Paskirstymo sistemos valdymas įmonėje baltijos duona
5 (100%) 1 vote

Paskirstymo sistemos valdymas įmonėje baltijos duona

SANTRAUKA

. Paskirstymo sistemos valdymas UAB’’Baltijos duona’’/Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Vadybos katedra.-Šiauliai, 2004.-40p.

Prekių judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo valdymas – vienas svarbiausių kiekvienos gamyba užsiimančios įmonės uždavinių. Analizuojant prekių paskirstymą išanalizavome šia tema lietratūrą – rėmėmės įvairių autorių moksline literatūra, įvairiais moksliniais ir publicistiniais straipsniais, naudojomės internetine medžiaga – iš viso 43 šaltiniais.

Analizuodami literatūrą išsiaiškinome įvairių autorių paskirstymo sampratą, analizavome, kokie veiksniai lemia pakirstymo kanalų pasirinkimą, kokie sprendimai priimami pasirenkant tiesioginio ar netiesioginio paskirstymo kanalų dalyvius, kuo skiriasi paskirstymo strategijos, kap užtikrinamas bendradarbiavimas paskirstymo kanalų viduje.

Remiantis analizuota literatūra atlikome tyrimą. UAB’’Baltijos duona’’ analizei buvo pasirinkta neatsitiktinai. UAB’’Baltijos duona’’ užsiima duonos ir pyrago gaminių gamyba, taip pat paskirsto ją ne tik po savo valdomas parduotuves, bet ir kitas mažmenines parduotuves. Taip pat dalį savo gaminamos produkcijos bendrovė tiekia ir didmenininkams. Pasirinkę šią bendrovę, galėjome įvetinti skirtingų paskirstymo kanalų valdymą.

Tyrimą atlikome tokia seka:

1. Analizavome, veiksnius , susijusius su UAB’’Baltijos duona’’ paskirstymo kanalų pasirinkimu. (analizei naudojome UAB’’Baltijos duona’’ pelno (nuostolio) ataskaitas, rėmėmės sudarytos anketos duomenimis ).

2. Analizavome UAB’’Baltijos duona’’ naudojamus tiesioginius ir netiesioginius paskirstymo kanalus, išsiaiškinome kokiais etapais bendrovė rinkosi paskirstymo kanalų dalyvius.

3. Išsiaiškinome, kaip bendrovė‘’Baltijos duona’’ bendradarbiauja paskirstymo kanalų viduje.

4. Analizavome, kaip UAB’’Baltijos duona’’ sekasi valdyti fizinį prekių judėjimą.

Išanalizavę UAB’’Baltijos duona’’ paskirstymo sistemą, pateikėme išvadas, kad bendrovė naudoja intensyvią paskirstymo sistemą, tuo siekdama aptarnauti kuo platesnį ratą vartotojų. UAB’’Baltijos duona’’efektyviai valdo prekių judėjimą per mažmenines parduotuves, tačiau visiškai nevaldo – per didmenines parduotuves.

