Oro teršimas programa
5 (100%) 1 vote

Oro teršimas programa

Tekstinio procesoriaus savybės ir valdymas

Tekstinis procesorius, įrašydamas dokumentą į diską, įrašo ne tik tekstą, bet ir informaciją apie dokumente panaudotus specialius jo vaizdo formavimo veiksmus. Ši informacija turėtų būti užkoduojama taip, kad ją suprastų ne tik tam dokumentui kurti naudotas teksto procesorius, bet ir spausdintuvas, kuriam nukreipiamas dokumentas, kitų tipų tekstiniai procesoriai.

Todėl kompiuteriais parengtuose dokumentuose greta rodomų simbolių yra daug tarnybinės informacijos, aprašančios šriftus, atskirų teksto dalių formatus ir kitus dokumento vaizdui sudaryti skirtus duomenis. Galingi tekstiniai procesoriai paprastai „supranta“ ir atkuria kitų procesorių parengtus dokumentus. Tačiau paprastos tekstų tvarkymo programos dažnai nesugeba atkurti galingais tekstiniais procesoriais parengtų dokumentų. Todėl dokumentų aprašymo standartizavimo problema yra labai aktuali.

Pagrindiniai veiksmai

Tekstiniai procesoriai padeda vartotojui sukurti kompiuterio valdomą automatizuotą dokumentų tvarkymo technologinį procesą. Šis procesas, kaip ir kiti techninių priemonių atliekami darbai, skaidomas į standartinius veiksmus. Pagrindinės šių veiksmų grupės yra tokios:

dokumento spausdinimui skirto puslapio parametrų parinkimas,

dokumentą saugančių failų tvarkymas,

dokumento teksto rinkimas ir taisymas,

rašybos bei gramatikos klaidų paieška ir taisymas,

surinkto teksto formavimas (teksto parametrų parinkimas),

dokumento grafikos, lentelių ir sąrašų kūrimas bei tvarkymas,

sudėtingos sandaros daugialapių dokumentų tvarkymas,

masinių laiškų ir raštų parengimas,

dokumentų pertvarkymas į kitų programų formatus,

paties teksto procesoriaus parametrų keitimas.

Visos šios operacijos yra parenkamos standartinėmis OS Windows terpės priemonėmis – pele bei klaviatūra valdomomis meniu lentelėmis, įrankių juostomis, dialogo langais. Jeigu vartotojas turi bent nedidelę darbo Windows terpėje patirtį, šių priemonių naudojimas jam nekelia jokių problemų. Tačiau, jeigu kartais tokios problemos kyla, jis gali pasinaudoti operatyvios pagalbos sistemos paslaugomis. Pakanka paspausti klavišą arba pasirinkti pagrindinio meniu elementą Help.

Įgijęs net nedidelį darbo su tekstiniu procesoriumi patyrimą, vartotojas gali jo valdymo priemones pritaikyti savo specifiniams poreikiams. Tai daroma keičiant procesoriaus parametrus, ekrane rodomų įrankių sudėtį ir sandarą, projektuojant dokumentų šablonus, teksto parametrų rinkinius (stilius), makrokomandomis vadinamas automatiškai vykdomų komandų sekas ir kitas priemones.

1.2. Dokumento sukūrimas ir įrašymas

1.2.1. Naujo dokumento sukūrimas

Kurdami naują dokumentą, paprastai paimame tuščią lapą ir jame rašome tekstą. Dirbdami su tekstiniu procesoriumi, galime elgtis panašiai. Atvertas procesoriaus langas (1.17 pav.) paruošiamas naujo dokumento rašymui automatiškai. Jums belieka tik rašyti.

