Nevyriausybinės organizacijos nvo
5 (100%) 1 vote

Nevyriausybinės organizacijos nvo

KURSINIS DARBAS

I DALIS : Teisinių aktų reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga

II DALIS: Lietuvoje atlktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga

III DALIS: Organizacijos aprašymas (Kauno vaikų gerovės centras “Pastogė”)

I DALIS. TEISINIŲ AKTŲ REGLAMENTUOJANČIŲ NVO VEIKLĄ APŽVALGA.

Nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos visuomeninės organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos ir fondai, dauguma viešųjų įstaigų, kurioms būdingi šie požymiai:

Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga, gausa. Nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) jos vadinamos pabrėžiant, kad jos įkurtos ne valdžios iniciatyva. Jas galima būtų vadinti savanoriškomis organizacijomis, pabrėžiant, kad jos įsteigtos laisva žmonių valia, kad žmonės į tokias organizacijas buriasi ir jas remia savanoriškai.

Nevyriausybinėms organizacijoms būdinga:

· juridinis asmuo;

· prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valdymo institucijų;

· nepelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų, darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);

· savivalda;

· savanoriškumas (laisvas narių įstojimas ir išėjimas);

· tarnavimas visuomenės labui;

Lietuvoje yra 4 pagrindinės ne pelno organizacijų rūšys:

q Visuomeninės organizacijos

q Asociacijos

q Labdaros ir paramos fondai

q Viešosios įstaigos

Pelno neskirstymo principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos įstatymuose. Ne pelno organizacija- tai įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinio asmens subjektas, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Fondai neturi narių, bet turi steigėjus, savininkus, dalininkus, kurie yra kažkuo prisidėję prie organizacijos steigimo ar tolesnio gyvavimo.

Asociacijose visuomet yra nariai, kurie gali įstoti į asociacijas ir išstoti iš jos.

Naryste paremtose organizacijose visa sprendimų priėmimo galia priklauso nariams, kurie arba tiesiogiai priima sprendimus, arba renka atstovaujamus organus. Turtu paremtose organizacijose lemiamą vaidmenį vaidina steigėjai, savininkai. Būtent jie gali kontroliuoti visą organizacijos veiklą, o narystės tokios, kokia ji būdinga organizacijoms ar asociacijoms, fonduose apskritai nėra.

Apie ne pelno organizacijas tiek Lietuvos Respublikos, tiek kitų valstybių konstitucijose kalbama pirmiausia žmogaus teisių užtikrinimo požiūriu. Teisė laisvai vienytis arba nesivienyti į asociacijas yra laikoma viena iš svarbiausių žmogaus teisių. 1992m. spalio 25d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnis nustato teisę vienytis arba nesivienyti į asociacijas: “Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai”, “Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams”.

v LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS.

Įstatymas priimtas 1996m. liepos 3d. Nr. I-1428 Vilniuje, įsigaliojo nuo 1996.07.19. Šis įstatymas nustato viešųjų įstaigų steigimo, vykdymo, veiklos, reorganizavimo, likvidavimo tvarką. Įstatymas netaikomas valstybės ir savivaldybių biudžetinėms viešosioms įstaigoms.

Viešoji įstaiga- tai šio įstatymo nustatyta tvarka iš dalininkų (savininko) turto įsteigta ne pelno organizacija, veikianti socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ar kitose panašiose srityse ir viešai teikianti visų šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

4 įstatymo straipsnis numato viešosios įstaigos teises ir pareigas. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti viešoji įstaiga gali:

1.Turėti sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka

2.Pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir viešosios įstaigos įstatų nustatyta tvarka

3.Sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus

4. Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas

5.Teikti bei gauti labdarą ir paramą

6. Naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti

Viešoji įstaiga vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

Viešosios įstaigos įstatuose yra nurodomas įstaigos pavadinimas, buveinė, veiklos sritys ir tikslai, dalininko teisės, pareigos, disponavimo įstaigos turtu tvarka, lėšų šaltiniai ir lėšų panaudojimo tvarka, kolegialių valdymo organų sudarymo ir atšaukimo tvarka, jų kompetencija, funkcijos, atsakomybė ir kt.