TURINYS

ĮVADAS 3

1. PASKIRSTYMO SISTEMOS ANALIZĖ 5

1.1. Paskirstymo samprata 6

1.2. Prekių paskirstymo kanalų pasiririnkimas 7

1.2.1. Paskirstymo kanalo samprata 7

1.2.2. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai 9

1.3.Marketingo logistika 17

2. UAB’’BALTIJOS DUONA’’ PASKIRSTYMO SISTEMOS VALDYMAS 19

2.1. Bendrovės paskirstymo kanalų pasirinkimui , turintys įtakos veiksniai 20

2.1.1. Veiksniai , susiję su UAB’’Baltijos duona ‘’ 20

2.1.2. Veiksniai, susiję su UAB’’Baltijos duona’’ gaminamomis prekėmis 25

2.1.3. Veiksniai, susiję su UAB’’Baltijos duona ‘’ konkurentais 26

2.1.4. Veiksniai, susiję su vartotojais 28

2.2. UAB’’Baltijos duona ‘’ sprendimai, susiję su paskirstymo kanalų pasirinkimu 29

2.3. UAB’’Baltijos duona ‘’ bendradarbiavimo formos paskirstymo kanalų viduje 33

2.4. UAB’’Baltijos duona’’ fizinio prekių pateikimo valdymas 34

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 36

LITERATŪRA: 37

ĮVADAS

Vienas iš marketingo komplekso elementų, paskirstymas – tai sprendimai ir veiksmai, susiję su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo. Iš visų marketingo komplekso elementų , paskirstymo kanalai, sunkiausiai valdomi:

• Reikalingas laikas organizuoti paskirstymo sistemą;

• Susiklosto sudėtingi tarpusavio ryšiai su kitomis nepriklausomomis įmonėmis:

– asmeniniai;

– ekonominiai;

– juridiniai/ kontraktiniai.

• Jiems būdingi konfliktai ir skirtingi tikslai.

Partnerių pasirinkimas paskirstymo kanale – vienas iš svarbiausių strateginių sprendimų organizuojant įmonės gaminamos produkcijos platinimą. Priimdamas šiuos sprendimus gamintojas praktiškai numato gaminamo produkto sėkmę ar nesėkmę rinkoje. Todėl labai svarbu ne tik pačiam gamintojui sukurti savo naujus paskirstymo kanalus, tačiau sugebėti pasinaudoti jau esamais. Nuo to, kaip įmonė sugeba pasirinkti potencialius paskirstymo dalyvius, priklauso ne tik įmonės pardavimai, pelnas, bet ir įmonės įvaizdis.

Lietuvoje paskirstymo sistema yra pereinamoje vystymosi stadijoje. Ji apima tokius aspektus:

– silpnas pardavimų kanalų valdymas;

– netinkamas pareigų atlikimas kanalo rėmuose.

Beveik kiekvienai Lietuvos įmonei gamintojai svarbu parduoti kuo daugiau produkcijos ir gauti kuo didesnį pelną. Įmonė atsižvelgdama į produkto savikainą, sandėliavimo , transportavimo kaštus siūlo savo produkciją įvairiems didmeniniams, mažmeniniams tinklams. Pagal įvairius kriterijus pasirenkami paskirstymo kanalo dalyviai, kurie prekiaus įmonės produkcija. Tiek gamintojai, tiek prekybininkai nori gauti kuo didesnį pelną, todėl dažnai tarp gamybininkų ir prekybos įmonių atsiranda konfliktai, kuriuos būtina kartu spręsti. Dažna įmonė gali reguliuoti paskirstymo kanalą tik iki pirmo pirkėjo, o toliau reikalinga sukurti tokią paskirstymo sistemą, kurioje tarp visų kanalo dalyvių būtų savitarpio supratimas.

Problema yra, kaip įmonei pasirinkti tinkamus paskirstymo kanalo dalyvius; kaip sukurti tokią paskirstymo sistemą, kurioje visų kanalo dalyvių veiksmai būtų suderinti.

Darbe analizuosime UAB ‘’Baltijos duona’’ paskirstymo sistemą, veiksnius , turinčius įtakos paskirstymo kanalų pasirinkimui, bendrovės paskirstymo kanalo ilgį, plotį, paskirstymo kanalo dalyvių bendradarbiavimą, taip pat fizinį prekių judėjimą. Remsimės bendrovės antriniais duomenimis, tap pat vartotojų aplausa. Vartotojų poreikių analizei apklausta 50 respondentų.

Analizei pasirinkta UAB ‘’Baltijos duona’’. Įmonė įregistruota 1994-06-21 Joniškio rajono savivaldybėje. Jos įstatuose numatyta veikla:

– kita didmeninė prekyba,

– kita mažmeninė prekyba,

– kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse,

– kita niekur nepriskirtų produktų gamyba,

– kulinarijos gaminių tiekimas.