1.17 pav. Naujo dokumento rašymo langas

Jeigu tekstinio procesoriaus lange jau yra tvarkomas dokumentas, tuščią lapą naujo dokumento tekstui rašyti galite gauti keliais būdais:

procesoriaus įrankių juostoje spragtelėdami mygtuką arba paspausdami klavišų porą + (jums bus atverstas tuščias puslapis, kuriame galite rašyti tekstą);

parinkdami meniu komandą FileØNew (jums bus atvertas langas su naujam dokumentui kurti skirtų šablonų sąrašu – 1.18 pav.).

1.18 pav. Naujo dokumento šablono parinkimas

Paprastai siūlomas šablonas Blank Document (tuščias dokumentas). Patvirtinus siūlomo šablono pasirinkimą mygtuku OK, atveriamas tuščio dokumento puslapis (1.17 pav.).

Šablonais vadinami dokumentų ruošiniai, palengvinantys standartinės formos dokumentų rengimą. Juose yra iš anksto apibrėžti lapo parametrai, atskirų dalių paskirtys, jose rašomo teksto savybės ir net pats tekstas bei kiti duomenys. Tuščio dokumento šablone pagrindiniam tekstui yra siūlomi parametrai, kurie parinkti stiliumi vadinamame pastraipos parametrų rinkinyje Normal.

Naujai atidaromiems dokumentams suteikiami standartiniai pavadinimai Document1, Document2, Document3 …, kurie matomi lango antraštės juostoje. Rašant dokumentą į diską, šiuos vardus galima pakeisti kitais.1.2.2. Teksto rinkimas

Tekstas renkamas (rašomas) panašiai kaip rašomąja mašinėle, bet yra ir esminių skirtumų: nereikia rūpintis teksto kraštų kontrole, galima ištrinti surinktus simbolius, rašyti kelių kalbų abėcėlėmis, naudoti automatinę klaidų kontrolę ir kitas darbo palengvinimo priemones. Užpildžius renkamais simboliais tekstui skirto lauko eilutę, į naują eilutę automatiškai keliamas pirmas eilutėje netelpantis žodis. Privalomas perėjimas į naują eilutę valdomas klavišu (įvesti), kuris taip pat žymimas simboliu ¿.

Neteisingai įvestą simbolį galite išvalyti klavišu (Panaikinti), kuris trina simbolius į dešinę nuo žymeklio arba klavišu (atgal), kuris trina į kairę nuo žymeklio. Taisos (redagavimo) žymeklis, kuris žymimas mirksinčiu vertikaliu brūkšneliu ½, rodo įvedimui ir taisymui parengtą dokumento vietą, kurią galima keisti žymeklio klavišais <ß>, <à>, <á>, <â>, (į eilutės pradžią), (į eilutės pabaigą) arba
pele. Pelės žymeklio pavidalas priklauso nuo to, ties kokiu dokumento elementu jis yra. Teksto ribose jį žymi simbolis . Plačiau teksto tvarkymas aprašomas kituose skirsniuose.

Rašant lietuviškus tekstus, svarbu kad jūsų kompiuteryje būtų galima įvesti, matyti ekrane bei spausdinti lietuviškus simbolius. Lietuvišką raidyną Windows terpė palaiko automatiškai, jeigu tai nurodoma jos valdymo skydelio (My ComputerØControl Panel) programų Regional Settings ir Keybord lentelėse.

1.19 pav. Klaviatūros abėcėlės keitimas

Klaviatūros abėcėlės perjungimui OS Windows užduočių juostos dešinėje yra mygtukas su parinktos kalbos simboliu (En – anglų, Lt – lietuvių). Spragtelėjus tą mygtuką, atsiveria abėcėlės parinkimo lentelė (1.19 pav.). Rašant lietuvių kalba, reikia parinkti lentelės eilutę Lt – Lithuanian. Be to, įrankių juostoje reikia parinkti šriftą su lietuviškomis raidėmis. Šias raides turi standartiniai Windows terpės šriftai Times New Roman ir Curier New, Arial. Jų gali neturėti iš senesnių Windows variantų perimti šriftai.

