Paklausos įvertinimas
5 (100%) 1 vote

Paklausos įvertinimas

TURINYS

Įvadas

I. Paklausos analizė

1.1. Kas yra paklausa ir kaip joje pasireiškia kainų poveikis?

1.2. Kitų prekių kainos ir jų kitimas kai tai atsispindi paklausai?

1.3. Paklausos veiksniai

1.4. Kas yra pakaitalai? Ir jų ryšys su paklausa?

1.5. Pakaitalų gausa

1.6. Pakaitalų kainos arba jų kiekis

1.7. Komplektinių prekių kainų kitimas

II. Benzino ir kitų prekių paklausoso analizė

2.1. Kainų poveikis ir paklausos pokytis

2.2 Mados,skonio,įpročių kaita

2.3. Sezoniniai ir orų pokyčiai

2.4. Lūkesčių kitimas

2.5. Rinkos paklausa

2.6.Paklausos elastingumas

2.7. Paklausa ir asmeninis vertinimas

Išvados

PAKLAUSA IR KAINŲ POVEIKIS.

Žodžio “paklausa“neturėtume suprasti nei kaip pasiteiravimo, nei kaip pageidavimo. Ekonomikos moksle paklausa reiškia konkrečių prekių arba paslaugų

Kiekius, kuriuose vartotojai (pirkėjai) konkrečiu metu nori ir gali įsigyti esant įvairioms

jų kainoms.

PAKLAUSA – prekės kiekio, kurį pirkėjas nori ir gali pirkti, ryšys su kaina,

už kurią ši prekė perkama.

“Paklausa“ – tai apibendrinantis terminas, nusukantis prekės faktinių ir potencialių pirkėjų

elgesį.Tačiau, norint suprasti, kaip veikia rinka, reikia tikslesnių apibrėžimų. Pirmasis – tai

paklausos apimtis. Tam tikros prekės paklausos apimtis – tai prekės kiekis, kurį pirkėjai nori ir gali įsigyti per tam tikrą laikotarpį. Paklausos apimtis priklauso visų pirma nuo šios prekės

kainos ir daugelio kitų veiksnių:

Qd = f ( P , I , Ps , Ps, N, CT ,……….),

čia Qd – prekės paklausos apimtis, P – prekės kaina, I- vartotojo pajamos, Ps- prekių substitutų

kainos, Pc- komplementarių prekių kainos, N – gyventojų skaičius, CT – vartotojų skonis,

kiti nepaminėti veiksniai. Ši paklausos lygtis pabrėžia svarbų faktą:paklausa – tai daugiamačiai santykiai tarp perkamo kiekio ir veiksnių, nulemiančių perkamos produkcijos apimtį.

Jei turite automobilį, tikriausiai esate ir benzino rinkos dalyvis.Ar tai reiškia, kad visą jums reikalingą degalų kiekį pirksite už bet kokią kainą?Paprastai vartotojai perka ko nors didesnį kiekį, jeigu tai kainuoja mažiau, ir mažesnį kiekį, jei kainuoja daugiau. Ekonomistai atvirkštinę priklausomybę tarp kainos ir kiekio vadina paklausos dėsniu. Dėsnis teigia, kad vartotojai pirks daugiau, pavyzdžiui, kai jo kaina mažesnė, ir mažiau, kai jis kainuos brangiau.

Paklausa ir noras yra ne tas pat. Jūs galite norėti naujo automobilio arba pilnos spintos naujų

drabužių ,tačiau ekonomistui šie daiktai taps paklausa tik tada, kai jūs norėsite ir galėsite juos

nusipirkti. Paklausa, sakome, yra moki. Žvilgterkime į jūsų perkamus daiktus:bandeles, marškinėlius, ledus, garsojuostes, kompaktines plokšteles. Jei jūsų mėgstami ledai staiga pabrangtų iki 3 lt už porciją, turbūt nedažnai jais vaišintumėtės. O jeigu jie kainuotų 50 centų? Tikriausiai pirktumėte juos kur kas dažniau.3-1.Alfredo benzino paklausa

Kaina (lt už 1) Kiekis (1 per

Savaitę)

3,00 5

2,50 10

2,00 15

1,50 20

1,00 25

0,50 30

Jei taip, tai pasakykite, kokio dydžio yra jūsų ledų paklausa?Tiek ledų, kiek pirktumėte, jeigu jie kainuotų 3 lt už porciją?Ar tiek, kiek pirktumėte, jei ledai kainuotų 50 ct?Ar dar kitoks kiekis, esant dar kitokiai kainai? Iš tikrųjų jūsų ledų paklausa yra visi šie skirtingi kiekiai, esant skirtingoms jų kainoms.

