Pasaulio bankas ir jo veikla baltijos šalyse
5 (100%) 1 vote

Pasaulio bankas ir jo veikla baltijos šalyse

TURINYS

ĮVADAS 3

1.PASAULIO BANKAS 4

1.1 PASAULIO BANKAS IR JO VEIKLA 4

1.2 PASAULIO BANKO STRUKTŪRA 7

2. PASAULIO BANKO VEIKLA BALTIJOS ŠALYSE 9

2.1 PASAULIO BANKO PROJEKTAI LIETUVOJE 9

2.2 PASAULIO BANKO PROJEKTAI LATVIJOJE 12

2.3 PASAULIO BANKO PROJEKTAI ESTIJOJE 15

2.4 PASAULIO BANKO VEIKLA BALTIJOS ŠALYSE 16

2.5 PASAULIO BANKO VEIKLA LIETUVOJE 18

IŠVADOS 21

LITERATŪROS ŠALTINIAI 23

PRIEDAI 24

Įvadas

Tarptautinės finansų organizacijos, tokios kaip Tarptautinis Valiutos Fondas. Pasaulio bankas, Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas, Europos Tarybos Vystymo Bankas ir kitos, yra labai svarbios padedant besivystančioms valstybėms, skatinant jų gerovės augimą. Šios organizacijos ne tik teikia paskolas, bet taip pat ir konsultuoja besiskolinančias šalis, padeda jų vyriausybėms racionaliai vykdyti reformas, kontroliuoja jų veikla. Ne visada šių organizacijų veiklos rezultatai yra tik teigiami, taip atsitinka dėlto, kad vystymosi ekonomikos teorija nevisiškai tiksliai įvertina ekonomikos procesus ir pateikia nevisiškai gerus augimo modelius, kuriais vėliau remiasi tarptautinės organizacijos siūlydamos besivystančioms valstybės priemones, kuriomis būtų skatinamas ekonomikos augimas.

Lietuvai, taip pat ir kitoms Baltijos valstybėms, atgavus nepriklausomybę bei pereinant prie rinkos ekonomikos, turėjo būti sukurtos visos reikalingos institucijos, galimybės vystytis privačiam verslui bei laisvai rinkai, pasiektas makroekonominis stabilumas, tai yra turėjo būti sukurta valstybė. Šiems tikslams pasiekti buvo reikalingos milžiniškos lėšos bei žinios. Lietuva tokių išteklių neturėjo ir modernios valstybės sukūrimas tikriausiai būtų buvęs neįmanomas be finansinės ir konsultacinės paramos iš įvairių užsienio šaltinių. Pasaulio Bankas buvo didžiausias paskolų bei konsultacinės pagalbos iš jų.

Šio kursinio darbo objektas yra Pasaulio Bankas, jo vykdomi projektai. Darbo tikslas yra aptarti Pasaulio Banko veiklą pasaulyje, šiek tiek išsamiau panagrinėti Baltijos šalyse vykdomus projektus bei pasiektus rezultatus, taip pat galimas Pasaulio Banko tolimesnes veiklos perspektyvas. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvai, nes situacija joje yra aktualiausia ir labiausiai pažįstama. Šį darbą sudaro dvi dalys: pirmojoje aptariama Pasaulio Banko veikla visame pasaulyje, jo reikšmė pasaulio ekonomikos vystymuisi, Pasaulio Banko struktūra, ją sudarančių organizacijų veikla ir reikšmė, antrojoje dalyje – aptariama Pasaulio Banko veikla Baltijos šalyse bei veikiantys projektai. Šiek tiek plačiau aptariama banko veikla Lietuvoje.

Nors 2001 metų lapkritį Pasaulio Bankas nusprendė įdiegti naują projektų klasifikavimo pagal sektorių ir temas sistemą, tačiau kadangi tai buvo padaryta pirmiausia norint pagerinti banko operatyvinę veiklą ir nekeičia projektų paskirties esmės, be to, seniems projektams taip pat taikoma ir sena klasifikacija ( naująją pritaikyti gana sudėtinga, nes tas pats projektas priklauso keliems naujiems sektoriams ), o Baltijos šalyse naujų projektų kol kas nerengiama, darbe naudojama senoji klasifikacija.

1.Pasaulio bankas

1.1 Pasaulio bankas ir jo veikla

Pasaulio bankas įkurtas 1944 metais. Tai vienas didžiausių pasaulyje vystymosi rėmimo šaltinių. Pavyzdžiui, 2002 metais bankas suteikė paskolų už 19,5 milijardų JAV dolerių. Jis veikia daugiau nei šimte besivystančių šalių, suteikdamas joms tiek finansinę pagalbą, tiek patardamas kaip gerinti ekonominę padėtį ir naikinti skurdą pasaulyje. Visose šiose šalyse bankas bendradarbiauja su vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir privačiu sektoriumi, kad suformuluotų paramos strategijas. Banko veiklos principai: dėmesio centre klientai, partnerystė, atsakomybė už kokybiškus rezultatus, finansinio integruotumo ir efektyvumo siekimas, novatoriškumas ir įkvėpimas. Banko deklaruojamos vertybės: sąžiningumas, atviras ir pasitikėjimu paremtas darbas grupėse, tolerancija, atsakomybės ir rizikos skatinimas.