Jūsų kompiuterio klaviatūros abėcėlės keitimo lentelėje gali būti nurodoma ir daugiau kalbų, jei tai buvo nurodyta įdiegiant Windows terpės klaviatūros tvarkyklę. 1.2.3. Dokumento išspausdinimas ir peržiūra

Dauguma tekstiniais procesoriais parengtų dokumentų yra spausdinama. Spausdinti galima prie jūsų kompiuterio tiesiogiai arba per vietinį tinklą prijungtu spausdintuvu. Jums tereikia įsitikinti, kad spausdintuvas parengtas ir perduoti dokumentą spausdinti.

1.20 pav. Spausdinamo dokumento vaizdo peržiūra

Jei spausdinimui nekeliami specialūs reikalavimai, visą dokumentą galima išspausdinti paspaudus įrankių juostos mygtuką .

Prieš spausdinat dokumentą naudinga pasižiūrėti, kaip jis atrodys popieriuje. Tokią galimybę suteikia peržiūros būsena, kuri įjungiamas įrankių juostos mygtuku arba pagrindinio meniu komanda FileØPrint Preview. Tekstinis procesorius įvertina jam parinkto spausdintuvo parametrus, todėl ekrane matomas vaizdas sutampa su popieriuje išspausdintu vaizdu (1.20 pav.).

1.21 pav. Peržiūros valdymo įrankių juosta

Peržiūros lango valdymo įrankių juostos elementų paskirtys yra paaiškintos 1.21 pav. Daugumos elementų paskirtį pakankamai gerai nurodo jų pavadinimai, todėl plačiau aptarsime tiktai keletą jų.

Didintuvo mygtukas įjungia arba išjungia būseną, kurioje galima pamatyti padidintą atskirų dokumento dalių vaizdą. Apie būsenos įjungimą informuoja pakitusi pelės žymeklio forma, kuri įgauna padidinimo stiklo pavidalą. Po to, spragtelėjus pele ties dokumento vaizdu, jis gerokai padidėja. Pakartotinai spragtelėjus pele šį vaizdą, atstatomas vaizdas pagal ankstesnįjį mastelį.

Tiksliai peržiūros mastelį galima nurodyti jo parinkimo lauke. Pageidaujama mastelio vertė gali būti tiesiogiai rašoma mastelio lauke arba ją galima parinkti iš šiam laukui atveriamo sąrašo.

1.22 pav. Rodomų puslapių skaičiaus parinkimas

Kai tvarkomi daugialapiai dokumentai, peržiūrai patogu naudoti puslapių grupės vaizdą. Spragtelėjus pele ties šios būsenos įjungimo mygtuku, atsiveria puslapių skaičiaus parinkimo langelis, kuriame pele nurodomas pageidaujamas puslapių skaičius ir jų grupavimo būdas.

Jei daugialapio dokumento paskutiniame puslapyje yra tik keletas teksto eilučių, dokumentą galima „suspausti’ į mažesnį puslapių skaičių spragtelint automatinio suspaudimo mygtuką. Tada dokumento teksto šrifto didumas pakeičiamas taip, kad puslapių skaičius sumažėtų vienu.

Viso ekrano režimo mygtukas leidžia dokumento peržiūrai panaudoti visą ekrano plotą. Tada išnyksta valdymo meniu, įrankių juosta ir kiti pagalbiniai peržiūros lango elementai. Jie atstatomi paspaudžiant klavišą .

Paspaudus pagalbos mygtuką, pelės žymeklio rodyklė pasipildo klaustuko simboliu ?. Tada, spragtelint pele įrankių juostos mygtukus, yra pateikiamas rėmelis su trumpu šio mygtuko paskirties aprašymu, o pati komanda nevykdoma.1.2.4. Spausdinimo būdai

Jei norite spausdinti tiktai dalį dokumento arba kelis jo egzempliorius, naudokite meniu komandą FileØPrint. Ekrane pasirodys langas (1.23 pav.), kuriame galėsite parinkti spausdinimo parametrus.