Uždaroji akcinė bendrovė” Baltijos duona’’nuo 2000m. užsiima duonos ir pyrago gaminių gamyba , bei jų didmenine ir mažmenine prekyba.

Kaip ir daugumoje Lietuvos įmonių , taip ir bendrovėje ‘’Baltijos duona’’ problema yra , kaip pasirinkti tinkamo ilgio ir pločio kanalus, kaip užtikrinti paskirstymo kanalų dalyvių bendradarbiavimą ir valdymą, kaip užtikrinti efektyvų fizinį bendrovės gaminamų prekių judėjimą.

Darbo tikslas – išanalizuoti, įvertinti ir apibendrinti UAB’’Baltijos duona’’paskirstymo sistemos valdymo būdus .

Darbo uždaviniai :

1. Įvertinti UAB’’Baltijos duona’’ paskirstymo kanalų pasirinkimui turinčius įtakos veiksnius.

2. Įvertinti UAB’’Baltijos duona’’ naudojamus paskirstymo kanalus, jų ilgį, plotį, bendradarbiavimą kanalų viduje.

3. Išanalizuoti bendrovės’’Baltijos duona’’gaminamų prekių fizinį judėjimą.

4. Išanalizavus ir įvertinus UAB’’Baltijos duona’’ paskirstymo sistemą pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Darbo objektas – UAB’’Baltijos duona’’ valdymo paskirstymo sistemoje aspektai.

Darbo metodai :

Teorinėje dalyje:antrinių informacijos šaltinių analizės metodas;mokslinės bei publicistinės literatūros analizės metodas.

Tiriamojoje dalyje: apklausa.

1. PASKIRSTYMO SISTEMOS ANALIZĖ

1.1. Paskirstymo samprata

Dauguma firmų stengiasi pagaminti ir parduoti gana geras prekes už pirkėjams prieinamą kainą. Tačiau tai įmanoma tik tada, kai tam tikras prekių kiekis, tinkamu laiku atsiduria pirkėjams patogioje vietoje.

Kad vartotojas galėtų įsigyti pagamintas prekes, būtina tam tikra veikla, kreipianti prekes nuo gamintojo iki vartotojo. Marketinge tai vadinama pateikimu.

Pagal Virvilaitę (1997), Urbonavičių (1991) prekių pateikimas – tai marketingo programos elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo.

Anot Pranulio(1999) prekių pateikimas vartotojams – tai ne tik fizinis prekių perkėlimas, bet ir prekės savininką keičiančios pirkimo-pardavimo operacijos, bei su jomis susijusių priemonių ir komercinės informacijos judėjimas. Visa su prekių pateikimu pirkėjams, jų judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo susijusi veikla marketinge vadinama paskirstymu.

Įvairūs autoriai pateikia tokius paskirstymo apibrėžimus:

1.

2.

3. Pagal Pranulį (1999)

Pagal Godštein , Katajev (1999)

Pagal Golubev (1999) paskirstymas – tai marketingo komplekso elementas, kuris

apima sprendimus ir veiksmus,susijusius su prekių judėjimu

nuo gamintojo iki vartotojo.

prekių paskirstymas ( prekių judėjimas) – tai vienas

svarbiausių marketingo komplekso elementų, kuris be

tiesioginio prekių ar paslaugų paskirstymo apima:

– sprendimus, susijusius su paskirstymo kanalais,

– logistikos valdymą;

– kanalų valdymą;

– mažmeninę prekybą;

– pardavimo( pirkimo) veiksmus;

– bendradarbiavimą su vartotojais.

paskirstymas (distribucija) – tai veikla, kurios pagalba organizacijos produktai pasiekia vartotojus.

Paskirstymas – lemiamas marketingo komplekso elementas, nes tai yra kelias, kuriuo įmonės prekės ir paslaugos pasiekia numatytą rinką. Nuo to kaip jis valdomas priklauso ne tik prekių judėjimo iki vartotojo greitis. Netinkamai skleidžiamos prekės gali atsidurti visai ne ten, kur jų tikisi ir laukia vartotojai. Prekių judėjimas gali būti per brangus ir įmonė (firma, organizacija) gali patirti nuostolių.

