Nuotėkų valykla
5 (100%) 1 vote

Nuotėkų valykla

TURINYS

I. KURSINIO PROJEKTO UŽDUOTIS

II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

III. SKAIČIAVIMAI

1. Nuotekų debitų nustatymas

1.1 Nuotekų debitų skaičiavimai

1.2 Skaičiuojamieji nuotekų debitai

1.3 Nuotekų užterštumų skaičiavimas

1.4 Teršalų masės nustatymas

2. Valymo įrenginių projektavimas

2.1 Technologinės schemos parinkimas

2.2 Mechaninio valymo įrenginiai

2.2.1 Ramintuvas

2.2.2 Latako parinkimas

2.2.3 Grotos

2.2.4 Smėliagaudės

2.2.5 Smėlio bunkeriai

2.2.6 Debito matavimo mazgas

2.2.7 Pirminiai nusodintuvai

2.3 Biologinis valymas aktyviuoju dumblu

2.3.1 Aerotankas

2.3.2 Antriniai nusodintuvai

2.3.3 Nuotėkų dezinfekavimo įrenginiai

2.4 Išleistuvas

2.5 Dumblo apdorojimo įrenginiai

2.5.1 Dumblo tankintuvai

2.5.2 Metantankai

2.5.3 Dujų talpykla

2.6 Dumblo sausinimas

2.7 Dumblo sandėliavimas

2.8 Kompostavimas

IV. BRĖŽINIAI

V. LITERATŪRA

II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Duotajam miestui, kuriame yra 36000 gyventojų, o nuotėkų norma 120 l/dּžm. yra suprojektuota miesto nuotėkų valykla.

Iš miesto nuotėkų siurblinės į valyklą nuotėkos tiekiamos dviem slėginėmis linijomis. Atitekančių nuotėkų srovės greičiui nuslopinti ir sujungti su atviruoju lataku įrengiamas ramintuvas, kurio matmenys: L = 1000 mm, B = 1500 mm, H = 1200 mm.

Reikalingam išvalymo efektyvumui pagal BDS5 EL = 97,0 % užtikrinti, įrengiami mechaninio valymo bei biologinio valymo įrenginiai.

Mechaninio valymo įrenginius sudaro: grotos, smėliagaudės, pirminiai nusodintuvai.

Grotos reikalingos stambiems nešmenims sulaikyti, jos yra parinktos iš HP waste water management AB firmos katalogo, modelis SSL 10004656, Qgr = 176 l/s. Įrengiamos vienos darbinės ir vienos rezervinės grotos.

Smėliagaudėse nusodinamos smėlio, šlako bei grunto dalelės, jos yra aeruojamos, A = 19,8 m2. Įrengiamos dvi darbinės smėliagaudės. Oro kiekis, reikalingas smėliagaudėms aeruoti yra 79 m3. Po smėliagaudės įrengiamas Venturi latakas nuotėkų debitui matuoti. Jo matmenys: Q = 60 – 1250 m3/h, L = 6000 mm, B = 600 mm, H = 900 mm.

Iš smėliagaudžių smėlio – vandens pulpa tiekiama į smėlio bunkerius, o iš jų smėlis išvežamas į sąvartyną. Bunkeriai įrengiami atskirame pastate kuris yra šildomas.

Pirminiai nusodintuvai skirti skendinčioms dalelėms nusodinti, parenkami du darbiniai horizontalieji nusodintuvai.

Biologinio valymo įrenginius sudaro: aerotankai su frontaline vandens tėkme ir pneumatine aeravimo sistema, aeratorių skaičius 1880 vnt., orui į aerotankus tiekti naudojamos trys darbinės ir viena rezervinė orapūtės DELTA blower GM80L/DN 150, Q = 32 m3/min., aerotankas yra dviejų sekcijų po tris koridorius kiekvienoje sekcijoje.

Antriniai nusodintuvai reikalingi aktyviajam dumblui atskirti nuo nuotėkų. Parinkti horizontalieji nusodintuvai, jų skaičius du vienetai. Apytakinis aktyvusis dumblas tiekiamas FLYGHT ITT industries siurbliais markė C3127 411LT (jų yra du darbiniai, vienas rezervinis) į aerotanko pradžią. Perteklinis dumblas tiekiamas į dumblo apdorojimo įrenginius FLYGHT ITT industries siurbliais markė C3067 267HT (vienas darbinis, vienas rezervinis). Perteklinis dumblas tiekiamas į dumblo tankintuvus, kurie yra gravitacinio tipo, vertikalieji, du darbiniai. Vieno tankintuvo skersmuo 5, 34 m, H = 7,7 m.

Žalio ir sutankinto dumblo mišinys yra tiekiamas į metantankus, kuriuose yra stabilizuojamas, biologiškai fermentuojant jį. Metantankai yra tipiniai, jų skersmuo12,5 m, V = 1000 m3, jų skaičius du vienetai. Juose palaikomas mezofilinis režimas  330 C.

Metantankuose išsiskiriančios dujos kaupiamos dujų talpyklose. Parenkama TMB firmos, V = 100 m3, skersmuo 6,60 m, H = 5,10 m dujų talpykla, iš kurios dujos yra tiekiamos į nuotėkų valykloje esančią katilinę.

Dumblo sausinimui naudojama centrifuga KHD Humboldt welag firmos, tipas CP1- 1.1. Įrengiamos dumblo sandėliavimo aikštelės ant natūralaus pagrindo, be drenažo, du vnt. bei rezervinės aikštelės ant asfaltuotos dangos su drenažu, keturi vnt., jos yra naudojamos, kai dumblo mišinys negali būti sausinamas mechaniškai. Iš dumblo aikštelių po keturių sandėliavimo mėnesių dumblas išvežamas į sąvartyną.