Pirmojoje šio lango srityje (Printer) apibūdinamas spausdintuvas. Jei OS Windows įdiegtas daugiau nei vienas spausdintuvas, laukelyje Name nurodykite tą, kuriuo spausdinsite.

Spausdinama dokumento dalis nurodoma srityje Print range. Pasirinkę atitinkamą jungiklio langelį, galite nurodyti, ką spausdinti:

All – visą dokumentąs;

Current page – vieną puslapį, kuriame yra žymeklis;

Pages – puslapius, kurių numeriai nurodyti dešiniau esančiame laukelyje;

Selection – pasirinktą dokumento dalį.

Kopijų skaičius nurodomas laukelyje Number of copies. Jei spausdinate daugiau nei vieną kopiją, spausdinimo tvarka priklauso nuo langelio Collate (gretinti).

kai laukelis parinktas (įjungtas), dokumentas spausdinamas nuo pirmojo puslapio iki paskutinio, po to spausdinama kita kopija,

kai laukelis neparinktas (išjungtas), spausdinamos visos pirmojo puslapio kopijos, po to – antrojo ir t.t.

1.23 pav. Langas spausdinimo parametrams parinkti

Ilgesnio dokumento puslapius paprastai spausdiname iš eilės. Tačiau
spausdinant puslapius ant abiejų lapo pusių patogiau pirma išspausdinti visus nelyginius puslapius, po to ant tų pačių lapų kitos pusės – lyginius. Tai nurodoma atveriamame laukelyje Print.

Laukelyje Print what nurodoma, kas turi būti spausdinama: pats dokumento tekstas ar jį aprašantys pagalbiniai duomenys. Dažniausiai spausdinamas dokumento tekstas, todėl šiame laukelyje siūloma reikšmė Document.

Srities Zoom parametrai keičiami tada, kai viename popieriaus lape spausdinami keli dokumento puslapiai arba kai pageidaujama pakeisti spausdinamo dokumento mastelį, pritaikant jį kitokiam popieriaus lapo formatui.

1.2.5. Dokumento įrašymas

1.24 pav. Dokumento įrašymo vietos užklausa

Jei sukurtą dokumentą numatoma vėl tvarkyti vėliau arba panaudoti kaip šabloną kitiems dokumentams sudaryti, jį reikia įrašyti diskelyje arba savo pasirinktoje stacionaraus disko vietoje. Rašymą į diską valdo pagrindinio meniu komanda FileØSave As…, kuri atveria langą failo vardui ir įrašymo vietai parinkti 1.24 pav.).

Įrašymo vietos parinkimo langas yra analogiškas Windows terpės pagalbinių programų (Windows Explorer ir kitų) failų parinkimo langams.

Atidarius mygtuku Save in lauką, jame matomas jūsų kompiuterio laikmenų sąrašas. Jame pele galima pasirinkti pageidaujamą laikmeną ir, spragtelėjus ties jos mygtuku pele, pamatyti peržiūros lauke jos aplanko (katalogo) turinį.

Laikmenų sąraše galėsite pasirinkti vieną iš loginių diskų (šiame paveiksle – C:), diskelį (A:), kompaktinį diską (šiame paveiksle – D:) arba darbalaukį (Desktop). Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie tinklo, taip pat galėsite pasirinkti kito kompiuterio išteklius (Network Neighborhood) ar pašto dėžutę (My Briefcase);

Rašant į diskus, reikia atsiminti, kad diskiniuose įrenginiuose sudaromos sudėtingos medžio tipo failų sistemos, todėl, parinkus įrenginių lauke disko vardą, peržiūros lauke yra matomas tik pagrindinio aplanko turinys. Jame atskirus elementus žymi tokie simboliai:

– aplankas;

– Word dokumentas.

