbta apie pakviestųjų šalių tapimą visavertėmis NATO narėmis.

Įvadas

Po antrojo pasaulinio karo vokiečių tauta buvo perskelta į dvi dalis – Vakarų demokratiją perėmusią Vokietijos Federacinę Respubliką ir prosovietinę Vokietijos Demokratinę Respubliką. VFR įėjo į Šiaurės Atlanto aljansą, o VDR tapo Varšuvos pakto nare. Jos kalbėjo viena kalba, turėjo beveik tokias pat vėliavas, tačiau atsisakė pripažinti viena kitą. Dar daugiau, jos netgi nenorėjo pripažinti, kad kaimynė egzistavo. Tiesa, per metus šių dviejų šalių tarpusavio prekyba siekė 6 milijonus JAV dolerių, tačiau abidvi piešė viena kitos paveikslą juodžiausiomis spalvomis.

Tokia padėtis truko beveik ketvirtį amžiaus – iki 1969-ųjų spalio, kai Vokietijos kancleriu – vyriausybės vadovu – buvo išrinktas socialdemokratų partijos vadovas Vilis Brantas (Willy Brandt). Jis pabrėžė, kad tėra viena vokiečių tauta, nors gyvenanti dviejose valstybėse. Šios dvi valstybės turinčios pradėti bendradarbiauti ir kada nors ateityje taikiai susijungti.Vis dėlto V. Brantas, tegu jo politiką ir parėmė kone pusė Vakarų Vokietijos rinkėjų, suprato, kad dviejų valstybių reikalų atskirai išspręsti nepavyks. Jau nuo 1966 m. šis politikas siūlė kompleksinę santykių su Rytais gerinimo programą, vadinamąją „Ostpolitik“. 1970 m. buvo pasirašytos sutartys su Sovietų Sąjunga ir Lenkija, o 1972 m.- su Rytų Vokietija, sureguliuotas Vakarų Berlyno statusas. Po metų abi Vokietijos buvo priimtos į Jungtinių Tautų organizaciją. Dar daugiau, „Ostpolitik“ sumažino įtampą Vakarų Europoje ir, pasak jos iniciatoriaus, paskatino 1975-ųjų Helsinkio konferencijos organizavimą. Šiame referate ir apžvelgiamos Vakarų Vokietijos vyriausybės vadovo V. Branto pastangos normalizuoti santykius su Rytais bei jų rezultatai.1. Vokietija po Halšteino doktrinos

1955-aisiais suformulavusi Halšteino (Hallstein) doktriną, Vakarų Vokietija apribojo veiksmų laisvę Rytuose. VFR skelbėsi de jure esanti vienintelė vieningos valstybės tęsėja ir tvirtino laikysianti de facto egzistuojančios kitos vokiečių valstybės – Rytų Vokietijos pripažinimą nedraugišku aktu. Vis dėlto neutralios ir neprisijungusios šalys, kurioms ir buvo taikomi šie perspėjimai, buvo linkusios pripažinti VDR, o Vakarų Vokietija, savanoriškai atsisakiusi jose turėti diplomatinių atstovų, negalėjo žymiau šio proceso paveikti. Pavyzdžiui, 1957 m. nutraukti diplomatiniai santykiai su Jugoslavija, po šešerių metų – su Kuba. Po K. Adenauerio atsistatydinimo 1963 m. Vokietijos užsienio politika pradėjo keistis, nors oficialiai Halšteino doktrinos neatsisakyta. Atsirado dvi pagrindinės siūlomos santykių su Rytais normalizavimo kryptys. Viena jų teigė, kad permainų reikia siekti laipsniškai; daugiausia dėmesio reikia skirti Rytų Europos valstybėms, nes Sovietų Sąjungos beveik neįmanoma priversti pakoreguoti politikos VFR atžvilgiu. Kitos atstovai manė, kad Varšuvos sutarties šalys yra visiškai priklausomos nuo Maskvos, ir neįmanoma pasiekti gerų santykių su Rytų Europa, jei tam nepritars Maskva. V. Brantas, 1966 m. tapęs „didžiosios koalicijos“ – krikščionių demokratų ir socialdemokratų – vicekancleriu
