Patvariųjų organinių teršalų šaltiniai jų poveikis sveikatai
5 (100%) 1 vote

Patvariųjų organinių teršalų šaltiniai jų poveikis sveikatai

Turinys

1. POT pristatymas 2

Tekste naudojamos santrumpos 4

1.1. Pesticidai 5

1.1.1. POT pesticidų tyrimai 5

1.2. Pramoniniai patvarieji organiniai teršalai 9

1.2.1 Polichlorintų bifenilų šaltiniai 9

1.2.2. PCB toksiškumas 10

1.2.3. Polichlorintų bifenilų ekotoksiškumas 10

1.2.4. Polichlorintų bifenilų tyrimai 10

1.3. Netikslinio susidarymo medžiagos 12

1.4. Prevencija 14

Literatūra 16PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ ŠALTINIAI, JŲ POVEIKIS SVEIKATAI

1. POT pristatymas

POT – vienas iš toksiškiausių ir pavojingiausių medžiagų, pasižyminčių ilgalaikiu neigiamu poveikiu sveikatai ir aplinkai, todėl dabar yra uždrausti gaminti ir naudoti daugelyje šalių, tame tarpe ir Lietuvoje. Patvarieji organiniai teršalai yra chlorinti angliavandeniliai, turi daug agresyvaus chloro.

Patvarieji organiniai teršalai labai ilgai išbūna nesuskilę aplinkoje, plačiai paplinta per orą, vandenį, juos labai toli – tūkstančius kilometrų nuo išmetimo šaltinio – perneša migruojantys gyvūnai. Šios cheminės medžiagos patenka į gyvus organizmus ir juose kaupiasi, pažeisdamos reprodukcinę, imuninę bei endokrininę sistemas, skatindamos vėžinius susirgimus. Tačiau POT vis dar plačiai naudojami įvairiose ūkio sektoriuose:

• žemės ūkyje – kaip pesticidai;

• pramonėje – kaip aktyvūs daugelio detergentų, valiklių ingredientai.

Taip pat POT gali susidaryti ir kaip šalutinis produktas ir patekti į aplinką įvairių gamybos technologinių procesų metu. Vien nesutvarkytų pasenusių pesticidų Lietuvoje yra beveik 2000 tonų. Todėl, kad išvengti didesnių problemų būtina kontroliuoti, kad šios medžiagos ir jų turinčios atliekos būtų tinkamai tvarkomos, taikyti įvairius draudimus ir apribojimus ne tik jas gaminant, bet ir naudojant, tiekiant rinkai.

2002 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (POT). Šios konvencijos tikslas yra sumažinti ir visiškai sustabdyti POT naudojimą taip pat ir gamybą. Stokholmo konvencija siekiama, kad būtų apsaugota ne tik žmonių sveikata, bet ir aplinka nuo patvarių organinių teršalų. Konvencija reglamentuoja 12 ypač pavojingų medžiagų. Pagal šį susitarimą POT skirstomi į 3 grupes.

Patvariųjų organinių teršalų (POT) grupei priskiriama:

• pesticidai: 1,1,1-triclor-2,2-bis (4-chlorfenil) etanas (DDT), aldrinas, dieldrinas, endrinas, chlordanas, heptachloras, heksachlorbenzenas (HCB), mireksas, toksafenas;

• pramoninės medžiagos: polichlorinti bifenilai (PCB), HCB;

• netikslinio susidarymo medžiagos: dioksinai, furanai, PCB, HCB;

• dar yra ir kitos medžiagos, turinčios POT savybių (ateityje jos bus įtrauktos į Stokholmo konvencijos ar Orhuso protokolo reglamentuojamų medžiagų sąrašą (1979 m. tolimų oro teršalų pernašų konvencijos (Ženevos konvencijos) 1998 m. protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų).

Tekste naudojamos santrumpos

POT – patvarieji organiniai teršalai

Stokholmo konvencija – Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

NIP – Nacionalinis įgyvendinimo planas dėl patvariųjų organinių teršalų

HCB – heksachlorbenzenas

PCB – polichlorinti bifenilai

DDT – 1,1,1-triclor-2,2-bis (4-chlorfenil) etanas

HCH – heksachlorcikloheksanas

PAH – policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

PCDD/PCDF – polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai (dioksinai ir furanai)

ppm – milijoninės dalys (parts per million)

AM – Aplinkos ministerija

RAAD – Regioniniai aplinkos apsaugos departamentai

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra

UNEP – Jungtinių tautų Aplinkos apsaugos Programa (United Nations Environment Programme)