Dvigubu pelės spragtelėjimu ties aplanko simboliu peržiūros lauke yra atveriamas jo turinys, kuriame vėl gali būti naujų aplankų. Nuosekliai spragtelint pele ties naujai atveriamų aplankų piktogramomis, yra „leidžiamasi“ hierarchinėje failų sistemoje žemyn. Norint pakilti failų sistemoje per vieną lygį aukštyn ir pamatyti aukštesnio lygio aplanką, reikia spragtelėti pele operatyvaus failų tvarkymo įrankių juostoje ties mygtuku .

Atverto aplanko vietą kompiuterio failų struktūros medyje galima pamatyti atvėrus lauką Save in, o peržiūros lauke rodomų duomenų apimtį ir tvarką galima keisti mygtuko atveriamų meniu lentelių pagalba.

Kitų operatyvaus failų tvarkymo įrankių juostos mygtukų paskirtys yra tokios:– žingsnis atgal;

– paieška internete;

– parinkto failo naikinimas;

– naujo aplanko kūrimas;

– peržiūros lauko parametrų parinkimas;

– įvairių kitų tvarkymo įrankių rinkinys.Kairėje lango pusėje yra matoma juosta su dažniausiai vartojamų (prioritetinių) aplankų sąrašu ir jų atvėrimo mygtukais. Naudodamas langelio įrankių juostos mygtuko Tools meniu priemones, vartotojas į aplanką Favorites gali įtraukti nuorodas į savo pasirinktus aplankus.

Peržiūros lauke rodomų failų vardus galima filtruoti, pasirenkant atveriamame lauke Files of type rodomų failų tipus. 1.24 pav. parinktas tipas Word Documents reiškia, kad bus rodomi tiktai procesoriaus MS Word sukurti failai, kurių tipas yra .doc.

Jei norite sukurti naują aplanką dokumentui įrašyti, pirmiausia parinkite vietą, kur naujasis aplankas bus kuriamas, o tada spragtelkite mygtuką ir pasirodžiusiame lange įveskite naujojo aplanko vardą. 1.25 pav. parodo, kaip kuriama aplanko C:WINDOWSDesktop nauja šaka New Folder.

1.25 pav. Naujo aplanko kūrimas

Dokumento įrašymo į diską veiksmų seka:

parenkama pagrindinio meniu FileØSave as komanda;

Save in lauke atveriamas kompiuterio išteklių sąrašas;

atvertame sąraše pasirenkamas diskas rašymui;

panaudojant peržiūros lauke rodomus aplankų turinius, atveriamas rašymui skirtas aplankas;

Save as laukelyje įrašomas failo vardas;

paspaudžiamas Save mygtukas.

Įrašant dokumentą į diskelį, reikia jį įdėti į diskelių įrenginio lizdą ir laikmenų sąraše parinkti jo vardą A:. Į diskelį įrašytą dokumentą jūs galėsite pernešti į kitą kompiuterį arba panaudoti kaip atsarginę kopiją.

Jei darbo lange yra kuriamas naujas dokumentas, įrašymo vietos užklausos langą taip pat galima iškviesti įrankių juostos mygtuku . Tačiau šį mygtuką reikia naudoti atsargiai. Jeigu naujo dokumento kūrimui kaip prototipą naudojate anksčiau sukurtą dokumentą, o prototipą norite įrašyti nepakeistą, mygtuką spausti negalima, nes prarasite dokumentą – prototipą. Word prototipą pakeis naujuoju dokumentu.2.1. Duomenų įterpimas

2.1.1. Taisymo būsenos

Pirmasis parengto dokumento variantas retai kada tenkina jo autorių. Taip būna dėl to, kad atidus žvilgsnis į parengtą dokumentą padeda pastebėti ne tik klaidas, bet ir minčių dėstymo nenuoseklumą, trūkstamus ar perteklinius elementus. Todėl dokumento tekstą tenka taisyti, redaguoti. Dažniausiai taikomi redagavimo
yra naujo teksto įterpimas ir seno perrašymas.