užsienio reikalų ministru, atrodo, priklausė prie pastarojo požiūrio šalininkų. Bet kuriuo atveju, jis buvo pasiryžęs baigti autarkišką politiką Rytų atžvilgiu. Pirmąkart kaip ministras dalyvaudamas NATO tarybos sesijoje, jis pasakė: „Vokietija tvirtai nusprendė dalyvauti kuriant politiką, skirtą sumažinti įtampą ir tuo pat metu nedarančią žalos saugumui. Mes tai padarysime pagal mūsų interesus ir sąjunginius įsipareigojimus“. Jau kiek anksčiau Vokietija stengėsi gerinti santykius su kai kuriomis Rytų Europos šalimis. 1963-1964 m. buvo atidarytos prekybos atstovybės Varšuvoje, Bucharešte, Budapešte ir Sofijoje. 1967-aisiais prekybos atstovybė įsteigta Prahoje. Tam tikrą santykių su Vakarų Vokietija atšilimą parodė Rytų Vokietija. Praėjus dvejiems metams po Berlyno sienos pastatymo (tuo metu kone vienintelis abiejų Vokietijų kontaktas buvo radijo ir televizijos programos, matomos kaimyninėje šalyje), Rytų Vokietija 1963 m. netikėtai nusprendė leisti Vakarų Berlyno gyventojams aplankyti artimus giminaičius rytinėje miesto dalyje per Kalėdų atostogas ir kitu metu – iš viso triskart per metus. Tiesa, 1967 m. šis leidimas vėl netikėtai buvo atšauktas. Artimiausius penkerius metus vienintelis legalus judėjimas Vakarų kryptimi buvo Rytų Vokietijos pensininkų. Jiems buvo leidžiama aplankyti artimus gimines kartą per metus, ne ilgiau negu 30 dienų. Kadangi pensininkai buvo našta Rytų Vokietijos biudžetui, vyriausybė tikėjosi, kad pensininkai iš VFR negrįš. Deja, dažniausiai jie grįždavo: už pensiją Rytų Vokietijoje buvo galima nusipirkti daugiau negu Vakarų Vokietijoje. Bene vieninteliai VFR piliečiai, kurie galėjo keliauti į Rytų Vokietiją, buvo verslininkai ir kas pusmetį rengiamų Leipcigo prekybos mugių lankytojai. 1966 m. užsienio reikalų ministras Šrioderis (Schröder) daugeliui valstybių, tarp jų – ir Rytų Europos šalims, išsiuntinėjo notas, kur pasiūlė atsisakyti jėgos naudojimo. 1967 m. Vokietija paskelbė negaliojančia 1938 m. Miuncheno sutartį. Kartu pasiūlyta sumažinti Vakarų ir Rytų ginkluotąsias pajėgas abiejose Vokietijose bei pasirašyti sutartis su Sovietų Sąjunga ir kitomis Rytų Europos šalimis dėl jėgos nenaudojimo. V. Brantas, kalbėdamas 1968 m. kovą vykusiame socialdemokratų partijos suvažiavime, pasisakė už Oderio ir Neisės sienos pripažinimą ir gerbimą. Varšuvos pakto šalys parodė susidomėjimą šiomis iniciatyvomis, bet negavo Maskvos leidimo derėtis. Rytų Vokietijos vadovas V. Ulbrichtas (W. Ulbricht) su Varšuva ir Praha sudarė „geležinį trikampį“. Šios trys valstybės laikėsi savo doktrinos: visiški santykiai su jomis įmanomi tik Vakarų Vokietijai pripažinus VDR ir sieną Oderiu ir Neise, sutikus su tuo, kad Miuncheno susitarimas nuo pat pasirašymo buvo negaliojantis, ir atsisakius pretenzijų savo teritorijoje laikyti branduolinį ginklą. Minėtosios Vakarų Vokietijos iniciatyvos vėliau buvo kritikuojamos kaip paskatinusios 1968 m. susidorojimą su „Prahos pavasariu“. Taigi iki pat septintojo dešimtmečio pabaigos santykiai tarp Vakarų Vokietijos ir Rytų Europos šalių bei Sovietų Sąjungos liko gana įtempti, nepaisant bandymų juos normalizuoti. Tai ėmė neatitikti Vakarų Vokietijos interesų, tačiau, atrodo, kol kas tenkino Sovietų Sąjungos interesus. Teigama, kad „jeigu Vakarų vokiečiai nebūtų šitiek ilgai vilkinę sprendimo pakeisti savo Rytų politiką, komunistinėms vyriausybėms būtų tekę ieškoti kitų, kur kas mažiau įtikimų pretekstų įsikišti į savo sąjungininkų reikalus“.2. Susitarimas su Rusija