Pasaulio bankas yra daugiau nei 184-ių valstybių, kurių interesus atstovauja Valdytojų Taryba ir Valdyba, nuosavybė. Bankas padeda besivystančioms valstybėms užtikrinti stabilią, ilgalaikę ir nešališką pažangą, panaudodamas finansinius išteklius, sukauptą didžiulę patirtį ir žinias. Didžiausias dėmesys yra skiriamas skurdžiausioms valstybėms ir vargingiausiai gyvenantiems žmonėms, bet visose šalyse yra akcentuojama būtinybė investuoti į žmones, ypač gerinant sveikatos apsaugą bei švietimą, sutelkti dėmesį į socialinį vystymąsi, valdymą ir institucijų kūrimą, gerinti valdžios sugebėjimą efektyviai ir skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, sugoti aplinką, remti ir skatinti privataus verslo vystymąsi bei skatinti reformas, sukuriančias stabilią makroekonominę aplinką, palankią investicijoms ir ilgalaikiam planavimui, stiprinti bankinę sistemą. Bankas investuoja į žmogiškuosius resursus, infrastruktūrą, ir aplinkos apsaugą.

Pasaulio Bankas paskolomis, patarimais ir technine parama remia daugelį programų skirtų skurdo mažinimui ir gyvenimo sąlygų gerinimui besivystančiose valstybėse. Skurdo mažinimas ir gyvenimo sąlygų gerinimas per paskutinius dvidešimt penkerius metus buvo sėkmingiausias žmonijos istorijoje. Vis dėlto skurdo
problemos dar labai aktualios. Iš 4,7 milijardų žmonių gyvenančių Pasaulio bankui priklausančiose šalyse: 3 milijardai per dieną gyvena iš mažiau nei dviejų JAV dolerių, o 1,2 milijardai – mažiau nei vieno dolerio, kasmet trys milijardai žmonių ( iš jų 2 milijonai vaikų ) miršta nuo ligų, kurių būtų galima išvengti paskiepijus, 113 milijonai vaikų nelanko mokyklų, 1,5 milijardo neturi švaraus geriamojo vandens.

Svarbiausi Pasaulio banko projektai 2001 finansiniais metais: skolų nurašymas vargingiausioms pasaulio valstybėms, parama kovai su ŽIV/AIDS, multidimensinė parama kovai su skurdu, paramos efektyvumo didinimas.

Pasaulio bankas valstybėms padeda vykdydamas įvairius projektus. Jų kūrimas yra suskirstytas į etapus: brendimo, veikiančio ir uždaryto. Taip pat projektas gali būti nutrauktas bet kurioje stadijoje. Brendimo etape yra identifikacijos ( kai besiskolinantysis ir Bankas analizuoja vystymosi strategijas. Idėjos projektams dažnai kyla iš šių strategijų bei banko ekonominių tyrimų išvadų. Projektai turi būti ekonomiškai, socialiai svarbūs, padėti aplinkosaugai. Šioje stadijoje įvertinamas poveikis aplinkai.), paruošimo ( per 1-2 metus besiskolinantysis turi paruošti projektą. Bankas dažnai teikia finansinę bei techninę pagalbą šioje stadijoje. Projektą ruošianti komanda turi nustatyti visas technines, institucines, ekonomines, aplinkosaugines, finansines sąlygas, palyginti įvairias alternatyvas.), patvirtinimo ( už kurią atsakingas Pasaulio bankas, kurio darbuotojai peržiūri ankstesnių etapų rezultatus, paruošia Projekto Patvirtinimo ir Programos dokumentus ) bei derybų ( per kurias Bankas ir Besiskolinantys stengiasi susitarti dėl projekto vykdymo eigos, terminų ir sąlygų ) stadija. Projektas tampa aktyvus patvirtinimo stadijoje, kai Projekto Patvirtinimo, Programų bei paskolos dokumentai pateikiami patvirtinti Banko Direktorių valdybai. Efektyvumo stadijoje projektas yra tvirtinamas besiskolinančios valstybės vyriausybės. Jei jis patvirtinamas, tai paskelbiamas efektyviu ir paskelbiamas viešai. Įgyvendinimo ir priežiūros stadijoje skolininkas vykdo projektą. Bankas gali teikti sutartą techninę pagalbą. Tuo tarpu Bankas atsakingas už priežiūrą. Pinigai projekto išlaidoms padengti skiriami, kai jas įvertina Pasaulio Banko atstovai. Projektas uždaromas įvertinimo stadijoje, kai atliekamas projekto auditas, per kurį projekto rezultatai lyginami su tuo ką norėta pasiekti. Jo rezultatai nėra vieši, nors periodiškai ruošiami poveikio įvertinimo dokumentai.