Epidemijos atveju nuotėkos gali būti dezinfekuojamos chloru. Tam tikslui suprojektuota chloratorinė. Chloro įterpimui naudojami standartiniai chloratoriai Лонии – 100. Chloro atsarga 25 paroms laikoma 40 l. talpos balonuose. Chloro sumaišymui su nuotėkomis naudojamas Paršalio latakas, kurio Q = 4200 – 7000 m3/d. Chloro su nuotėkomis kontaktui užtikrinti įrengiami du kontaktiniai rezervuarai. Nuosėdos iš kontaktinių rezervuarų tiekiamos į nuosėdų surinkimo rezervuarą.

Išvalytos nuotėkos išleidžiamos į vandens telkinį. Išleistuvas – krantinis, neapsemtas.

Nuotėkų valykloje įrengti buitinis ir gamybinis vandentiekis, buitiniai ir gamybiniai nuotėkų tinklai, drenažinio vandens, nuosėdų, aktyvaus, perteklinio, žalio dumblo, dumblo mišinio, stabilizuoto, nusausinto dumblo tinklai, dujų tinklas iš metantankų, oro, garo bei chloro padavimo tinklai.

III. SKAIČIAVIMAI

1. NUOTĖKŲ DEBITŲ NUSTATYMAS

1.1. Nuotėkų debitų skaičiavimas

Vidutinis paros nuotėkų debitas Qd.vid:čia qsąl.vid – sąlyginė vidutinė nuotėkų norma, qsąl.vid=120 l/d•žm., [ iš užduoties],

U –
gyventojų skaičius, U=36000 žm., [ iš užduoties],

kinf – į nuotėkų tinklus infiltracijos koeficientas, kinf =1.12 [1].

Maksimalus paros nuotėkų debitas Qd.max:čia kd.max – buitinių nuotėkų netolygumo paros koeficientas, priklausantis nuo miesto dydžio ir inžinerinių įrenginių, , priimu (miestas V kategorijos, namai su vandentiekiu, kanalizacija, tačiau be vonių, [ 1, 3 lentelė ].

Vidutinis valandos nuotėkų debitas Qh.vid:

,

Vidutinis sekundinis nuotėkų debitas Qvid:

,

Didžiausias valandos nuotėkų debitas Qh.max:

,

čia – nuotėkų didžiausio netolygumo metų valandomis koeficientas, parenkamas pagal nuotėkų vidutinį sekundinį debitą, , [ 1, 12 lentelė ],

– lietaus ir polaidžio vandens įtekėjimo pro šulinių dangčius koeficientas, , [1].

Maksimalus sekundinis nuotėkų debitas Qmax:

.

1.2. Skaičiuojamieji nuotėkų debitai

Skaičiuojamasis vidutinis paros nuotėkų debitas :

,

– vandenvalos savas nuotėkas įvertinantis koeficientas, jis priklauso nuo vandenvalos įrenginių technologijos. Kai nuotėkos valomos biologiškai ir dumblas sausinamas mechaniškai, , [1].

Maksimalus paros nuotėkų debitas :

.

Vidutinis valandos nuotėkų debitas :Vidutinis sekundinis nuotėkų debitas Qvid:

.

Didžiausias valandos nuotėkų debitas :

Maksimalus sekundinis nuotėkų debitas :

1.3. Nuotėkų užterštumų skaičiavimas

Pagal skendinčiąsias medžiagas Cįt:čia n – skendinčių medžiagų norma, n = 70 gsm/žm•d, [2],

– sąlyginė vidutinė nuotėkų norma, = 120 l/d•žm., [iš užduoties].

Pagal BDS5 Lįt:čia n – BDS5 norma, n = 60 g /žm•d, [9],

– sąlyginė vidutinė nuotėkų norma, = 120 l/d•žm., [iš užduoties].

1.4. Teršalų masės nustatymas

Pagal skendinčiąsias medžiagas MSM:

Pagal BDS5 M :

2. VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS

2.1. Technologinės schemos parinkimas

Reikalingas išvalymo efektyvumas pagal BDS5:čia Lįt – nuotėkų užterštumas, Lįt = 500 mg/l,

Liš – ištekėjimo koncentracija BDS5 = 15 mg/l.

Darau išvadą, kad reikia mechaninio ir biologinio valymo, nes EL = 97%.

Pirminiai nusodintuvai taip pat reikalingi, nes Cįt = 318 mg/l > 300 mg/l ir

Qd.vid = 10595 m3/d >10000 m3/d.

Parenku tokią technologinė schemą:

1 – Ramintuvas;

2 – Grotos;

3 – Smėliagaudės;

4 – Debito matavimo mazgas;

5 – I nusodintuvai;

6 – Aerotankas;

7 – II nusodintuvai;

8 – Dezinfekavimo įrenginiai;

9 – Dumblo apdorojimo įrenginiai;

10 – Išleistuvas.

2.2. MECHANINIO VALYMO ĮRENGINIAI

Principinė schema1 – Ramintuvas;

2 – Grotos;

3 – Smėliagaudės;

4 – Debito matavimo mazgas;

5 – I nusodintuvai;

6 – Smėlio bunkeriai.

2.2. 1. Ramintuvas

Nuotėkos į valymo įrenginius tiekiamos slėginiais vamzdynais, siekiant sumažinti atitekančių į valymo įrenginius nuotėkų slėgį, turi būti įrengtas tekėjimo ramintuvas.

Ramintuvo matmenys parenkami pagal Q =111 l/s, valymo įrenginių dydį, bei slėginių vamzdynų skaičių. Šiuo atveju nuotėkos tiekiamos 2 slėginiais vamzdynais, kurių kiekvieno skersmuo 400mm.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1126 žodžiai iš 3739 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.