Inspektorius – Regiono aplinkos apsaugos departamento agentūros inspektorius

Orhuso protokolas – 1979 m. tolimų oro teršalų pernašų konvencijos (Ženevos konvencijos) 1998 m. protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų

Reglamentas 850/2004/EB – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų ir direktyvos 79/117/EEB pakeitimo

TIPK direktyva – 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės

PCB/PCT direktyva – 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo

GPGB – geriausi prieinami gamybos būdai

DLK – Didžiausia leistina koncentracija

I-TEQ – tarptautinis toksiškumo ekvivalentas PCDD/PCDF koncentracijoms skaičiuoti

1.1. Pesticidai

Viena iš POT grupių yra pesticidai, kurie dabar įvardijami kaip POT, plačiai pradėti naudoti po antrojo pasaulinio karo žemdirbystei bei ligų pernešėjų kontrolei. Pesticidų naudojimas ligų, tokių kaip maliarija, kontrolei išgelbėjo milijonų žmonių gyvybes, tačiau praėjusio amžiaus viduryje pradėjo ryškėti neigiamas POT pesticidų poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai.

Lietuvoje draudžiama gaminti, naudoti bei į šalį įvežti visus POT grupės pesticidus, todėl neturėtų susikaupti jų naujų atsargų. 2002–2005 m. iš Lietuvos buvo išgabenta ir Vokietijoje nukenksminta 3200 tonų iš sovietmečio paveldėtų senų pesticidų atliekų. Tačiau šios nenaudojamos pavojingos medžiagos buvo sandėliuojamos daug metų, ir buvusios jų laikymo vietos, kaip rodo atlikti tyrimai, gali būti
užterštos.

Visi POT pesticidai yra toksiški žmonėms, bet jų ūmus toksiškumas skiriasi. Pats toksiškiausias yra bendrinas. Į žmogaus organizmą pesticidai patenka per:

• odą;

• burnos ertmę su maistu bei kvėpavimo takus.

Jeigu susikaups didesni jų kiekiai, tai galės sukelti įvairias ligas bei sutrikimus: vėžinius susirgimus, nervinės sistemos sutrikimus, kepenų ligas, ūmines alergines reakcijas, vaisingumo sutrikimus bei kūdikių išsigimimus.

1.1.1. POT pesticidų tyrimai

• POT pesticidų tyrimai maisto produktuose

Lietuvos HN 54: 2003 “Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos” reglamentuoja teikiamų į rinką maisto produktų saugą. Nacionalinė veterinarijos laboratorija (NVL) vykdo kenksmingų teršalų ir pesticidų likučių monitoringo programą gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse, meduje. Pagal monitoringo programą tiriami chloro organiniai pesticidai: aldrinas, dieldrinas, heptachloras, hekschlorbenzenas, DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenil)etanas). DDT didžiausias leistinas likutis 0,05 mg/kg, HCB – 0,02 mg/kg (kiaušiniuose), HCH – 0,3 mg/kg.

2001 m. POT pesticidų likučiai buvo nustatyti vištų skerdienoje ir žuvyje, tačiau jie neviršijo leistinų didžiausių likučių kiekių. 2002 m. HCH pesticidų likučiai, neviršijantys leistinų, buvo nustatyti kiaušiniuose. 2003 metais DDT ir HCB likučiai buvo nustatyti šaldytoje žuvyje, kiaušiniuose, tačiau nustatyti kiekiai neviršijo didžiausių leistinų likučių kiekių.

• POT pesticidų tyrimai geriamajame vandenyje

Lietuvos higienos norma – HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustato geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimus. Higienos normoje išvardinti geriamajame vandenyje tiriami toksiniai rodikliai, tame tarpe ir POT pesticidai: aldrinas (0,03 μg/l), dieldrinas (0,03μg/)l, heptachloras (0,03μg/l), heptachlorepoksidas (0,03μg/)l, nurodytos jų ribinės vertės bei pažymėta, kad turi būti tiriami kiti pesticidai (0,1 μg/).

Geriamojo vandens tiekėjai privalo tikrinti higienos normoje išvardintus POT pesticidus ir pateikti ataskaitas kontroliuojančiai institucijai. Tačiau geriamojo vandens tiekėjai (dauguma) tiria tik bendrąjį pesticidų kiekį, kadangi neturi reikiamos analizei atlikti įrangos ir finansinių išteklių Kai kurie geriamojo vandens tiekėjai geriamojo vandens mėginius pesticidų likučiams nustatyti siunčia AAA laboratorijai arba Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centrui.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1046 žodžiai iš 3369 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.