Viešosios įstaigos lėšos:

1. Dalininko (savininko) skiriamos lėšos

2. Pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus

3. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai

4. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai

5. Lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą

6. Kitos teisėtai įgytos lėšos

Viešosios įstaigos yra vienintelės ne pelno organizacijos,
galinčios laisvai vykdyti veiklą, kuri laikoma tarsi komercine, ir tuo pat metu išlaikyti ne pelno organizacijos statusą. Gali vykdyti ūkinę-komercinę veiklą kaip ir įmonės, tačiau turi nurodyti veiklos sritis pagal ekonominės veiklos klasifikatorių savo įstatuose. Viešosios įstaigos gali sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus, teikti mokamas paslaugas, gaminti produkciją bei nustatyti jų kainas. Tai yra labai svarbi viešosios įstaigos ypatybė, kuri dažnai nulemia ir apsisprendimą, kokį statusą steigiant ne pelno organizaciją pasirinkti.

v LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMAS

Įstatymas priimtas 1996m kovo 14d. Nr. I-1232 Vilniuje, įsigaliojo nuo 1996.04.11. Šis įstatymas reglamentuoja labdaros ir paramos fondų (toliau fondo) steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą. Įstatymas netaikomas kredito ir draudimo organizacijoms, turinčioms fondo pavadinimą, taip pat fondams, kurie steigiami pagal pavienius įstatymus arba tarptautines sutartis su kitomis valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis ir reglamentuojami sutarties sąlygomis.

Fondas- tai neturinti narių ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslai yra parama arba (ir) labdara mokslo, kultūros, švietimo, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitoms Labdaros ir paramos įstatymo nustatytoms sritims.

Fondo veiklos tikslai gali būti:

1. Šelpti ir teikti nemokamą pagalbą invalidams, ligoniams, vienišiems, nedarbingiems asmenims, našlaičiams arba vaikams, likusiems be tėvų globos arba netekusiems vieno iš tėvų, daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, bedarbiams, asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus gyvenimo lygio.

2. Šelpti asmenis, nukentėjusius nuo karo ir gaivalinių nelaimių, ekologinių katastrofų, užkrečiamų ligų epidemijų, padėti likviduoti tų nelaimių padarinius.

3. Padėti įsidarbinti, perkvalifikuojant darbo netekusius asmenis

4. Remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas.

5. Remti aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo darbų programas

6. Remti istorijos, gamtos, architektūros, kultūros vertybių apsaugos, įamžinimo bei restauravimo darbų programas.

7.Remti kitą socialiai naudingą veiklą bei Vyriausybės skelbiamas socialines programas

8. Remti kaimo, miestelių, miestų bei regionų plėtros projektus ir programas

9. Remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir programas.

Fondui draudžiama komercinė veikla, jis negali būti ūkinių bendrijų tikruoju nariu, skolintis lėšų.

Fondo pajamų šaltiniai gali būti:

1.Steigėjų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos

2.Rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas

3.Palikimai pagal testamentą tenkantys fondui

4.Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas

5. Fondui priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalininku yra fondas, pelnas

6. Lėšos ir turtas skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų, programų bei projektų

7. Pajamos už Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius

Steigėjų ir rėmėjų įnašus, dovanas, bei palikimą gali sudaryti pinigai, turtas (pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kt.) ir paslaugos. Labdarai ir paramai gautas lėšas ir turtą fondas gali naudoti tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams.

v LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS

Įstatymas priimtas 1996m. kovo 14d. Nr. I-1231 Vilniuje, įsigaliojo nuo 1996.04.11.