3-1 lentelėje surašyta, kiek benzino kas savaitę pirktų Alfredas esant įvairioms benzino kainoms.Benzino litrui kainuojant 3 lt, Alfredas kas savaitę jo pirktų 5 litrus.Jei litras kainuotų 0,50 lt , jis pirktų 30 litrų per savaitę.Visa ši lentelė, rodanti įvairias galimas benzino kainas ir jo kiekius, yra Alfredo benzino paklausa. Pagal lentelės duomenis, pateiktus 3-2 pavyzdyje, nubraižome benzino paklausos grafiką. Kiekvienas taškas grafike atitinka vieną 3-1 lentelės eilutę.Taškus jungianti linija yra paklausos kreivė.Tai kokia yra Alfredo benzino paklausa? Dabar vaizdžiai matome, kad paklausa nėra vienas kuris nors kreivės taškas, paklausa yra visa kreivė.Paklausos kreivė leidžiasi žemyn iš kairės į dešinę, kadangi Alfredas nori ir gali pirkti daugiau pigesnio benzino ir mažiau – brangesnio.Panašiai kainos veikia ir kitų žmonių sprendimus.Kainų įtaka mūsų pirkiniams yra tokia visuotinė ir svarbi, kad ekonomistai ją net pavadino specialiu terminu-kainų poveikiu.

Kainų poveikis atsiranda tuomet, kai žmonės ko nors perka mažiau, jei kainos didelės ir daugiau – jeigu jos mažos.Kartais tai vadinama paklausos dėsniu.

Kodėl kainos daro tokį poveikį? Kodėl Alfredas turėtų pirkti daugiau pigaus benzino ir mažiau brangaus? Tokią žmonių elgseną paaiškina keturi veiksniai:perkamoji galia, mažėjanti asmeninė vertė, mažėjantis ribinis naudingumas ir galimybė rasti pakaitalų.

Kitų prekių kainos ir jų kitimas.

Tarpusavyje susijusių prekių kainų pasikeitimo poveikis yra skirtingas ir priklauso nuo to, ar prekės yra pakaitai ( substitutai ) ar tik papildančios viena kitą ( komplektas ) jas vartojant.

Jei dvi prekės tenkinta tuos pačius poreikius ir keičia vena kitą jas vartojant ( pavyzdžiui, arbata ir kava ), jos vadinamos pakaitalais (
substitutes ).

Padidėjusi prekės kaina padidina kitos prekės – pakaitalo –paklausą. Pakaito paklausos padidėjimą rodo 2.4 paveikslo (a) dalis, o papildančios prekės paklausos sumažėjimą – (b) dalis.

Papildančios ( complementary ) – viena kitą prekės vartojamos kartu kaip komplektas (pavyzdžiui, automobilis ir benzinas ).

Šiuo atveju vienos prekės pabrangimas sumažins kitos prekės paklausą.Jei prekės nėra tarpusavyje susijusios ( nepriklausomos ), tai vienos prekės kainos pasikeitimas nedaro poveikio kitos prekės paklausai. Jei pirkėjas tikisi, jog prekės kainos padidės, jis apsirūpina preke iš anksto. Tai tada padidina paklausą.

2.2 lentelėje pateikiami pagrindiniai paklausą lemiantys veiksniai ir jų poveikio rezultatai. Beveik kiekviena prekė dar turi savų priežasčių, kuriuos keičia jos paklausą.