Paleidžiant procesorių, dažniausiai automatiškai parenkama redagavimo (taisos) įterpimo būsena, kurią žymi neryškus būsenos juostos mygtukas . Spragtelint būsenos mygtuką du kartus pele ir klavišu įterpimo būseną galima išjungti ir vėl įjungti. Išjungus įterpimo būseną, mygtuko vaizdas tampa ryškus. Taip informuojama apie keitimo būseną, kai naujai renkamas tekstas keičia senąjį.

Jeigu jūsų kompiuteryje iš karto įsijungia keitimo būsena ir jums tai trukdo, panaikinkite jos įjungimo žymę Overtype mode meniu komandos ToolsØOptions lango parametrų parinkimo kortelėje Edit. Po to Word startuos įterpimo būsenoje.

2.1.2. Specialieji ženklai

2.1 pav. Specialiųjų ženklų kortelė

Dokumentų tekstuose dažnai tenka įterpti ženklus, kurių nėra klaviatūroje, pavyzdžiui © (kopijavimo teisė), ® (registracija), § (paragrafas). Tekstą gerokai pagyvina ir padaro vaizdesnį tokie visiems suprantami ženklai: „, !, $, &, M,E, G, Q, *. Šiuos ženklus ypač patogu naudoti specialios paskirties pastraipoms ir sąrašų elementams žymėti. Specialiųjų ženklų parinkimo ir įterpimo valdymo langas atveriamas pagrindinio meniu komanda InsertØSymbol (2.1 pav.). Jame yra dvi viena kitą dengiančios kortelės: „Specialieji ženklai“ (Special Characters) ir „Simboliai“ (Symbols). Specialiųjų ženklų kortelėje yra nedidelis rinkinys dažnai naudojamų ženklų, kurių nėra klaviatūroje (©, ®, §) ir keletas specialiems teksto taisymo efektams skirtų simbolių. Pastarajai grupei priklauso nenaudojamas žodžio dalies perkėlimui valdyti brūkšnelis (), sąlyginio perkėlimo į kitą eilutę brūkšnelis (), kuris rodomas tiktai tada, kai žodis keliamas, ir keletas kitų simbolių.

2.2 pav. Simbolių rinkinių kortelė

Reikiama kortelė iškeliama į viršų, spragtelint pele ties jos antrašte. 2.2 pav. parodyta simbolių kortelė su atvertu išskleidžiamo rinkinių sąrašo lauku Font ir simbolių rinkinio Wingdings lentele. Simbolių rinkiniai gali būti įsigyjami ir įdiegiami atskirai nuo tekstinio procesoriaus, todėl įvairiuose kompiuteriuose jie gali skirtis.

Iš kortelės parenkamų simbolių įterpimo tvarka:

taisos žymeklis perkeliamas į įterpimo vietą;

atveriamas simbolių ir specialiųjų ženklų pasirinkimo langas;

pasirenkama simbolių kortelė ir rinkinys;

pele parenkamas įterpiamas simbolis;

paspaudžiamas mygtukas Insert.

Kortelės lentelėje pasirinktą simbolį taip pat galima įterpti dokumente ir dukart spragtelėjus pele.

Jei kurį nors specialų ženklą arba simbolį jums tenka dažnai įterpti dokumentuose, mygtuko Shortcut Key atveriamame lange galite paskirtį jam valdymo klavišų rinkinį.

2.1.3. Naujos pastraipos įterpimas

Pastraipa vadinama nauja eilute prasidedanti teksto dalis. Tai dažniausiai naudojama dokumentų struktūrizavimo priemonė. Renkant tekstą, pastraipos pabaiga formuojama klavišu . Paspaudus šį klavišą, taisos žymeklis atsiduria naujos eilutės pradžioje, kur galima pradėti rinkti naują pastraipą. Renkant tekstą pastraipos ribose, iš vienos eilutės į kitą pereinama automatiškai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2619 žodžiai iš 8713 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.