Objektiškai orientuotas hypermedios projekto modelis
5 (100%) 1 vote

Objektiškai orientuotas hypermedios projekto modelis

ĮVADAS 3

ŽINGSNIŲ, PRODUKTŲ, MECHANIZMŲ IR PROCESO INTERESŲ APIBENDRINIMAS OOHDM MODELYJE 4

ABSTRAKCIJA, STRUKTŪRA IR IŠDĖSTOMAS APIBRĖŽIMŲ MECHANIZMAS OOHDM MODELYJE 5

OOHDM bendras supratimas 6

Konceptualus (abstraktus) projektas (Conceptual Design) 6

Navigacinis projektas (Navigational Design) 8

Mazgai (Nodes) 9

Sąsajos (Links) 9

Priėjimo struktūros (Access Structures) 10

Navigaciniai kontekstai (Navigational Contexts) 11

Konteksto klasės (Context Classes) 12

Navigaciniai transformatoriai (Navigational Transformations) 12

Abstrakčios sąsajos projektas (Abstract Interface Design) 14

Abstraktūs duomenų vaizdavimai (Abstract Data Views) 14

Konfigūracijos diagramos (Configuration Diagrams) 16

ADV – diagramos (ADV-charts) 17

Įgyvendinimas (Implementation) 17

BAIGIAMOSIOS PASTABOS 19

PRIEDAI 20

Įvadas

Hypermedios taikymai yra suprantami kaip sistemos, kurios sudarytos funkcionuoti kaip žmogaus-mašinos dalies komandai. Dalis problemos bus išaiškinta mechanizmo taikymų bet kokiai technikai, kuri yra būdinga – Duomenų bazėms, Žinių bazių sistemoms, Hypermediai, ir kt. Dalis problemos, kuri yra išaiškinta žmogaus naudojančio hypermedios sistemą yra pagelbėti žmogui, vadovaujančiam žinių kaupimui. Hypermedios pavyzdys naudojamas taip pat integruoti formalias (naudojamas žmogaus) ir neformalias (naudojamas mechanizmo) žinių reprezentacijas. Svarbi problema yra kaip plėtoti hypermedios taikymą ir kaip integruoti šiuos sistemos taikymus. Hypermedios taikymai tipiškai įtraukia informacijos kompleksą ir gali leisti sudėtingą navigacijos funkcionavimą. OOHDM naudoja abstrakciją ir mechanizmų kompoziciją objektiškai orientuotoje sistemoje, vienu atveju leisti trumpą informacijos elementų komplekso aprašymą ir kitu atveju leisti navigacijos struktūros specifikaciją bei sąveikų pasikeitimus.

Objektiškai orientuoto hypermedios projekto modelyje, hypermedios sistema yra sukurta iš keturių žingsnių proceso, paremiančio proceso modelio didėjimą arba prototipą. Kiekvienas žingsnis sutelkia tam tikrą projekto susirūpinimą ir objektiškai orientuotas modelis yra sukurtas. Klasifikacija, agregacija ir generalizacija/specifikacija yra naudojamos visais atžvilgiais procese didinti abstrakcijos jėgą ir pakartotinai panaudoti galimybes.Žingsnių, produktų, mechanizmų ir proceso interesų apibendrinimas OOHDM modelyje

Žemiau pateikta lentelė apibendrina žingsnius, produktus, mechanizmus ir proceso interesus OOHDM modelyje.

VEIKLOS PRODUKTAI FORMALIZMAI MECHANIZMAI PROCESO INTERESAS

Reikalavimai komplektavimui

Requirements Gathering

Use Case, Anotacijos Veiksmų planai, vartotojo interakcijos diagramos, projekto modeliai Veiksmų planai, Use Case analizė, apklausos, UID žemėlapio braižymas koncepciniam modeliui. Tarpininko reikalavimai prašymui.

