Odontologijos kabineto ar klinikos įrengimas
5 (100%) 1 vote

Odontologijos kabineto ar klinikos įrengimas

ODONTOLOGIJOS KABINETO AR KLINIKOS ĮRENGIMAS

Gyd. epidemiologe Aušrinė Eligija Motiejūnaitė Kauno visuomenės sveikatos centras

Rengiant odontologijos kabinetą ar kliniką, pirmiausia reikia išnagrinėti šių norminių do¬kumentu reikalavimus:

• HN 45:2004 „Infekcijos kontrolė odonto¬

logijos įstaigose: darbuotojų saugos ir svei¬

katos reikalavimai, prietaisų, paviršių higie¬

ninė priežiūra“.

• HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstai¬

gos. Higieninės ir epidemiologinės priežiū¬

ros reikalavimai“.

• HN 74:1998. „Stomatologijos kabinetai, kli¬

nikos. Higienos normos ir taisykles“.

• HN 47:1995. „Medicinos ištaigos. Higie¬

nos normos ir taisykles“.

Netrukus turėtų pasirodyti atnaujintos 47 hi¬gienos normos antroji dalis. Joje numatoma pa¬teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pro¬jektavimo ir įrengimo higieninius reikalavimus. Kol ši norma nepatvirtinta, galioja HN 47:1995 ir HN 74:1998.

• HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos la¬

boratorijų įrengimas ir priežiūra“.

. HN 55:2001 „Viešieji tualetai“.

• HN 33-1:2003 .Akustinis triukšmas. Leidžia¬

mi lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.

Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“.

• HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos

ir kokybes reikalavimai“.

• HN 42:1999 „Gyvenamųjų ir viešosios pa¬

skirties pastatų mikroklimatas“.

• HN 31:2002 „Radiacinės saugos reikalavi¬

mai medicininėje rentgeno diagnostikoje“.

• HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo

vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės ver¬

tės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.Higienos normos, statybos įstatymas, staty¬bos techniniai reglamentai (STR) ir daugelis kirų Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos normatyvinių dokumentų reglamentuoja as¬mens sveikatos priežiūros įstaigų projektavimą ir įrengimą.

Pasirinkus patalpas, reikia kreiptis į seniū¬nijos architektą, pasitarti su radiacinės saugos bei visuomenės sveikatos specialistais. Jie įver¬tins, ar šias patalpas galima įrengti pagal nu¬matytus reikalavimus. Tai padėtų išvengti klai¬dų, sutaupytų jūsų laiką bei pinigus.

Odontologijos kabinetų ir klinikų projekta¬vimas, statyba, rekonstrukcija turi būti vykdo¬ma pagal suderintą užduotį, statybiniai ir tech¬nologiniai projektai turi būti suderinti nustaty¬ta tvarka.

Pastatyti, rekonstruoti ir suremontuoti objektai priimami eksploatuoti LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Statybinės ir apdailos medžia¬gos turi būti sertifikuotos, leidžiamos naudoti Lie-tuvoje ir skirtos medicinos įstaigoms.

Odontologijos kabinetus galima įrengti as¬mens sveikatos priežiūros įstaigose, mokymo ii kitose vaikų priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties pastatuose, tačiau įrengiant kabinete turi būti numatytos visos būtinos patalpos ar zo¬nos – personalo poilsio patalpa, personalo rūbi¬nė, personalo ir pacientų sanitariniai mazgai, va¬lymo inventoriaus laikymo patalpa ar zona, kom¬presorinė, laukiamasis. Minėtomis patalpomi; gali naudotis ir kitas toje įstaigoje dirbantis per¬sonalas, pvz., kiti poliklinikos, mokyklos ar kito: įstaigos darbuotojai. Jei kabinetas įrengtas įmones teritorijoje ir į jį nėra numatyta atskiro įėjimo iš gatvės, kabinetas gali būti skirtas tik tos įmonės darbuotoju ar lankytoju (pvz., mokinių) reikmėms.

Odontologijos klinikas galima įrengti visuo¬meninės paskirties ar specialiai projektuotuose pastatuose, individualiuose, daugiabučiuose gy¬venamuosiuose namuose. Visuomeninės pa¬skirties pastatuose, jei klinika numatyta ne pir¬mame aukšte, turėtų būti keleivinis liftas. Ne¬galima medicinos įstaigų steigti greta patalpų, kuriose vykdoma gamyba, yra vibracijos, spin-duliuotės ar kitokios taršos šaltinių. Galima kli¬nikas įrengti gyvenamųjų namų pirmuose aukš¬tuose, bet reikia gauti gyventojų sutikimą, būti¬nas atskiras įėjimas (gyventojai juo negali naudotis), turi būti garantuota garso izoliacija, atskira mechaninė ventiliacija. Rūsiuose, pus¬rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose gydytojų ka¬binetų įrengti negalima (gali būti numatytos pa¬galbinės patalpos), šalia klinikos turi būti auto¬mobilių stovėjimo aikštelė pacientams ir dar¬buotojams. Asmens sveikatos priežiūros įstai¬gos turėtų būti įrengtos taip, kad galėtų patogiai judėti neįgalūs žmonės.