Valstybė, norėdama tapti Pasaulio Banko nare, turi būti Tarptautinio valiutos fondo, bei visų pasaulio banko institucijų nare. Beje, stojimo procesas į visas organizacijas gali vykti vienu metu. Stodama ji turi sumokėti nustatyta mokestį bei apmokėti 6% jai priklausančių akcijų. Taip pat jos gali įsigyti dar 250 akcijų, kurios apmokamos pareikalavus. Tai skirta tam, kad padidintų mažų valstybių balsavimo galią.

2001 metų lapkritį Pasaulio Bankas nusprendė pakeisti sektorių skirstymo sistemą.Vienas projektas dabar gali priklausyti penkiems sektoriams, dauguma senų projektų nebuvo perskirstyti pagal naują sistemą.

1.2 Pasaulio banko struktūra

Pasaulio banko grupė buvo įkurta 1914 metais ir yra sudaryta iš šių institucijų: tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko ( IBRD ), tarptautinės vystymosi asociacijos ( IDA ), Tarptautinės finansų korporacijos ( IFC ), Daugiašalių investicijų garantijų agentūros ( MIGA ) ir Tarptautinis Investicinių ginčų sprendimo centras ( ICSID ).

Tarptautinis rekonstrukcijų ir plėtros bankas ( IBRD ) įkurtas 1944 metais ir yra pagrindinė Pasaulio banko skolinimo institucija.. Ji teikia paskolas remia vidutines pajamas turinčių bei patikimų neturtingų valstybių vystymosi programas. IBRD teikia paskolas 15 – 20 metų, trim penkiem metams atidėdamas paskolos gražinimą. Pagrindinis IBRD pajamų šaltinis yra pasaulio finansų rinkos. Jis parduoda obligacijas pensijų fondams, draudimo kompanijoms, korporacijoms, kitiems bankams ir privatiems asmenims visame pasaulyje. Tai viena konservatyviausių ir atsargiausių finansinių institucijų pasaulyje. Mažiau nei 5% visų lėšų yra gaunamos kaip naujų narių stojimo mokestis. Šis bankas yra 184 valstybių-narių nuosavybė. Kiekviena narė turi balsavimo teisę, kurios svarba priklauso, nuo valstybės ekonominės galios. Beje, valstybės apmoka tik dalį joms priklausančių akcijų vertės, likusią dalį privalėtų sumokėti, jei Pasaulio bankas, nebegalėtų vykdyti savo įsipareigojimų obligacijų savininkams. Taip niekad nėra nutikę, nes Pasaulio bankas laikosi politikos, kad rizikingos paskolos neturėtų viršyti Pasaulio banko kapitalo ir rezervų visumos.

Tarptautinė vystymosi asociacija ( IDA ) įkurta 1960 metais, pagalbos vargingiausioms besivystančioms šalims, kurios neturi galimybes skolintis iš tarptautinio rekonstrukcijų ir plėtros banko, teikimui. Jos paskolos sudaro ketvirtadalį Pasaulio banko paskolų. Šios asociacijos paskolos teikiamos šalims, kurių metinis BVP žmogui yra 925$ arba mažiau. Šios paskolos yra grąžinamos be palūkanų per 35 – 40 metų su 10 metų skolos grąžinimo atidėjimu. Šios asociacijos pajamos yra: vyriausybių įnašai (donorėmis yra apie 40 valstybių tarp kurių yra ne tik labiausiai
išsivysčiusios šalys,bet ir Argentina, Brazilija, Vengrija, Korėja ir Rusija), IBRD pelnas ir grąžintos senos paskolos. Šią asociaciją valdo 159 valstybės narės, kurios prieš tapdamos IDA narėmis turi tapti IBRD narėmis.

Tarptautinės finansų korporacijos ( IFC ), veikianti nuo 1956, yra skirta privataus sektoriaus besivystančios šalyse stiprinimui. Ji priklauso 174 valstybėms narėms ir kitaip nei IBRD bei IDA, skolina privačiam sektoriui, o ne vyriausybėms. IFC verslui padeda teikdama ilgalaikes paskolas, investuodama, teikdama garantijas, rizikos valdymo paramą ir pan. IFC paskoloms taiko rinkos palūkanų normą, kuri, žinoma, įvairiose valstybėse yra skirtinga. Paskolų mokėjimo terminas yra nuo 3 iki 13 metų, su 8-nių metų grąžinimo atidėjimu. 80 reikalingų lėšų yra pasiskolintos iš tarptautinių finansinių rinkų, o 20 iš IBRD.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1552 žodžiai iš 4893 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.