Abstraktus projektas

Conceptual Design

Klasės, sub-sistemos, ryšiai, atributo perspektyvos. Objektiškai orientuotos modelio konstrukcijos, projekto modeliai. Klasifikacija, agregacija, generalizacija ir specializacija. Modelio semantika prašymų sferoje.

Navigacinis projektas

Navigational Design

Mazgai, sąsajos (linkai), priėjimo struktūros navigaciniai kontekstai, navigacinė transformacija. Objektiškai orientuotos apžvalgos, objektiškai orientuotos būsenų diagramos, konteksto klasės, projekto modeliai, vartotojo centro veiksmų planas. Klasifikacija, agregacija, generalizacija ir specializacija. Išaiškina vartotjo profilį. Pabrėžiamas kognityviuose aspektuose. Sudaroma navigacinė struktūra iš pranešimų.

Abstrakčios sąsajos projektas

Abstract Interface Design

Abstrakčios sąsajos objektai, atsakymai į išorinius įvykius, sąsajos transformacijos. Abstraktūs duomenų vaizdai, konfigūracijų diagramos, ADV-diagramos, projektų modeliai. Žemėlapio braižymas tarp navigacijos ir apčiuopiamų objektų. Modelio apčiuopiami objektai, priemonės parinktos metaforoms. Aprašomos sąsajos navigaciniems objektams.

Įgyvendinimas Implementation

Prašymo eiga, veikimas Tai palaiko objekto aplinka Tai aprūpina objekto aplinka Charakteristika, Visuma.

Abstrakcija, struktūra ir išdėstomas apibrėžimų mechanizmas OOHDM modelyje

Toliau bus pristatyta abstrakcija, struktūra, išdėstymas ir pristatymas mechanizmų, naudojamų objektiškai orientuoto hypermedijos projekto modelyje (OOHDM). Bus aprašyta pagrindinės veiklos OOHDM, būtent abstraktus (konceptualus) projektas, navigacinis projektas, abstrakčios sąsajos projektas ir įgyvendinimas, pristatantis modeliavimo konstrukcijas, naudojamas aukšto lygio sudarymui, abstrakčiai navigacijai ir sąsajos struktūroms.

Čia yra susidomėjimo augimas hypermedios projekto metodais. Tai yra motyvuota problemų rūšių aiškiu supratimu, mes turime išaiškinti tam kad sudaryti praktiškus ir išvystytus hypermedios pranešimus. Programinės įrangos srities esmė, kurioje navigacija yra kombinuojama su sunkumais elgesyje su multimedios duomenimis, reikalauja naujų priartėjimų.

Darbe bus pristatyta OOHDM metodologija. Konkrečiai bus akcentuojama kuriame modeliavime konstruktai bus naudojami, sudarant modulinį, plėtojant navigacines ir sąsajos struktūras; bus pavaizduota visų reikšmingų projektų priartėjimas, projektų versle.

Pirmiausia bus aprašyta pagrindinė metodologija, pristatanti kiekvieno projekto veiklos kelis elementus ir
galiausiai bus palyginta priartėjimai su panašiais šios sferos darbais. OOHDM bendras supratimas

Objektiškai orientuotas hypermedios proceso metodas yra modelis-paremtas priartėjimu  (a model-based approach ); hypermedios pranešimų sudarymui. Tai susideda iš keturių skirtingų veiklų būtent koncepcinio projekto, navigacinio projekto, abstrakčios sąsajos projekto ir įgyvendinimo. Jos yra atliekamos didėjimo mišinyje, kartotinis ir prototipas paremti plėtojimo stiliumi. Per kiekvieną veiklą objektiškai orientuotų modelių grupė aprašo konkretaus projekto interesą, kuris yra sudarytas ar gerinamas iš ankstesnių iteracijų.