Prekės nuo gamintojo iki vartotojo juda įvairiais būdais. Šiame kelyje jos pervežamos įvairiomis transporto priemonėmis, daug kur sandėliuojamos, taip pat sugaišta daug laiko tame kelyje. Taip pat bent keletą kartų keičiasi ir tų prekių savininkai, kurie sprendžia, kur, kam, kaip tas prekes parduoti. Daug žmonių ir organizacijų, netgi nebūdami tų prekių savininkai, prisideda prie jų skirstymo.

1.2. Prekių paskirstymo kanalų pasiririnkimas

1.2.1. Paskirstymo kanalo samprataNorint , kad produktas pasiektų vartotoją, reikalingi tam tikri keliai. Marketingo literatūroje šie keliai vadinami paskirstymo kanalais.

Pagal Pranulį (1999) paskirstymo kanalas – tai grandinė tarpusavyje susijusių įmonių, kurios dalyvauja prekių judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo procese . Tai visos organizacijos, per kurias turi pereiti produktas nuo jo
pagaminimo iki suvartojimo.

Kadangi gamintojas turi užtikrinti , kad reikalingos prekės ir norimas jų asortimentas vartotojui būtų pateikti , kur ir kada jis pageidauja, tai galima išskirti paskirstymo kanalų funkcijas:

– pateikti prekę tada, kai vartotojas užsinori ją pirkti.

UAB’’Baltijos duona’’ savo duonos gaminius turi tiekti pastoviai, nes tai kasdieninio vartojimo prekės. Kiekvieną dieną švieži produkcija turi būti ant prekystalių. Įmonė turi išanalizuoti, kokia vartotojų dalis renkasi įmonės gaminius, kokiose parduotuvėse ir kokios produkcijos paklausa didžiausia, ir numatyti , kiek gaminių gali pirkėjai nupirkti tam tikroje vietoje.

– pateikti prekę ten, kur vartotojui patogu;

UAB “Baltijos duonos ‘’produkcija – duonos ir pyrago gaminiai. Vartotojas pirkdamas šios rūšies prekes dažniausiai renkasi artimiausią parduotuvę, neteikdamas didelės reikšmės kainai, todėl ir įmonė turi sudaryti sutartis su kuo daugiau parduotuvių, išsidėsčiusių skirtinguose geografiniuose taškuose.

– suteikti įvairių papildomų paslaugų (ilgos darbo valandos; pardavėjų pagalba ir patarimai, kreditas, pristatymas);

Maisto produktų parduotuvės dirba iki vėlaus vakaro, savaitgaliais. Duonos ir pyrago gaminių galima nusipirkti ir visą parą dirbančiose parduotuvėse. Pardavėjai noriai suteikia informaciją apie gaminį, nes duonos gaminių pasirinkimas gana didelis.

– sukurti prekių asortimentą, kuris atitiktų vartotojo pageidavimus.

UAB‘’Baltijos duona’’ turi pateikti vartotojui kuo daugiau rūšių duonos ir pyrago gaminių, kurie skirtųsi ne tik maistinėmis savybėmis , bet , kas vartotojams svarbu – ir kaina.

Pagal Pranulį (1999), Grankiną N.(2004) paskirstymo kanalų pasirinkimas yra strateginis sprendimas, turintis didelę reikšmę visam marketingo kompleksui, ypač kainų politikai, reklamos organizavimui, pardavimo skatinimo priemonėms ir kt. Nuo jo priklauso, kiek potencialių vartotojų ir kaip, pasieks įmonės prekes, kokių jie turės galimybių jų įsigyti, kokia rinkos dalis teks įmonei. Prekių paskirstymo keliai daro esminį poveikį gamintojo kaštams ir pajamoms, taip pat pačios įmonės prekių įvaizdžiui. Pasirinkdamas tam tikrą prekių paskirstymo kanalą, gamintojas dažniausiai ilgam susieja savo įmonę su kitomis įmonėmis, užmezga dalykinius ryšius . Duonos ir pyrago gaminiai tiekiami ne tik didmeninėms ir mažmeninėms parduotuvėms, tačiau sudaromos sutartys su eile viešųjų maitinimo įstaigų – mokyklomis ,darželiais, senelių namais ir pan.