Priežastys Efektas

1. Pirkėjo pajamų padidėjimas

( aukštesnės kokybės prekės ) Paklausos kreivė pasislinks į dešinę

2. Pirkėjo pajamų sumažėjimas

( aukštesnės kokybės prekės ) Paklausos kreivė pasislinks į kairę

3. Pirkėjo pajamų padidėjimas

( žemesnės kokybės prekės ) Paklausos kreivė pasislinks į kairę

4. Pirkėjo pajamų sumažėjimas

( žemesnės kokybės prekės ) Paklausos kreivė pasislinks į dešinę

5.Prekės pakaito kainos sumažėjimas Paklausos kreivė pasislinks į kairę

6. Prekės pakaito kainos padidėjimas Paklausos kreivė pasislinks į dešinę

7. Papildančios prekės kainos sumažėjimas Paklausos kreivė pasislinks į dešinę

8.Papildančios prekės kainos padidėjimas Paklausos kreivė pasislinks į kairę

9. Išlaidų reklamai padidėjimas Paklausos kreivė pasislinks į dešinę

10.Išlaidų reklamai sumažėjimas Paklausos kreivė pasislinks į kairę

11. Numatomas kainų sumažėjimas Paklausos kreivė pasislinks į kairę

12.Numatomas kainų padidėjimas Paklausos kreivė pasislinks į dešinę

Paklausos veiksniai

Jei pasikeistų vienas iš pastoviais laikomų veiksnių, pasikeistų priklausomybės tarp kainos ir paklauso kiekio ryšys. Tektų sudaryti naują paklauso lentelę ir brėžti naują paklausos kreivę.Paklausos kiekio pokytis ( change in quanty demanded )vadiname judėjimą išilgai paklauso kreivės.

Taigi geometriškai paklauso padidėjimas vaizduojamas paklauso kreivės poslinkiu į dešinę ( gali būti ir nuožulnumo pokytis ), o paklausos sumažėjimas – poslinkis į kairę. Panagrinėkime keletą galimų paklauso pasikeitimo atvejų.Pirkėjo pajamos ir jų kitimas. Padidėjusios pirkėjo pajamos leidžia pirkti daugiau ir normalios kokybės, brangesnių prekių. Pajamos išaugus, pirkėjas gali pirkti už tą pačią kainą daugiau tos rūšies prekės vienetų. Esant bet kokio dydžio kainai, paklausa prekei išauga, nes padidėja pajamos.Aukštesnės kokybės preke ( normal goods ) laikoma prekė, kurios perkama daugiau, kai pajamos didėja ( kiti veiksniai yra nekintami ).

Tačiau tai yra ne su visomis prekėmis. Didėjant pajamoms, žmonės kai kurių prekių gali pirkti mažiau, pavyzdžiui, margarino ( jį keisdami sviestu ), padėtų drabužių ( juos keisdami naujais ) ir pan. Kai išaugusios pajamos perstumia paklausos kreivę į kairę pusę, šio poslinkio priežastis – blogesnės kokybės prekės.

Pakaitalai

Daugelis produktų turi pakaitalus – prekės ar paslaugas, kurie savo vartojimo savybėmis gali pakeisti pasirinktą prekę ar paslaugą. Tokiu atveju mūsų pasirinkimą lems kainos. Ar benzinas turi pakaitalą? Iškart atsakysime – ne. Tačiau pasvarstykime, kaip Alfredas galėtų šioje situacijoje verstis. Užuot vienas važinėjęs į mokyklą, galėtų kooperuotis su mokslo draugiais. Galėtų net važiuoti autobusu arba eiti pėsčiomis. Užuot kiekvieną savaitgalį lankęs senelius, galėtų nuvažiuoti kas antrą ir dažniau jiems paskambinti. Galėtų nevažiuoti dėl kiekvieno menkniekio į prekybos centrą, o geriau planuoti savo pirkinius ir važinėti rečiau. Galėtų geriau sureguliuoti mašinos variklį, kad sudegintų mažiau benzino. Visa tai ir yra benzino vartojimo pakaitalai. Jei benzino kainos kils, Alfredas ieškos ir naudos daugiau pakaitalų, lygiai kaip ir jūs pabrangusius sumuštinius pakeistumėte pigesne bandele. Ir priešingai, jei benzinas atpigtų, Alfredas daugiau sunaudotų jo ir mažiau – benzino pakaitalų.

Pakaitalas yra prekės ar paslauga, galinti pakeisti kitą produktą, tenkinant tą patį poreikį. Jis gali būti pigesnis ir patraukiantis mažiau vartotojų dėmesio.

Pakaitalų gausa

Kuo daugiau pakaitalų, tuo paprastai paklausa elastingesnė. Kokakolos paklausa elastinga dėl to, kad ją nesunkiai galima pakeisti vaisių sultimis, mineraliniu vandeniu arba kitais gaiviaisiais gėrimais. Tuo tarpu pieno pakaitalų maža.

Pakaitalų kainos arba jų kiekis

Kas atsitiks su benzino paklausa, jei pabrangs viešasis transportas? Vieno produkto kainos pokytis sukelia pakaitalo paklausos pokytį. Jei pabrangs viešojo transporto bilietai, žmonės stengsis naudotis juo mažiau. Jie tada dažniau važinės nuosavais automobiliais, todėl benzino

paklausa padidės ir jo paklausos kreivė pasislinks dešinėn. Suprantama, kad tiems,
savo automobilio neturi, rasti viešoji transporto pakaitalą bus sunkiau.