Konceptualus (abstraktus) projektas (Conceptual Design)

Per konceptualų projektą pranešimų srities modelis sudaromas naudojant gerai žinomus objektiškai orientuotus modeliavimo principus, kurie papildo keliais primityvais, tokiais kaip atributo perspektyvos ir sub-sistemos. Koncepcinės klasės gali būti sudaromos naudojant agregacijos ir generalizacijos/specializacijos hierarchijas. Pagrindinis interesas šiame žingsnyje yra užfiksuoti pagrindines semantikas taip neutraliai kaip įmanoma, su labai mažu interesu vartotojų ir užduočių tipams. Šio žingsnio rezultatas yra klasė ir pavyzdinė schema sudaryta iš Sub-sistemų, klasių ir ryšių. Pavyzdinė schema apibūdina išimtinius objektus ir tai yra numatymas panaikinti klasės eksploziją kai tai būtina.

Paveikslas 1 parodo konceptualios schemos pavyzdį, Portinari projekto pranešimui.

Paveisklas1. Portinari projekto taikymo konceptuali schema.

Navigacinis projektas (Navigational Design)

OOHDM modelyje, taikymas yra matomas kaip navigacinis vaizdas virš konceptualaus pagrindo. (Žr. Paveikslas 2). Tai atspindi taikymo esmę, tą vieną iš rakto ypatingų bruožų iš hypermedios taikymų, kurie yra navigacijos sąvoka. Tai yra šiame žingsnyje, kad projektuotojas išaiškina būsimą vartotoją ir dalis užduočių yra įvykdomos naudojant taikymus. Paveikslas 2. Ryšys tarp koncepcinės ir navigacinės schemų.

Skirtingi navigaciniai modeliai gali būti sudaryti iš tų pačių konceptualių schemų, taigi išreiškiant skirtingus vaizdus toje pačioje srityje. Hypermedios taikymų navigacinė struktūra yra apibrėžiama schemos, specifikuojančios navigacines klases, kurios atspindi pasirinktą vaizdą virš taikymų srities. OOHD Modelyje yra navigacinių klasių iš anksto apibrėžti grupių tipai; mazgai, sąsajos, priėjimo struktūros, kurios yra organizuotos navigaciniame kontekste. Mazgų ir sąsajų semantika yra paprasta hypermedios pranešimuose, kol priėjimo struktūros gali reprezentuoti priėjimo mazgų tokių kaip indeksai, valdomi turai ir kt. alternatyvius kelius.

Paveikslas 4 yra navigacinių klasių pavyzdžiai Portinari projekto pranešimams. Paveikslas 4. Keletas navigacinių klasių Portinari projekto taikyme.

Mazgai (Nodes)

Mazgai yra pagrindinė talpyklų informacija hypermedios pranešimuose. Jie yra apibrėžiami kaip konceptualių klasių objektiškai orientuoti vaizdai, apibrėžiant per konceptualų projektą, naudojant kalbos užklausą, leidžiant, kad mazgas būtų apibrėžtas kombinuojant skirtingai susijusių klasių atributus konceptualioje schemoje.

Sąsajos (Links)

Sąsajos atspindi ryšius numatomus nagrinėti galutinio vartotojo. Kaip ankščiau minėta, skirtingi vaizdai gali būti charakterizuojami toms pačioms konceptualioms schemoms susidoroti su skirtingų vartotojų bendrumais ar užduotimis.

Modelyje, sąsajos realizuoja ryšius apibrėžtus konceptualioje schemoje. Kitaip sakant, sąsajos yra ryšių navigacinė realizacija. Sąsajų klasės yra apibrėžiamos tiksliai apibrėžiant sąsajų atributus ir funkcionavimą, priežastį ir tplaninius objektus. Sąsajų atributai išreiškia pačios sąsajos savybes ir gali būti naudingi apibrėžiant n – ary sąsajas ar sąsajas su kardinaliai didesniu negu viena. Tokiu atveju sąsaja gali elgtis kaip mazgas (panašus į web centrą HDM’e), veikti kaip tarpinis objektas (tarp sąsajos šaltinio ir tikslo) navigacijos metu.