1968 m. birželio mėnesį V. Brantas, dalyvaudamas NATO tarybos sesijoje, pasakė, kad artimiausiu metu būtų protinga „kaip išankstinius tyrimus“ pradėti sąjungininkų derybas su TSRS ir Rytų Europa. Žymiai pasikeitė ir Sovietų Sąjungos situacija. Pokyčiai buvo tokie svarbūs, kad naujas požiūris į Vakarų Vokietiją tapo ne tik įmanomas, bet ir būtinas. Svarbiausi politiniai pasikeitimai buvo du: TSRS naudai pakito situacija Rytų Europoje, o Tolimuosiuose Rytuose pablogėjo jos santykiai su Kinija. Po invazijos į Čekoslovakiją ir įvairių dokumentų, kartu pavadintų „Brežnevo doktrina“, paskelbimo susidarė tokia situacija, kai pirmąkart, atšilus Rytų-Vakarų santykiams, Sovietų Sąjunga galėjo tiesiogiai riboti Rytų ir Vakarų Europos bendravimą. Jai nebereikėjo nei sudėtingos diplomatijos veikti šį bendravimą, nei Vokietijos šmėklos, kuria buvo užtikrinamas Varšuvos pakto stabilumas. Taigi šiuo požiūriu „Ostpolitik“ triumfas buvo tiesioginis invazijos į Čekoslovakiją padarinys. Kinijos faktorius skatino TSRS stiprinti Varšuvos sutartį Vakaruose. Tačiau diplomatinių santykių su Rytų Europa pagyvėjimas nepavyko, Varšuvos paktą paliko Albanija, žlugo pasaulio kompartijų konferencija Maskvoje, o Rytų Europos valstybės sustiprino tarpusavio ryšius pagal susidariusią padėtį.Nereikia užmiršti ir ekonominio Sovietų Sąjungos suinteresuotumo. Tuo metu TSRS ekonomika nebuvo stabili, o tai savo ruožtu kėlė politinio skaidymosi grėsmę. Taigi akivaizdžiai iškilo poreikis gauti paskolų ir investicijų iš stipriausios Europos valstybės – Vakarų Vokietijos. Žinoma, ekonominių priežasčių pervertinti nereikėtų, nes minėtasis ekonomikos nestabilumas tęsėsi kelis dešimtmečius, bet pats V. Brantas tai laiko
faktoriumi. Artėjančiuose 1969 m. rinkimuose Sovietų Sąjunga atvirai tikėjosi socialdemokratų pergalės. Pavasarį V. Brantas šešis kartus derėjosi su Rusijos pasiuntiniu Carapkinu. Rugsėjį Sovietų Sąjunga oficialiai atsakė į Šrioderio iniciatyvą atsisakyti naudoti jėgą bei pasiūlė pradėti derybas. Be to, Kremlius pakvietė deryboms socialdemokratų ir laisvųjų demokratų delegacijas (po rinkimų – ir opozicija tapusius krikščionis demokratus). 1969-ųjų rudenį V. Brantas susitiko su Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministru A. Gromyka ir jo patarėju V. Falinu. Gromyka pasakė, kad susidariusių po karo sienų reikalas – karo ar taikos reikalas. Iš kitos pusės, pasak Gromykos, vokiečių tautos niekas nelaikąs priešu. Spalio 28 d. įvyko Bundestago rinkimai, po kurių pirmąkart per 20 metų į valdžią atėjo socialdemokratai. Tradicinės rolės Bonoje pasikeitė. Krikščionys demokratai užleido vyriausybės vadovo postą, pasak K. Adenauerio (K. Adenauer) „raudonosios grėsmės“ – socialdemokratų – vadovui V. Brantui. Pirmojoje savo kaip kanclerio deklaracijoje jis sakė: „Net jei dvi valstybės Vokietijoje egzistuoja, jos nėra viena kitai užsienio šalys (Ausland)“. V. Brantas taip pat kalbėjo: „Mes pasiryžę pabandyti sąžiningai pasiekti tarpusavio supratimo, leisiančio įveikti tragedijos, į kurią Europą įstūmė nusikaltėlių klika, padarinius“. Kartu jis sakė, kad tokių dalykų, kaip jėgų tarpusavio santykio interesai ar socialiniai skirtumai, neįmanoma nei sureguliuoti dialektiškai, nei paslėpti. Vakarų Vokietija nė nemananti atsisakyti apsisprendimo teisės. Sovietų Sąjungos pasiuntinys Carapkinas iškart po rinkimų perdavė naujajam kancleriui V. Brantui Kremliaus norą, kad naujoji federalinė vyriausybė normalizuotų santykius su Rytų Europos valstybėmis. Po mėnesio Bonos ir Maskvos derybos jau buvo aktyviai