Šis įstatymas nustato asociacijų steigimo, valdymo, veiklos, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

Asociacija – tai juridinių bei fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas. Asociacijos veiklos tikslai, pagrindinės funkcijos ir uždaviniai turi būti susiję su asociacijos narių veikla ar poreikiais ir turi būti nurodyti jos įstatuose. Juridiniai bei fiziniai asmenys gali jungtis į asociacijas pagal veiklos, vartojimo, funkcinius, teritorinius požymius

Asociacijos įstatuose turi būti nurodyta:

1) asociacijos pavadinimas ,2) asociacijos buveinė (adresas); 3) asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai; 4) asociacijos narių teisės ir pareigos; 5) narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; 6) valdymo organų sudarymo tvarka, jų kompetencija, funkcijos ir atsakomybė, renkamų valdymo organų bei jų narių atšaukimo tvarka, renkamų valdymo organų narių darbo apmokėjimo tvarka; 7) filialų steigimo bei likvidavimo tvarka; 8) turto ir lėšų šaltiniai; 9) finansinės veiklos kontrolė; 10) įstatų keitimo ir papildymo tvarka; 11) asociacijos veiklos terminai;12) asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka; Asociacija gali:

1) turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

2) valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3) sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

4) steigti įmones ir organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą;

5) steigti visuomenės informavimo priemones;

6) jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

7)
tarptautines organizacijas.

Asociacijai draudžiama užsiimti komercine veikla. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos pajamų šaltiniai:

1) narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai; 2) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;3) fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; 4) palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai; 5) asociacijos įsteigtų įmonių pelnas; 6) kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas. Asociacijos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta jos įstatuose, taip pat gautos arba panaudotos pažeidžiant šį įstatymą, išieškomos į valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka. Asociacija privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti revizorius (revizijos komisija, auditorius), kurį renka visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) įstatuose nustatytam laikui. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti asociacijos kolegialaus valdymo organo narys bei administracijos darbuotojas.

v LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMAS.

Priimtas 1995m. vasario 2d. , įsigaliojo 1995.03.02.

Šis įstatymas nustato visuomeninių organizacijų steigimo, veiklos ir veiklos pasibaigimo pagrindus.

Draudžiama steigtis ir veikti visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslas arba veikimo būdai – prievarta nuversti ar pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką arba pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą, propaguoti karą ir smurtą, autoritarinį ar totalitarinį valdymą, kurstyti rasinę, religinę, socialinę nesantaiką, varžyti žmogaus teises ir laisves bei atlikti veiksmus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir visuotinai pripažintoms tarptautinės teisės normoms, veikti dėl kitų valstybių interesų, jeigu jie yra priešingi Lietuvos valstybės interesams.

Neleidžiama steigti visuomeninių organizacijų, kurių nariai vienijasi organizacijų, veikusių prieš Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą, pagrindu.

Visuomeninės organizacijos valdymo organai ir buveinė turi būti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Visuomeninės organizacijos įstatuose turi būti numatyta: 1) pavadinimas, simbolika ir buveinės adresas; 2) veiklos teisiniai pagrindai, tikslai, uždaviniai, veiklos teritorija; 3) priėmimo į visuomeninės organizacijos narius ir išstojimo, pašalinimo iš jos sąlygos bei tvarka; 4) narių teisės ir pareigos; 5) padalinių steigimo, reorganizavimo bei veiklos nutraukimo tvarka, padalinių santykiai su visuomeninės organizacijos valdymo organais ir padalinių teisės; 6) aukščiausiojo valdymo organo (suvažiavimo, konferencijos, susirinkimo) sušaukimo tvarka ir periodiškumas, jo kompetencija; 7) kitų valdymo organų ir jų vadovų rinkimo tvarka, jų kompetencija; 8) valdymo organų ir jų vadovų atskaitomybės visuomeninės organizacijos aukščiausiajam valdymo organui ir jų veiklos kontrolės tvarka; 9) lėšų ir pajamų šaltiniai, lėšų ir pajamų naudojimo kontrolės tvarka; 10) įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka; 11) veiklos pasibaigimo ir turto sunaudojimo tvarka.

Visuomeninių organizacijų įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti visuomeninės organizacijos įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

1) nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;

2) steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1866 žodžiai iš 6194 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.