Individualiai odontologo veiklai reikia pasi¬rinkti patalpas, kurios atitiks klinikos reikalavi¬mus. Klinikoje reikia numatyti šias patalpas:

• gydytojo kabinetas;

• personalo persirengimo ir poilsio patalpa;

• laukiamasis (gali būti kartu su registratūra);

• tualetas;

• valymo inventoriaus laikymo patalpa;

• kompresoriaus patalpa.

Gali būti numatyta atskira sterilizacinė, nors tai nėra būtina – kabinete gali būti instrumentų higienos zona bei medicinos atliekų dezinfekci¬jos zona. Jei klinikoje vyks chirurginė veikla, reikia įrengti chirurgijos kabinetą. Planuojant chirurginio implantavimo procedūras, būtina nu¬matyti operacinę su priešoperacine patalpa chi¬rurgų rankų higienai. Jei nėra galimybės įrengti

ir

atskirą valymo inventoriaus laikymo patalpą, tai būtina numatyti zoną su tinkamai įrengta spin¬ta, numatyti, kur valymo inventorius bus dezin¬fekuojamas ir džiovinamas. Gydytojo kabinete, tualete ir kompresorinėje sandėliuoti bei džio¬vinti valymo inventoriaus negalima.
Reikia nu¬matyti, kur pacientai, prieš įeidami į gydytojo kabinetą, galės saugiai palikti lauko drabužius. Tam dažniausiai įrengiama kabykla ar rakina¬ma spinta laukiamajame. Kartais prie klinikos įrengiamas atskiras rentgeno kabinetas.

Patalpų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 2,5 m, vienos odontologo kėdės kabineto plotas -ne mažesnis kaip 10 m2. Numatant papildomą kėdę, daromos pertvaros ir plotas didinamas 7 m2 (10+7 m2). Personalo patalpos plotas reko¬menduojamas 8-10 m2, laukiamasis – ne mažes¬nis kaip 5 m2, tualetas gali būti bendras perso¬nalui ir pacientams – ne mažesnis kaip 3 m2, numatomas įvažiavimas invalidams.

Apdaila turi atitikti funkcinę paskirtį, pavir¬šiai turi būti lygūs, lengvai valomi, plaunami, dez¬infekuojami. Pakabinamos lubos įrengiamos iš neperforuotų, lygiais paviršiais, atsparių plovi¬mui ir dezinfekcijai medžiagų. Plokštės sumon¬tuojamos nepaliekant plyšių. Sienų paviršiai ly¬gūs, šviesių spalvų, lengvai valomi ir dezinfe¬kuojami. Grindys dengiamos atsparia drėgmei danga, lygios, be plyšių. Jei dengiama PVC dan¬ga, tai siūlės suvirinamos, o grindų dangos kraš¬tai pakeliami l O cm nuo grindų ir priklijuojami prie sienų l O cm aukščio nuo grindų.

Šaltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra kabinete turi būti 20-23°C, šiltuoju – 22-25°C, santykinė drėgmė – 40-6 proc., oro judėjimo greitis – 0,1-0,2 m/s. Ventiliacija klinikoje turi būti visiškai atskirta nuo kitų greta esančių pa¬talpų. Naujai statomose įstaigose turi būti įreng¬ta tiekiamoji – ištraukiamoji vėdinimo sistema. Oras į patalpas turi būti tiekiamas iš švarios zonos, esančios ne žemiau kaip 1-3 m virš žemės paviršiaus. Turėtų būti įrengti oro valy¬mo filtrai, oro šildymo ir šaldymo sistemos. Ka¬nalai, įrenginiai, oro ėmimo šachtos turi būti lengvai pasiekiami, kad būtų galima apžiūrėti, valyti, dezinfekuoti, keisti filtrus. Oro šalinimo kanalas turi būti įrengtas virš stogo arba sie¬noje be langų. Nors pirmenybė teikiama me¬chaninei ventiliacijos sistemai, anksčiau sta¬tytuose pastatuose galima naudoti ir natūralų vėdinimą, tačiau sterilizacinėje ir tualete turi būti įrengta mechaninė ištraukiamoji sistema. Gydytojo kabinete ištraukiamoji sistema būti¬na, kai nėra atskiros sterilizacinės. Rekomen¬duojama numatyti ištraukiamąją sistemą iš va¬lymo inventoriaus patalpos. Tualeto ir kitų pa¬talpų ventiliacijos kanalai turi būti atskiri ir oras negali maišytis. Kompresoriaus patalpoje turi būti gera ventiliacija, neturi būti jokių pašalinių daiktų. Kompresoriaus negalima įrengti tua¬lete ar valymo inventoriaus laikymo patalpo¬je. Ventiliacijos technologinį projektą būtina su¬derinti visuomenės sveikatos centre.

Šiuo metu Jūs matote 37% šio straipsnio.
Matomi 1164 žodžiai iš 3157 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.