Komplektinės prekės ir jų kainų kitimas

O kas dėsnis su benzino paklausa, jeigu pabrangs automobiliai? Tokios prekės, kaip automobiliai ir benzinas, nauji namai ir baldai, kava ir cukrus, vadinamos komplektinėmis prekėmis. Turint galvoje kainų poveikį, automobilių kainai kylant, žmonės jų pirks mažiau, todėl ir benzino paklausa sumažės. Ir priešingai – automobiliams atpigs, jų bus perkama daugiau, todėl padidės ir benzino paklausa.

Komplektinės prekės yra prekės, kuriuos dažniausiai yra naudojamos kartu.

Kainų poveikis ir paklausos pokytis

Jei 3-4 pav. Parodyta benzino kaina keisis, ar rinkos paklausa irgi pasikeis? Pavyzdžiui, jei benzino kaina padidės nuo 1 iki 2 litų už litrą, tai kiekis, kurį Antanas norės ir pajėgs nusipirkti, sumažės nuo 45 iki 35 litrų. Ar tai laikytina paklausos sumažėjimu?

Prieš atsakydami prisiminkite paklausos apibrėžimą. Rinkos paklausa yra įvairūs produkto kiekiai, kuriuos žmonės nori ir gali nusipirkti esant skirtingoms to produkto kainoms. Taigi benzino paklausa, pavaizduota 3-4 pav. Nėra kuris nors vienas kiekis, parduodamas kuria nors viena kaina. Benzino paklausa – tai visi kiekiai esant visoms lentelėje parodytoms kainoms. Paklausą rodo visa paklausos kreivė. Atsakymas į klausimą būtų toks nors benzino kaina pasikeitė, jo paklausa nepakito. Nesupainiokite – benzinui pabrangus, jo paklausos apimtis sumažėjo, bet pati paklausa nepasikeitė: paklausos kreivė, nubrėžta 3-4 paveikslėlyje, kokia buvo, tokia ir liko. Paklausa keičiasi tada, kai visa paklausos kreivė keičia savo vietą arba formą.3-6 pav.parodyta abu atvejai – paklausos didėjimas ir jos mažėjimas. Pirmuoju atveju paklausos kreivė persikelia į dešinę, iš padėtis D1 į D2. Tai reiškia, kad dabar žmonės perka daugiau benzino esant bet kuriai iš galimų kainų. Taigi benzino paklausa padidėjo. Antruoju atveju paklausos kreivė pasislenka kairėn, iš padėties D1 i D3. Tai reiškia, jog žmonės ėmė pirkti mažiau benzino, kad ir kokia jo kaina būtų. Benzino paklausa sumažėjo. Benzino ar bet kurio kito produkto paklausos didėjimą arba mažėjimą sukelia šios priežastys:

Vartotojų pajamų kitimas

Jei pajamos didėja, žmonės turi daugiau pinigų išlaidoms. Tada jie gali pirkti tiek pat prekių, mokėdami didesnes kainas, arba, jei kainos nekinta, pirkti daugiau prekių. Ir priešingai – jei pajamos sumažėja, žmonės pirks mažiau net prekėms pingant. Ekonomistai tai vadina pajamų poveikiu paklausai.

Mados, skonio, įpročių, kaita

Mada keičiasi nuolatos. Savaime suprantame, kad “ išeis “ iš mados krepšinio bateliai aukštais bateliai aukštais auliukais ir apdribę drabužiai, tačiau po kiek laiko jie ir vėl taps madingi. Panašiai keičiasi ir skoniai bei įpročiai perkant automobilius, leidžiant laisvalaikį, renkantis vietą gyventi – ir visa tai darys poveikį benzino paklausai. Žmonių požiūrį į konkrečią prekę ar paslaugą gali pakeisti ir reklama.

Sezoniniai ir orų pokyčiai

Tam tikru metų laiku benzino paklausa gali padidėti. Daug žmonių vasarą atostogauja, keliaudami automobiliais, todėl šiuo metu įvairiomis galimomis kainomis perkama daugiau benzino. Kokakolos gamintojai pademonstravo, kaip galima išnaudoti paklausos priklausomumą nuo oro sąlygų. 1999 m. Jie sukūrė automatą gėrimams parduoti, kuris pats padidindavo gėrimo kainą karštu oru, įstatytam mikroprocesoriui apdorojant temperatūros daviklio duomenis.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2094 žodžiai iš 6842 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.