Pagal Pranulį (1999) išskiriami paskirstymo kanalo pasirinkimui turintys įtakos veiksniai:

– su prekėmis susiję veiksniai (pirkimo dažnumas, kaina, transportabilumas, laikymo sąlygos),

Duonos ir miltinės konditerijos gaminių rinka yra specifinė tuo, kad produktai greitai sensta, o vartotojas reikalauja tik šviežių gaminių. Todėl duonos ir pyrago gaminius pirkėjai perka gana dažnai ir po nedidelį kiekį, o gamintojui svarbu užtikrinti , kad gaminiai būtų šviežūs, patraukli jų išorė, įskaitant įpakavimą. Pagal Sokolovą T.V.(2004) svarbi ne tik produktų išorė, bet ir gaminių kvapas, skonis. Aišku vartotojams svarbi ir kaina. Duonos ir pyragų kainos labia skiriasi. Pavyzdžiui, pigiausią UAB‘’Baltijos duonos’’ batoną galima nusipirkti net už 0,59 centus. Brangiausi batonai – 1,20Lt. Todėl visus gaminius gali nusipirkti mažas ir vidutines pajamas turintis pirkėjas.

Duonos ir pyragų gaminių transportavimui įmonės dažniausiai naudoja savo transportą (UAB ‘’Baltijos duona’’,AB’’Šiaulių duona’’), tačiau pagamintos produkcijos realizavimu gali užsiimti už ir logistikos skyriai, atstovybės užsienyje ( AB’’Mantinga’’).

Duonos ir pyrago gaminiai sandėliuojami įmonių teritorijose, tačiau sandėliuose produkcija neužsilaiko, nes kiekvieną dieną pagaminta produkcija išvežiojama į prekybos taškus.

– su vartotojais susiję veiksniai (skaičius, gyventojų teritorinis pasiskirstymas, perkamoji galia, pirkimo įpročiai),

Nesvarbu, kur žmogus gyvena, kokias pajamas jis gauna,tačiau jis beveik kasdien perka duonos ir pyrago gaminius. Aišku, jis gali pasirinkti atitinkamos kainos ir kokybės produktus.

– su konkurentais susiję veiksniai (skaičius, dydis, įvaizdis, jų konkuruojančios prekės, paskirstymo kanalai),

Paprastai maisto pramonėje yra daug konkurentų. Produktai parduodami įvairiose parduotuvėse, kur prekiaujami ne tik duonos , pyrago, bet ir pieno, mėsos bei kiti gaminiai. Įmonė konkuruoja ne tik su savo gaminamų prekių rūšies įmonėmis, bet konkuruoja ir tarpusavyje su visomis maisto prekes pateikiančiomis įmonėmis (Vartotojas gali pasirinkti ar pirkti duoną, ar pakeisti ją makaronais , kruopomis).

– su įmone susiję veiksniai (dydis, gamybinė programa, finansinis pajėgumas, rinkos dalis, personalas, įvaizdis) .

UAB’’ Baltijos duona’’ – didžiausia kepykla Joniškio rajone, todėl savo produkciją paskirsčiusi ne tik po savo rajoną, bet ir kitus Šiaurės Lietuvos rajonus (Akmenės, Mažeikių, Pasvalio, Pakruojo ir kt.) . Tačiau ji nėra tokia didelė ir finansiškai pajėgi lyginant su AB ‘’Šiaulių duona’’, kuri sudariusi tiekimo sutartis su UAB’’VP Market’’
kuris valdo apie 120 parduotuvių. Pagal finansinį pajėgumą įmonės atitinkamai gali skirti lėšų savo įvaizdžio formavimui, naujų gaminių pristatymui, rėmimui.