rengiamos. Gruodį buvo galutinai susitarta pradėti dvišales derybas. Tuoj pat įvykusioje NATO sesijoje, svarstant Europos saugumo konferencijos idėją, ją nutarta susieti su Maskvos-Bonos derybų pažanga. Sausį prasidėjo preliminarūs pokalbiai. Tačiau čia pat iškilo naujas faktorius – Rytų Vokietija. Jos vadovai visiškai nesiekė kontaktų su Vakarų Vokietija. Tai neatitiko pastarosios interesų, kadangi derybos, kuriose nekalbama apie svarbiausią kaimyną, nebuvo pilnavertės. Todėl pirmosios 1970-ųjų savaitės buvo tam tikras manevravimas: VFR siekė sukurti tokias aplinkybes, kad Rytų Vokietijai neliktų nieko kito, tik derėtis, o pastaroji tikėjosi jei ne pasilikti nuošaly, tai bent padidinti kainą, kurią už derybas turėjo mokėti Vakarų Vokietija. Rytų Vokietijos prezidentas V. Ulbrichtas pareikalavo visiško diplomatinio pripažinimo kaip išankstinės bet kokio susitarimo sąlygos. Vakarų Vokietija šį reikalavimą jau anksčiau buvo atmetusi. Beje, to paties 1969 m. gegužę jau buvo pareikalavusi Lenkija, tačiau TSRS leido šiam reikalavimui būti pamirštam. Taigi Rytų Vokietijos vadovo reikalavimas taikytas daugiau sąjungininkams Rytuose, o ne pačiai Vakarų Vokietijai. Beje, kartu Ulbrichtas pareikalavo išlaikyti Potsdamo sutarties svarbą Vokietijos, o ypač – Berlyno situacijai. Vis dėlto pastarasis reikalavimas nelabai derinosi su pripažinimo siekiu, kadangi Potsdamo susitarimas kalbėjo apie keturių didžiųjų valstybių bendrą Vokietijos valdymą, taigi negalėjo tapti pagrindu pripažinti kurią nors vieną tos Vokietijos dalį. Vis dėlto ši Ulbrichto iniciatyva buvo sėkminga ta prasme, kad nuo tada Bonos-Maskvos derybose jo iškelti nesutarimai sukeldavo nuolatinių sunkumų. Tai nebuvo vieninteliai neigiami Rytų Vokietijos signalai. Vieningosios socialistų partijos centro komiteto sekretorius E. Honekeris (E. Honecker) savo kalboje griežtai kritikavo Vakarų Vokietijos derybų politiką. Kartu tai buvo ir Kremliaus politikos kritika. Tuo pat metu Rytų Vokietijos premjeras V. Štofas (W. Stoph) pripažino derybų pažangą ir užsiminė apie galimą jų padarinį – derybas tarp abiejų Vokietijų. Taigi Rytų Vokietijoje, kaip ir VFR, buvo justi vidinis susiskaldymas, o tai, savo ruožtu, ne tik sunkino vykstančias derybas, bet ir ribojo įmanomų nuolaidų skaičių. Po entuziastingo V. Branto sutikimo Rytų Vokietijoje, Erfurte, apie kurį dar bus kalbama, situacija vėl komplikavosi. Sovietai pakartojo reikalavimus, kurie, atrodo, buvo pamiršti per vykusias derybas, tarp jų ir apie Rytų Vokietijos pripažinimą. Ypač sudėtingas buvo Berlyno statusas. Nors ruošiamos sutarties esmė buvo paprasta – abi valstybės atsisako naudoti viena prieš kitą jėgą ir de facto pripažįsta Europos žemėlapį (juridiškai pripažinti nenorėjo Vakarų Vokietijos vyriausybė) – Vakarų Berlyno padėtis buvo skausminga sovietams. Bona sutiko pripažinti politinę tikrovę (Rytų Vokietiją ar sieną Oderiu ir Neise su Lenkija), tačiau TSRS kategoriškai atsisakydavo pripažinti Vakarų Berlyno ir Vakarų Vokietijos ryšių politinę tikrovę. Vakarų Vokietijos derybininkai buvo kritikuojami namie. Sutikdami ieškoti sovietams priimtinų formulių apie Europos politinį žemėlapį, jie, teigė opozicija, netiesiogiai pripažįsta TSRS teisę kalbėti visos Rytų Europos vardu, o tai yra Brežnevo doktrinos patvirtinimas. Šiuos nesutarimus pavyko sureguliuoti Vakarų Vokietijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrų V. Šelio (W. Scheel)