Priėjimo struktūros (Access Structures)

Priėjimo struktūros veikia kaip indeksai ar žinynai ir yra naudingos padėti galutiniam vartotojui surasti norimą informaciją. Meniu, indeksai ir valdomi turai yra priėjimo struktūrų pavyzdžiai. Portinari projekte pranešimus reikia įvykdyti skirtingomis priėjimo struktūromis, tokiomis kaip: objekto indeksas, pagrindinis indeksas.

Paveiksle 5 pateikiamas indeksų pavyzdys.

Paveikslas 5.   Indekso struktūra

Priėjimo struktūros yra taip pat modeliuojamos kaip klasės ir selektorių grupės, užduočių objektų grupės, planinių objektų papildomai charakterizuojamos. Predikatas išreiškia kurie objektai bus prieinami jų savybių terminuose. Selektoriai pastoviai būna planinių objektų keliems atributams ir yra organizuoti pagal išanksto apibrėžtas duomenų struktūras. Bet kuriuo atveju jie turi būti aiškiai paminėti didėjimo struktūros apibrėžime.

Navigaciniai kontekstai (Navigational Contexts)

Gerai suprojektuotuose hypermedios pranešimuose autorius turi paaiškinti kelią, kuriame vartotojas tyrinėja hypermedią tam, kad išvengtų nereikalingos informacijos ir sukliudytų vartotojui pasimesti hyper erdvėje.

OOHDM’e pagrindinis navigacinės schemos struktūravimas yra navigacinio konteksto sąvoka.
kontekstas yra mazgų, sąsajų, kontekstinių klasių ir kitų (sąvokų) navigacinių kontekstų dalis. Jie įtraukia iš navigacinių klasių tokius kaip, mazgai sąsajos, indeksai ir valdomi turai. Jie gali būti apibrėžiami apgalvotai arba išplėstai, t.y. pagal bet kurios savybės apibrėžimą, kad visi mazgai ir sąsajos laikosi kontekste arba pagal jų dalyvių išvardijimą.

Pavyzdžiui: sąsaja 1 su n įtraukia navigacinį kontekstą, kas leidžia nuosekliai išaiškinti visus sąsajų adresatus. Tuo pačiu metu indeksas ar valdomas turas apibrėžia navigacinius kontekstus. Navigacinis kontekstas Portinari projekte: “Temų iliustracijos” („Artwork by Theme“) leidžia išanalizuoti nuosekliame kelyje visas iliustracijas pateiktose temose. (Žr. Paveikslas 6)

Paveikslas 6. Situacijos (konteksto) schema Portinari Projekto taikyme.

Konteksto klasės (Context Classes)

Konteksto klasės papildo navigacinės klasės apibrėžimą, pvz., mazgas, pažymi kuri informacija yra parodyta ir kuris pagrindas yra tinkamas, kai gaunami objektai tam tikrame kontekste.

Paveikslas 7. Konteksto klasė Portinari projekto taikyme.

Navigaciniai transformatoriai (Navigational Transformations)

Navigacinė schema gali vykdyti navigacijos diagramos rolę arba kai navigaciniai transformatoriai yra nežymūs, t.y. kai paliekant mazgą tai yra uždaroma arba kai navigaciniai transformatoriai yra pilnai kontroliuojami vartotojo. WWW žiūrovai mėgsta Netscape, kuriame vartotojas gali atidaryti naują langą sąsajai (linkui) ir navigacijai iš to lango (mazgo), kuris yra nepriklausomas nuo ankstesnės navigacijos istorijos.

Navigacijos diagramos pagerina navigacinę schemą su ženklų sistema apibrėžiant mazgo grupes ir specifikuojant sąsajos išaiškinimo rezultatą dabartinėje navigacijos padėtyje (atidaryti mazgai). Ženklų sistema skolinasi XOR ir AND lizdą (rinkinį) iš būsenų diagramų, tačiau panaikinant būsenas ir pereigos paplitimą apibrėžiant “macros” tai gali būti išversta į paprastą būsenų diagramą, taigi palaikymas tai yra naudojamasis kompiuterio galia.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1694 žodžiai iš 5613 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.