– kiti veiksniai (marketingo makroaplinka, paskirstymo infrastruktūra).

Duonos ir pyrago gamintojų yra daug, todėl prekybos tinklai nepajėgiantiems įvykdyti visų sąlygų (pagal Putelytę G. (2004) didelės nuolaidos, įėjimo į prekybos centrą, lentynų mokesčiai, prekių pardavimas pigiau nei savikaina) neįsileidžia į didžiuosius prekybos centrus, todėl produkcija gali būti tiekiama tik į mažesnius prekybos tinklus. UAB’’Baltijos duona’’ neįleidžiami į didžiuosius prekybos tinklus.

Analizuodamas šiuos veiksnius , gamintojas turi įvertinti paskirstymo kanalų alternatyvas ir pasirinkti labiausiai tinkamas. Todėl svarbu išsiaiškinti:

– kokias vartotojų grupes norima pasiekti?

– koks yra šių grupių paklausos potencialas, kokia būtų įmonės rinkos dalis?

– kokie šių vartotojų pirkimo įpročiai ir pirkimo vietos įmonės siūlomoms, tiek kitoms prekėms įsigyti?

Svarbus požiūris į konkurentus. Gamintojams svarbu išsiaiškinti:

– kas dar gamina tokią produkciją?

– kas platina produktus?

– kas dalyvauja paskirstymo kanale, kas jie tokie ir kiek jų yra?

Jei Joniškio rajone UAB’’ Baltijos duona’’ – vienintelė didelė įmonė, gaminanti duonos ir pyrago gaminius, tačiau į parduotuves pateikiama ir konkurentų gaminama produkcija . Šiaulių regione duonos ir pyrago gaminius kepa AB’’ Šiaulių duona’’, AB’’Mantinga’’,UAB’’Akmenės duona’’ ir kt.

Aptarę paskirstymo kanalų apibrėžimą, funkcijas, veiksnius , lemiančius paskirstymo kanalų pasirinkimą, galime aptarti ir paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimus.

1.2.2. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai

Pagal Grankiną N. (2004) paskirstymo kanalo pasirinkimas vienas svarbiausių strateginių sprendimų įmonės prekių paskirstymo sistemoje. Priimdamas šį sprendimą , gamintojas jau nulemia savo sėkmę ar nesėkmę parduodant savo produktą rinkoje.

Pasirinkdamas prekių paskirstymo kanalą , gamintojas turi priimti sprendimą dėl:

1. paskirstymo kanalo ilgio;

2. paskirstymo sistemos pločio;

3. bendravimo su kanalo dalyviais pobūdžio ( 18;236)

1. Paskirstymo kanalo ilgis – tai paskirstymo kanale esančių prekybos tarpininkų skaičius. Kiekviena tarpininkų grupė, atlieka tam tikras funkcijas, kad užtikrintų produkto ir nuosavybės į jį teisės pateikimą galutiniam vartotojui.

Kai prekės parduodamos tiesiogiai, be tarpininkų – tai yra tiesioginis prekių paskirstymas.

Anot Pranulio (1999) tiesioginis prekių paskirstymas gali vykti dviem formomis:

– per savus prekių pardavimo padalinius bei specialius darbuotojus;

– per savarankiškus tarpininkus, veikiančius pagal gamybos įmonės nurodymus ir jo interesais.

Pirmuoju atveju įmonėje pagamintų prekių pardavimu gali užsiimti pardavimo ar marketingo skyriai, pardavimo filialai, firminės parduotuvės, komivojažieriai ir kt. Kai kuriose įmonėse, kur nedaug stambių pirkėjų, prekių pardavimu užsiima įmonės vadovai. Tai gali būti prekyba, atsiliepiant į

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2449 žodžiai iš 8115 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.