A. Gromykos susitikime. Kremlius padarė dvi nuolaidas. Jis sutiko pertvarkyti sutartį, į jau suderintą preambulę įjungti keletą naujų straipsnių, leisti skelbti atskiras abiejų šalių deklaracijas, ko tikimasi iš sutarties. Be to, Kremlius sutiko atidėti sutarties ratifikavimą, kol keturšalės derybos dėl Berlyno, prasidėjusios 1970 m. kovą, baigsis galutiniu susitarimu. Visa tai apsaugojo Vokietijos vyriausybę nuo galimos nepalankios reakcijos ir rizikos, kad sutartis nebus ratifikuota. Kartu Sovietų Sąjunga gavo postūmį susitarti su trimis Vakarų valstybėmis dėl Berlyno, nors mintis apie JAV vaidmens padidėjimą šioje istorijoje L. Brežnevui aiškiai nepatiko. Vis dėlto jei pastarasis susitarimas vėluotų, VFR ir TSRS sutartis taptų politiškai nereikšminga. Kalbėdami apie derybas dėl Berlyno statuso, Vakarų sąjungininkai turėjo omeny vieno konkretaus maršruto iš Vakarų Vokietijos į Berlyną nustatymą, schemos, pagal kurią Vakarų Berlyno gyventojai galėtų lankyti gimines Rytų Berlyne, atkūrimą ir praplėtimą bei telefono ryšio tarp dviejų miesto dalių atstatymą. Sutartis buvo pasirašyta Kremliuje 1970 m. rugpjūčio 12 d. Ją pasirašė V. Brantas, TSRS ministrų tarybos pirmininkas A. Kosyginas bei abiejų šalių užsienio reikalų ministrai. Sutarties preambulėje buvo kalbama apie JTO tikslus ir principus, be to, pripažintos visos Vokietijos sudarytos sutartys, tarp jų ir su sąjungininkais. Nebuvo kalbama apie kokias nors kliūtis siekti vokiečių tautos vienybės apsisprendimo keliu – L. Brežnevas po sutarties pasirašymo pabrėžė, kad TSRS neturi jokių piktų kėslų. Pagrindinis sutarties teiginys buvo tai, kad abi šalys pripažįsta neliečiamomis visų Europos valstybių sienas, tarp jų ir Oderio ir Neisės liniją kaip Lenkijos vakarinę sieną. Dokumentas palengvino ir vadinamųjų „humanitarinių reikalų“, tiksliau, žmogaus teisių padėties reguliavimą. Po 1970 m. daug vokiečių kilmės asmenų galėjo persikelti iš TSRS į VFR, o likusių padėtis pagerėjo. Bona išsiuntė laišką kitoms trims sąjungininkų valstybėms, kuriame pabrėžė, kad sutartis nepažeidžia jų teisių ir pareigų Vokietijoje kaip visumoje ir Berlyne. Į A. Kosygino kalbą apie „aktą, kuriam sovietų vyriausybė ir visas pasaulis teikia didelę reikšmę“ V. Brantas atsakė, kad svarbiau, kokius pokyčius aktas atneš tikrovėje. Iš tikrųjų, ekonominė sutarties dalis leido vystyti verslą TSRS. Tačiau Vakarų Vokietija baiminosi, kad Sovietų Sąjunga nepradėtų reikalauti mokėti reparacijų. Po metų Kryme Brežnevas Brantui užtikrino, kad taip nebus. Vis dėlto teigiama, kad iš sutarties daugiau naudos turėjo Sovietų Sąjunga. Netiesiogiai viena svarbiausių Vakarų valstybių pripažino, kad TSRS gali kalbėti Rytų Europos vardu. Be to, kadangi VFR įsipareigojo teikti finansinę paramą pagal dvišalių derybų pažangą, Sovietų Sąjunga, pasirašiusi sutartį, gavo nemažų investicijų. Vakarų Vokietijos nauda buvo daugiau geopolitinė: jei jos įsipareigojimas nepulti TSRS buvo savaime suprantamas, tai nepuolimo užtikrinimas iš Rytų Europos pusės atrodė tam tikras pasiekimas. Kartu, įgavusi TSRS palankumą, Vakarų Vokietija galėjo pradėti derybas su kitomis Rytų Europos valstybėmis, tarp jų – su Lenkija ir Rytų Vokietija.3. Maskvos dovana Varšuvai?

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 3597 žodžiai iš 7255 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.